Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.04.2021 - 14:46  //  aktualizácia: 08.04.2021 - 14:46  //  zobrazené: 181

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015-2020 a jeho zmena vo forme Doplnenie a aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015-2020

Informovanie verejnosti

 

 

Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00306185, ako obstarávateľ strategického dokumentu:

 

“Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015-2020 a jeho zmena vo forme Doplnenie a aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015-2020“

 

podľa § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“) informuje verejnosť mesta o doručení Oznámenia o zverejnení uvedeného strategického dokumentu na stránke MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-mesta-sala-na-roky-2015-2020-.

 

Zároveň informuje verejnosť podľa § 6 ods. 5 zákona, že do oznámenia je možno  nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z neho kópie na oddelení stratégie a komunálnych činností na Mestskom úrade v Šali po telefonickom dohodnutí stretnutia so zodpovedným zamestnancom uvedeným vyššie.

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa do 15 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Mgr. Jozef Belický                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                      primátor