Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.07.2020 - 10:10  //  aktualizácia: 09.07.2020 - 10:10  //  zobrazené: 370

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Močenok

Informovanie verejnosti

 

 

Mesto Šaľa ak dotknutá obec podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon)

 

informuje verejnosť

 

o doručení oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu

 

„Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Močenok“

 

ktorý je posudzovaný podľa zákona.

 

Do oznámenia je možno  nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z neho kópie na oddelení stratégie a komunálnych činností na Mestskom úrade v Šali po telefonickom dohodnutí stretnutia so zodpovedným zamestnancom uvedeným vyššie.

Celý dokument je zverejnený na web stránke MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmeny-doplnky-c-3-uzemneho-planu-obce-mocenok-

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa do 15 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

 

 

                

 

 

                                                                                                                       Mgr. Jozef Belický                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                      primátor