Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 04.07.2018 - 15:29  //  aktualizácia: 23.07.2020 - 15:29  //  zobrazené: 1668

Všeobecne záväzné nariadenie 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa

číslo: 04/2018  |  dátum schválenia: 11.09.2018  |  dátum účinnosti: 04.10.2018  |  stav: zrušené

Mestské zastupiteľstvo v Šali na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f), § 6 ods. 1
a § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 11/2014

Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa

(v znení VZN č.4/2018)

 

§ 1

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska

 

Prevádzkovateľom pohrebiska je mesto Šaľa

Sídlo: Námestie Svätej Trojice 1953/7,  927 15 Šaľa 

IČO: 00 306 185

 

§ 2

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

 

 1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa služby a činnosti uvedené v § 17 ods. 3 zákona
  č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej aj ako „zákon o pohrebníctve“ v príslušnom gramatickom tvare).
 2. Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku aj nasledovné služby :
 • prenájom obradnej miestnosti v dome smútku,
 • použitie chladiarenských zariadení,
 • ozvučenie a reprodukovanú hudbu,
 • dozor pri obrade,
 • použitie miestnosti na úpravu ľudských pozostatkov v dome smútku.

 

§ 3

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

 

 1. Nájomca hrobového miesta je povinný:
 1. na vlastné náklady zabezpečovať poriadok hrobového miesta, odstraňovanie buriny
  na hrobovom mieste a v jeho okolí a iného odpadu,
 2. užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
 3. písomne oznamovať prevádzkovateľovi  pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest,
 4. vykonávať úpravy okolia hrobového miesta, a  to umiestňovanie lavičiek alebo odkladacích a  úschovných priestorov, len s  predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska,
 5. dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska.
 1. Hrobové miesto musí byť pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a odpadov
  a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hrobové miesta a nespôsobovali škody na živote, zdraví a majetku.
 2. Nájomca je oprávnený vykonávať úpravy spojené s realizáciou pomníkov na hrobovom mieste na vlastné náklady, len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa. Pri úpravách a výkopových prácach je nájomca povinný si vyžiadať u prevádzkovateľa súhlas.

 

§ 4

Povinnosti návštevníkov pohrebiska

 

 1. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, správať
  sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, dodržiavať prevádzkový poriadok pohrebiska a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska.
 2. V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky.
 3. Na pohrebisku je zakázané odhadzovať odpadky mimo nádob určených na zber odpadu, poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, ostatné zariadenia a objekty pohrebiska,  robiť hluk.
 4. Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť a púšťať psov a iné zvieratá.
 5. Na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad.
 6. Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami s výnimkou bicyklov sa môže na pohrebisko vchádzať iba s povolením prevádzkovateľa pohrebiska.
 7. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste,
  alebo na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska. Každý návštevník
  je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy v zmysle platných právnych predpisov.
 8. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.
 9. Zakazuje sa  návštevníkom pohrebiska a nájomcom hrobových miest vysádzať stromy a kríky v celom areáli pohrebiska
 10. Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku alebo pre firmy, ktoré vykonávajú kamenárske práce, je pohrebisko prístupné počas prevádzkovej doby v pracovných dňoch (pondelok – piatok) od 8,00 hod. do 16,00 hod., pričom pri výkone prác na pohrebisku sú títo povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim pietnemu miestu a prerušiť práce hodinu pred začatím a počas pohrebných obradov. Pre vstup na pohrebisko je potrebný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska. Zostatky materiálov pochádzajúcich z kamenárskych prác možno vyviezť z pohrebiska len na vlastné náklady, nemožno používať kontajnery na odpad.
 11. Vykonávať kamenárske a iné práce na pohrebisku, vykonávať demontáž, odstraňovanie pomníkov a epitafných dosiek alebo ich súčastí možno vykonávať len po predložení písomného súhlasu nájomcu a predchádzajúcom upovedomení prevádzkovateľa pohrebiska a zaplatení poplatku za vstup podľa ustan. § 11 ods. 6 tohto VZN.

 

§ 5

Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti

 

 1. Pohrebisko je prístupné verejnosti denne v nasledujúcom čase:
 • v letnom období (1. apríl - 30. september)                od 07:00 hod. do 21:00 hod.
 • v zimnom období (1. október – 31. marec)               od 08:00 hod. do 18:00 hod.
 • v období sviatku Pamiatky zosnulých                       od 08:00 hod. do 22:00 hod.
 1. Každý návštevník je povinný pred uplynutím hodín stanovených v § 5 ods. 1
  tohto Všeobecne záväzného nariadenia Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa (ďalej aj ako „Prevádzkový poriadok“ v príslušnom gramatickom tvare) pohrebisko opustiť bez osobitného upozornenia.
 2. Dom smútku je pre verejnosť prístupný  hodinu pred pohrebom, v inom čase po  dohode
  s prevádzkovateľom pohrebiska.
 3. Prevádzkovateľ môže prístup na pohrebisko alebo jeho časti dočasne zakázať,
  najmä v dobe vykonávania terénnych úprav, stavebných prác, exhumácií a za snehu
  či poľadovice, ak nemožno zaistiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.

 

§ 6

Ukladanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov

a plán hrobových miest

 

 1. Ukladanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov upravuje § 19 zákona o pohrebníctve.
 2. Plán hrobových miest je prílohou tohto Prevádzkového poriadku. Uvedený Prevádzkový poriadok a plán hrobových miest sú uložené u prevádzkovateľa pohrebiska v dome smútku, kde sú aj prístupné k nahliadnutiu.

 

§ 7

Dĺžka tlecej doby

 

 1. Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe na pohrebisku  je 10 rokov
  od pochovania.
 2. Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobke je 20 rokov od pochovania.

 

§ 8

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska

 

 1. Evidenciu pohrebiska vedie zamestnanec prevádzkovateľa pohrebiska v elektronickej a písomnej forme, na základe nájomnej zmluvy. Nájomnú zmluvu na nové voľné hrobové miesto je možné uzatvárať len za účelom bezprostredného pochovania ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, nie vopred.

V elektronickej forme zamestnanec prevádzkovateľa pohrebiska pravidelne aktualizuje údaje o hrobových miestach a nájomných zmluvách vo virtuálnom cintoríne v súlade s ustan. § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve.

 1. Každé hrobové miesto má vytvorenú kartu hrobového miesta, ktorá obsahuje  náležitosti v zmysle §17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve.

 

§ 9

Spôsob nakladania s odpadmi

 

 1. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta (vrátane zvyškov kvetinovej výzdoby, nádob od kahancov a sviečok, poškodených ozdobných predmetov, napadaného lístia a odstránenej trávy) je povinný nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska odniesť na miesto na to určené na pohrebisku, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia číslo 5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
  na území mesta Šaľa.
 2. Vývoz tuhého komunálneho odpadu z pohrebiska zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska dodávateľským spôsobom externými firmami.
 3. Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.
 1. Nájomca hrobového miesta nemôže stavebný odpad ukladať do nádob určených na zber odpadu na pohrebisku, ani na iné miesta v areáli pohrebiska, je povinný ho odviezť
  z pohrebiska na vlastné náklady.

 

§ 10

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

 

 1. Prevádzkovatelia  pohrebných služieb pôsobiaci v meste Šaľa sú oprávnení vstupovať
  na pohrebisko v zmysle Zmluvy o zabezpečení pohrebných služieb. Pre ďalšie subjekty,
  ktoré prevádzkujú pohrebné služby, je pohrebisko prístupné s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.

(2) Prevádzkovateľ pohrebnej služby, u ktorého si v rámci činností objednávateľ pohrebného obradu dohodol zabezpečovanie a organizáciu pohrebného obradu, miestnu prepravu, prenos rakvy a pochovanie, sa posudzuje vo vzťahu k prevádzkovateľovi pohrebiska ako obstarávateľ týchto služieb.

(3) Obstarávateľ pohrebného obradu je povinný najmä:

a) odovzdať prevádzkovateľovi pohrebiska zamatrikovanú kópiu listu o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí osoby, pre ktorú sa pohrebný obrad obstaráva,

b) kópiu splnomocnenia k obstaraniu pohrebného obradu od objednávateľa pohrebu (ak je obstarávateľom pohrebu pohrebná služba),

c) riadiť sa prevádzkovým poriadkom pohrebiska a plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska,

d) uhradiť na základe objednávky poplatky súvisiace so vstupom na pohrebisko a s prenájmom márnice alebo priestorov domu smútku, slúžiacim k pohrebnému obradu v zmysle platného cenníka,

e) pochovanie, t.j. ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku zabezpečovať vlastnými technickými prostriedkami.

(4) Vstup obstarávateľa pohrebného obradu na vykonanie pohrebného obradu v meste Šaľa je podmienený úhradou oprávnených nákladov poverenému pracovníkovi prevádzkovateľa pohrebiska podľa cenníka služieb, ktorý je upravený v § 11 tohto VZN.

(5) Obstarávateľ pohrebného obradu sa vždy pred vstupom na pohrebisko musí dohodnúť s prevádzkovateľom pohrebiska na príslušných podmienkach vstupu na pohrebisko a evidencie zosnulých. Najmä sa musí dohodnúť:

 1. o tom, na ktorom mieste pohrebiska má byť podľa pasportu pochované telo zosnulého,
 2. o vstupe motorových vozidiel do priestorov pohrebiska,
 3. o postupe pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním.

(6) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:

a)   umožniť vstup pohrebnej službe na pohrebisko, ak sú splnené podmienky podľa § 10 ods. 3. písm. a) – e) tohto VZN,

b)  poskytnúť prenajaté priestory, ktoré sú vyhradené na vykonanie pohrebného obradu, vyčistené a upravené podľa dohody s obstarávateľom pohrebu,

c)    zabezpečiť dohľad nad priebehom pohrebného obradu.

 

 

 

 

 

 

§ 11

Cenník služieb

 

 1. Nájomné obradnej miestnosti v dome smútku v Šali k vykonaniu pietneho aktu za jeden obrad:
 • pracovný deň                           76,40 Eur
 • v sobotu                                  116,20 Eur
 • v nedeľu a vo sviatok             156,00 Eur
 1. Použitie chladiarenského zariadenia v dome smútku:
 • na dobu do 2 dní vo výške 10,30 Eur/24 hodín
 • na dobu 3 a viac dní vo výške 14,00 Eur/24 hodín.
 1. Ozvučenie a reprodukovaná hudba 7,70 Eur.
 2. Dozor pri obrade 15,60 Eur.
 3. Nájomné za hrobové miesto:
 • jednohrob       16,59 Eur na 10 rokov
 • dvojhrob         29,87 Eur na 10 rokov
 • detský hrob       9,95 Eur na 10 rokov
 • urna                   9,95 Eur na 25 rokov.
 1. jednorazový poplatok za vstup kamenárov za účelom vykonávania kamenárskych a iných prác na pohrebisku je 5,- EUR.

 

§ 12

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2011 zo dňa 19. mája 2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Šaľa.

 

§ 13

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli v meste.

Prílohy