Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 01.02.2018 - 13:55  

1. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2018

1. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2018
17:22

Primátor na záver informuje poslancov o tom, že v uplynulých dňoch mesto obdržalo vyjadrenie od ministerstva o schválení projektu "vnútrobloku" v mestskej časti Veča. Projekt je v hodnote 680-tisíc, na Slovensku boli vyhlásené tri úspešné projekty, medzi ktorými je aj ten šaliansky. "Teším sa, že opäť niečo pekné získame pre mesto,"vyjadril sa primátor Jozef Belický a ukončil zasadnutie.  

17:19

Aj posledný bod rokovania poslanci schválili bez pripomienok.

17:14

Druhý občan, ktorý sa hlásil o slovo v rámci vystupenia verejnosti, je Michal Pleidel. Prichádza s návrhom vytvoriť v Šali pre mládež lezeckú stenu. Inšpiroval sa v zahraničí, ale podobné centrum funguje aj v Prešove. Informuje aj o tom, že Slovenka vyhrala aj Európsky pohár v tejto disciplíne. Myslí si, že je to zaujímavé, zábavné, na priestor to nie je náročné. Bol by rád, ak by získal podporu na vybudovanie podobného centra v Šali. Po vybudovaní nevyžaduje centrum žiadne veľké náklady. Mesto skúsi nájsť priestory a je otvorené k ďalšej komunikácii. 

17:02

Vstúpenie verejnosti je vždy o 17-tej hodine. Dnes hovorí v rámci toho poslankyňa Gabriela Lacková. Hovorí o tom, že v Šali vznikol mládežnícky parlament. Jeho predsedom je Aleš Maliniak. Prišiel sa aj predstaviť a povedať pár slov o ambíciách parlamentu. Primátor sa už stretol na pôde mestského úradu s mládežníckym parlamentom. Parlament by mal byť poradným orgánom primátora mesta. Primátor víta túto inciatívy a hovorí, že sa teší na ich nápady a návrhy, ktoré môžu byť pre mládež prínosné.

16:57

Aj ďalšie body - F6 a F7 schválili poslanci bez pripomienok.

16:55

Nasledujú právne záležitosti - poslancom sa na stôl dostávajú zmluvy súvisiace s prácami, ktoré sa vykonali. 

1. Zmluva o dielo v súvislosti s rekonštrukciou kolkárskych dráh

2. Zmluva o dielo v súvislosti s výmenou okien a dverí obytného domu na V. Šrobára 572/9 a 11

3. Zmluva o dielo v súvislosti s vymaľovaním stropnej krytiny v športovej hale

4. Zmluva o dielo v súvislosti so stavebnými úpravami športovej haly

5. Zmluva o poskytnutí plnenia v oblasti energetickej úspory

Všetky tieto body sa predložili naraz, poslanci o nich hasujú jednotlivo - všetky schválili. 

16:47

D8 až D12 poslanci prerokovali, všetky tieto body odsúhlasili.

16:37

Poslanci pokračujú po prestávke v rokovaní. Na rade je bod D8, žiadosť, ktorá tiež súvisí s majetkovými záležitosťami.

16:13

Po hodinovom rokovaní o bodoch D5, D6 a D7, ktoré nakoniec poslanci schválili, nasleduje prestávka.

16:11

Hlasovanie o bode D5 - hlasovalo za: 13, proti: 6 a zdržal sa 1 - schválené.

Hlasovanie o bode D6 - za: 14, proti: 5, zdržal sa 1 - schválené.

Hlasovanie o bode D7 - za: 13, proti 6, zdržal sa: 1 - schválené.

16:09

Primátor na záver dodáva, že tie pozemky veľmi pravdepodobne nikto iný nekúpi. Žiadateľ ponúkol najskôr 20 eur za meter štvorcový, vtedy sa materál stiahol. Došlo k rokovaniu, žiadateľ nakoniec ponúkol 30 eur za meter štvorcový a ďalších 30-tisíc eur na verejnoprospešné aktivitiy v meste. To, či to mestské zastupiteľstvo predá za ponúknutú cenu, je na poslaneckom zbore. 

16:02

Poslanec Krištof hovorí, že je to ponuka na 136-tisíc eur. Ak poslanci neschvália žiadosť, tak mesto príde o túto sumu - Krištof by považoval za stratu neschválenie žiadosti.

16:01

Poslanec Varsányi hovorí o tom, že so žiadateľom mal skúsenosť v minulosti, keď dal 100-tisíc korún na opravu kaplnky v meste. Poslanec Gera nesúhlasí, hovorí o strate pre mesto.

15:57

Stále prebieha diskusia k spomínaným trom bodom - D5, D6, D7.

15:45

Svoj názor vyjadruje k téme aj poslanec Grell - hovorí o tom, že keď príde podnikateľ so žiadosťou, pozerajú sa na neho viacerí negatívne. Sú proti nim. Ale mnoho vecí v meste podporujú. Tak, ako aj tento žiadateľ, urobil kus roboty v meste - napríklad vybudoval benzínku, postavil hotel. Poukazuje aj na to, že žiadateľ sa v minulosti dohodol s Lidlom, aby sa tu obchod mohol postaviť. Mestskí poslanci totiž v tom čase žiadosť súvisiacu s výstavbou Lidl neschválili. Grell ešte raz zdôrazňuje, že podnikatelia takisto zveľadujú naše mesto. Prikláňa sa k názoru, že žiadateľ je férový podnikateľ. 

15:41

Bartošovič hovorí o žiadateľovi, že mesto podporuje vo viacerých oblastiach. 

15:38

Poslanci stále rokujú o majtekových záležitostiach - konkrétne body D5, D6 a D7. K materiálom má poslanec Bartošovič rozsiahly komentár.

15:37

  Poslanec P. Andráši hovorí o plusoch a mínusoch návrhu.

15:36

Predkladateľ materiálu hovorí, že ekonomická komisia odporúča stiahnuť materiál z rokovania. Otvára sa diskusia k tomuto materiálu.
Tibor Baran odôvodnil, prečo návrh podporí a bude hlasovať za. Naopak, poslanec Angelov vyjadril nesúhlas s poslancov Baranom. Ďalej poslanec Gera tiež nesúhlasí s návrhom.

15:35

15.10 hod.: Predkladateľ materiálu hovorí, že ekonomická komisia odporúča stiahnuť materiál z rokovania. Otvára sa diskusia k tomuto materiálu.

15:05

Prvé dva body v časti majetkové záležitosti boli schválené.

15:01
Nasleduje časť majetkové záležitosti

Poslanci rokojú o bode D5, pričom poslanec Baran navrhuje, aby sa body D5, D6, D7 spojili do jedného a aby sa uviedli sa naraz. Poslanci návrch schválili.

15:00

Poslanci rokujú ďalej o návrhu plánu verejného obstarávania na rok 2018. Z halsujúcich 19-tich 18 hlasovali za, jeden poslanec sa zdržal.

14:56

Prerokúva sa materiál Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31.12.2017. Poslanci návrh jednohlasne schválili.

14:54

Pokračuje sa v rokovaní, prednostka Jana Nitrayová predkladá správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. Poslanci materiál jednohlasne schválili.