Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.11.2020 - 11:24  //  aktualizácia: 25.11.2020 - 11:25  //  zobrazené: 348

Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – prepojenie CK 31 – Separačná stanica GTV

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), preskúmalo v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 23.09.2020 podala spoločnosť

MeT Šaľa, spol. s r. o., so sídlom Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161, ktorú v konaní zastupuje Ing. arch. Katarína Robeková, bytom Černochov vrch č. 1207, 916 01 Stará Turá

(ďalej len "stavebník") a na základe tohto preskúmania podľa § 66 stavebného zákona a v súlade s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na líniovú stavbu

 „Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – prepojenie CK 31 – Separačná stanica GTV“

 

(ďalej len “stavba“) na pozemkoch register "C" parc. č. 2476/1, 2476/74, 2476/75, 2477, 2508/7 a 2508/8 katastrálne územie Šaľa - druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie - vo vlastníctve navrhovateľa a na pozemkoch register "C" parc. č. 2424/3, 2508/2, 2508/4 a 2508/6 katastrálne územie Šaľa - druh pozemkov ostatná plocha a zastavaná plocha a nádvorie - vo vlastníctve mesta Šaľa, ku ktorým má navrhovateľ zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 464/2019.

Pre navrhovanú stavbu sa uskutočnilo zisťovacie konanie, po ukončení ktorého vydal Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) rozhodnutie č. OU-SA-OSZP-2019/005963-19-Ne zo dňa 23.08.2019, podľa ktorého sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 25.10.2019.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby mestom Šaľa pod č. 30526/2020/SU/1002 dňa 08.06.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 13.07.2020.

  

Popis stavby:

 • Účelom navrhovanej stavby je riešenie STL plynovodu na prepojenie separačnej nádrže geotermálnej vody s mikroturbínou umiestnenou v kotolni CK 31 spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.
 • Stavbou nebudú dotknuté ochranné pásma  jestv. podzemných inžinierskych sietí, rozvod plynu bude vedený súbežne s existujúcim rozvodom geotermálnej vody.
 • Realizácia predmetnej stavby a jeho následná prevádzka nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. Zvýšením účinnejšieho využitia geotermálnej energie dôjde k úsporám energie.
 • Vonkajší areálový STL plynovod (30kPa) začína pri objekte Separačná stanica, potrubie sa napojí na plánované technologické zariadenie na sušenie plynu, ktorý sa odparuje zo separačnej nádrže geotermálnej vody. V mieste napojenia bude umiestnený guľový uzáver, MK50. Potrubie klesne do zeme a bude vedené po strojovňu kotolne CK31.
 • Na fasáde strojovne potrubie stúpa na strechu strojovne a bude súbežne vedené s potrubím vykurovacej vody. Zo strechy strojovne bude plynovod vedený na existujúci potrubný most. Po potrubnom moste sa rozvod plynu privedie k objektu Kotolňa CK31.
 • Rozvod plynu bude ukončený v kotolni pred technologickým zariadením Mikroturbína.
 • Parametre prepojenia:
 • STL areálový plynovod - 63x5,8 - HDPE100/SDR11 - 121 m - 30 kPa
 • STL areálový plynovod - DN50 - oceľ tr. 11.353 - 90 - 30 kPa
 • Pri stavebných a montážnych prácach budú dodržané všetky zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj príslušné STN a všetky súvisiace platné vyhlášky a právne predpisy.

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval: Ing. Ákos Szabó - HWGS, P. Pázmáňa č. 2125/27, 927 01 Šaľa, autorizovaný stavebný inžinier, evidenčné číslo: 0629*A*5-1,2,5.

Projektová dokumentácia je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

 1. Podľa § 75 ods. 1. stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby na dotknutých pozemkoch právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Vytýčenie stavby bude zabezpečené v súlade s podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného mestom Šaľa pod č. 30526/2020/SU/1002 dňa 08.06.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 13.07.2020. 
 2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 3. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
 4. Stavba bude ukončená najneskôr do dvoch rokov od právoplatnosti stavebného povolenia.
 5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, dodávateľom stavby bude spoločnosť TIG -HILL month, s.r.o., so sídlom Partizánska č. 20, 927 01 Šaľa, IČO: 47 023 121. Dodávateľ stavby musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim.
 6. Pripojenie na inžinierske siete:

 Vonkajší areálový plynovod začína pri objekte Separačná stanica, potrubie sa napojí na plánované technologické zariadenie na sušenie plynu, ktoré je separované zo separačnej nádrže geotermálnej vody.

 1. Všetky inštalačné práce musia uskutočňovať odborní pracovníci.
 2. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:

Pred uskutočnením zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami. Pri kolízii s týmito vedeniami je stavebník povinný ich pred začatím stavebných prác preložiť na vlastné náklady.

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra:

 V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

 Dodržať podmienky záväzného stanoviska KPUNR-2019/14328-2/44373/Gro zo dňa 06.06.2019.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre:

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre k projektovej dokumentácii nemá pripomienky.

 Stanovisko OR HaZZ v Nitre pod č. ORHZ-NR2-2019/000655-002 zo dňa 17.06.2019.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia:

 K projektovej dokumentácii OÚ Šaľa, odbor krízového riadenia nemá pripomienky a súhlasí s projektovou dokumentáciou.

 Záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2020/001426-002 zo dňa 22.01.2020.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Stanovisko k vyhodnoteniu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania, vydané podľa § 38 ods. 4 písm. c) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) :

 Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, súhlasí so spôsobom vysporiadania sa s podmienkami určenými v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní č. OU-SA-OSZP-2019/005963-19-Ne zo dňa 23.08.2019 k navrhovanej činnosti a konštatuje, že nezistil také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní a relevantnými podmienkami určenými v predmetnom rozhodnutí

 Záväzné stanovisko pod č. OU-SA-OSZP-2020/006664-002 zo dňa 05.10.2020.

Vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách:

 OÚ Šaľa z hľadiska ochrany vodných pomerov s projektovou dokumentáciou súhlasí.

 Stavba bude uskutočnená v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval Ing. Ákos Szabó v apríli 2019.

 Vzjadrenie č. OU-SA-OSZP-2019/005225-2-Veg zo dňa 11.06.2019.

Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva:

 Realizácia stavby nebude produkovať odpady obsahujúce nebezpečné látky, resp. odpady kontaminované nebezpečnými látkami. Všetky odpady budú zneškodňované na skládke príslušnej stavebnej triedy v zmysle platnej legislatívy. 

 Okresný úrad Šaľa z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasí s realizovaním stavby podľa predloženej PD.

 Podľa § 6 ods. 1 Zákona o odpadoch je hierarchia odpadového hospodárstva záväzné poradie týchto priorít:

 1. predchádzanie vzniku odpadu,
 2. príprava na opätovné použitie,
 3. recyklácia,
 4. iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie,
 5. zneškodňovanie.

 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 zákona  o odpadoch - Povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).

 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch sa vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, je potrebné predložiť doklad o naložení so vzniknutými odpadmi.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia pod č. OU-SA-OSZP-2019/005242-2 zo dňa 13.06.2019.

Vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny:

 Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany, stavbou nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny.

 Ak sa na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 m nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť rekonštrukcii zariadenia, je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa.

 Ak sa na pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 m nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť vo výstavbe, je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od mesta Šaľa.

 Pri ochrane stromovej vegetácie sa riadiť ustanoveniami STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), a pri ukladaní inžinierskych sietí v blízkosti koreňovej sústavy najmä kapitolou 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach. Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore (ďalej v uvedenej STN časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia).

 Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín rastúcich mimo lesa (stromov a krov) v okolí stavebného pozemku v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.). V prípade vykonávania činností v blízkosti drevín postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), najmä kapitola 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach.

 Podľa § 17 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. sa rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

 Vyjadrenie pod č. OU-SA-OSZP-2019/005240-2 zo dňa 13.06.2019.

Stanovisko štátnej správy ochrany ovzdušia:

 Uvedená stavba nie je v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) vymedzená ako zdroj znečisťovania ovzdušia a z uvedeného dôvodu k vydaniu stavebného povolenia nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia v zmysle zákona o ovzduší.

 Stanovisko pod č. OU-SA-OSZP-2019/005295-2 zo dňa 11.06.2019.

 

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava:

 V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia.

 Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené.

 Zariadenie /skupiny B písm. g. plynovod z nekovového materiálu/ môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky.

 Dodržať všetky podmienky odborného stanoviska s ev. č. 7165017158/50/19/GT/OS/R zo dňa 17.05.2019.

 

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava:

 Podľa predloženejprojektovej dokumentácie výstavba nie je v kolízii s distribučnými elektrickými rozvodmi na dotknutých parcelách. 

 Proti uskutočneniu stavby nemáme žiadne námietky.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. CD 53998/2019 zo dňa 16.07.2019.

 

SPP - distribúcia  a. s., Bratislava:

 SPP-D s vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu súhlasí, umiestnenie stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.

 Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

 V zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom a v bezpečnostnom  pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti, ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

 • Dodržať všetky všeobecné podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0467/2020/Pe zo dňa 08.10.2020.

 

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, so sídlom v Šali:

 V záujmových parcelách dotknutých stavbou sa inžinierske siete v správe ZsVS, a.s., nenachádzajú. S vydaním stavebného povolenia súhlasíme.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 47929/2019 zo dňa 26.06.2019.

 

Slovak Telekom a.s. Bratislava:

 V záujmovom území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.

 Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č. 6612026757 zo dňa 22.09.2020.

 

MICHLOVSKY, spol. s.r.o. Piešťany – ORANGE SLOVENSKO a.s.:

 V záujmovom území nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.

 Dodržať všetky podmienky rozhodnutia č. BA-3298/2020 zo dňa 07.10.2020.

 

MENERT-THERM s.r.o., Šaľa:

 V lokalite, kde sa bude realizovať horeuvedená stavba sa nenachádzajú tepelné siete, ktoré sú k dnešnému dňu v správe našej spoločnosti.

 Vyjadrenie č. 20/2020 zo dňa 20.01.2020.

 

SALAMON INTERNET s. r. o. Šaľa:

 Súhlasíme s projektovou dokumentáciou, pri realizácii stavby dôjde do styku s STI spoločnosti SALAMON INTERNET, s.r.o.

 Existujúce telekomunikačné zariadenia a infraštruktúra sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.), zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

 Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác požiadať spoločnosť o vytýčenie polohy STI, priamo na povrchu terénu na základe objednávky a oznámiť začatie prác v ochrannom pásme STI spoločnosti SALAMON INTERNET s.r.o.

 Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami alebo mechanizmami nad trasou STI, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.

 Dodržať všetky ďalšie podmienky uvedené vo vyjadrení č. Sb 2204518 zo dňa 04.11.2020.

 

CableNet, s.r.o., Galanta:

 V záujmovom území uvedenej stavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné rozvody v správe spoločnosti CableNet, s.r.o. s vydaním územného/stavebného povolenia súhlasíme.

 Vyjadrenie zo dňa 22.01.2020.

 

MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností:

Referát investičných činností:

 Mesto Šaľa nemá námietky k uvedenej investičnej činnosti z hľadiska súladu s územným plánom mesta a v zmysle predloženej projektovej dokumentácie so stavbou súhlasí.

 Zároveň žiada, aby na ukladanie nových trás boli využívané jestv. vlastné trasy, aby v minimálnej miere boli znehodnocované nezastavané mestské pozemky trasami inž. sietí a po ukončení výstavby pozemky dotknuté výstavbou boli vrátené do pôvodného stavu.

 Záväzné stanovisko č. 14519/2019/OSaKČ/3416 zo dňa 16.07.2019.

Referát dopravy a technických činností:

 V dôsledku nutnosti zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas požiadať Mesto Šaľa – referát dopravy a technických činností povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia.

 V prípade zásahu do telesa komunikácie alebo chodníka musí byť pri spätnej úprave horná asfaltovo-betónová vrstva vyhotovená v šírke jedného jazdného pruhu, pri chodníkoch v celej ich šírke. V úsekoch chodníka zo zámkovej dlažby pred výkopovými prácami dlažba bude rozobratá v celej šírke chodníka a po vykonaní prác  bude uvedená do pôvodného stavu.

 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. 13813/2019/OSaKČ/3274 zo dňa 04.07.2019.

 

MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 Na nehnuteľnosti parc. CKN č. 2424/3 sa nachádza spevnená plocha, prístupová komunikácia k Mestskej športovej hale (ďalej aj ako „MsŠH“ ), v časti križovania stavby s prístupovou komunikáciou k MŠH realizovať stavbu bezvýkopovou metódou všade tam, kde je to technicky možné.

 V prípade potreby zásahov do telesa prístupovej komunikácie k MsŠH tieto vykonať v čo najmenšom možnom rozsahu tak, aby bol zabezpečený neobmedzený a nepretržitý  prístup k MsŠH a následne vykonať spätnú úpravu prístupovej komunikácie s vrchnou betónovou/asfaltovou úpravou.

 Termín realizácie prác prerokovať so správcom MsŠH a informovať správcu o plánovaných obmedzeniach, aby užívanie MsŠH bolo obmedzené v čo najmešej možnej miere.

 Na parcele 2424/3 môže prísť ku kolízii trasy stavby s prístreškom vo vlastníctve mesta Šaľa, ktorý je vybudovaný vedľa Mestskej kolkárne v areáli MsŠH a slúži ako sklad náradia. V prípade kolízie je stavebník povinný zabezpečiť premiestnenie toho prístrešku na vlastné náklady.

 V dôsledku nutnosti do zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas požiadať mesto Šaľa – referát dopravy a technických činností povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia.

 V prípade výkopových prác v zeleni je potrebné zabezpečiť spätné zatrávnenie – postup konzultovať so správcom mestskej zelene.

 Pred realizáciou stavby požiadať správcu verejného osvetlenia o vytýčení vedení verejného osvetlenia.

 Po zrealizovaní stavby a ukončení prác je potrebné na MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta doručiť geometrický plán skutočného zamerania stavby za účelom zriadenia vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta (vrátane ochranného a bbezpečnodtného pásma, ak sa zriaďuje). Zriadenie vecného bremena podlieha v zmysle § 4 ods. 3 písm. q) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.   

 Súhlasí s investičnou činnosťou v zmysle predloženej projektovej dokumentácie stavby v kat. území Šaľa.

 Dodržať všetky podmienky stanoviska č. 12316/2019/OSMaZM/2906 zo dňa 04.06.2019.

 Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky uvedené v Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 464/2019 zo dňa 18.07.2019.

 

Ďalšie podmienky:

 Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníka, resp. na prenajatom pozemku.

 Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebník zabezpečí jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN mesta Šaľa č. 7/2016 v platnom znení o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.

 Stavebník ku kolaudačnému konaniu preukáže, ako naložil s odpadmi vzniknutými počas výstavby.

 Stavebník ku kolaudácii predloží doklad o vytýčení stavby, zameranie stavby, doklady o predpísaných skúškach.

 Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou.

 

 1. Stavebník ku kolaudácii predloží doklady o overení vhodných stavebných výrobkov. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Tieto doklady sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavbe.
 2. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby a je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom „Stavba povolená".
 3. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.
 4. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží ku kolaudácii stavby.
 5. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
 6. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich brať na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

 

Účastníci konania:

 • MeT Šaľa spol. s.r.o., Mesto Šaľa, Združenie domových samospráv; Zainteresovaná verejnosť; Ing. Ákos Szabó – HWGS; TIG-HILL month, s.r.o., Šaľa; vlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich register "C" a pozemkov register "E" v katastrálnom území Šaľa.

 

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

V priebehu stavebného konania boli uplatnené pripomienky Združenia domových samospráv (ZDS), so sídlom Rovniankova č. 14, 851 02 Bratislava (písomnosť zo dňa 06.10.2020, doručená elektronicky dňa 07.10.2020), ktoré je účastníkom konania z dôvodu, že mu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu (zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):

 1. K predmetnej stavbe „Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – prepojenie CK 31 – Separačná stanica GTV“ bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa § 24 ods. 2 posledná veta zákona EIA č. 24/2006 Z. z. sú minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa § 140c ods. 1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry; žiadame predložiť stanovisko, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a Vodného zákona.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov podľa § 18 ods. 5 a/alebo § 65 Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa § 3 ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa § 47 písm. e) a písm. j) stavebného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo“. Žiadame preukázať splnenie podmienky podľa § 47 písm. e) a písm. j) Stavebného zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia.

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Podľa § 46 ods. 1 Stavebného zákona je projektant povinný spracovať projekt v súlade s § 45 ods. 2 Stavebného zákona, ktorého súčasťou teda majú byť aj „vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb a projektového energetického hodnotenia“; pričom podľa § 62 ods. 1 písm. b) Stavebného zákona mal stavebný úrad overiť úplnosť takejto projektovej dokumentácie. Tieto výpočty zároveň dokladujú splnenie minimálnych požiadavok na projekciu stavieb podľa § 47 Stavebného zákona.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Požadujeme skontrolovať hydraulický výpočet prietokových množstiev vodných stavieb majúci charakter dynamického výpočtu konštrukcie vodných stavieb, ktorý má vplyv napr. na určenie správneho profilu vodných stavieb (nielen veľkosť, ale aj tvar napríklad potrubí), pričom vypočítava priebeh prietoku vôd vo vodných stavbách počas relevantného času. Z environmentálneho hľadiska má tento výpočet vplyv na nasledovné:
  1. preukázanie, že stavba je správnym spôsobom pripojená a zásobovaná vodou
  2. preukázanie, že stavba je napojená na funkčnú a ekologickú kanalizáciu splaškových vôd
  3. zabezpečene plynulého odtoku dažďových vôd v čase a prevencia náporových či povodňových vĺn s prípadným použitím vhodného technického riešenia tzv. odtokových bŕzd
  4. zabezpečenie primeranej hydraulickej sily v ORL a tak overenie jej účinnosti v celom priebehu času
  5. prípadné prehodnotenie veľkosti vodných stavieb (napr. veľkosť potrubia a retenčnej nádrže), kde sa dá dosiahnuť ich objemové zníženie a tak aj menší nápor na záber pôdy či menšie nároky na vstupoch do výroby týchto vodných stavieb.

Tieto výpočty majú byť súčasťou DSP podľa § 45 ods. 2 písm. c) Stavebného zákona.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Požadujeme výpočet energetickej efektivity v zmysle vyhlášok č. 35/2020 Z.z., č. 324/2016 Z.z. a 364/2012 Z.z., ktorým sa vykonávajú zákony o energetickej hospodárnosti a certifikácii budov č. 318/2019 Z.z., 300/2012 Z.z. a č. 555/2005 Z.z. Súčasťou DSP majú byť nasledovné výpočty ako súčasť projektového energetického hodnotenia podľa § 45 ods. 2 písm. c) Stavebného zákona:
  1. tepelnotechnický návrh a posúdenie stavebných konštrukcií budovy (základné údaje, posúdenie  tepelnotechnických vlastností a hodnotenie podľa EN STN)
  2. energetické posúdenie technického systému budovy a stanovenie potreby tepla a energie pre jednotlivé odberné miesta a energetické nosiče
  3. posúdenie globálneho ukazovateľa výpočtom potreby dodanej energie, primárnej energie a emisií CO2.
  4. minimálnych tepelnoizolačných vlastností výpočtom (max. hodnota U)
  5. určenie minimálnej teploty vnútorného povrchu
  6. vypočítanie priemernej výmeny vzduchu

Žiadame overiť, že príslušné výpočty vrátane hydraulických výpočtov prietokových množstiev a energetickej efektivity boli súčasťou projektovej dokumentácie, že stavby svojim vyhotovením týmto výpočtom reálne svojou prevádzkou zodpovedajú a vyhovujú a teda neohrozujú záujmy podľa osobitných zákonov.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavke bolo vyhovené.

 

S realizáciou stavby „Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia prepojenie CK31 – Separačná stanica GTV“ súhlasíme; do podmienok stavebného povolenia žiadame zahrnúť nasledovné podmienky:

 1. Úpravy  sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5 / uzemne-planovanie / metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav znížovali tepelné napätie a podporovali mikroklímu v areáli.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu a odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne spĺňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2).

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Strechy budov zrealizovať ako zelené vegetačné strechy.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Zrealizovať zelené (vegetačné) fasády alebo predsadené zelené vegetačné fasády.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný prístup k Obehovému hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia, zlepšenie infiltrácie - strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy) a to využitím dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf).

Alternatívne žiadame asfaltové plochy zrealizovať z vodopriepustného asfaltu a betónu, ktoré umožnia aj priamu infiltráciu dažďových vôd; kanalizácia bude zachovaná.

Podľa územného plánu je potrebné parkovacie miesta realizovať z vodopriepustných materiálov.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
 • komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
 • kovov označeného červenou farbou
 • papiera označeného modrou farbou
 • skla označeného zelenou farbou
 • plastov označeného žltou farbou
 • bio-odpadu označeného hnedou farbou

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa zamieta.

 

Zároveň Vás v súlade s § 23 ods.1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, t.j.:

 1. Koordinačná situácia
 2. Sprievodná správa
 3. Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so stanoviskom príslušného orgánu podľa § 140c ods. 2 Stavebného zákona
 4. Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
 5. Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia
 6. Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby
 7. Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
 8. Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a rozhodnutia podľa § 16a Vodného zákona
 9. Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne klimatické pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR

 

 • Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku vyjadríme. Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle § 25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. Toto podanie písomne potvrdíme podľa § 19 ods. 1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa zamieta.

 

Stavebník pod č. 508/2020/PJ zo dňa 12.10.2020 doručil tunajšiemu stavebnému úradu dňa 13.10.2020 stanovisko k vyjadreniu účastníka konania.

Stavebný úrad predložené pripomienky považuje za neakceptovateľné, ich vyhodnotením sa podrobnejšie zaoberá v odôvodnení tohto rozhodnutia.

Záväzné stanoviská dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov/.

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

 

Odôvodnenie:

Spoločnosť MeT Šaľa, spol. s r.o., so sídlom ul. Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161, podala dňa 23.09.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú líniovú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Pre navrhovanú stavbu sa uskutočnilo zisťovacie konanie, po ukončení ktorého vydal Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) rozhodnutie č. OU-SA-OSZP-2019/005963-19-Ne zo dňa 23.08.2019, podľa ktorého sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 25.10.2019.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby mestom Šaľa pod č. 30526/2020/SU/1002 dňa 08.06.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 13.07.2020.

Stavebník k žiadosti o stavebné povolenie dňa 29.09.2020 predložil vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených  v rozhodnutí Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP-2019/005963-19-Ne zo dňa 23.08.2019.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou, zároveň  nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 20.10.2020, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.  

V oznámení stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky k žiadosti môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Taktiež uviedol, že v rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad v zmysle § 140c ods. 2 stavebného zákona spolu s oznámením o začatí stavebného konania poslal príslušnému orgánu Okresnému úradu Šaľa, odboru sarostlivosti o životné prostredie kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia, projektovú dokumentáciu a vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní.   

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stanoviská oznámili:

 • Krajský pamiatkový úrad Nitra,
 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
 • TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava,
 • Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia,
 • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP,
 • Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava,
 • SPP – distribúcia a.s., Bratislava,
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Šaľa,
 • Michlovský, spol. s.r.o., Piešťany,
 • MENERT-THERM s.r.o., Šaľa,
 • SALAMON INTERENT, s.r.o. Šaľa,
 • CableNet, s.r.o., Galanta,
 • Slovak Telekom a.s. Bratislava,
 • MsÚ Šaľa, Oddelenie stratégie a komunálnych činností:

referát investíčných činností,

referát dopravy a technických činností,

 • MsÚ Šaľa, Oddelenie správy majetku a zariadení mesta

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov inžinierskych sietí a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebník k žiadosti predložil nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu, kópiu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 464/2019, kópiu katastrálnej mapy, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy dotknutých orgánov, vyhodnotenie zapracovania podmienok uvedených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania a doklad o uhradení správneho poplatku.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania sa odôvodňuje takto:

V priebehu stavebného konania bolo predložené vyjadrenie účastníka konania, Združenia domových samospráv, so sídlom Rovniankova č. 14, 851 02 Bratislava (písomnosť zo dňa 06.10.2020, doručená elektronicky na stavebný úrad dňa 07.10.2020), ktoré je účastníkom konania z dôvodu, že mu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu (zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Stavebník dňa 13.10.2020 doručil stavebnému úradu vyjadrenie k uplatneným pripomienkam zainteresovanej verejnosti, Združenia domových samospráv – v predložených pripomienkach Združenia domových samospráv je uvedené:

 

Združenie domových samospráv si ako dotknutá verejnosť v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – prepojenie CK 31 – Separačná stanica GTV“ uplatňuje svoje práva za účelom kontroly splnenia verejných záujmov životného prostredia. Podľa § 17 zákona o životnom prostredí č. 17/1992 Zb. „(1) Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, predchádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. (2) Každý, kto využíva územia alebo prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje stavby, je povinný také činnosti vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné prostredie a zaťaženie územia, a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi. (3) Každý, kto hodlá zaviesť do výroby, obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, alebo kto ich hodlá dovážať, je povinný zabezpečiť, aby spĺňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska ich možných vplyvov na životné prostredie.“. Podľa § 66 ods. 1 písm. b) je stavebný úrad povinný overiť splnenie záujmov životného prostredia; v tomto smere žiadame v stavebnom konaní overiť aj nasledovné environmentálne záujmy:

 

 1. K predmetnej stavbe „Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – prepojenie CK 31 – Separačná stanica GTV“ bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa § 24 ods. 2 posledná veta zákona EIA č. 24/2006 Z. z. sú minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa § 140c ods. 1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.

 

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Podmienky určené v rozhodnutí č. OU-SA-OSZP-2019/005963-19-Ne zo dňa 23.08.2019 zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti, k stavbe „Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – prepojenie CK 31 – Separačná stanica GTV“, podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Zákon  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, boli zapracované do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. V súlade s § 140c stavebného zákona boli potrebné dokumenty (vrátane vyhodnotenia jednotlivých podmienok EIA) zaslané na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP vydal v zisťovacom konaní rozhodnutie pod č. OU-SA-OSZP-2019/005963-19-Ne. zo dňa 23.08.2020 pre uvedenú stavbu, podľa ktorého stavba sa nebude posudzovať podľa ustanovení zákona č. § 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“). Podkladom pre rozhodnutie boli návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, stanoviská dotknutých orgánov, predložený materiál – oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a skutočnosť správnemu orgánu známa, že sa jedná o rozšírenie jestvujúcej navrhovanej činnosti. V zisťovacom konaní v zmysle § 24 zákona č. 24/2006 Z.z. dotknutá verejnosť – Združenie domových samospráv (ďalej ZDS) prejavila záujem na navrhovanej činnosti predložením vyjadrenia s pripomienkami, s ktorými Okresný úrad Šaľa sa zaoberal jednotlivo vo svojom rozhodnutí.

Správny orgán opodstatnené požiadavky a pripomienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a z vyjadrenia ZDS akceptoval a zapracoval ich do podmienok svojho rozhodnutia. Po vyhodnotení pripomienok ZDS a vyjadrení navrhovateľa k predmetným pripomienkam správny orgán dospel k záveru, že väčšina vznesených pripomienok je bezpredmetná a neopodstatnená a nesúvisí s charakterom navrhovanej činnosti.

ZDS proti rozhodnutiu Okresného úradu Šaľa podalo v zákonnej lehote odvolanie. Odvolací orgán, Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie vydalo rozhodnutie v odvolacom konaní, v ktorom zamietol odvolanie ZDS s odôvodnením a skonštatoval, že zo strany prvostupňového správneho orgánu nedošlo k porušeniu hmotnoprávnych predpisov, že s predmetnými pripomienkami prvostupňový správny orgán vo svojom rozhodnutí sa zaoberal jednotlivo, aj s uvedením vyjadrenia navrhovateľa a tieto pripomienky vyhodnotil jednotlivo. Požiadavky, ktoré boli vyhodnotené ako bezpredmetné, netýkajú sa zmeny navrhovanej činnosti (napr. požiadavky ohľadom parkovacích miest, verejnej hromadnej dopravy, dopravné napojenie a iné) a preto tieto požiadavky nie je možné zohľadniť.

Nakoľko odvolací orgán potvrdil rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní a odvolanie ZDS zamietol, rozhodnutie Okresného úradu Šaľa sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 25.10.2019.

Stavebník, spoločnosť MeT Šaľa, spol. s r.o. podal žiadosť o stavebné povolenie spolu s projektovou dokumentáciou pre stavebné konanie, ktorá bola vypracovaná v súlade a so zohľadnením podmienok uvedených v rozhodnutí Okresného úradu Šaľa zo zisťovacieho konania. Zároveň dňa 29.09.2020 predložil písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania, ktoré následne stavebný úrad v súlade s ustanovením § 140c ods. 2 stavebného zákona spolu so žiadosťou o povolenie stavby, oznámením o začatí stavebného konania a projektovou dokumentáciou zaslal Okresnému úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Príslušný orgán následne dňa 05.10.2020 vydal záväzné stanovisko č. OU-SA-OSZP-2020/006664-002, v ktorom súhlasí so spôsobom vysporiadania sa s podmienkami určenými v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti a konštatuje, že nezistil  také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní a relevantnými podmienkami určenými v predmetnom rozhodnutí.

Podľa § 140c ods. 1 stavebného zákona „Ak sa pre začatie územného konania, stavebného konania alebo kolaudačného konania vyžaduje ako jeden z podkladov pre jeho začatie rozhodnutie podľa osobitného predpisu, je také rozhodnutie použiteľné ako podklad v každom z týchto konaní týkajúcom sa toho istého využívania územia alebo tej istej stavby, ak v niektorom návrhu na začatie tohto konania nedôjde k zmene v predmete konania v porovnaní s predmetom zisťovacieho konania alebo posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu.“

Nakoľko v rozhodnutí zo zisťovacieho konania už boli pripomienky ZDS vyhodnotené jednotlivo a väčšina vznesených pripomienok bola bezpredmetná a neopodstatnená a nesúvisela s charakterom navrhovanej činnosti, taktiež odvolací orgán potvrdil toto rozhodnutie a odvolanie ZDS zamietol, na základe týchto skutočností stavebný úrad je toho názoru, že podmienky určené v rozhodnutí zo zisťovacieho konania boli zohľadnené v projektovej dokumentácii pre stavebné konanie a pripomienky a požiadavky ZDS uplatnené v zisťovacom konaní, ktoré boli vyhodnotené ako bezpredmetné, nie je možné zohľadniť, lebo nesúvisia s predmetom stavebného konania, preto stavebný úrad túto požiadavku zamietol.

 

 1. Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry; žiadame predložiť stanovisko, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.

 

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Požiadavka je irelevantná, nakoľko predmetom projektu nie je cestná infraštruktúra.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Stavebník k žiadosti o vydanie stavebného povolenia predložil záväzné stanovisko MsÚ Šaľa, referátu dopravy a technických činností č. 13813/2019/OSaKČ/3274 zo dňa 04.07.2019, ktorého podmienky boli zapracované do výroku tohto stavebného povolenia. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je osadenie vonkajšieho STL plynovodu na prepojenie separačnej nádrže geotermálnej vody s mikroturbínou umiestnenou v kotolni CK31. Časť potrubia bude vedená nad zemou a časť bude zapustená do zeme. Realizácia predmetnej stavby nevyžaduje riešenie dostatočnej dopravnej kapacitnosti, jedná sa o povolenie líniovej stavby – vonkajšieho STL plynovodu a nie riešenia cestnej infraštruktúry, preto stavebný úrad túto požiadavku zamietol.

 

 1. Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a Vodného zákona.

 

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Predmetom tohto stavebného povolenia nie je nakladanie s vodami. Uskutočnenie predmetnej stavby nemá vplyv na kvalitu pozemných vôd. Vzhľadom na to nie je potrebné preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a Vodného zákona.

V rámci stavebného povolenia bola predložená projektová dokumentácia posúdená orgánmi v oblasti životného prostredia – orgán ochrany prírody a krajiny, vodohospodársky orgán, orgán na úseku odpadového hospodárstva, ktorí vydali súhlasné stanoviská k navrhovanej stavbe, čím potvrdili súlad stavby s platnými osobitnými predpismi.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Stavebný úrad nerozhoduje podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) a stotožňuje sa s názorom stavebníka. Projektová dokumentácia na stavebné konanie bola vypracovaná na základe podmienok uvedených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania a v súlade s podmienkami dotknutých orgánov z územného konania. Na základe predloženej projektovej dokumentácie na stavebné konanie sa k nej vyjadrovali orgány z oblasti životného prostredia, ako aj príslušný orgán štátnej vodnej správy vo vyjadrení č. OU-SA-OSZP-2019/005225-2-Veg zo dňa 11.06.2019, v ktorom súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou s podmienkou, že stavba bude uskutočnená v súlade s touto dokumentáciou. Toto vyjadrenie je súčasne záväzným stanoviskom pre stavebný orgán v stavebnom konaní a podľa § 140b ods. 1 stavebného zákona obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci. Na základe uvedených skutočností stavebný úrad túto žiadosť ZDS zamietol.

 

 1. Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov podľa § 18 ods. 5 a/alebo § 65 Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia.

 

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Citované paragrafy pojednávajú o všeobecnom užívaní vôd. Predmetná požiadavka je irelevantná, nakoľko stavba nie je vodnou stavbou – nerieši odoberanie alebo iné používanie povrchových alebo podzemných vôd.

Orgán štátnej vodnej správy posúdil projektovú dokumentáciu predmetnej stavby v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. Stavebnému úradu bolo predložené vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy, v ktorom je uvedené, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je možné vydať stavebné povolenie na stavbu.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Stavebný úrad sa stotožňuje s uvedeným názorom stavebníka a považuje požiadavku ZDS za bezpredmetné, nakoľko ako to už bolo uvedené v stanovisku stavebného úradu k bodu c) vyjadrenia ZDS, k projektovej dokumentácii na stavebné konania bolo predložené kladné stanovisko príslušného orgánu štátnej vodnej správy – Okresného úradu Šaľa, odboru  starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-SA-OSZP-2019/005225-2-Veg zo dňa 11.06.2019. Povoľovaná stavba nie je vodnou stavbou a nebude negatívne vplývať na vodné pomery v záujmovom území, preto stavebný úrad tejto požiadavke nevyhovel. 

 

 1. Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa § 3 ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z.

 

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

K predmetnej stavbe bolo vydané súhlasné stanoviko OU-SA-OSZP-2019/005240-2 zo dňa 13.6.2019. Predmetom projektu je inžinierska stavba - plynoinštalácia. K výrubu drevín a krov v rámci navrhovanej stavby nedôjde. V rámci navrhovanej investície sa neuvažuje so žiadnymi úpravami zelene, terénne úpravy budú relizované v rámci navrhovanej investície tak, aby boli dodržané aktuálne platné STN, požiadavky kladené príslušnou legislatívou a podmienky určené vo vyjadrení OU-SA-OSZP-2019/005240-2 zo dňa 13.6.2019. Spätná úprava povrchov bude prevedená v zmysle vyjadrení vlastníkov pozemkov.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Jedná sa o všeobecný bod zákona č. 543/2002 Z.z., ktorý bude dodržaný, nakoľko legislatíva na úseku ochrany prírody a krajiny platí všeobecne a vyplýva z legislatívnych požiadaviek uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, pričom ich dodržiavanie je jednou z povinností stavebníka, resp. realizátora výstavby a prevádzky navrhovanej investície alebo budúcich vlastníkov nehnuteľností.

Stavebný úrad sa stotožňuje s vyššie uvedeným stanoviskom stavebníka. V konaní boli predložené stanoviská dotknutých orgánov. Príslušný orgán ochrany prírody a krajiny v zmysle § 140b ods. 1 stavebného zákona posúdil projektovú dokumentáciu a vydal na stavbu súhlasné záväzné stanovisko v zmysle platných právnych predpisov pod č. OU-SA-OSZP-2019/005240-2 zo dňa 13.06.2019, v ktorom uviedol, že stavbou nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny. Projektová dokumentácia pre stavebné konanie bola vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí zo zisťovacieho konania, ktoré budú dodržané aj pri uskutočňovaní stavby. Táto požiadavka sa zamieta.

 

 1. Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa § 47 písm. e) a písm. j) stavebného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo“. Žiadame preukázať splnenie podmienky podľa § 47 písm. e) a písm. j) Stavebného zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia.

 

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Dokumentácia pre stavebné povolenie je spracovaná v súlade so stavebným zákonom odborne spôsobilým projektantom a spĺňa podmienky platných noriem STN pre  navrhovanie stavieb. Všetky navrhnuté materiály majú certifikát. Ostatné požiadavky sú irelevantné, nakoľko ide o inžiniersku stavbu.

 

Stanovisko stavebného úradu:

V zmysle § 47 stavebného zákona „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov.“  Podľa § 43f stavebného zákona „Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov 1k) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (ďalej len “vhodný stavebný výrobok“).“ Predložená projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a s platnými STN oprávneným projektantom – Ing. Ákos Szabó, autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. 0629*A*5-1,2,5, HWGS, P. Pázmáňa č. 2125/27, 927 01 Šaľa, navrhnuté stavebné materiály musia mať certifikáty. V súlade s § 18 ods. e)  Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebník pri kolaudačnom konaní na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním predkladá doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (certifikáty) a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia.

Ustanovenia § 47 písm. e) a písm. j) stavebného zákona zohľadňujú krytéria a všeobecné technické požiadavky pre navrhovanie a povoľovanie budov a nie líniových stavieb. Predmetom stavebného konania je líniová stavba - „Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – prepojenie CK 31 – Separačná stanica GTV“ - osadenie vonkajšieho STL plynovodu na prepojenie separačnej nádrže geotermálnej vody s mikroturbínou umiestnenou v kotolni CK31. Časť potrubia bude vedená nad zemou a časť bude zapustená do zeme. Nakoľko sa jedná o inžiniersku stavbu, uvedené požiadavky nie je možné splniť, preto stavebný úrad ich považuje za neodôvodnené a tieto požiadavky zamieta.

 

 1. Podľa § 46 ods. 1 Stavebného zákona je projektant povinný spracovať projekt v súlade s § 45 ods. 2 Stavebného zákona, ktorého súčasťou teda majú byť aj „vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb a projektového energetického hodnotenia“; pričom podľa § 62 ods. 1 písm. b) Stavebného zákona mal stavebný úrad overiť úplnosť takejto projektovej dokumentácie. Tieto výpočty zároveň dokladujú splnenie minimálnych požiadavok na projekciu stavieb podľa § 47 Stavebného zákona.

 

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Požiadavka je irelevantná, nakoľko ide o inžiniersku stavbu.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Stavebný úrad sa stotožňuje so stanoviskom stavebníka, projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi a normami STN a vzhľadom na charakter stavby ide o líniovú stavbu, kde uskutočnenie predmetnej stavby nevyžaduje vypracovanie statických a dynamických výpočtov ani projekt energetického hodnotenia. Zákon č. 555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 1 tohto zákona ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy. Z uvedeného vyplýva, že táto pripomienka ZDS je bezpredmetná, vôbec nesúvisí s predmetom stavebného konania, je to líniová stavba a nie budova, preto pripomienka sa zamieta.

 

 1. Požadujeme skontrolovať hydraulický výpočet prietokových množstiev vodných stavieb majúci charakter dynamického výpočtu konštrukcie vodných stavieb, ktorý má vplyv napr. na určenie správneho profilu vodných stavieb (nielen veľkosť, ale aj tvar napríklad potrubí), pričom vypočítava priebeh prietoku vôd vo vodných stavbách počas relevantného času. Z environmentálneho hľadiska má tento výpočet vplyv na nasledovné:
  1. preukázanie, že stavba je správnym spôsobom pripojená a zásobovaná vodou
  2. preukázanie, že stavba je napojená na funkčnú a ekologickú kanalizáciu splaškových vôd
  3. zabezpečene plynulého odtoku dažďových vôd v čase a prevencia náporových či povodňových vĺn s prípadným použitím vhodného technického riešenia tzv. odtokových bŕzd
  4. zabezpečenie primeranej hydraulickej sily v ORL a tak overenie jej účinnosti v celom priebehu času
  5. prípadné prehodnotenie veľkosti vodných stavieb (napr. veľkosť potrubia a retenčnej nádrže), kde sa dá dosiahnuť ich objemové zníženie a tak aj menší nápor na záber pôdy či menšie nároky na vstupoch do výroby týchto vodných stavieb.

Tieto výpočty majú byť súčasťou DSP podľa § 45 ods. 2 písm. c) Stavebného zákona.

 

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Požiadavka je irelevantná, nakoľko ide o inžiniersku stavbu.

 

 1. Požadujeme výpočet energetickej efektivity v zmysle vyhlášok č. 35/2020 Z.z., č. 324/2016 Z.z. a 364/2012 Z.z., ktorým sa vykonávajú zákony o energetickej hospodárnosti a certifikácii budov č. 318/2019 Z.z., 300/2012 Z.z. a č. 555/2005 Z.z. Súčasťou DSP majú byť nasledovné výpočty ako súčasť projektového energetického hodnotenia podľa § 45 ods. 2 písm. c) Stavebného zákona:
  1. tepelnotechnický návrh a posúdenie stavebných konštrukcií budovy (základné údaje, posúdenie  tepelnotechnických vlastností a hodnotenie podľa EN STN)
  2. energetické posúdenie technického systému budovy a stanovenie potreby tepla a energie pre jednotlivé odberné miesta a energetické nosiče
  3. posúdenie globálneho ukazovateľa výpočtom potreby dodanej energie, primárnej energie a emisií CO2.
  4. minimálnych tepelnoizolačných vlastností výpočtom (max. hodnota U)
  5. určenie minimálnej teploty vnútorného povrchu
  6. vypočítanie priemernej výmeny vzduchu

Žiadame overiť, že príslušné výpočty vrátane hydraulických výpočtov prietokových množstiev a energetickej efektivity boli súčasťou projektovej dokumentácie, že stavby svojim vyhotovením týmto výpočtom reálne svojou prevádzkou zodpovedajú a vyhovujú a teda neohrozujú záujmy podľa osobitných zákonov.

 

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Požiadavka je irelevantná, nakoľko ide o inžiniersku stavbu.

 

Stanovisko stavebného úradu k bodom č. 1. a č. 2.:

Stavebný úrad v plnom rozsahu stotožňuje s názorom stavebníka, uvedené požiadavky sa týkajú vodných stavieb a budov, nesúvisia s predmetom tohto stavebného konania.   Projektová dokumentácia pre stavebné konanie bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou v zmysle ustanovení príslušných platných právnych predpisov a noriem. Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli rešpektované príslušné ustanovenia stavebného zákona a vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy vydávané podľa osobitných predpisov, projektová dokumentácia pre stavebné konanie bola spracovaná tiež v súlade s podmienkami rozhodnutia zo zisťovacieho konania vydaného Okresným úradom v Šali. K projektovej dokumentácii sa vyjadrovali dotknuté orgány, správcovia inžinierskych sietí, ako aj vlastníci dotknutých pozemkov, ktoré k navrhovanej stavbe zaujali kladné stanovisko. Stavebný úrad na základe týchto stanovísk a vyjadrení vo výroku rozhodnutia stanovil podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie. Z uvedených dôvodov tieto požiadavky sa zamietajú.

 

 1. Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).

 

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Odpady budú likvidované v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K predmetnej stavbe bolo vydané súhlasné stanovisko OU-SA-OSZP-2019/005242-2 zo dňa 13.6.2019.

 

 

 

Stanovisko stavebného úradu:

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bola spracovaná a stavba bola navrhnutá v zmysle platných právnych predpisov a noriem. V projektovej dokumentácii bola riešená oblasť nakladania s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. K projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konanie bolo vydané vyjadrenie orgánu štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva – Okresného úradu v Šali, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP-2019/005242-2 zo dňa 13.06.2019, v ktorom je uvedené, že s realizovaním stavby podľa predloženej PD súhlasí. Realizácia stavby nebude produkovať odpady obsahujúce nebezpečné látky, resp. odpady kontaminované nebezpečnými látkami. Všetky odpady budú zneškodňované na skládke príslušnej stavebnej triedy v zmysle platnej legislatívy. 

Okresný úrad Šaľa zároveň upozorňuje žiadateľa na nasledovné ustanovenia zákona o odpadoch:

 Podľa § 6 ods. 1 Zákona o odpadoch je hierarchia odpadového hospodárstva záväzné poradie týchto priorít:

 1. predchádzanie vzniku odpadu,
 2. príprava na opätovné použitie,
 3. recyklácia,
 4. iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie,
 5. zneškodňovanie.

 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 zákona  o odpadoch - Povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).

 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch sa vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, je potrebné predložiť doklad o naložení so vzniknutými odpadmi.

Všetky podmienky uvedeného stanoviska boli stavebným úradom zapracované do výroku tohto rozhodnutia. Stavebník v súlade s § 18 ods. e) Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v kolaudačnom konaní na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním predkladá doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (certifikáty) a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia – t.j. aj vyjadrenie orgánu štátnej správy v zmysle zákona o odpadoch, vydané ku kolaudácii predmetnej stavby na základe dokladov preukazujúcich splenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. Stavebný úrad týmto považuje požiadavku za splnenú - požiadavke bolo vyhovené.

 

S realizáciou stavby „Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia prepojenie CK31 – Separačná stanica GTV“ súhlasíme; do podmienok stavebného povolenia žiadame zahrnúť nasledovné podmienky:

 1. Úpravy  sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5 / uzemne-planovanie / metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav znížovali tepelné napätie a podporovali mikroklímu v areáli.

 

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Predmetom tohto stavebného povolenia je plynoinštalácia, jedná sa o podzemnú stavbu. Vzhľadom na uvedené nie je možné v rámci tejto stavby zvýšiť podiel sadových úprav. Uvedená stavba nebude mať vplyv na zvyšovanie teplotných pomerov v okolí stavby. Spätná úprava výkopov v trávnatej ploche bude riešená prostredníctvom zahrnutia výkopovej ryhy zeminou a vysiatím trávy (uvedenie do pôvodného stavu v zmysle požiadaviek vlastníka pozemkov). K rozkopávkam v areáli kotolne nedôjde, nakoľko potrubie z haly tepelných čerpadiel do kotolne bude vedené vzduchom.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Uvedené požiadavky považuje stavebnú úrad za irelevantné, vzhľadom na charakter stavby sú uvedené pripomienky ZDS bezpredmetné. Predmetom stavebného konania je osadenie vonkajšieho STL plynovodu na prepojenie separačnej nádrže geotermálnej vody s mikroturbínou umiestnenou v kotolni CK31. Časť potrubia bude vedená nad zemou a časť bude zapustená do zeme. Realizácia predmetnej stavby bude rešpektovať ochranu jestvujúcej zelene počas výkopových prác, uskutočnením stavby nedôjde k znečisteniu povrchových a podzemných vôd a materiály z ktorých sú potrubia vyrobené zodpovedajú požiadavkám na technické plynové zariadenia v zmysle príslušných noriem. V konaní sa vyjadrili jednotlivé organizačné zložky Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie chrániace verejné záujmy z hladiska životného prostredia a ich podmienky sú uvedené vo výroku rozhodnutia. Výkopy po uskutočnení líniovej stavby budú dané do pôvodného stavu v zmysle požiadaviek vlastníkov pozemkov a v súlade s predloženými stanoviskami dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí. Stavebný úrad túto požiadavku zamietol.

 

 1. Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu a odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne spĺňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2).

 

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Predmetná stavba nie je vodnou stavbou. Realizáciou stavby nebudú narušené existujúce odtokové pomery v území.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Vyššie uvedené požiadavky považuje stavebnú úrad za neakceptovateľné, vzhľadom na charakter stavby ide o inžiniersku stavbu, ktorá nie je vodohospodárskou stavbou, projekt nerieši vodozádržné a ani retenčné opatrenia. V konaní sa vyjadrili jednotlivé organizačné zložky Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie chrániace verejné záujmy z hladiska životného prostredia a ich podmienky sú uvedené vo výroku rozhodnutia. Uvedené podmienky nie je možné zapracovať do výrokovej časti stavebného povolenia, preto tieto požiadavky sú neodôvodnené a zamietajú sa.

 

 1. Strechy budov zrealizovať ako zelené vegetačné strechy.

 

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Požiadavka je irelevantná.

 

 1. Zrealizovať zelené (vegetačné) fasády alebo predsadené zelené vegetačné fasády.

 

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Požiadavka je irelevantná.

 

 1. Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný prístup k Obehovému hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia, zlepšenie infiltrácie - strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy) a to využitím dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf).

Alternatívne žiadame asfaltové plochy zrealizovať z vodopriepustného asfaltu a betónu, ktoré umožnia aj priamu infiltráciu dažďových vôd; kanalizácia bude zachovaná.

Podľa územného plánu je potrebné parkovacie miesta realizovať z vodopriepustných materiálov.

 

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Pri realizácii stavby budú použité certifikované materiály. Ostatné požiadavky sú irelevantné, nakoľko ide o inžiniersku stavbu.

 

Stanovisko stavebného úradu k bodom č. 3) ; č. 4) a č. 5):

Stavebný úrad stotožňuje sa s názorom stavebníka, tieto vyššie uvedené podmienky v bodoch č. 3), 4)5) nesúvisia s predmetom tohto stavebného konania, z daného hladiska a vzhľadom na charakter stavby ich vplyv na rozhodnutie vo veci je malý, resp. zanedbateľný a vyvoláva zbytočné prieťahy v konaní a zbytočné zaťažovanie účastníkov konania a iných osôb, čo je v rozpore s ustanoveniami uvedenými v § 3 správneho poriadku. Vyskytne sa otázka, či ZDS vôbec vie, o akú stavbu ide, alebo len ako obvykle dáva ku konaniam správnych orgánov skoro identické pripomienky, námietky resp. odvolávania so zmeneným poradím jednotlivých bodov či zmenenou drobnou štylistikou, čím zbytočne sťažuje povoľovaciemu orgánu postupovať v zmysle ustanovení platných právnych predpisov. 

Predložená projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a s platnými STN oprávneným projektantom, navrhnuté stavebné materiály sú certifikovaný. V súlade s § 18 ods. e)  Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebník pri kolaudačnom konaní predloží doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (certifikáty) a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia. Predmetom projektu je inžinierska stavba – líniová stavba, nie je to vodná stavba ani budova, predmetom projektu nie sú retenčné opatrenia, zelené strechy či fasády, komunikácie, chodníky, parkovacie miesta či asfaltové plochy ani sadové úpravy. Ide o inžiniersku stavbu umiestnenú v zemi. Spätná úprava povrchov bude prevedená v súlade so spôsobom uvedenom v projektovej dokumentácii a v zmysle požiadaviek vlastníkov a dotknutých orgánov. V konaní sa vyjadrili organizačné zložky Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie chrániace verejné záujmy z hľadiska životného prostredia, ich podmienky sú zohľadnené vo výroku rozhodnutia. Vyššie uvedené požiadavky účastníka konania sú neodôvodnené, preto stavebný úrad ich zamietol.

 

 1. Zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
 • komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
 • kovov označeného červenou farbou
 • papiera označeného modrou farbou
 • skla označeného zelenou farbou
 • plastov označeného žltou farbou
 • bio-odpadu označeného hnedou farbou

 

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Počas realizácie stavby budú odpady likvidované v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nakoľko ide o inžiniersku stavbu, pri prevádzke odpady vznikať nebudú – požiadavka je irelevantná.

 

Stanovisko stavebného úradu:

V projektovej dokumentácii bola riešená oblasť nakladania s odpadmi v súlade s platnou legislatívou, orgán štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva vydal kladné stanovisko pre územné a stavebné konanie. Realizácia stavby nebude produkovať odpady obsahujúce nebezpečné látky, resp. odpady kontaminované nebezpečnými látkami. V prípade, ak by vznikli odpady pri uskutočnení stavby, tieto odpady budú zneškodňované na skládke príslušnej stavebnej triedy v zmysle platnej legislatívy. Pri  prevádzke inžinierskej stavby nebudú vznikať odpady, požiadavka v bode č. 6) nesúvisí s predmetom stavebného konania, nejedná sa o stavbu, kde po uskutočnení by vznikali odpady, ktoré vyžadujú separovaný zber odpadu, preto stavebný úrad túto požiadavku zamietol.

 

Zároveň Vás v súlade s § 23 ods.1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, t.j.:

 1. Koordinačná situácia
 2. Sprievodná správa
 3. Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so stanoviskom príslušného orgánu podľa § 140c ods. 2 Stavebného zákona
 4. Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
 5. Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia
 6. Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby
 7. Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
 8. Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a rozhodnutia podľa § 16a Vodného zákona
 9. Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne klimatické pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR

 

 • Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku vyjadríme. Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle § 25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. Toto podanie písomne potvrdíme podľa § 19 ods. 1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

 

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Podľa ustanovenie  § 58a ods. 3 stavebného zákona: Kópiu žiadosti o stavebné povolenie týkajúce sa stavby, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu, 1ga) bez príloh zverejní stavebný úrad bezodkladne na svojej  úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Ak zverejnenie na webovom sidle nie je možné, zverejní ho stavebný úrad len na úradnej tabuli. Kópia žiadosti o stavebné povolenie musí byť zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia. Zverejnenie musí obsahovať okrem kópie žiadosti o stavebné povolenie údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko na webovom sídle orgánu, ktorí ho vydal, ak bolo k stavbe vydané.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Stavebný úrad sa stotožňuje s názorom stavebníka. Začatie stavebného konania bolo oznámené všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou. Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadlo. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Stavebný úrad zároveň v oznámení o začatí konania v zmysle § 33 správneho poriadku, v spojitosti s § 3 ods. 2 a § 3 ods. 4 správneho poriadku upozornil účastníkov, že na stavebnom úrade počas úradných hodín, najneskôr však na ústnom pojednávaní môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. Účastníci konania boli tiež poučení, že pred vydaním rozhodnutia sa môžu vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli ku konaniu doložené. V rozhodnutí vo výrokovej časti sú uvádzané všetky informácie týkajúce sa povoľovanej stavby, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy či pripomienky dotknutých orgánov, správcov inžinierskych sietí a účastníkov konania. Podklady rozhodnutia boli k dispozícii k nahliadnutiu na stavebnom úrade. Stavebný úrad poskytnuté informácie považuje za plne dostatočné.

Podľa ustanovení § 23 ods. 1 správneho poriadku „Účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom. Pokiaľ ide o právo nazerať do spisov a robiť si z nich výpisky, ustálil sa v právnej praxi taký postup, že realizácia týchto práv prebieha v prítomnosti zamestnanca správneho orgánu.

Vzhľadom k rovnosti prístupu ku všetkým účastníkom konania bola v stanovenej lehote určená možnosť nahliadnutia do spisového materiálu. Dotknutá verejnosť Združenie domových samospráv si neuplatnila možnosť nahliadnutia do spisového materiálu, ani sa nezúčastnila na ústnom pojednávaní. Ustanovenia stavebného zákona a správneho poriadku neukladajú povoľujúcemu orgánu povinnosť, aby bol spis účastníkovi konania zaslaný na nazretie na ním určené miesto. Požiadavku na doručenie kópie spisu stavebný úrad nevyhodnotil ako nahliadnutie do spisového materiálu v zmysle § 23 ods. 1 správneho poriadku.

Stavebný úrad nie je oprávnený šíriť autorské diela, ani ich časti. Stavebník vo svojom vyjadrení k pripomienkam ZDS a ani vlastník projektu k tomu nedal výslovne súhlas. Zároveň nebol predložený ani zo strany Združenia domových samospráv súhlas od autora projektovej dokumentácie. Prípadné námietky či pripomienky by mali byť účastníkmi konania vznesené na základe oboznámenia sa s predmetom konania – t.j. vo vzťahu ku konkrétnej stavbe. Uvedená požiadavka na doručenie požadovaných materiálov je nad rámec prebiehajúceho konania, v rámci stavebného konania boli predložené všetky potrebné dokumenty na posúdenie stavby a ďalšie zbytočné doplňovanie dokumentov by bolo v rozpore s § 3 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Stavebný úrad považuje uplatnené vyjadrenie Združenia domových samospráv za zbytočné zaťažovanie účastníkov konania a iných osôb, ktoré vo väčšej miere nesúvisia s predmetom stavebného konania, preto tieto požiadavky stavebný úrad zamietol.  

Požiadavky dotknutej verejnosti ako aj celý obsah predloženého vyjadrenia ZDS stavebný úrad citoval vo výroku tohto rozhodnutia. Rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a podľa § 26 správneho poriadku a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šaľa. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie zverejní tunajší stavebný úrad aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g) vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 23.09.2020.

 

Príloha pre stavebníka:

 • overená projektová dokumentácia

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa, súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým.

Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Rozhodnutie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. MeT Šaľa spol. s.r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa
 2. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 00 Šaľa
 3. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24, § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 4. Ing. Ákos Szabó – HWGS projekcia technických zariadení budov, P. Pázmáňa č. 2125/27, 927 01 Šaľa
 5. TIG-HILL month, s.r.o., Partizánska č. 20, 927 01 Šaľa
 6. Vlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich register "C" parc. č. 2508/10, 2507/1, 2424/5, 2424/6, 2508/1, 2424/1, 2424/13, 2424/2, 2424/4, 2507/2, 2506/4, 2476/2, 2476/88, 2476/3, 2476/4, 2476/5, 2476/6, 2476/7, 2476/8, 2476/9, 2476/10, 2476/11, 2476/12, 2476/13, 2476/14, 2476/15, 2476/16, 2476/17, 2476/18, 2476/19, 2476/20, 2476/21, 2476/22, 2476/23, 2476/24, 2476/25, 2485, 2483, 2481/1, 2481/2, 2479/1, 2479/2, 2437, 2476/87, 2476/86, 2476/85, 2476/84, 2476/83, 2476/82, 2476/81, 2476/80, 2476/79, 2476/89, 2475/1, 2475/13, 2475/12, 2475/11, 2475/10, 2475/9, 2476/78, 2475/16, 2475/8, 2475/7, 2475/6, 2475/5, 2475/4, 2474, 2473, 2472, 2471, 2470, 2469, 2468, 2467, 2466, 2465, 2464, 2463, 2462, 2461, 2460, 2459, 2458, 2457, 2456, 2455, 2444, 2442/2, 2442/3, 2438/11 a 2438/3 katastrálne územie Šaľa, a pozemku register "E" 1469/101 katastrálne územie Šaľa
 • Slovenská republika, správca: Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11 (parc.č.: 2424/1 (parcela reg. „E“ 1469/101), 2442/2, 2442/3 (parcela reg. „E“ 1469/101), 2438/11, 2438/3)
 • Veselka Július a Priska r. Belovičová, SNP 5, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/3)
 • Mgr. Huček Andrej a MUDr. Tatiana Hučeková r. Romanová,, Jánošíkova 27, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/4, 2475/13)
 • Lelovics Juraj a Katarína r. Sziváková, Okružná 1025/18, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/5)
 • Hubináková Natália r. Hubináková, Nešporova 11, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/6)
 • Ing. Petro Igor a Ing. Zuzana Petrová r. Sopková, Lužná 2257/21, 927 05 Šaľa (parc.č.: 2476/7)
 • Mátyus Peter, Horná 916/14, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/8)
 • Hubinák Róbert, Nešporova 11, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/9)
 • Visnyei Mikuláš a Anna r. Šimšíková, Vajanského č.1023/9, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/10)
 • Bc. Černák Martin, Švermova 28, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/11)
 • Klenovič Dušan a Jana r. Staneková, Okružná 28, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/12)
 • Tanka Erik a Angela Tanková r. Kovácsová, Cintorínska 6, 927 05 Šaľa (parc.č.: 2476/13)
 • PaedDr. Baručáková Ingrid r. Lenická, Horná 916/20, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/14)
 • Tóth Oto, Horná 916/12, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/15)
 • Šipická Mária r. Pappová, Okružná 1025/28, 927 00 Šaľa (parc.č.: 2476/16)
 • Boháč Peter, Slnečná č.1939/2, 927 05 Šaľa (parc.č.: 2476/17)
 • Skandík Vladimír a Jana r. Bajzíková, Vajanského 1023/9, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/18)
 • Ing. Igriciová Jana, Kráľovská č.29, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/19)
 • Keller Petr, Okružná č. 26, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/20)
 • Vánik Karol, Bottova č.1021/2, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/21)
 • Ing. Menyhárt Štefan a Ľubica Menyhártová r. Pšenková, Ul. Čsl. armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/22)
 • Gelnický Ladislav a Silvia r. Melicherová, Partizánska č.14, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/23)
 • 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/24)
 • Ondriaš Mário, Budovateľská 544/28, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/25)
 • Čemez Peter, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2485)
 • Hanus Július, Galanta, Hanus Milan, Hanusová Helena, Sedlák Štefan a Zuzana r. Molnárová (parc.č.: 2483)
 • Mgr. Zozuľáková Margaréta r. Lukácsová, Hlboká č.1049/10, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2481/1, 2481/2)
 • Horňáková Eva r. Mészarosová, Kvetná 2263/2A, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2479/1, 2479/2)
 • Kubica Tibor a Mária Kubicová r. Rábeková, SNP 14, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/12)
 • Czigleová Ildikó r. Czigleová, Okružná 1025/26, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/11)
 • Gál Tibor a Zuzana Gálová r. Vörösová, Novomeského 18, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/10)
 • Horváthová Aneta r. Horváthová, Kvetná 1044/1, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/9)
 • Horváth Ladislav, kpt. Jaroša 1290/32, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/8, 2467)
 • Pál Alexander a Zuzana Pálová r. Fülöpová, Jánošíkova 1358/33, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/7)
 • László Jozef a Margita rod. Miháliková, Vlčanská 2/556, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/6)
 • Odrážka Zoltán a Mária r. Paczková, Okružná 16, 927 0 Šaľa  (parc.č.: 2475/5)
 • Szabo Gejza a Mária Szabová r. Masaryková, Okružná 5, 927 00 Šaľa (parc.č.: 2475/4)
 • Petrova Viola, Agátová 22, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2474)
 • Demeter Bohumil a Helena Demeterová r. Lenčešová, Kvetná 1039/15, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2473)
 • Ing. Kubolka Ivan, Partizánska 1029/2, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2472)
 • Táborský Stanislav a Veronika Táborská r. Kráľová, Nešporova 11, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2471)
 • Hudecová Eva r. Mráziková, Vajanského 1022/1, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2470)
 • Demín Milan a Dana Demínová r. Kuricová, Horná 10, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2469)
 • Hajdú Štefan a Lýdia Hajdúová r. Krištofová, Horná 916/12, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2468, 2466)
 • Ing. Tóth Radovan a Ing. Frederika Tóthová r. Gyeráková, SNP 956/8, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2465)
 • Ščepka Robert a Eva Ščepková r. Szabadosová, Okružná 1027/7, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2464)
 • Bereczová Mária r. Karkušová, Horná 916/8, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2463)
 • Kuraňková Elena r. Horváthová, SNP č. 956/4, , 927 01 Šaľa (parc.č.: 2462)
 • Ščepka Emil a Alena Ščepková r. Vydrová, 90635, Plavecký Peter, č. 155 (parc.č.: 2461)
 • Varga Gabriel a Margita Vargová r. Molnárová, Nešporova 9, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2460)
 • Plevková Mária, Bottova 6, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2459)
 • Čurka Jozef a Veronika r. Mišíková, Febr. víťazstva 8, 927 00 Šaľa (parc.č.: 2458)
 • Matuška Milan a Gabriela Matušková r. Kováčová, Ul. Vajanského 1023/9, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2457)
 • Ing. Neuhold Zuzana r. Podhradská, Zuzany Chalupovej 3981/8, Bratislava, PSČ 851 07 Bratislava (parc.č.: 2456)
 • Husár Tibor, Ul. Partizánska 1029/6, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2455)
 • Mgr. Zimmermannová Katarína r. Klihová, P.Pázmaňa 54/28, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2444)

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 2. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 3. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
 4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 6. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 8. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 10. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 917 62 Bratislava
 11. MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
 12. CableNet s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
 13. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 14. SALAMON INTERNET s.r.o., Partizánska 18, 927 00 Šaľa
 15. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 16. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 17. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

 

na vedomie

 1. Ing. arch. Katarína Robeková, Černochov vrch č. 1207, 916 01 Stará Turá

       (splnomocnený zástupca stavebníka)

 • k spisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Mgr. Jozef Belický
                                         primátor mesta

 

 

 

 

 

Prílohy

Situácia

(pdf - 425.33 kB)