Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 07.02.2019 - 14:04  

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
19:20

Zasadnutie poslancov sa skončilo.

19:19

NEPOSLANCI:

Komisia mládeže a športu:

 1. Igor Bleho
 2. Jozef Holota
 3. Ladislav Jaroš st.
 4. Jana Majdlenová
 5. Ing. Ladislav Mitošinka
 6. Ing. Karol Molnár
 7. Ing. Patrik Ščasný

Schválené

Komisia ekonomická

 1. Ing. Klaudia Antálková
 2. Ing. František Botka
 3. Miroslav Gera
 4. Ing. Roland Grédi
 5. Bc. Noémi Kubiková
 6. Bc. Elza Melegová

 

Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy:

 1. Ing. Marián Antal
 2. Ing. arch. Viktor Becker
 3. Ing. arch. Andrea Belzárová
 4. Ing. Kristián Szekeres PhD.
 5. Ing. Vladimír Vicena
 6. Mgr. Simeon Vincze

 

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti:

 1. Ing. Gabriela Braníková
 2. Mgr. Radovan Földvári
 3. Mgr. Ladislav Medveczký
 4. Ing. Peter Sűss
 5. PhDr. Marián Šperka
 6. PetronelaVižďáková 

Komisia školstva:

 1. Mgr. Jarmila Husáriková
 2. Ing. Michal Malárik
 3. PaedDr. Dagmar Mesárošová
 4. PaedDr. Vladimír Takáč
 5. Mgr. Nora Valentínová
19:17

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, neposlanci:

 1. Silvia Braunová
 2. RSDr. Ľubor Gáll
 3. Mgr. Ildikó Jarošová
 4. Mgr. Irina Kostová
 5. PhDr. Silvia Straňáková
 6. Mgr. Renáta Zelezníková
 7. PhDr. Margaréta Zozuľáková
19:16

Komisia kultúry a cestovného ruchu, neposlanci:

 1. Mgr. Peter Buday PhD.
 2. Mgr. Miroslav Demín
 3. Mgr. Alena Demková
 4. Ing. Milica Kováčová Karlubíková
 5. Mgr. DiS. Art. Anikó Sárkányová
 6. Miroslav Schindler
18:59

Poslanci schválili členov jednotlivých komisií podľa návrhov predsedov komisií z radov neposlancov:

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky:

 1. Silvia Braunová
 2. RSDr. Ľubor Gáll
 3. Mgr. Ildikó Jarošová
 4. Mgr. Irina Kostová
 5. PhDr. Silvia Straňáková
 6. Mgr. Renáta Zelezníková
 7. PhDr. Margaréta Zozuľáková
18:41

Prehľad záujmu poslancov o členstvo v komisiách

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky (MUDr. Jozef Grell – predseda):

 • RSDr. Peter Gomboš
 • Bc. Dominika Jarošová
 • PaedDr. Danica Lehocká PhD.

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu (Peter Hlavatý – predseda):

 • Peter Hlavatý
 • Ing. Peter Jaroš
 • Marek Molnár
 • Mgr. Mária Farkašová
 • Ing. Gabriela Lacková

 

Komisia mládeže a športu (Peter Szalay – predseda):

 • Ing. Ivan Kováč
 • Ing. Marián Krištof  
 • Ing. Slavomír Kališ
 • Ing. Tomáš Mészáros

 

Komisia ekonomická (Ing. Tibor Baran – predseda):

 • Ing. Peter Andráši
 • Ing. Marián Krištof
 • Róbert Tölgyesi

 

Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy (Ing. Róbert Andráši – predseda):

 • Ing. Ivan Kováč
 •  
 • Ing. Tomáš Mészáros
 • Peter Szalay
 • Ing. Peter Andráši

 

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti (RSDr. Peter Gomboš – predseda):

 • Ing. Róbert Andráši
 • Ing. Peter Jaroš
 • Ing. Gabriela Lacková
 • Miloš Rehák

 

Komisia školstva (Ing. Marián Krištof – predseda):

 • Marek Molnár
 • Miloš Rehák
 • Bc. Dominika Jarošová
 • Ing. Slavomír Kališ
18:39

Nasleduje voľba členov komisií zastupiteľstva. Predsedovia jednotlivých komisií sa prihlásia do diskusie a v rámci toho prednesú svoj návrh na členov komisií. 

18:37

Nasleduje bod o voľbe nového predsedu kulúrnej komisie. Zvolený predseda na decembrovom zasadnutí MsZ Július Morávek sa vzdal funkcie. O predsedukomisie prejavili záujem viacerí členovia poslanci, viceprimátorka Danica Lehocká navrhuje za predsedu komisie Petra Hlavatého - dôvodom je jeho aktivita aj počas predchádzajúceho volebného obdobia a celkovo aktívny prístup. Petra Hlavatého poslanci jednohlasne schválili za predsedu kultúrnej komisie.

18:34

Vedúca Spoločného školského úradu v Šali predkladá návrh na zmeny delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rád škôl, školských zariadení a mestskej školskej rady.

Oproti materiálu,ktorý nájdete pod bodom E1/1/2019 nastali tri zmeny:

Na ZŠ Hollého namiesto D. Jarošovej je navrhnutá Anna Keseliová

Na ZŠ Ľ.Stúra namiesto Husárika je navrhnutá D. Jarošová

Na MŠ Budovateľskej namiesto R. Andrášiho navrhutá J. Nitrayová.

Návrh prešiel bez diskusie. 

18:29

Ďalším bodom je ponuka na predaj malej trafiky vedľa budovy mestského úradu za 2000 eur. Poslanci odkúpenie kiosku neodsúhlasili, 17 boli proti kúpe, 1 sa zdržal. 

18:28

Poslanci sa vyjadrujú k bodu D4, ktorý sa týka prevodu pozemku na Budovateľskej ul. K téme sa vyjadruje poslanec Mészáros, hovorí, že výbor mestskej časti 2 neodporúča schválenie prevodu. Na to však reaguje poslankyňa D. Jarošová, že je členkou komisie, ona ale nehlasovala ani za, ani proti. Pri hlasovaní boli ZA 8, proti 6 a zdržali sa 4 poslanci - neschválené. 

18:23

Postupne schvaľujú poslanci ďalšie body v rámci majetkových záležitostí. Schválili D2 A D3. 

18:18

Poslankyňa Farkašová sa vyjadruje k prvému bodu v rámci majetkových záležitostí. Vo Veči na Hollého ulici plánuje investor vybudovať z bývalej výmenníkovej stanice obchod s potravinami. Investor potrebuje k stavebnému povoleniu mať v prenájme pozemok, kde musia vybudovať niekoľko parkovacích miest. Farkašová navrhuje, aby boli tieto parkovacie miesta určené pre návštevníkov obchodu, po skončení otváracích hodín nech sú prístupné pre obyvateľov. Poslanec P. Andráši potvrdzuje, že je to štandardný postup, v tom istom duchu sa vyjadruje aj predkladateľka - tieto podmienky budú upresnené v ďalšom štádiu.

18:14

Nasledujú majetkové záležitosti, nájdete ich v materiáloch pod bodmi s označením D. 

18:12

Referentka verejného obstarávania predkladá návrh plánu verejného obstarávania na rok 2019, aj tento bod prešiel jednohlasne a bez diskusie. 

18:11

Vedúca finančného oddelenia predkladá materiál o vývoji hospodárenia mesta k 31.12.2018, poslanci materiál bez diskusie schválili.

18:10

Ďalší bod - návrh na zmenu uznesenia 5/2018 bol schválený bez diskusie. Nasledujú dva body súvisiace s hospodárením mesta. 

18:06

Nasleduje bod o programe odpadového hospodárstva mesta Šaľa na roky 2016-2020. Materiál nájdete na stránke mesta pod názvom B2/1/2019. 

Poslanec P. Andráši sa pýta, prečo je obdobie od 2016. Odpovedá predkladateľka, že toto sú zákonom dané veci, ktoré nezávisia od nás, od mesta. Tento zákon bol schválený až koncom roka 2018, preto sa materiál dostáva k nám až teraz. Ďalšie programovacie obdobie bude od 2021 do 2025, pričom je možné, že my sa k schvaľovaniu dostaneme v roku 2022.

M. Krištof sa pýta na konkétny bod v materiály, ktorý sa týka výšky poplatku. Z materiálu vychádza, že ak sa zníži množstvo vytvoreného komunálneho odpadu,teda zvýši sa percento triedenia, mesto môže platiť za likvidáciu odpadu menej. 

17:57

Poslanci pokračujú v rokovaní, nasleduje bod,  ktorý sa týka sumy úhrady za sociálne služby. Predkladá Janka Hušvétyová, riaditeľka Domova dôchodcov v Šali. Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Farkašová, ktorá navrhuje procedurálny návrh - stiahnuť dnes materiál z rokovania a rozhodnúť o ňom v mestskom zastupiteľstve, až keď ho prerokuje komisia.Komisia bude dnes vykreovaná. Poslanci jej návrh schválili, to znamená, že bod prerokuje komisia a následne mestské zastupiteľstvo.

17:08

Nasleduje 30-minútová prestávka.

17:08

R. Andráši informuje o zasadnutiach NSK, informuje ako krajský poslanec za náš okres. Hovorí, že sa rokuje o Centre integrovanej starostlivosti,na jar kraj rozhodne,či mesto získa financie vo výške 700-tisíc eur na tento účel. 

Ďalej hovorí, že rezonuje aj téma ambulantnej pohotovostnej služby - piati lekári odmietajú slúžiť. 

Ďalšou témou je aj rekonštrukcia ciest, v najbližom čase sa plánuje rekonštrukcia cesty SA-NR. 

Primátor dodáva, že Šaľa prestáva byť v tieni NSK a ďakuje za informovanie poslancov. 

17:03

P. Szalay sa pýta, že kto robil odborný posudok na strechu. Odpovedá primátor, že ju vypracovali odborníci zo Slovenskej technickej univerzity z BA. Posudok hovorí, že strecha môže vydržať aj 30 rokov, aj nemusí. Nikto to nechce garantovať na dlhodobé obdobie z dôvodu, že v zhoršenom stave je časť lana na streche, z ktorej sa nedá zobrať "vzorka". Preto je ťažké posúdiť, či je tá korózia 10, 20 či 30%-ná.

17:00

M. Krištof hovorí, že zatvorilo sa v Šali kúpalisko, nefunguje plaváreň na Strednej odbornej škole Nivy. Ak by sme zatvorili aj plaváreň na Dusle, jepresvedčený, že ľudia budú protestovať. Jeho názor je, aby mesto určite rokovalo o podmienkach, aby hľadalo možnosti na nezatvorenie plavárne. 

Primátor hovorí, že už sa mesto obrátilo na Ministerstvo školstva SR so žiadosťou o financovanie. Plaváreň má 45-tisíc vstupov ročne. Chodí sem 5-tisíc školákov. Trénujú tu špičkové športové kluby aj z iných krajov Slovenska. "Toto je športovisko, ktoré svojim významom presahuje náš región," hovorí primátor. Nechceme dopustiť, aby jedno zo šiestich slovenských plavární s olympijskými parametrami zatvorili. Na budúce zastupiteľstvo pripaví mesto infromácie, aké kroky podnikol mestský úrad v prospech veci, aby na to získalo podporu aj z iných zdrojov. 

M. Molnár sa pýta, či sa dá rokovať o cene a na úkor čoho by išli tie peniaze. Pýta sa, či sa bude škrtať niekde inde alebo či vie mesto zobrať na tento zámer úver. Odpoveď je áno, dá sa získať úver na tento zámer. Samozrejme sa mesto pokúsi rokovať o cene, výsledok rokovania predloží mesto zastupiteľstvu, ktoré rozhodne. 

16:51

Prednostka MsÚ Šaľa ešte dodáva, že bazén v tejto plavárni spĺňa parametre olympijského športu - máloktorá plaváreň disponuje s takouto plavárňou. 

J. Grell - pýta sa, či je tam teraz riziko, že sa niečo stane. Či ju netreba okamžite zatvoriť? Odpovedá prednostka, že Duslo má posudok, podľa ktorého je možné a bezpečné prevádzkovať plaváreň. Problémom sú laná na strešnej konštrukcii. Najväčším rizikom pre strechu je zaťaženie, čiže sneh.

16:45

Nasleduje bod, informácia o havarijnom stave strechy plavárne a o ponuke na jej odkúpenie do vlastníctva mestu Šaľa. Materiál predkladá prednostka Jana Nitrayová. 

Vysvetľuje, že podľa vyjadrenia statika je stav strechy havarijný a prevádzka plavárne môže byť obmedzená od apríla tohto roka, ak mesto neprejaví záujem o kúpu. Prebehli už neformálne stretutia s vedením Dusla. Zástupcovia Dusla sa vyjadrili, že podľa zákona už nemusia mať bazény ako "bezpečnostná nádrž". Tým pádom sa pre nich táto budova a zariadenie stáva nadbytočnou. Podľa znaleckého posudku má budova plavárne hodnotu vo výške viac ako 2 milióny eur. Odhadovaná cena opravy je vo výške približne 300-tisíc eur. 

Vedenie Duslo uznalo, že hoci podľa znaleckého posudku má plaváreň hodnotu vyše 2milióny eur, ponúkaná predajná cena je 500-tisíc eur. Zároveň by umožnili splácať sumu v piatich ročných splátkach a garantovali by cenu energií. 

Začína sa diskusia k tejto téme.