Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 23.03.2018 - 14:59  //  aktualizácia: 29.01.2020 - 14:42  //  zobrazené: 1643

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta

číslo: 02/2018  |  dátum schválenia: 22.03.2018  |  dátum účinnosti: 22.03.2018  |  stav: zrušené

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. d) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade  s ust. § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36 a § 83 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Štatútu mesta Šaľa

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 2/2018,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016

a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 6/2017

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 6/2017 sa mení a dopĺňa takto:

 

 

Čl. I.              

 

V § 8 písmeno b) sa ruší text „sadzba dane 0,0636 EUR“ a nahrádza sa novým textom
„sadzba dane 0,0822 EUR“.  

 

 

Čl. II.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.

 

 

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

primátor mesta

Prílohy