Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 10.05.2018 - 11:22  

4. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2018

4. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2018
17:09

Z verejnosti sa o slovo nikto neprihásil, na záver primátor pozval všetkých na Večianske slávnosti. Zasadnutie sa týmto skončilo. 

16:51

Je prestávka, trvať bude do 17-tej.

16:44

Poslancom sa dostáva na stôl posledný materiál - zmluva o poskytovaní zimnej údržby v Šali. K bodu prebehla krátka diskusia, napríklad poslanec Angelov sa opýtal, či by bolo možné uviesť aj cenové ponunky neúspešných uchádzačov. Poslanci materiál schválili. 

16:40

Predseda príslušnej komisie J. Grell predložil výsledok verejnej obchodnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu dvojizbového bytu na Narcisovej ulici vo Veči. Poslanci schválili predaj bytu Ivanovi Šumanovi-Hrableyovi.

16:34

Zamestnankyňa MsÚ predkladá ďalšie materiály z "balíčka" majetkové záležitosti, poslanci postupne odhlasovali materiály D20, D21, D22.

16:32

Materiály D18 bol stiahnutý z rokovania. Predkladá sa materiál D19, do diskusie sa prihlásil poslanec R. Tolegyesi - navrhuje stiahnuť bod z programu rokovania. S návrhom poslanca súhlasila väčšina prítomných poslancov (16), materiál D19 sa tak stiahol z rokovania.

16:29

Poslanci navrhli predložiť spolu aj ďalšie materiály - D14 - D17. K týmto materiálom nikto nemal pripomienky, všetky boli schválené.  

16:25

Poslanci schválili aj žiadosť OZ Večania - odpustenie prevádzkových nákladov v prenajatých nebytových priestoroch v Spoločenskom dome vo Veči. 

16:24

Všetky spomínané materiály D1-D9 schválené. Poslanci ďalej majú na stole materiál D10-D12, predkladajú sa naraz. 

Po krátkej diskusii, hlasujú poslanci o žiadosti spoločnosti Menert - prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, materiál nebol schválený. ZA: 9 ZDRŽAL SA: 6 PROTI: 1

Ďalšie materiály, D11 a D12 boli schválené.

16:10

Zasadnutie pokračuje, poslanci rokujú o majetkových záležitostiach. Navrhli zlúčiť predkladanie materiálov D1-D9. Hlasovať budú jednotlivo.

15:42

Nasleduje prestávka, do 16.00 hod.

15:42

Poslancom sa dostáva na stôl materiál, ktorý súvisí s plánovanou rekonštrukciou telocvične na ZŠ Bernolákova vo Veči. Mesto sa bude uchádzať o financie na rekonštrukciu telocvične. Je tam stanovená výška spolufinancovania mesta, k tomu je však potrebný súhlas mestského zastupiteľstva. Materiál poslanci jednohlasne a bez pripomienok schválili.

15:40

Nasleduje ďalší bod - o doplnení plánu verejného obstarávania. Materiál jednohlasne schválili.

15:38

Predkladá sa materiál o vývoji hospodárenia mesta k 31.3.2018. Rozsiahly materiál nájdete tu pod bodom C 1: 

http://sala.sk/clanok/4-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2018

15:34

Rokovanie pokračuje ďalším bodom o územnom pláne mesta. K materiálu majú otázky poslanec Angelov - či materiál prerokovala komisia. Odpoveď je áno. Ďalej prebieha diskusia k územnému plánu mesta, na otázky odpovedá aj architekt, aj prednostka mestského úradu. J. Morávek sa pýta na zosúladenie dopravného generelu s týmto materiálom - aby územný plán rátal aj s dopravou v meste. Víta perspektívu vzniku dvoch športových centier. Materiál poslanci jednohlasne schválili.

15:12

R. Andráši informuje aj o ďalšom dianí na krajskej úrovni, najmä z oblasti školstva. 

15:10

Rokovanie pokračuje ďalším bodom - hovorí R. Andráši. Informuje, že sa mesto pokúsi získať financie na realizáciu integrovanej zdravotnej starostlivosti. Tiež hovorí o tom, že na budove polikliniky v Šali pribudne výťah a bude sa opravovať strecha.

15:08

Do diskusie k téme, ktorú načal primátor, sa prihásili viacerí poslanci. Vyjadrujú súhlas s primátorom, aj potrebu zlepšiť tento stav. Poslanec Varsányi, Grell, Krištof, Gera sa k téme pridávajú. M. Gera sa pýta, či mesto nevyvíja nejaké aktivity osloviť súkromných poskytovateľov. Poslanec Š. Bartošovič hovorí, že za súčasný stav zdravotníctva v našom meste môže jednak Nitriansky kraj, ale aj bývalé vedenie mesta. 

Primátor reaguje na otázku poslanca M. Gera: áno, sú rozpracované dva projekty, tentokrát však ide o záchranu ľudského života. Samozrejme,  mesto využíva všetky príležitosti na prinavrátenie zdravotných služieb v meste. Problémom je aj personál, väčšina lekárov, ktorá je ochotná vykonávať činnosť v našom regióne, má dôchodkový vek. 

14:54
PRIMÁTOR: PROBLÉMY S POSKYTOVANÍM ZDRAV. STAROSTLIVOSTI V NAŠOM MESTE

Informáciu o zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti v našom meste, predkladá primátor Jozef Belický. Posledné mesiace sa stav poskytovania zdrav. starostlivosti zhoršuje. Aj jeho, ako aj mnohých obyvateľov znepokojuje fakt, že úroveň poskytovania záchrannej zdravotnej starostlivosti sa znižuje. Informoval už aj Nitriansky kraj o tomto stave. Primátor Jozef Belický hovorí, že vedeniu mesta záleží na kvalitnom poskytovaní zdrav. starostlivosti. Uvádza príklad, kedy záchranná zdravotná pomoc sa dostavila k pacientovi s mozgovou príhodou po 1hod.15 min. Medzitým dostal ďalšiu sťažnosť, že aj dieťaťu šalianskej školy prišla pomoc neskôr ako mala. Vyše hodinu sanitka neprišla, potom dieťa odviezli do Galanty. Zodpovedný poskytovateľ tejto zdrav.pomoci odmieta, že by zlyhali. Primátor vyjadruje nespokojnosť, rozhorčenie nad týmto stavom a úrovňou poskytovania zdrav. starostlivosti. Primátor hovorí, že určite podáme sťažnosť na všetky kompetentné kontrolné orgány, pretože aj naši občania si zaslúžia zabezpečenie takejto služby, aby obyvatelia mohli byť pokojní, že ak budú potrebovať pomoc, bude im poskytnutá včas. Ak majú obyvatelia podobné skúsenosti, nech dajú vedieť priamo jemu mailom na primator zavináč sala.sk, aby aj s ďalšími konkrétmi príkladmi mohol argumentovať, keď bude žiadať o zlepšenie stavu.

14:43

Nasleduje bod o činnosti Knižnice J. Johanidesa za rok 2017. Predkladá ho riaditeľka knižnice Adriana Gerová. Poslanec J. Morávek hovorí, že komisia kultúry prerokovala materiál a vyhodnotili činnosť knižnice ako dobrá, zaujíímavá. Pozitívne hodnotia aj besedy so spisovateľmi, zvlášť sa chce poďakovať za spoluorganizovanie Eseje Jána Johanidesa, ktorá má 8-ročnú tradíciu. 

Poslanec M. Krištof - riaditeľke želá, aby knižnicu navštevovalo čo najviac ľudí, najmä detí. Pýta sa, čo znamená absenčné knihy - odpovedá riaditeľka A. Gerová, že absenčné sú tie, ktoré si môžu čitatelia vypožičať. Prezenčné sú na študovanie a listovanie priamo v knižnici.

Materiál z prítomných 18 poslancov schválili všetci.

14:38

Predkladá sa správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom k 27.4.2018, do diskusie sa nikto neprihlásil, poslanci aj tento materiál jednohlasne schválili.

14:37

Prednostka Jana Nitrayová predkladá Správu o plnení uznesení msz, poslanci materiál schválili bez diskusie.

14:35

Končí sa časť interpelácií, zasadnutie pokračuje Správou z kontroly, ktorú vykonal Útvar hlavného kontrolóra. Matriál predkladá Alžbeta Sedliačiková. Do diskusie sa prihlásili poslanci M. Krištof a J. Morávek. Po krátkej diskusii poslanci schválili materiál jednohlasne.

14:29

R. ANDRÁŠI: Pýta sa na možnosti zamedzenia vzniku čiernej skládky na Komenského ulici. Zároveň sa pýta na možnosť umiestnenia spomaľovača na tejto ulici.  Odpovedá primátor v súvislosti so spomaľovačom na spomínanej ulici - požiadal OR PZ v Šali, aby vykonávali častejšie kontrolu v danej lokalite, zameranú na dodržavanie rýchlosti. 

14:26

J. MORÁVEK: Ďakuje zamestnancovi mesta, informatikovi Martinovi Fabiánovi za skvelý dizajn webovej stránky, ktorá inšpirovala aj hlavné mesto Bratislavu.

Druhá interpelácia: niektoré údaje na informačnej tabuli na cintoríne sú nečitateľné. Zároveň žiada mesto o častejšie kosenie v cintoríne.