Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 26.03.2020 - 14:44  

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
15:47

Týmto bodom končí 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020. Podrobnosti z dnešného zasadnutia nájdete v zápisnici, ktorá bude uverejnená na webovej stránke mesta Šaľa. Na záver primátor ešte zdôraznil, že dnes začala distribúcia takmer 4 000 rúšok pre obyvateľov nad 65 rokov. Rúška bude distribuovať mestská polícia, zamestnanci mestského úradu, dobrovoľníci a samozrejme môžu aj poslanci.

15:41

Poslanci tento návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za splnenia troch podmienok SCHVÁLILI. Z prítomných 17 poslancov, bolo 14 poslancov ZA a traja PROTI. (1. podmienka: mesto Šaľa počas doby nájmu bude uhrádzať skutočné náklady za služby súvisiace s užívaním predmetu nájmu; 2. podmienka: počas prvých 5-tich rokov bude náklady na vykurovanie znášať Duslo. Po uplynutí 5-tich rokov doby nájmu bude uzatvorená osobitná zmluva o dodávke tepla do predmetu nájmu, pričom cena tepla bude stanovená na základe platného cenníka prenajímateľa; 3. podmienka: mesto Šaľa na vlastné náklady zabezpečí sprevádzkovanie krytej plavárne a najneskôr do 31. decembra 2030 odkúpi krytú plaváreň za osobitne dohodnutú kúpnu cenu)

15:37

Do diskusie sa prihlásil poslanec P. Andráši. Hovorí, že nie je proti projektu plavárne, ale podľa jeho názoru, by sa nemalo o tomto bode tak rýchlo rozhodnúť. Taktiež pripomína aj ďalšie projekty, ktoré je potrebné zrealizovať a pripomína, že je momentálne ťažká doba. Ešte raz zdôrazňuje, že nie je proti projektu plavárne, ale nerád by o tomto návrhu tak rýchlo rozhodol.

Poslankyňa Farkašová taktiež podporuje tento projekt, ale nerada by uzavrela nájomnú zmluvu so spoločnosťou Duslo tak narýchlo. Taktiež pripomína aj projekty, ktoré sú už rozbehnuté a pripomína aj súčasnú situáciu, ktorá na Slovensku nastala.

S faktickou poznámkou sa prihlásil viceprimátor Šale a zároveň poslanec Róbert Tölgyesi, ktorý hovorí, že z ekonomického hľadiska je táto plaváreň stratová. Taktiež pripomenul súčasnú situáciu ohľadom koronavírusu, ale vzhľadom na to, že štát uvoľnil finančné prostriedky na opravu plavárne, prečo by sa to nemalo využiť. Je otázne, či vôbec by ešte mesto v budúcnosti nejakú pomoc na plaváreň dostalo.

S ďalšou faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec P. Andráši. Hovorí, že ako mesto na túto plaváreň nemáme.

Poslanec T. Mészáros hovorí, že na plaváreň sú potrebné aj ďalšie finančné prostriedky s ktorými musíme počítať.

Primátor Šale Jozef Belický hovorí, že sa rokuje aj o iných projektoch v meste. Primátor zdôrazňuje, že plaváreň je zavretá už rok a chátra. Môže nastať situácia, že čím dlhšie bude plaváreň zatvorená, tým sa môže stať, že sa nakoniec už nikdy z dôvodu technického stavu neotvorí. Uznesenie vlády bolo schválené už vo februári. Mesto každý deň komunikuje s Ministerstvom financií SR, ktorý stanovil termín, že do 31. marca 2020 je potrebné predložiť aký bude ďalší osud plavárne. Práve z tohto dôvodu je potrebné tento bod prerokovať. Mesto urobilo všetko preto, aby boli s chemickou spoločnosťou vyrokované, čo najrozumnejšie podmienky.

15:11

Na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva je na programe len jeden bod. Prednostka MsÚ v Šali Jana Nitrayová predkladá návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom krytej plavárne so spoločnosťou Duslo, a.s. Šaľa. Plaváreň je už od 8. apríla 2019 zatvorená pre zlý technický stav strechy. Duslo do plavárne neplánuje investovať a ponúklo ju na predaj mestu. Mesto Šaľa robilo všetko preto, aby sa plaváreň, čo najskôr otvorila. So žiadosťou o pomoc oslovilo aj rôzne štátne orgány. Vláda SR 19. februára 2020 schválila návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre mesto Šaľa na rekonštrukciu budovy plavárne v sume 1 075 000 eur. V rámci ďalších rokovaní bola aj možnosť prevziať krytú plaváreň do nájmu za nájomné 37 854 eur ročne do 31. decembra 2030.

15:06

Začína sa 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020. Prítomných je 17 poslancov z 21. Zasadnutie vedie primátor Šale Jozef Belický.

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>