Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.03.2021 - 08:07  //  aktualizácia: 15.03.2021 - 08:07  //  zobrazené: 427

VV - Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa

Informovanie verejnosti

 

 

Mesto Šaľa podľa  zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

OPÄTOVNE INFORMUJE VEREJNOSŤ

o doručení správy o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa”

navrhovateľa ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava.

 

Návrh činnosti a súvisiace dokumenty sú verejnosti prístupné na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-cirkularnej-ekonomiky-cce-sala

 

Mesto Šaľa dňa 09. 02. 2021 požiadalo RÚVZ v Nitre o stanovisko k uskutočneniu verejného prerokovania. Dňa 18. 02. 2021 bolo na mesto Šaľa doručené uvedené stanovisko. V závere tohto stanoviska sa konštatuje, že: „Vzhľadom k tomu, že platí uznesenie vlády o obmedzení pohybu, nie je možné aby sa tohto rokovania zúčastnila verejnosť, pretože medzi výnimkami nie je výnimka, ktorá by to obyvateľom umožnila.“

Dňa 01. 03. 2021 bolo mailom doručené na mesto Šaľa usmernenie z MŽP SR vo veci ďalšieho postupu obce vo vzťahu k informovaniu verejnosti ako aj o zvolaní verejného prerokovania. Podľa tohto, po uplynutí lehoty na informovanie verejnosti, dotknutá obec opätovne zverejní informáciu o doručení správy o hodnotení a tým sa

 

termín na uskutočnenie verejného prerokovania

ako aj pre zaslanie stanoviska a pripomienok  verejnosti posúva o ďalších 30 dní.

 

Informácia o doručení správy o hodnotení ako aj všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie bolo zverejnené na úradnej tabuli ako aj na web stránke mesta dňa11. februára 2021. Lehota pre verejnosť podľa uvedenej informácie uplynie 13. marca 2021.

Od 14. marca plynie ďalšia 30 - dňová lehota, v rozmedzí ktorej bude v prípade priaznivej epidemiologickej situácie zvolané verejné prerokovanie. Takisto plynie nová 30 dňová lehota na zaslanie pripomienok verejnosti.

Do správy o hodnotení je možno  nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie aj na referáte ŽP OSaKČ na Mestskom úrade v Šali po telefonickom dohodnutí stretnutia so zodpovedným zamestnancom uvedeným vyššie.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na Ministerstvo ŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1,                 812 35 Bratislava  najneskôr do 13. apríla 2021.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                   primátor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

Prílohy