Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 06.11.2018 - 14:16  

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
15:26

Poslanci pokračujú v rokovaní, témou je rozsiahly materiál, týkajúci sa rozpočtu mesta na rok 2019 - ako záväzný a návrh rozpočtu s výhľadom na roky 2020 a 2021, čiže ako nezáväzný. Materiál nájdete tu pod bodom C4 01:

https://sala.sk/clanok/8-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2018

 

15:24

Nasleduje predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu vybudovania projektu s názvom "WIFI pre Teba". Mesto chce získať financie na vybudovanie prístupových bodov na 5-tich miestach.

Poslanec V. Vicena sa pýta, či mesto ráta aj s nákladmi na údržbu týchto sietí, aby sa nestalo to, že pri nejakom poškodení sa to neopraví. Referentka odpovedá, že kolegovia informatici budú zapojení do procesu a je tu aj povinnosť trvalej udržateľnosti projektu, takže áno, mesto sa o tieto siete bude musieť starať. Poslanci materiál schválili. 

15:16

Ďalší materiál sa týka žiadosti o dotáciu na činnosť, ktorá súvisí s odchytom túlavých zvierat. Mesto je povinné túto činnosť nejakým spôsobom zabezpečiť a existuje občianske združenie, ktoré takúto činnosť vykonáva v súlade so všetkými predpismi. Zabezpečujú odchyt, veterinárne ošetrenie, kastráciu mačiek a ich následné vypúšťanie do ich prirodzeného prostredia, kde opäť vykonávajú odchyt myší. Ide o OZ Mačací anjel. Žiadosť poslanci schválili. 

15:13

Nasleduje bod, ktorý sa týka úpravy rozpočtu. Spresňuje sa výška príjmov a podieľových daní a tiež úprava príspevku pre Organizáciu sociálnej starostlivosti v Šali. Úprava obsahuje aj aktualizované údaje o príjmy z grantov, dotácií. Materiál poslanci jednohlasne schválili. 

15:11

Ďalší materiál suvisí s doplnenie VZN o sumách úhrady za sociálne služby. 

V materiáli sa píš: "Suma úhrady za poskytované sociálne služby pre klientov ZPS DD Šaľa bola určená v r. 2016 podľa predpokladaných ekonomicky oprávnených nákladov (EON). Počas 3 rokov prevádzkovania zariadenia sa ukazuje, že táto výška stanovených nákladov bude pre nasledujúce obdobia nepostačujúca, čo nás viedlo k prijatiu opatrenia vo forme navýšenia cien za poskytované sociálne služby. Uvedené navrhované zmeny týkajúce sa bývania, upratovania, prania, žehlenia a údržby bielizne a šatstva a v neposlednom rade pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby sú opodstatnené, nakoľko náklady na uvedené služby sa z roka na rok zvyšujú. V budúcom roku je to avizované zákonné zvyšovanie miezd ako aj zvyšovanie cien energií."

K téme sa prihlásila Danica Lehocká. Hovorí, že domov dôchodcov dnes poskytuje domov pre 80 ľudí a na čakačke je ďalších 90 ľudí. Potrebujeme tu mať zastabilizovaný personál, ktorí treba zaplatiť, veď sa starajú o naše babky a dedov. 

Peter Andráši hovorí, že je to mierne navýšenie poplatkov. 

Na prijatie VZN je potrebná 3/5-ová väčšina hlasov. Všetci prítomní, 18 poslancov hlasovali za schválenie. 

Na záver Janka Hušvétyová, riaditeľka Domova dôchodcov v Šali ďakuje poslancom a primátorovi, že vdaka ich vôle a snahe sa dnes darí pomáhať 80-tim ľuďom, dávame im domov a pomoc. 

15:00

Správu o činnosti škôl poslanci schválili, nasleduje ďalší bod. 

14:59

Vedúca školstva reaguje aj na J. Morávka, že mesto by malo možnosť zaplatiť odborných pedagógov, psychológov, ale niet ľudí. Nie je záujem. 

14:58

Nasleduje Vladimír Vicena. Reaguje na to, že šalianske školy majú viac detí aj z okolitých obcí. Pýta sa, či je to správne vzhľadom na dopravu v meste - vozenie detí aj z iných obvodov, častí mesta, ale aj z iných obcí. Pýta sa, či by nebolo dobré nejakým spôsobom to regulovať, obmedziť. 

Reaguje vedúca školstva, že podľa zákona každý žiak má určené podľa bydliska, kam by sa mal zapísať. Ak však prejaví žiak, resp. rodič záujem o inú školu, podľa kapacít ho môže prijať riaditeľ tej školy. Motiváciou pre riaditeľov je aj normatív, ktorý škola dostáva podľa počtu žiakov. V niektorých obciach nie je základná škola, musia automaticky navštevovať šaliansku. 

14:54

Hovorí Július Morávek, ktorý tiež chváli činnosť školstva. Hovorí o skvelých výsledkoch žiakov. Vidí za tým rodičov, učiteľov a detí. Je to o tej spolupráci týchto troch zložiek. Otázka chýbajúcich žiakov z hodín by mala riešiť väčšia "symbióza" rodičov s učiteľmi. Treba to zlepšiť, treba tento problém riešiť.  Poukazuje, že u nás chýbajú špeciálni pedagógovia, absentujú školskí psychológovia. 

Oceňuje veľmi kvalitne spracovanú správu. Ďakuje všetkým, ktorí sa venujú školstvu, najmä pedagógom. 

14:50

Poslanec Johzef Varsányi upozorňuje na vysoký počet ospravedlnených a neospravedlnených hodín, ktoré chýbajú deti z vyučovacích hodín. Vedúca školstva hovorí, že bohužiaľ, častokrát aj rodičia ospravedlnia svoje dieťa. Sú aj záškoláci, ktorým sa zbierajú neospravedlnené hodiny. Našťastie ich nie je veľa, ale ak sú deti, ktoré majú viac ako 100 neospravedlnených hodín, nahlasujú to polícii. 

14:48

Marián Krištof ďakuje za predloženú správu, ktorá bola podľa komisie školstva veľmi kvalitne spracovaná. Tiež konštatuje, že toto volebné obdobie sa mesto, aj poslanci začali starať o ľudí v školstve, ale aj o budovy. Vložili sa peniaze do budov, ihrísk. Ďakujem aj vedúcej Spoločného školského úradu Erike Velazquézovej za skvelú spoluprácu s komisiou školstva.

14:47

K tomuto bodu sa prihlásili viacerí poslanci. 

14:46

Po schválení predchádzajúcej správy nasleduje Súhrnná správa o činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2017/2018 a 2018/2019. Vedúca Spoločného školského úradu v Šali zdôrazňuje, že rozhodnutie v roku 2013/2014, kedy sa rozhodli poslanci zachovať všetkých 6 základných škôl, bolo správne. Počet detí totiž odvety rastie. V šk. roku 2013/2014 bol počet žiakov 1900, dnes je to 2084. 

S radosťou hovorí aj o tom, že žiaci všetkých šalianskych škôl v testovaní piatakov majú lepšie výsledky ako je celoslovenský priemer. Hovorí o ďalších úspechoch šalianskych škôl. Napríklad v oblasti športových úspechov z 210 hodnotených škôl sa na 2. mieste umiestnila ZŠ Ľ. Štúra. Ďalej hovorí, že z 207 minuloročných deviatakov si vybralo šaliansku strednú školu 89 žiakov. 

Na záver ďakuje všetkým pedagógom za úsilie. Zároveň ďakuje poslancom a vedeniu mesta, že sa za posledné 4 roky preinvestovalo do škôl 2,1 milióna eur. 

14:39

Po schválení predchádzajúceho bodu nasleduje správa o plnení uzesení, predkladá prednostka MsÚ Šaľa Jana Nitrayová. Do rozpravy k tomuto bodu sa nikto neprihlásil. 

14:38

Slovo má naďalej hlavná kontrolórka mesta, predkladá návrh kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019. K tomuto bodu má otázku P. Adnráši. Pýta sa, či je v pláne aj kontrola základných škôl. Odpovedá hlavná kontrolórka, ktorá hovorí, že sa priebežne kontrolujú. Aj v prvom polroku tohto roka boli vykonané kontroly, zamerané na školské zariadenia. 

14:34

Program pokračuje Správou z kontroly vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra. Hlavná kontrolórka predkladá správu, ku ktorej nikto z poslancov nemal pripomienku. Všetci z prítomných poslancov hlasovali za schválenie správy. 

14:31
Interpelácie

Začína sa časť interpelácií. Prihlásil sa poslanec Peter Andráši. Nepáči sa mu práca spoločnosti, ktorá sa stará o odpadové hospodárstvo. Na jeho pripomienky odpovedá Edita Haládiková. Pýta sa, či stavebný odpad na zberný dvor môžu nosiť len fyzické osoby alebo aj právnické.

Hovorí, že stavebný odpad v prvom rade pochádza od fyzických osôb. Nepatrí sem stavebný odpad od právnických osôb. Chodí tam 2x do týždňa námätkovo na kontrolu. Základnou činnosťou zberného dvora je zber veľkoobjemného odpadu. 

14:26

Primátor víta prítomných vo vynovených priestoroch. Informuje poslancov, že v týchto dňoch sa zamestnanci postupne sťahujú späť. V pláne je aj slávnostné otvorenie budovy, o termíne budú informovaní aj oni, aj verejnosť. 

Hodnotí prístup dodávateľa prác k projektu ako veľmi korektný. Do projektu bol zapojený obrovský tím ľudí a je rád, že síce nie v pôvodnom termíne, ale 6. novembra 2018 môžeme zasadať vo vynovených priestoroch. 

14:21

Poslanci schválili program zasadnutia.

14:21

Prítomných je 17 poslancov. 

14:17

Primátor otvára 8. zasadnutie poslancov. Začína sa štátnou hymnou, keďže je to posledné pracovné zasadnutie tohto volebného obdobia.