Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.10.2020 - 14:03  //  aktualizácia: 09.10.2020 - 14:04  //  zobrazené: 424

VV - SO 14.1 NN rozvody prekládka - IBV Šaľa Pekná cesta

V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A

ROZHODNUTIE

O POVOLENÍ ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), preskúmal žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením, ktorú dňa 02.09.2020 podala

spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Ul. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť IQ BÝVANIE s.r.o., so sídlom Ul. Mierová 1431/55, 924 01 Galanta, IČO: 47 363 789

 

(ďalej len "stavebník") a na základe tohto preskúmania podľa § 68 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

p o v o ľ u j e

 

zmenu stavby pred jej dokončením na líniovú stavbu

 

IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra

                       SO 14.1 NN rozvody prekládka

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 2848/16, 2844/100 v katastrálnom území Šaľa a na pozemkoch register "E" 1393/201 v katastrálnom území Šaľa, mimo zastavaného územia mesta Šaľa. Spoločnosť IQ Bývanie s.r.o. má s vlastníkom pozemku register "E" 1393/201 kat. úz. Šaľa Mestom Šaľa uzatvorenú nájomnú zmluvu č. 266/217 zo dňa 24.05.2017,

 

 

v tomto rozsahu:

 

SO  14.1 NN rozvody prekládka

    zmena sa týka: trasovania, ktoré je znázornené vo výkresovej časti príslušnej PD.

    Umiestnenie skrine SR (ďalej len 11-SR6), je navrhnuté tak, aby čo najmenej prekážala vjazdu a vstupu do priľahlého areálu.

    Z navrhovanej skrine 11-SR6 budú napojené existujúce odberné miesta, ktoré sú t.č. napojené z trafostanice TS0834-028, ktorá bude po realizácii riešeného zámeru demontovaná.

    Káblové prípojky NN zo skrine 11-SR6 do existujúcich rozvádzačov merania RE zabezpečí investor.

    Skriňa 11-SR6 je navrhnutá tak, že každé existujúce odberné miesto bude možné napojiť samostatnou prípojkou. 

 

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod spis. č. 5088/2018/SU/1985 zo dňa 13.04.2018.

Pre uskutočnenie zmeny stavby sa určujú tieto ďalšie záväzné podmienky:

1.      Zmena stavby bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie zmeny stavby overenej v konaní o zmene stavby pred jej dokončením, ktorú vypracoval Projektovú dokumentáciu vypracoval elektrotechnik špecialista Peter Karas, ev.č. 172 INA 1998 EZ P A,B, E2,     Ul. Vlčanská 6789/6A, 927 01 Šaľa, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2.      Stavba vrátane povolenej zmeny bude ukončená najneskôr do dvoch rokov.

3.      Ostatné podmienky stavebného povolenia vydaného Mestom Šaľa pod č. 9252/2018/SU/1985 zo dňa 18.07.2018 zostávajú v platnosti.

Odôvodnenie:

Dňa 02.09.2020 podal stavebník žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Zmena stavby sa dotýka stavby, na ktorú Mesto Šaľa vydalo stavebné povolenie dňa 18.07.2018 pod č. 9252/2018/SU/1985 a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.08.2018.

Stavebný úrad oznámil začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením všetkým známym účastníkom konania a podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej zmeny stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a zistil, že realizáciou zmeny alebo jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Projektová dokumentácia zmeny stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na predmetnú stavbu.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

 

Účastníci konania:

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, IQ Bývanie s.r.o., Mesto Šaľa, Peter Karas a vlastníci susedných pozemkov a stavieb

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

 

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa zo zmenou stavby nezačne do doby platnosti pôvodného stavebného povolenia.

So zmenou stavby nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 správneho poriadku).

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

 

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa Položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 02.09.2020.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty.

 

Rozhodnutie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................     

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Príloha:

- situácia

 

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. IQ Bývanie s.r.o., Mierová 1431/55, 924 01 Galanta

(splnomocnený zástupca stavebníka)

 1. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 2. Peter Karas, Vlčanská 6789/6A, 927 01 Šaľa
 3. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb

 

            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra

         6.      Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné nám. č. 8, 969 01 Banská Štiavnica

         7.      Slovenský vodohosp. podnik š.p., Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 01 Šaľa

 1. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 2. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa

       10.    Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa

 1. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
 2. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
 3. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný Závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
 4. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 5. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
 6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
 7. Salamon Internet, s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 8. Michlovský spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 9. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 10. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 11. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 12. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

na vedomie

-        IQ Bývanie s.r.o., Mierová 1431/55, 924 01 Galanta (splnomocnený zástupca stavebníka)

-        k spisu

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

Prílohy

E-03 Situácia (003)14.1

(pdf - 631.81 kB)