Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 22.09.2016 - 12:52  

7. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2016

7. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2016
15:02
Interpelácia M. Molnára

Poslanec Molnár pripomína zlý stav niektorých komunikácii v mestske časti Veča, pýta sa na zastávky MHD, avizuje aby sa viac lobovalo za obchvat mesta a pýta sa na aktivačných pracovníkov na cintoríne a na starostlivosť o hrobové miesta.

Vystupuje pán Políček, komunikácie budú vyfrézované, ešte v tomto roku príde k obnove niekoľkých zastávok.

Ing. Braníková vysvetlila, že starostlivosť o hroby je na samotných nájomcoch.

14:56
Interpelácia poslanca P. Andrášiho - kosenie

Poslanci Angelov, Jaroš a Róbert Andráši predkladajú svoje interpelácie, na ktoré si žiadajú písomnú odpoveď. 

Peter Andráši pokračuje svojou interpelciou. Chváli umiestnenie zrkadla na ulici Jesenského a pýta sa na stav verejného obstarávania na kosenie mestskej zelene. Vystupuje Ing. Braníková.

Do 17.októbra majú spoločnosti predložiť svoje cenové ponuky do verejnej súťaže, kde je najdôležitejším kritériom cena. Poslanec P.Andráši avizuje, aby sa posudzoval pomer ceny a kvality. Vyzýva, aby sa myslelo aj na kľud občanov predovšetkým cez víkend a aby sa zabezpečil vývoz zelene spred rodinných domov. Ing. Braníková potvrdzuje, že v technickej špecifikácii verejnej súťaže je zahrnutá aj potreba vývozu zelene.

Primátor dodáva, že vývoz zelene bol doteraz zabezečený prostredníctvom vývozcov smetí, túto službu teraz mesto vyextrahovalo a je preto zašpecifikovaná v aktuálnej súťaži o výber nového dodávateľa na kosenie.

Poslanec Grell dodáva, že je tu zároveň problém s vývozom biologicky rozložiteľného odpadu, Ing. Haládiková argumentuje, že v prvom rade to všetko stojí na občanoch, ktorí nerešpektujú pravidlá zberu (napríklad balenie) napriek mnohým upozorneniam a školeniach občanov zo strany mesta.

14:39
Hlasovanie o zmenách v predkladaných materiáloch

Poslanci návrh na doplnenie materiálu C8 na základe návrhu poslanca Angelova schválili. Stiahnutie materiálov D4 a D11 bolo na základe hlasovania odmietnuté. Materiály D1 D2 a D3 budú prednesené naraz a hlasovanie bude samostatné. 

 

Zároveň bola hlasovaním schválená voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, pracovného predsedníctva a overovateľov zápisnice a zapisovateliek.

14:28
Prvé interpelácie poslancov

Poslanec Angelov žiada o doplnenie materiálov bloku C, poslanec Róbert Andráši navrhuje stiahnutie materiálov D11 a D4 z rokovania a poslanec Peter Andráši navrhuje predniesť naraz materiály D1 D2 a D3 a hlasovať samostatne.

14:20

Primátor otvára 7. zasadnutie MsZ a informuje, že prítomných je 19 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina, čiže MsZ je uznášaniaschopné.

12:56

O chvíľu sa začína 7. zasadnutie MsZ v Šali.