Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 08.04.2021 - 12:30  //  aktualizácia: 08.04.2021 - 14:41  //  zobrazené: 1270

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry pre rok 2021

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Šaľa č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN o podmienkach poskytovania dotácií) mesto Šaľa vyhlasuje:

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry pre rok 2021.

 

Oprávnení žiadatelia:

O dotáciu môžu požiadať právnické osoby a fyzické osoby ‒ podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta  Šaľa alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Šaľa alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Šaľa. Dotácia môže byť poskytnutá iba tým žiadateľom,  ktorí nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Cieľ:

Podpora aktivít zameraných na uchovávanie, rozvíjanie, prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, kultúrneho dedičstva a tradícií regiónu a mesta Šaľa.

Oprávnené aktivity:

 1. Zachovanie kultúrneho dedičstva, miestnych a regionálnych tradícií.
 2. Rozvoj, tvorba, organizovanie a realizácia kultúrnych a umeleckých aktivít (výstavy, prehliadky, festivaly, koncerty, tvorivé dielne na zachovanie a osvojenie si tradičných zručností...).
 3. Podpora publikačnej a edičnej činnosti primárne zameranej na propagáciu mesta, regiónu.
 4. Podpora miestnych a regionálnych podujatí zameraných na rozvoj turizmu a cestovného ruchu v meste Šaľa.
 5. Kultúrna reprezentácia mesta Šaľa na súťažiach a festivaloch.

Forma a výška pomoci:

Pomoc je poskytovaná ako dotácia (nenávratný finančný príspevok).

Finančné prostriedky sa poskytujú na základe schválených žiadostí primátorom mesta
do výšky 200,00 EUR vrátane a MsZ nad 200,00 EUR.

 

Dotácia sa poskytuje podľa písomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Šaľa a konečným prijímateľom, kde budú dohodnuté aj podmienky dokladovania a vyúčtovania projektu v súlade s VZN o podmienkach poskytovania dotácií (príloha č. 2 a príloha č. 3).  K poskytnutiu dotácie dôjde až po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

Celková výška dotácií pre túto oblasť pre rok 2021 je 10 000,00 EUR.

Termín na predkladanie žiadostí:

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa je potrebné doručiť do podateľne MsÚ Šaľa v termíne do 28. 05 2021. V prípade nevyčerpania všetkých finančných prostriedkov bude zverejnená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry na rok 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Doručovacia adresa:                                                  Kontakt:

Mesto Šaľa                                                                Ing. Martina Čižmáriková

Nám. Sv. Trojice 7                                                    cizmarikova@sala.sk

927 15 Šaľa                                                               031/770 59 81 klapka 319

                                                                                   031/770 59 82 klapka 319

                                                                                   031/770 59 83 klapka 319

                                                                                   031/770 59 84 klapka 319

mobil: 0918 248 298

Vyhodnotenie projektov:

 1. Formálne hodnotenie ‒ posúdenie formálneho súladu v zmysle prílohy č. 1 VZN o podmienkach poskytovania dotácií.
 2. Vecné hodnotenie, kde sa hodnotí najmä:
 1. splnenie cieľa projektu,
 2. kvalita projektu,
 3. finančná náročnosť projektu,
 4. participácia žiadateľa  na projekte,
 5. prínos projektu pre cieľové skupiny.

Vecné hodnotenie projektov vykoná Komisia kultúry a cestovného ruchu, ktorá odporučí projekty a  výšku jednotlivých dotácií.  Dotácia sa schvaľuje v zmysle platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií.

Informovanie o výsledku schvaľovania žiadostí:

Výsledky schvaľovania žiadostí budú zverejnené na webovom sídle mesta Šaľa a kontaktovaní budú len úspešní žiadatelia.

Pokyny k vypracovaniu a predloženiu žiadosti o poskytnutie dotácie:

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta musí byť spracovaná podľa prílohy č. 1 VZN o podmienkach poskytovania dotácií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1

Žiadosť o poskytnutie dotácie

 1. Identifikačné údaje žiadateľa dotácie: názov/meno, priezvisko žiadateľa, sídlo/adresa žiadateľa dotácie, právna forma (v súlade s údajmi v príslušnom  registri) 
 2. IČO/DIČ
 3. Bankové spojenie a číslo účtu v banke
 4. Kontakt: telefónne číslo, fax, e-mail
 5. Štatutárny/i zástupca/ovia (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail)
 6. Kontaktná osoba zodpovedná za realizáciu projektu/aktivity (meno, priezvisko, telefónne      číslo, e-mail)
 7. Stručný popis projektu/aktivity (ciele, prínos, cieľová skupina, predpokladaný počet účastníkov ...)
 8. Termín realizácie projektu/aktivity
 9. Miesto realizácie projektu/aktivity
 10. Dosah projektu/aktivity (miestny, regionálny, celoslovenský, medzinárodný)
 11. Forma propagácie mesta ako podporovateľa projektu/aktivity
 12. Predpokladané celkové náklady na projekt/aktivitu
 13. Účel a výška požadovanej dotácie od mesta
 14. Fotokópiu výpisu z príslušného registra  podľa právnej formy žiadateľa, doklad, ktorým sa preukazuje  oprávnenie konať v mene organizácie, ak to nevyplýva priamo z dokladu
  o právnej  subjektivite
 15. Právoplatné stavebné povolenie alebo písomné oznámenie stavebného úradu k ohláseniu       drobnej stavby, ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy
 16. Doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku a stavbe, ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy
 17. Doklad preukazujúci nájomný vzťah k pozemku alebo stavbe s dohodnutou dobou nájmu nie kratšou ako päť rokov od podania žiadosti, ktorý oprávňuje žiadateľa vykonať zmenu stavby alebo stavebné úpravy, ak predmetom žiadosti je dotácia na zmenu stavby alebo stavebné úpravy
 18. Súhlas so zverejnením údajov v rozsahu: názov/meno, priezvisko žiadateľa, sídlo/adresa       žiadateľa, IČO, účel dotácie, celkový rozpočet, požadovaná a schválená suma poskytnutej       dotácie
 19. Čestné vyhlásenie žiadateľa/štatutárneho/nych zástupcu/cov, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii, nie je voči nemu vedené exekučné konanie, ktorý ku dňu podania žiadosti nebol v omeškaní s vyúčtovaním dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo ktorý nemá voči mestu neuhradené záväzky