Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.03.2021 - 11:19  //  aktualizácia: 19.03.2021 - 11:20  //  zobrazené: 289

VV - Bytový dom SO 16 b.j. – ulica M.R.Štefánika,

R O Z H O D N U T I E

 

Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda 629/82,  951 31 Močenok, v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce, podala dňa, podala dňa 16.12.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: Bytový dom SO 16 b.j. – ulica M.R.Štefánika, v Ul. M.R.Štefánika v Močenku, v obci Močenok na pozemkoch parcela C-KN č. 90/2, 90/4, 113/2, 113/27 katastrálne územie Močenok. Začatie konania bolo oznámené všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 19.01.2021.

 

Mesto Šaľa ako príslušný a určený stavebný úrad podľa §117 ods. 1 a §119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokovalo návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdilo návrh podľa § 37 zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotilo námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

 

Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva

 

rozhodnutie o umiestnení stavby:

Bytový dom SO 16 b.j. – ulica M.R.Štefánika,

v Ul. M.R.Štefánika v Močenku

v rozsahu:

SO 01 Bytový dom

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy

      02.1 Komunikácie a spevnené plochy  

      02.3 Verejné osvetlenie       

SO 03 Vodovodná prípojka

SO 04 Kanalizačná prípojka

SO 05 NN prípojka

      05.1 NN prípojka

      05.2 Rozšírenie distribučnej siete

 

 • (ďalej len „stavba“) v obci Močenok na pozemkoch parcela C-KN č. 90/2 katastrálne územie Močenok (druh pozemku záhrada), C-KN č. 90/4 katastrálne územie Močenok (druh pozemku záhrada), C-KN č. 113/2 katastrálne územie Močenok (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), C-KN č. 113/27 katastrálne územie Močenok (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), C-KN č. 113/28 katastrálne územie Močenok (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)
 • navrhovateľ má k predmetným pozemkom vlastnícke právo na základe LV č. 2425,
 • na obytné účely ako stavba trvalá, stavba bude umiestnená tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia.

 

Popis stavby:

Stavba obsahuje:

SO 01 – Bytový dom

 • parc. č. 90/2 k.ú. Močenok, celková zastavaná plocha bude 284,97m2, celková úžitková plocha 889,59m2, celková obytná plocha 548,34m2,
 • objekt bytového domu so štyrmi nadzemnými podlažiami (16timi bytovými jednotkami) bez podpivničenia a s vlastnými prípojkami na inžinierske siete.
 • objekt bude zastrešený plochou strechou.
 • hlavný vstup do navrhovaného bytového domu sa nachádza na juhozápadnej strane objektu. Hlavný vstup je napojený na hlavnú chodbu a schodisko.
 • všetky byty sú prístupné so spoločného schodiskového priestoru. Na každom podlaží sú 4 bytové jednotky - dva jednoizbové  a 14 dvojizbových bytových jednotiek.
 • na 1. NP sú navrhnuté dva skladové priestory, ktoré slúžia pre celý objekt. 2.NP, 3.NP a 4.NP sú totožné.
 • vykurovanie objektu bude zabezpečené elektrickým podlahovým vykurovaním, na prípravu TÚV pre jednotlivé byty bude slúžiť 16ks elektrický zásobníkový ohrievač o objeme 150l, objekt bude napojený vlastnými prípojkami na inžinierske siete vodovodu, elektriny a kanalizácie.

 

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy

02.1 Komunikácie a spevnené plochy

 • parc. č.  90/2, 90/4, 113/2 a 113/27 k.ú. Močenok
 • spevnené plochy budú napojené na existujúcu miestnu komunikáciu M.R. Štefánika,
 • účelová komunikácia funkčnej triedy C3 MO 6,0/30 bude zabezpečovať napojenie bytového domu na základný komunikačný cestný systém obce Močenok,
 • parkovacie miesta budú vybudované v počte 18 ks z toho 1 parkovacie státie je vyhradené pre imobilných,
 • parkoviská budú z betónovej zámkovej dlažby hr. 80mm, pešie komunikácie (chodníky) budú pokryté betónovou (zámkovou) dlažbou hr. 60mm bez betónového podkladu s možnosťou odtoku vôd. Dažďové vody budú odvádzané na okolitý nespevnený terén.

 

02.3 Verejné osvetlenie

 • areál bude osvetlený pomocou LED svietidiel, ktoré budú umiestnené na stožiaroch. Ovládané budú automaticky. Napájacie rozvody sú navrhnuté káblom CYKY-J 5x6, ktoré sú vedené v zemi a pod spevnenými plochami sa uložia do chráničky FXKVR.

 

SO 03 Vodovodná prípojka:

 • HDPE DN 50 (d 63mm) dĺžky 7,3 m, napojená na jestvujúci verejný vodovod PVC DN 100 v Ul. M. R. Štefánika, ukončená vo vodomernej šachte a ďalej samostatným prívodom pre bytový dom,
 • prívodné potrubie vody z VŠ pre bytový dom bude z potrubia HDPE DN 65 (d 75 mm) dĺžky 59,0m.

 

SO 04 Kanalizačná prípojka:

 • splaškové odpadové vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie pomocou kanalizačnej prípojky PVC SN 8, DN 200, dĺžky cca 5,0 m napojenú na verejnú kanalizáciu PVC DN 300 v Ul. M. R. Štefánika po kanalizačnú šachtu a ďalej samostatným prívodom pre bytový dom- vonkajšia kanalizácia bytového domu PVC DN 200, dĺžka 55,40 m bude zaústená do kanalizačnej prípojky cez revízne a čistiace šachty RŠS – 5 ks,

 

SO 05 Prípojka NN energie

SO 05.1 NN prípojka

 • objekt bytového domu bude napojený zo zemného sekundárneho distribučného vedenia z navrhovanej istiacej a rozpojovacej skrine SR. Elektromerové rozvádzače sú zapojené z navrh. SR. Prepoj medzi rozv. SR a RE1 sa zrealizuje káblovým vedením typu NAYY-J 4x95 mm2, prepoj medzi rozv. SR a RE2 sa vybuduje káblovým vedení typu NAYY-J 4x95, prepoj medzi rozv. SR a RE3 sa vybuduje s káblovým vedením typu NAVY-J 4x70. Objekt bytové domu sa napája cez poistkovú istiacu skrinku VRIS, z ktorého budú napájané elektromerové rozvádzače, budú zapojené jednotlivo a budú inštalované na verejne dostupnom mieste.

 

SO 05.2 Rozšírenie distribučnej siete

 • do existujúceho NN kábla v úseku medzi TS č. 0046-015 a SR č. 46-109 sa zaslučkuje na parcele KN-C č. 113/2 k.ú. Močenok, skriňa SR6, a to tak, že zo smeru od TS č. 0046-015 a zo smeru SR č. 46-109 sa existujúci NN kábel typu NAVY-J 4x240 mm2 bude naspojkovaný na existujúci NN kábel pomocou NN kábla typu NAVY-J 4x240mm2 a jednej NN káblovej spojky typu 1-SVCZ-PM 4x120-240. Typ skrine bude HASMA: SR6-DIN1 4x400A/4x160A P2.

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

 

 • Architektonické, urbanistické a technické
 • Priestorové umiestnenie:

 

Stavba „Bytový dom SO 16 b.j. – ulica M. R. Štefánika“ bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. arch. Ján Kováč, KOVÁČ ARCHITECTS, Štvrť SNP 997/11, 924 01 Galanta, nasledovne:

 

 • vzdialenosť BD od hranice pozemku parcela č. 113/26 katastrálne územie Močenok sa stanovuje na  14,36m,
 • vzdialenosť BD od hranice pozemku parcela č. 81/14 a 81/15 katastrálne územie Močenok sa stanovuje na 4,225 m,
 • vzdialenosť BD od hranice pozemku parcela č. 95/6, 95/5, 90/1, 88/10 katastrálne územie Močenok sa stanovuje na 4,00 m,
 • vzdialenosť BD od hranice pozemku parcela č. 89, 90/3, 95/3, 95/8, 95/4 katastrálne územie Močenok sa stanovuje na 20,12 m,

 

 • Výškové osadenie stavby:

- stavba bude osadená na kóte + 0,00  = 127,90m.n.m. podľa projektovej dokumentácie.

- celková výška stavby bude 13,51m

 

Bytový dom:

Celková zastavaná plocha:                                        284,97 m2

Celková úžitková plocha:                                          881,59 m2

Celková obytná plocha:                                             548,34 m²

Celkový obostavaný priestor:                                    3525,08 m²

 

Spevnené plochy

Chodníky (betónová zámková dlažba):                    64,41 m²

Plocha pre parkovanie (betónová zámková dlažba): 226,57 m²

Plocha príjazdovej komunikácie (betón):                 403,36 m²

Spevnené plochy spolu:                                            691,34 m²

 

 • Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem
 • Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude vypracovaný s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby.                                                          
 • Križovatky a súbehy vedení budú riešené v súlade s STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia a STN 34 1050. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.

 

 • Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre

 • vydáva Záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí s návrhom Obce Močenok na územné konanie – umiestnenie stavby „Bytový dom SO 16 b.j – ulica M. R. Štefánika“, v k.ú. Močenok,
 • predložený návrh vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia,
 • upozorňujeme, že v rámci stavebných prác je potrebné zabezpečiť odvetranie bezokenných priestorov (miestnosť pre upratovačku)
 • záväzné stanovisko č. HDM/A/2020/05155 zo dňa 09.12.2020.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Nitre

 • súhlasí bez pripomienok,
 • stanovisko č. ORZH–NR-2020/001393-002 zo dňa 17.12.2020.

 

Krajský pamiatkový úrad v Nitre

 • na predmetnej stavbe je potrebné, aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického výskumu. O archeologickom výskume,  podmienkach jeho vykonania KPÚ rozhodne v samostatnom rozhodnutí,
 • záväzné stanovisko č. KPUNR-2021/559-2/1406/GRO zo dňa 11.01.2021.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 • navrhovaná činnosť „Nájomný bytový dom 16 b.j. – ulica M.R.Štefánika“, na základe údajov uvedených v žiadosti a predloženej projektovej dokumentácii, možno zaradiť do Zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel (ďalej len zákon č. 24/2006 Z.z.), do kapitola č. 9 Infraštruktúra, položka č. 16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy, ale nedosahuje prahové hodnoty určené pre zisťovacie konanie v časti B – v zastavanom území od 10 000 m2 podlahovej plochy.
 • Z uvedeného dôvodu navrhovaná činnosť nie je predmetom zisťovacieho konania ani povinného hodnotenia a nie je potrebné ju posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
 • vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2020/008117-002 zo dňa 29.12.2020.

 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali

 • súhlasí  s umiestnením predmetnej stavby, tak, ako je to v predloženej projektovej dokumentácii,
 • ODI si vyhradzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňom projektovej dokumentácie,
 • ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem,
 • stanovisko č. ORPZ-SA-OPDP52-3-001/2021 zo dňa 18.02.2021.

 

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor

 • navrhovaný bytový dom sa bude nachádzať na parcelách č. 90/2, 90/4, 113/2, 113/27, z nich parcely č. 90/2 vo výmere 1184m2 a 90/4 vo výmere 227 m2 sú evidované v katastri nehnuteľností reg. „C“ ako záhrada,
 • touto činnosťou teda dôjde k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely a preto podľa § 17 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a bude potrebné požiadať správny orgán o vydanie stanoviska o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku na nepoľnohospodárske účely ešte pred vydaním stavebného povolenia. Prílohou žiadosti sú:   súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde za podmienok: a) z projektovej dokumentácie – časť architektúra – fotokópia situácie, pôdorysu, b) správny poplatok v hodnote 3 eurá,
 • v prípad, ak dôjde k použitiu k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely trvajúcemu kratšie ako 1 rok (vrátane uvedenia do pôvodného stavu), je potrebné postupovať podľa § 18 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, t.j. pred realizáciou stavby (pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde) je žiadateľ povinný vyžiadať si stanovisko orgánu poľnohospodárskej pôdy (§23) a predložiť konkrétne čísla parciel, v ktorom budú určené podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu. Súčasťou žiadosti sú: a) bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy, b) návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, c) správny poplatok v hodnote 3 eurá,
 • stanovisko č. OU-SA-PLO-2020/008048-002 zo dňa 18.12.2020.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (OPaK)

 • na dotknutom území uvedenom v žiadosti v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň územnej ochrany. Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny. V záujmovom území nie sú ohrozené záujmy ochrany prírody a krajiny.
 • s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Bytový dom so 16 b.j. – Ul. M.R.Štefánika“ súhlasíme s nasledovnými podmienkami:
 • s realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom podľa § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny.
 • podľa § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodiť a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí.
 • na prípadný, vynútený výrub existujúcich drevín, v súvislosti so stavbou, je potrebný súhlas Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny.
 • Pred realizáciou a samotnej realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcich drevín (verejná zeleň) rastúcich mimo lesa (stromov a krov) v okolí objektu v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.)
 • Podľa § 17 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. sa rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonáva vo vegetačnom období od 1. Apríla do 30 septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov ovocných produkčných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,
 • Pri zásahu do stromovej vegetácie sa riadiť STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), najmä kapitola 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach,
 • V ďalšom stupni projektovej dokumentácie žiadame doplniť projekt sadových úprav (napr. zelené plochy),
 • stanovisko č. OU-SA-OSZP-2020/007775-002 zo dňa 08.12.2020

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (OH)

 • s vydaním územného rozhodnutia pre stavbu: „Bytový som SO 16 b.j. – ulica M.R.Štefánika“ v k.ú. Močenok, na pozemkoch parc. č. 90/2, 90/4, 113/2, 113/27 súhlasíme a upozorňujeme investora, že orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklad o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi.
 • vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2020/007761-2 zo dňa 15.12.2020.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor  krízového riadenia

 • nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
 • záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2020/008079-002 zo dňa 21.12.2020.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (§ 28)

 • z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme za nasledovných podmienok:
 • stavba bude uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou. Ktorú vypracoval Ing. arch. Ján Kováč, vo februári 2021,
 • opätovné vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2021/002163-2-Lel zo dňa 16.03.2021.

 

 

Okresný úrad Šaľa, odbor  starostlivosti o životné prostredie (ochrana ovzdušia)

 • výstavbou bytového domu nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ovzduší). Z uvedeného dôvodu nie je k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia v zmysle zákona o ovzduší.
 • záväzné stanovisko č. OU-SA-OSZP-2020/007851-002 zo dňa 09.12.2020.

 

Ministerstvo obrany SR

 • nemá pripomienky a súhlasí s realizáciou stavby.
 • všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie.
 • vyjadrenie č. ASM – 41 – 2927/2020 zo dňa 18.12.2020.

 

Obec Močenok

 • podľa aktuálnej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN - Obce Močenok sa predmetné pozemky nachádzajú v zastavanom území obce, na plochách zastavaného územia v lokalite, kde sa nachádzajú bytové domy a plochách súkromnej zelene, prevažne záhrady,
 • územnoplánovacia informácia obce č. OcUMOC-616/2021/162 zo dňa 15.01.2021.

 

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

 • na základe celkového posúdenia SÚHLASÍME s vydaním územného rozhodnutia pre stavbu za rešpektovania nasledovných podmienok:
 • dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaného podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môže prísť do styku, zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení,
 • vyjadrenie k stavebnému povoleniu Vám vydáme až po podaní žiadosti hromadného charakteru od žiadateľa, spracovaní a podpísaní hromadnej zmluvy o pripojení a zaplatení ceny za pripojenie,
 • PD pre stavebné povolenie doporučujeme vypracovať ako realizačnú v zmysle štandardov ZSD, a.s., v priebehu spracovávania konzultovať a predložiť na odsúhlasenie spolu s projektovou dokumentáciou zvýšenia výkonu transformačnej stanice TS 0046-015,
 • dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia k PD pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „ Bytový dom SO 16 b.j. – Ul. M.R.Štefánika zo dňa 16.02.2021.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

 • ZsVS a.s. OZ Nitra nemá námietky voči výstavbe bytového domu v obci Močenok na parcelách č. 90/2, 4, 113/2, 27, k.ú. Močenok pre stavebníka Obec Močenok,
 • V predmetnom území sa nachádzajú inžinierske siete v prevádzke ZsVS a.s. OZ Nitra. (ďalej IS),
 • súhlasí s vybudovaním navrhovanej vodovodnej prípojky DN50 s pripojením na jestvujúci verejný vodovod DN100, pre zásobovanie navrhovanej stavby vodou,
 • vodomernú šachtu (min. vnútorných rozmerov 900x1200x1800mm), pre osadenie fakturačného meradla, požadujeme osadiť max. do 10 metrov od budú napojenia navrhovanej vodovodnej prípojky na verejný vodovod,
 • ZsVS, a.s. OZ Nitra súhlasí s výstavbou navrhovanej kanalizačnej prípojky DN200 pre odvádzanie výlučne splaškových odpadových vôd,
 • revíznu kanalizačnú šachtu min. DN600 požadujeme osadiť do 10 metrov od miesta zaústenia kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie,
 • ZsVS, a.s. OZ Nitra súhlasí s likvidáciou odpadových zrážkových vôd v navrhovanom vsakovacom systéme,
 • Pred začatím výkopových prác žiadame o vytýčenie IS v správe ZsVS, a.s. OZ Nitra pracovníkom OZ Nitra,
 • Pre realizácii stavby požadujeme dodržať podmienky STN EN 805,  STN EN 752, v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí STN 73 6005 a § 19 Zákona č. 442/2002 Z.z.,
 • ZsVS, a.s. OZ Nitra verejným vodovodom nezabezpečujeme potrebu vody na hasenie požiarov, hydranty na verejnom vodovode slúžia v prípade potreby na plnenie cisterien oprávnených osôb,
 • Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie požadujeme, v zmysle stavebného zákona, predložiť na vyjadrenie,
 • vyjadrenie č. 8470-2021 zo dňa 16.02.2021.

 

Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Bratislava

-    SPP-distribúcia, a.s., Bratislava s realizáciou stavby (bez jej plynofikácie) súhlasí za predpokladu dodržania   nasledujúcich podmienok:

-    pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávanie iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SSP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

-    v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských  zariadení do rozsahu 100m bezplatne,

-    stavebník  je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

-    stavebník  je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovaných prác,

-    stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového  (ďalej „NTL“) plynovodu a strednotlakového (ďalej STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5m od obrysu vysokotlakového (ďalej „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN  73 3050 a to pokiaľ sa jedná o výkopové , ako aj bezvýkopové technológie,

-    pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

-    v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými  kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie týchto prác,

-    vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

-    ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-    prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

-    stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

-    stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

-    každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

-    upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú odchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia,

-   stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenie Zákona o energetike, Stavebného zákona, a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,  ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovení Technických pravidiel pre plyn (TPP)  najmä  TPP 906 01, 702 12,

-   stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-   stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

-   stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

-   v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

-   OSOBITNÉ PODMIENKY:

-   treba hlavne dbať na križovanie a súbeh s distribučným plynovodom – ochranné a bezpečnostné pásma (hlavne podľa TPP 906 01)

-   dodržať ostatné podmienky vyjadrenia SPP-distribúcia č. TD/NS/0020/2021/Šč zo dňa 13.01.2021.

 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

 • v mieste stavby nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,
 • stavebník je povinný dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK, zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
 • existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti porušeniu,
 • vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení č. 6612035472 zo dňa 16.12.2020, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3,
 • stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred vypracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí,
 • v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
 • nedodržanie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
 • stavebník je povinný dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,
 • dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 6612035366 zo dňa 15.12.2020.

 

Kabel TV, spol. s r.o., Močenok

 • v mieste stavby nedôjde k styku s podzemnými alebo nadzemnými vedeniami prístupovej a transportnej siete,
 • existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.). V káblovej ryhe je jeden – viac káblov s rôznou funkčnosťou,
 • žiadateľ pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia  je povinný  vykonať všetky  objektívne účinné opatrenia tým, že zabezpečí:
 • pred začatím prác vytýčenie polohy zariadenia priamo na povrchu terénu,
 • preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
 • upozornenie zamestnancov, vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +-30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
 • upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v mieste výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné zariadenie ( napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
 • aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
 • zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
 • bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. číslo 0905 390 271,
 • podmienky ochrany TKZ budú určené pri vytýčení, ktoré je potrebné objednať na tel. č. 0908/708 424,
 • stavebník je povinný oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom z dôvodu kontroly káblových rozvodov,
 • stavebník je povinný dodržať ostatné podmienky vyjadrenia Kabel TV, spol. s r.o. zo dňa 10.12.2020.

 

K pripojeniu a zasahovaniu do verejných inžinierskych sietí je stavebník povinný vyžiadať súhlas ich správcov a prevádzkovateľov.

 

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude vypracovaný v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ďalšom stupni PD budú zohľadnené podmienky dotknutých orgánov a správcov sietí.

 

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktoré si to vyhradili a Technickej inšpekcii, a.s..

 

Stavebník požiada stavebný úrad o vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 140b stavebného zákona pre špeciálne stavebné úrady na povolenie dopravnej stavby a vodnej stavby. Stavebné povolenie na predmetné stavby bude predmetom stavebného povolenia vydávaného špeciálnymi stavebnými úradmi.

 

Stavebné povolenie na stavebný objekt 02.1 Komunikácie a spevnené plochy na základe samostatnej projektovej dokumentácie, bude vydávať špeciálny stavebný úrad Obec Močenok.

 

Pripomienky dotknutých orgánov k umiestneniu stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Prípadné podmienky, ktoré sa týkajú stavebného konania, budú zapracované do stavebného povolenia.

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu územného konania boli vznesené námietky účastníkov konania:

 

 1. Pripomienka doručená na tunajší úrad dňa 18.01.2021. Vlastníčka susednej nehnuteľnosti pani Štefánia Špiková, trvalo bytom U. Sv. Gorazda č. 551/53, 951 31 Močenok požadovala:

 

 1. prístup k pozemku parc. č. 90/1 k.ú. Močenok, v blízkej dobe plánujem na tomto pozemku stavať rodinný dom, nakoľko sa na vedľajšej parcele plánuje výstavby bytového domu s detským ihriskom, ktorá by nám zablokovala prístupovú cestu k nášmu pozemku, navrhujem namiesto detského ihriska nechať prístupovú cestu k môjmu a okolitým pozemkom.

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa zamieta.

 

 1.   Pripomienka vznesená na ústnom pojednávaní dňa 19.01.2021, pani Štefánia Špiková, Sv. Gorazda č. 551/53, 951 31 Močenok požadovala:

 

 1. zachovať prístup k pozemku parc. č. 90/1 k.ú. Močenok z dôvodu obhospodarovania pozemku.

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavke bolo vyhovené.

 

 1.  Pripomienka vznesená na ústnom pojednávaní dňa 19.01.2021, pani Paulína Mikušová, trvalo bytom Ul. Sv. Gorazda č. 534/37,  951 31 Močenok požadovala:

 

 1. zachovať prístup k pozemku parc. č. 95/2, 95/5 k.ú. Močenok z dôvodu obhospodarovania pozemku a k pozemkom parc. č. 95/3 a 95/8 a ku garáži parc. č. 95/9 k.ú. Močenok.

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavke bolo vyhovené.

 

Iné námietky vznesené neboli.

 

Toto územné rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

 

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych zástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

 

O d ô v o d n e n i e

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Dňa 16.12.2020 podala Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda 629/82,  951 31 Močenok, v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce, na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Bytový dom 16 b.j. – ulica M.R.Štefánika, v Ul. M.R.Štefánika v Močenku, na pozemkoch parcela č. 90/2, 90/4, 113/2, 113/27 katastrálne územie Močenok. Navrhovateľ má k predmetným pozemkom vlastnícke právo na základe LV č. 2425.

 

Stavebný úrad oznámením č. 42958/2020/SU/4437 zo dňa 18.12.2020 oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 19.01.2020. Účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornení, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne (§ 36 stavebného zákona).

 

Navrhovateľ priložil k návrhu doklady uvedené v ustanovení § 3 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a projektovú dokumentáciu ustanovenú vykonávajúcimi predpismi k tomuto zákonu spracovanú oprávnenou osobou podľa § 45 ods. 4 Ing. arch. Jánom Kováčom, KOVÁČ ARCHITECTS, Štvrť SNP 997/11, 924 01 Galanta a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi. K návrhu na vydanie územného rozhodnutia navrhovateľ pripojil situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy v vyznačením väzieb na okolie.

 

Stavebný  úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona, overil výpisy z listov vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy prostredníctvom systému IS CSRÚ a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie stavby je v súlade s územným plánom obce.

 

 Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu stavby:

 • dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracovanú oprávnenou osobou,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov.

K návrhu sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány:

 • OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
 • Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 • Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 • Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 • MV SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali – Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa
 • Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 • MINISTERSTVO VNÚTRA SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 • Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 • SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
 • Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
 • Kabel TV, spol. s r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok
 • Obec Močenok, ÚSaIV, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok

 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebník na ústnom pojednávaní predložil projektovú dokumentáciu doplnenú o stavebný objekt 02.4 Dažďová kanalizácia strechy a vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie k tomuto stavebnému objektu. Zároveň bola doplnená parc. č. KN-C 113/28 k.ú. Močenok, vo vlastníctve navrhovateľa, na ktorej bude zrealizované napojenie na verejný vodovod. Tieto zmeny bolo prerokované na ústnom pojednávaní a nemali podstatný vplyv na stavbu. Na základe hydrogeologického prieskumu, v ktorom hydrogeológ nesúhlasil s odvedením dažďových vôd do vsakovacích jám z dôvodu výskytu relatívne priepustných pieskov, ktoré majú veľmi nízku hodnotu koeficientu filtrácie boli stavebné objekty „SO 02.2 Dažďová kanalizácia spevnených plôch“ a „SO 02.4 Dažďová kanalizácia strechy“ vypustené z územného konania a odvodnenie navrhovaných spevnených plôch sa navrhlo po konzultácii s Okresným úradom Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana vôd na okolitý nespevnený terén. Na základe týchto zmien sa zväčši priestor medzi parkovacími miestami a umiestnila sa tam zeleň.

 

Návrh bol naposledy doplnený o stanovisko Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana vôd dňa 16.03.2021.

 

 Umiestnenie stavby je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným požiadavkám na výstavbu a o všeobecných technických  požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 

Stavebný úrad v podmienkach územného rozhodnutia určil podmienky pre spracovanie projektu stavby pre stavebné povolenie. Zapracoval do podmienok rozhodnutia tie podmienky dotknutých orgánov, ktoré sa týkajú projektovej prípravy stavby. V rozhodnutí nie sú uvedené podmienky, ktoré sa týkajú stavebného konania, samotnej realizácie stavby prípadne užívania stavby. Tieto podmienky budú vyhodnotené v rámci stavebného resp. kolaudačného konania.   

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania sa odôvodňuje takto:

 1. V priebehu územného konania, dňa 18.01.2021 bola na tunajší úrad doručená námietka účastníčky konania pani Štefánie Špikovej, trvalo bytom U. Sv. Gorazda č. 551/53, 951 31 Močenok požadovala:
 • prístup k pozemku parc. č. 90/1 k.ú. Močenok, v blízkej dobe plánujem na tomto pozemku stavať rodinný dom, nakoľko sa na vedľajšej parcele plánuje výstavby bytového domu s detským ihriskom, ktorá by nám zablokovala prístupovú cestu k nášmu pozemku, navrhujem namiesto detského ihriska nechať prístupovú cestu k môjmu a okolitým pozemkom.

Navrhovateľ pod č. OcUMOC-616/2021/164 zo dňa 15.01.2021 doručil tunajšiemu stavebnému úradu stanovisko k vyjadreniu účastníčky konania.

Vyjadrenie navrhovateľa: Podľa aktuálnej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN –Obce Močenok, Zmeny a doplnky č. 2/2016 sa pozemok parc. č. 90/1 nachádza v zastavanom území obce na plochách zastavaného územie. Obec nesúhlasí s výstavbou prístupovej cesty  a napojením na inžinierske siete cez obecné pozemky parc. č. 90/2 a 90/4, nakoľko v územnom pláne nie je navrhnutá táto komunikácia. Obec vydá súhlasné stanovisko k výstavbe rodinného dumu na pozemku parc. č. 90/1, len v tom prípade, ak budú dodržané zásady a regulatívy v ÚPN a prístup na pozemok bude z ulice Sv. Gorazda.

Stanovisko stavebného úradu: V súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou Obce Močenok nie je plánovaná výstavba prístupovej komunikácie k pozemku parc. č. 90/1. Pozemok parc. č. 90/1, druh pozemku záhrada, nie je v súčasnej dobe stavebným pozemkom.

Požiadavka sa zamieta.

 

2.  Pripomienka vznesená na ústnom pojednávaní dňa 19.01.2021, pani Štefánia Špiková, Sv. Gorazda č. 551/53, 951 31 Močenok požadovala:

 • zachovať prístup k pozemku parc. č. 90/1 k.ú. Močenok z dôvodu obhospodarovania pozemku.

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavke bolo vyhovené, terénne úpravy budú uskutočnené v takom rozsahu, aby prístup k pozemku parc. č. 90/1 z dôvodu obhospodarovania pozemku bol zachovaný.

 

3.  Pripomienka vznesená na ústnom pojednávaní dňa 19.01.2021, pani Paulína Mikušová, trvalo bytom Ul. Sv. Gorazda č. 534/37,  951 31 Močenok požadovala:

 • zachovať prístup k pozemku parc. č. 95/2, 95/5 k.ú. Močenok z dôvodu obhospodarovania pozemku a k pozemkom parc. č. 95/3 a 95/8 a ku garáži parc. č. 95/9 k.ú. Močenok.

Stanovisko stavebného úradu: Požiadavke bolo vyhovené, terénne úpravy budú uskutočnené v takom rozsahu, aby prístup k pozemku parc. č. 95/2 a 95/5 z dôvodu obhospodarovania pozemku bol zachovaný a aj prístup k pozemku parc. č. 95/3 a 95/8 a ku garáži na pozemku parc. č. 95/9 bude zachovaný.

 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Stavebný úrad prihliadal na všetky skutočnosti a predložené doklady. Riadne ich vyhodnotil a na ich podklade rozhodol. Prihliadal aj na doklady, preukazujúce vlastnícke práva ako aj na iné podklady preukazujúce dôležité skutočnosti pre riadne posúdenie veci a následné rozhodnutie vo veci.

 

Stavebný úrad vyhodnotil stanoviská dotknutých orgánov a inštitúcií, komplexne posúdil vplyv stavby na okolie, dbal na ochranu práv navrhovateľa stavať ako aj na zachovanie pohody bývania a možnosti optimálneho využitia susedných pozemkov.

 

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu a po vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  v znení neskorších predpisov,  proti  tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. 

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.

Odvolací orgán je Okresný úrad v Nitre, odbor výstavby a bytovej politiky.

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).                            

Poplatok:

Navrhovateľ je oslobodený od zaplatenia správneho  poplatku podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

 Príloha pre navrhovateľa:

 •  overená projektová dokumentácia pre územné konanie
 • situácia

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa a úradnej tabuli obce Močenok. Posledný deň vyvesenia a zverejnenia (15. deň) je dňom doručenia.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

 

 

 

 

 

Po uplynutí doby na zverejnenie žiadame zaslať verejnú vyhlášku opatrenú pečiatkou a podpisom príslušného úradu na adresu: Mesto Šaľa, Námestie  Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa.

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa .............................         

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

 

Príloha: situácia

 

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1.         Obec Močenok, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok

2.         Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich

 

Dotknuté a susedné pozemky reg. „C“ 113/26, 113/4, 95/6, 95/5, 90/1, 81/14, 81/15, 95/8, 95/9, 95/3, 95/4, 113/28, 113/53, 113/52, 113/51, 113/50, 113/45 kat. územie Močenok a parc. reg „E“ 89/6, 89/5, 89/4, 90,  kat. územie Močenok

-           Vörös Marián, M.R.Štefánika 470/1, 951 31 Močenok

-           Mária Vörösová, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok

-           Ing. Milan Gier, Nitrianska č. 1211/8, 951 31 Močenok

-           Ing. Beáta Gierová, Nitrianska č. 1211/8, 951 31 Močenok

-           Alžbeta Packová, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok

-           Pavel Hvizd, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok

-           PaedDr. Roman Urbánik, Dekana Dubravického č. 1922/18A, 951 31 Močenok

-           Mgr. Renáta Urbániková, Dekana Dubravického č. 1922/18A, 951 31 Močenok

-           Miroslav Machádlik, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok

-           Ingrid Macháliková, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok

-           Štefan Bleho, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok

-           Jozef Gombáš, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok

-           Beáta Gombášová, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok

-           Miloš Bleho, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok

-           Stanislav Suchý, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok

-           Ing. Mária Suchá, Ľ. Štúra č. 1560/7, 951 31 Močenok

-           Gabriel Lenčéš, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok

-           Marta Lenčéšová, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok

-           Soňa Buzmová Hanáková, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok

-           Jaroslav Szöllösy, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok

-           Mária Szöllösyová, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok

-           Alena Šuhajdová, M.R.Štefánik č. 470/1, 951 31 Močenok

-           MOLNAROVA VIERA

-           Molnár Štefan, Hliny č. 1410/2, 017 07 považská Bystrica

-           Zuzana Zálešáková, Sv. Gorazda č. 557/63, 951 31 Močenok

-           Veronika Pospiechová, Hrašné č. 24, 916 14 Hrašné

-           Jozef Uher, Sv. Gorazda č. 536/41, 951 31 Močenok

-           Paulína Mikušová, Sv. Gorazda č. 534/37, 951 31 Močenok

-           Ján Mikuš, Sv. Gorazda č. 534/37, 951 31 Močenok

-           Štefan Kováč (SPF)

-           Katarína Kováčová (SPF)

-           Štefánia Špiková, Sv. Gorazda č. 551/53, 951 31 Močenok

-           Štefan Szöllösy, č. 88, Hviezdoslavov

-           Jozef Szöllösy, Kláštorská č. 302/83, 94901 Nitra

-           Helena Lenčéšová, č. 70, 951 31 Močenok

-           Emil Straňák, č. 899, 951 17 Cabaj-Čápor

-           Juliana Szöllösyová (SPF)

-           Vilma Szöllösyová

-           Veronika Szöllösyová

-           Štefan Lovás, Topoľová č. 69, 951 32 Horná Kráľová

-           Jana Benczová, Čingov č. 860/89, 951 31 Močenok

-           Jozef Szabo, Sv. Gorazda č. 529/27, 951 31 Močenok

-           Monika Szabová, Sv. Gorazda č. 529/27, 951 31 Močenok

-           Pavel Lenčéš, č. 398, 951 31 Močenok

-           Mária Valíková, Jurkovičova č. 386/5, 949 01 Nitra

-           Margita Blehová, Levárska č. 9, 841 04 Bratislava

-           Štefánia Lenická, č. 1374, 951 31 Močenok

-           Aurélia Karlubíková, č. 1255, 951 31 Močenok

-           Titus Straňák (SPF)

-           Albert Straňák (SPF)

-           Anna Danišová, č. 1692/11, 951 31 Močenok

-           Rudolf Straňák, č. 1827/20, Veľký Meder

-           Mária Švihelová, Chalupkova č. 363/24, Nitra

-           Helena Bednárová, Vavilovova č. 4, Bratislava

-           Magdaléna Syslová, Družstevná č. 1504/11, 951 31 Močenok

-           Blažena Straňáková, Dolná č. 8, Šaľa

-           Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

 

Obec Močenok, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

3.         OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra

4.         Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra

5.         Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

6.         Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

7.         Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

8.         MV SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali – Okresný dopravný

            inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa

9.         Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

10.       MVSR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

11.       Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

12.       SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava

13.       Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60

            Nitra

14.       Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava

15.       Kabel TV, spol. s r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok

16.       Obec Močenok, ÚSaIV, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok

 

ostatní

17.       KOVÁČ ARCHITECTS, Štvrť SNP 997/11, 924 01 Galanta

 

na vedomie

18.       Obec Močenok, PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce, Sv. Gorazda č. 629/82,

            951 31 Močenok

- k spisu

 

 

Mgr. Jozef Belický
Primátor

Prílohy