Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 21.07.2023 - 10:58  //  aktualizácia: 21.07.2023 - 10:58  //  zobrazené: 891

V akom stave je projekt zavedenia zdieľaných elektrických kolobežiek, o ktorom mesto informovalo v auguste 2022?

predkladateľ: Ing. Ingrid Kántorová

Vec

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2023

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2023,     ste podali písomné interpelácie v znení:

  1. V akom stave je projekt zavedenia zdieľaných elektrických kolobežiek, o ktorom mesto informovalo v auguste 2022?
  2. Pre nedodržiavanie pravidiel užívateľmi a laxný prístup prevádzkovateľov zdieľaných kolobežiek došlo v niektorých mestách k ich zrušeniu, alebo k sprísneniu podmienok užívania (Nitra). Ako bude mesto predchádzať takýmto problémom, ktoré vyvolávajú nespokojnosť mnohých obyvateľov?

 1. Počíta mesto so zavedením zdieľaných bicyklov/elektrických bicyklov? Tie zvyčajne vyvolávajú menej kontroverzií ako elektrické kolobežky a môžu slúžiť ako ich alternatíva alebo doplnok.

 1. V rámci rozvoja verejnej autobusovej dopravy, zvažuje mesto v dohľadnej dobe (rok 2023 alebo 2024) v spolupráci s prevádzkovateľmi mestskej a prímestskej dopravy vybudovanie informačných tabúľ o „live“ odchodmi autobusov, či aktuálnym meškaním aspoň na autobusovej stanici a najdôležitejších zastávkach v meste? Aktuálne polohy autobusov sa zobrazujú napríklad v aplikácii Ubian, takže možné prepojenie s tabuľami by nemalo byť neprekonateľným technickým problémom. 

4.

  1. Prečo sa mestu, napriek upozorneniam od občanov, stále nepodarilo vyriešiť situáciu na zastávke „Veča sídlisko“, kde ľudia z autobusu MHD roky vystupujú do trávy a blata? Prísľub, že autobusy budú zastavovať tak, aby ľudia vystupovali na vyasfaltovanú časť sa nedodržiava. 
  2. Chcem preto požiadať mesto trvalé riešenie a teda o odhad nákladov na vybudovanie plnohodnotného výstupišťa  (ako je napríklad na opačnej strane cesty), aj s ohľadom na plynulosť a bezpečnosť dopravy v tomto mieste a zaradenie nákladov do rozpočtu na rok 2024. 
  3. Prečo sa tento problém neriešil v rámci projektu “revitalizácia vnútrobloku Veča”? 

 1. V rámci Nitrianskeho kraja sa pripravuje zriadenie integrovaného systému verejnej dopravy, s cieľom lepšej koordinácie rôznych typov verejnej dopravy a zavedenia jedného cestovného dokladu platného pre celý kraj. 
  1. Keďže v rámci Šale bude treba koordinovať mestskú, prímestskú aj vlakovú dopravu, prebehli už nejaké rokovania o tejto téme medzi mestom a Nitrianskym VÚC? 
  2. Kto na mestskom úrade (osoba/odbor) bude mať zapojenie Šale do integrovaného systému na starosti? 
  3. Keďže vedenie mesta a väčšina mestských úradníkov verejnú dopravu nevyužíva, môže byť na prípadné stretnutia mesto – VÚC pozývaná aj verejnosť, ktorá pozná
   z prvej ruky problémy verejnej dopravy v meste a v regióne? 

  1. Ako je možné, že pri rekonštrukcii strechy plavárne si statik/stavebný dozor platený mestom vôbec nevšimol statické problémy konštrukcie, ani si nevšimol použité menšie množstvo materiálu a nevšimol si ani ďalšie zásadné nedostatky? Vyvodilo mesto nejaké dôsledky v tejto veci?
  2. Aké systémové zmeny vedenie mesta a mestského úradu prijalo (alebo plánuje prijať), aby sa neopakovali zásadné nedostatky pri výstavbe a investičných akciách mesta (alebo pri výstavbe budov odkúpených mestom)? Príkladom môže byť cyklotrasa do Dusla, rekonštrukcia kultúrneho domu, nájomné byty na Kráľovskej, vnútroblok Veča, plaváreň
   a podobne. 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 1. V auguste 2022 mesto informovalo, že intenzívne pracuje na projekte vnútromestskej cyklistickej infraštruktúry a zdieľané kolobežky by boli akousi nadstavbou tohto projektu v budúcnosti. Mesto nedávno dostalo informáciu o získaní financií na vybudovanie prvej vnútromestskej cyklotrasy z Plánu obnovy SR. Budovať by sme ju mali začať približne na jar 2024. Po realizácii sa budeme témou zdieľaných kolobežiek (alebo bicyklov) zaoberať a to podľa aktuálne platných pravidiel používania zdieľaných elektrických kolobežiek. Pred zavedením takéhoto projektu je totiž nutné zvážiť a vyhodnotiť všetky prínosy, ale aj nástrahy, poučiť sa zo skúseností z praxe v iných mestách a taktiež zvážiť infraštruktúrne možnosti mesta na bezpečnú prevádzku a užívanie takýchto dopravných prostriedkov
  v uliciach. Momentálne projekt nemá pripravené podmienky ani na financovanie ani na prevádzkovanie, preto v najbližšom období tento zámer nebude spustený do realizácie.

 

 1. Uvedenú aktivitu zavedenia zdieľaných bicyklov v meste máme v dlhodobých plánoch, ale najskôr je potrebné vybudovať potrebnú cyklistickú infraštruktúru pre podporu bezpečnej cyklistickej dopravy v meste. Na prvú etapu tejto infraštruktúry máme zatiaľ prisľúbené prostriedky, čaká nás výstavba tejto infraštruktúry v najbližšom roku. Ak mesto pristúpi k zdieľaniu nejakých dopravných prostriedkov, najskôr to budú  určite bicykle.  Bude to však záležať aj na investorovi, pretože vo väčšine miest tieto projekty neprevádzkujú a niekde ani nefinancujú mestá (napr. SlovnaftBAJK (Bratislava), Arriva bike (Nitra), BikeKia (Žilina), ANTIK – Poprad, Snina, Sabinov, Trebišov, Košice atď. alebo iné alternatívy napr. zelený bicykel. Máme informácie o skúsenostiach od reálnych prevádzkovateľov týchto služieb, o tom s čím je nutné počítať, preto bez toho, aby bol tento projekt nastavený ako dlhodobo udržateľný, nie je možné ho spustiť.

 1. V rámci projektu „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“ bude pred budovou železničnej stanice vybudovaná nová autobusová stanica, kde sa bude nachádzať informačná tabuľa s odchodmi a príchodmi jednotlivých spojov. Softvérovo a hardvérovo určite nie je prepojenie jednotlivých zastávok cez informačné tabule neprekonateľným problémom. Dajte nám tip, v ktorom meste sú vybavené zastávky informačnými tabuľami s aktuálnymi meškaniami jednotlivých spojov, aby sme sa mohli inšpirovať a zistiť zhruba o akých vstupných nákladoch sa bavíme a aby sme to mohli zahrnúť do napr. budúcoročného rozpočtu.

 1. Autobusová zastávka na ul. Hollého slúži výlučne na výstup cestujúcich a z dopravného hľadiska nie je nutné jej rozšírenie mimo vozovku. Počas výstupu nedochádza
  k ohrozeniu cestujúcich, premávka je mierne obmedzená a tento druh autobusových zastávok je bežne zaužívaný nielen na Slovensku. Zodpovedný pracovník mesta Šaľa sa osobne stretne s vedúcim dopravcu, kde bude riešiť zastavovanie vozidiel mestskej autobusovej dopravy a v prípade potreby bude úsek rozšírený o potrebnú dĺžku.

 1. Nemáme informáciu či prebehli nejaké rokovania s VÚC Nitra o integrovanom systéme verejnej dopravy. Keďže Nitriansky kraj ešte len „pripravuje“ zriadenie integrovaného systému verejnej dopravy, nevieme odpovedať, ktorá osoba/oddelenie bude mať zapojenie Šale do integrovaného systému na starosti.

6.

 1. Povinnosťou technického dozora investora bolo kontrolovať súlad prác a realizačnej projektovej dokumentácie, čo aj vykonával. V prípade podozrivých skutočností prizýval statika zhotoviteľa realizačnej dokumentácie (Ing. Tibora Kálnaya) na kontrolu jeho návrhu, kde správnosť svojho riešenia potvrdil zápisom do stavebného denníka. Jedná sa o autorizovaného stavebného inžiniera (statika) s platným osvedčením, profesne staršieho kolegu. V prípade pochybností technického dozora investora potvrdil statik správnosť svojho riešenia.

 1. Mesto Šaľa už pri  zadávaní podmienok rôznych projekčných prácach a investičných akciách pristupuje k ich príprave s maximálnou zodpovednosťou. Máme však aj skúsenosti, že ak sme žiadali v rámci podmienok účasti najmä pri projekčných prácach aj pripoistenie projektanta zodpovednosti za vady projektu v maximálnej výške investície, tak sa do takejto súťaže nikto neprihlásil. Preto sa snažíme pripraviť podmienky jednotlivých verejných obstarávaní tak, aby boli eliminované všetky riziká vyplývajúce pre mesto, či už pri projekčných prácach, stavebnom dozore a samotnej realizácii diela. Napriek tomu sa však stretávame s tým, že najmä pri rekonštrukciách sa objavia skutočnosti, ktoré nepredpokladal ani projektant pri príprave projektu rekonštrukcie, ale sa tieto objavili až pri samotnej realizácii (stavebných prácach) a potom sa s tým musí mesto vysporiadať a dané skutočnosti vyriešiť. Pri každej realizácii investičných zámerov mesta sú odborní zamestnanci, ktorí sú zodpovední za technické veci, na toto upozorňovaní a prediskutováva sa to na operatívnych poradách s cieľom nájsť čo najefektívnejšie riešenie vzniknutých problémov.

S pozdravom

                                                                                                      Ing. Jana Nitrayová

                                                                                          prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

Mgr. Erika Kollerová, referentka pre komunikáciu

Ing. Eliška Vargová, referentka RRSaŠF

Ing. František Čibrik, vedúci OIaKČ

Miroslav Políček, referent OIaKČ