Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.07.2020 - 15:36  //  aktualizácia: 09.07.2020 - 13:27  //  zobrazené: 1706

Výberové konanie - Hlavný kontrolór mesta Šaľa

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,

Iné predpoklady:

  • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, účtovníctva, majetku obce, o kontrole a vybavovaní sťažností a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
  • užívateľské ovládanie počítača,
  • trestná, občianska a morálna bezúhonnosť,

 

Náležitosti prihlášky kandidáta:

  • meno a priezvisko, titul,

-  údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,  dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, pohlavie, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,

  • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
  • profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov  podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na mestskom zastupiteľstve,

Plat:   2447,00 Eur – v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozsah kontrolnej činnosti:

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,

 

Termín doručenia písomnej prihlášky:

- najneskôr do: 6. augusta 2020 do 15.00 hod. (najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra),

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Šaľa zašle poštou alebo doručí osobne svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa. V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni MsÚ,

 

Deň a miesto konania voľby hlavného kontrolóra: 20. augusta 2020 v Kongresovej sále Mestského úradu v Šali,

 

Deň nástupu do práce:         12. septembra 2020

 

Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra:

a/ spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním,

b/ uchádzač, ktorý splní kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby na vystúpenie v mestskom zastupiteľstve v rozsahu 10 minút.

 

V Šali 06. 07. 2020