Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 27.06.2019 - 14:05  

5. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Šali

5. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Šali
17:11

V časti vystúpenie verejnosť sa nikto neprihlásil. Júnové zasadnutie zastupiteľstva sa týmto končí. Poslanci sa najbližšie stretnú v auguste. 

16:55

Eliška Vargová predkladá materiál - žiadosť v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Sovenská republika - Maďarsko - Fond malých projektov. Mesto môže získať 50-tisíc eur, žiadosť bude mesto podávať približne na jeseň tohto roka. Poslanci projekt jednohlasne schválili.

16:44

Poslanci schvaľujú termíny rokovania mestského zastupiteľstva v druhom polroku 2019 - 18 poslancov hlasovalo za, jeden bol proti. 

Termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2019 nasledovne:

22. augusta 2019,

19. septembra 2019,

24. októbra 2019,

28. novembra 2019,

12. decembra 2019 – slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva – Deň samosprávy, udeľovanie ocenení mesta Šaľa. 

16:43

Poslanci prerokovali všetky majetkové záležitosti. Nasleduje bod zaradený do programu na začiatku zasadnutia. Návrh na mimoriadne ukončenie zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu  projektu "Materská škola - rekonštrukcia a dostavba Družstevná 1919/22 Šaľa"

16:26

Poslanci postupne rokujú o materiáloch v časti D - majetkové záležitosti. Ide zväčša o žiadosti o prenájmy pozemkov. Zatiaľ hlasovali o materiáloch D1 až D11, väčšinu z nich poslanci neschválili. Pokračujú s materiálom D12. Materiály nájdete tu: https://sala.sk/clanok/5-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2019

16:07

Poslanci pokračujú po prestávke v rokovaní - nasledujú majetkové záležitosti. 

15:41

Začína sa prestávka, poslanci pokračujú v rokovaní o 16-tej.

15:36
Návrh na obstaranie zmien a doplnkov č. 7 územného plánovania mesta Šaľa - to je ďalší materiál, o ktorom poslanci rokujú.
Ide konkrétne o tri zmeny. Poslanci o týchto zmenách hlasovali jednotlivo, všetky tri jednohlasne odsúhlasili.
15:30

Ďalšie dva materiály predkladá vedúca školstva Erika Velazquézová. Jeden sa týka Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa. Druhý  materiál je o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území mesta Šaľa.

Poslanci materiál schválili.

15:21

Prednostka predkladá návrh novelizácie interného predpisu "Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa" - ide o zmenu, ktorá prinesie možnosť pružnejšie reagovať na potreby mesta. Napríklad presuny menšieho množstva financií medzi jednotlivými položkami v rozpočte mesta sa budú môcť presúvať bez toho, aby sa muselo čakať na odsúhlasenie mestským zastupiteľstvom. Rozpočet mesta sa tým nemení, nenavyšuje, je to len "odľahčenie" poslancov, aby nemuseli každý presun nad 16-tisíc eur medzi jednotlivými rozpočtovými položkami odsúhlasovať. M. Krištof sa vyjadril, že primátor, mesto má jeho dôveru, preto materiál schváli. Interný predpis nebol aktualizovaný už niekoľko rokov. Poslanci materiál schválili. 

15:14

Poslanci hlasujú o informácii o nájme tenisového areálu Tenisovým klubom Šaľa. Poslanec P. Andráši sa pýta na financie - na výdavky a príjmy tenisového klubu, odpovedá mu vedúca majetkového oddelenia. Poslanci následne materiál jednohlasne schválili, čiže zobrali na vedomie. 

15:06

Ďalší materiál - správu o činnosti a rozbor hospodárenia MsKS v Šali v roku 2018 predkladá vedúci František Botka. Pripomína, že "kulturák" usporiadal v uplynulo roku 210 vlastných podujatí, na ďalších 100 participovalo. Podujatia navštívilo približne 36-tisíc ľudí. Materiál poslanci bez diskusie schválili. 

15:03

Rokovanie pokračuje správou o plnení uznesení MsZ - poslanci ho schválili bez diskusie. 

15:02

Kontrolórka predkladá aj návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na druhý polrok 2019. O slovo sa hlási P. Andráši. Hovorí, že na ZŠ Bernolákovej nedávno došlo k poškodeniu časti technológie, ktorá zabezpečuje prenos signálu. Apeluje teda na kontrolu poistných zmlúv, ktoré uzatvárajú riaditelia školy s poisťovňami. Eva Nagyová reaguje, že je to v kompetencii školy, riaditeľa školy, akú poistku si zvolí, sú štatutármi. Je však samozrejme možné sa na tieto zmluvy pozrieť a poradiť im, pomôcť im, aby ich uzavreli čo najvýhodnejšie pre školy. Poslanci tento návrh P. Andrášiho schválili, čiže aj táto úloha bude zaradená do plánu činnosti kontrolórov mesta Šaľa. Celkový materiál poslanci tiež schválili.

14:54

Poslanci pokračujú v programe rokovania - kontrolórka mesta Eva Nagyová predkladá správu z kontroly ÚHK. Poslanci materiál schválili. 

14:52

Končí sa časť interpelácie poslancov. 

14:51

Interpelácia G. Lacková - chce sa poďakovať za ústretovosť pánovi Kondisovi (konateľ MeT) a tiež Petrovi Jarošovi, s ktorými rieši stav na šalianskej pláži. Cieľom je skrášliť, skultúrniť to tam.

Druhá téma, ktorú predostrela - bola na školení vo Viedni, témou bola spaľovňa bioodpadu. Bola by rada, ak by každý začal od seba, čo sa týka separácie odpadu. Motivovalo ju to k tomu, aby poslancom priniesla vodu v sklenenej fľaši. Bude ich vždy napĺňať vodou z artézskej studne. 

14:46

R. Andráši má interpeláciu ohľadne klimatickej stratégie mesta - či aj mesto pripravuje takýto dokument, ak áno, v akom je štádiu a aký je cieľ klimatickej stratégie mesta. Ako mesto uvažuje, čo sa týka trávnatých plôch, zelene v meste, atď. 

Odpovedá G. Braníková z referátu životného prostredia. Absolvovali sme už viacero stretnutí na ministertve životného prostredia, pokúšame sa získať aj zdroje z tzv. Nórskych fondov. Samotný "dokument" pripravujeme. Mesto ide príkladom napríklad aj zelenou strechou na budove mestského úradu. Momentálne máme rozpracovaný veľký projekt - lesopark. 

Čo sa týka kvetnatých lúk verzus trávy - je to na diskusiu. Ak sa rozhodneme pre zmenu trávnatých plôch na kvetnaté lúky, je to finančne náročné - bolo by potrebné zakúpiť špeciálnu zmes a vysiať to. Ak sa však nekosí, prichádzajú sťažnosti. Ak mesto pokosí, niektorí sú aj tak nespokojní. Je to naozaj na dlhšiu diskusiu, pretože zatiaľ to vidíme tak, že viacerí chcú stále kosiť kvôli hrozbe kliešťov a podobne. 

14:39

P. Hlavatý sa pýta, či by bolo možné zabezpečiť zákaz parkovania na Pionierskej ulici, pretože ulica je zahltená autami gymnazistov. 

Ďalej poslanec M. Krištof apeluje na nedostatočný počet priechodov pre chodcov na Kráľovskej ulici. Myslí si, že by mal byť ešte jeden. Viceprimátorka reaguje, že týmto problémom sa už mesto zaoberalo. Je to však na ďalšiu diskusiu, keďže ďalší priechod by mohol spomaliť premávku. Diskutujeme aj s Okresným úradom v Šali (odd. dopravy), nie je to vec len mestského úradu. 

14:35

J. Grell má pripomienku - či je v poriadku, že poslanci nahlasujú aj výtlky na cestách, či by to nemali robiť zamestnanci mesta. Reaguje na to aj poslanec R. Andráši, že práve absolvoval školenie a práve aj nahlasovanie takýchto problémov je jeden z 12-tich úloh poslanca. 

14:34

Interpelácia P. Andrášiho: na Komenského ulici eviduje problém s cestou - sieťový rozpad. A tiež je problém s jedným poklopom z liatiny na tejto ulici. Ďalej pred mäsiarstvom MIK je tiež problém s komunikáciou, vyžaduje si to opravu. 

Odpovedá F. Čibrik: riešime ďalšiu reklamáciu tejto rekonštrukcie na Komenského ulici. Žiaľ, je to už tretia reklamácia, ale musí to opraviť firma v rámci reklamácie, aby tá oprava nezaťažila finančne mesto. 

Pýta sa aj na evidenciu, kontrolu platených parkovacích miest - má informáciu, že je zamestnaný človek, ktorý má na starost túto agendu.

Odpovedá prednostka J. Nitrayová: máme novú posilu, ktorá má v kompetencii aj parkovacie miesta. Spolupracujeme úzko s mestskou políciou. 

Dopĺňa M. Martinček, zástupca náčelníka - dostali zoznam ŠPZ, ktoré má mesto v evidencii ako platené parkovacie miesto. Podľa tohto zoznamu pracujú už v teréne, zatiaľ je približne 200 takých miest, ktoré sú obsadené "načierno", čiže na zozname neboli. Hliadky teraz osobne vyhľadávajú každú jednu osobu, majiteľa vozidla. Vyzývajú ich, aby preukázali, že majú miesto uhradené. 

P. Andráši ďalej interpeluje, SSC opravila jednu časť mosta. Druhá časť stále čaká. Bolo by potrebné ich osloviť, aby to prišli dorobiť - s iróniou dodáva, že im môžme darovať pár litrov nafty, aby to auto prišlo a most opravilo. 

14:23

Začína sa časť interpelácií poslancov. Hlási sa o slovo poslanec P. Andráši, P. Hlavatý, M. Krištof, R. Andráši, G. Lacková. 

14:21

Prítomných je 19 poslancov z 21. Práve schválili navrhovaný program, následne odsúhlasili aj doplnený bod programu v časti F (F3), resp. bod, ktorý bol stiahnutý (D17)

14:17

Dnešné rokovanie vedenie viceprimátorka mesta Danica Lehocká, nakoľko primátor Jozef Belický reprezentuje Šali v zahraničnom partnerskom meste Kuhmo vo Fínsku.

14:08

O malú chvíľu sa začína piate zasadnutie mestských poslancov a vedenia mesta. 

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>