Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 12.05.2022 - 14:04  

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
16:03

Z verejnosti nikto neprišiel, končí sa dnešné zasadnutie zastupiteľstva. 

15:08

Nasledujú majetkové záležitosti, predkladal ich Miloš Kopiary. Všetky materiály poslanci postupne schválili, zostala už len časť vystúpenie verejnosti. Tá má stanovený čas o 16.00. Dovtedy majú poslanci prestávku. 

14:53

Predkladá ďalší materiál - žiadosti o dotáciu pre oblasť kultúry na rok 2022. K bodu má otázku Peter Andráši ohľadne žiadosti Divadla ASI - pýta sa na uvedenú sumu za doménu, na ktorú žiada divadlo dotáciu. Suma sa mu zdá byť vysoká, informatik mu vysvetľuje, že to bude zrejme spojené aj s hostingom stránky, lebo bežná doména stojí približne 15 eur. 

Tomáš Mészáros pripomenul, že by bolo na zváženie zvýšiť celkovú sumu určenú na dotácie z 10-tisíc na 15-tisíc eur. 

Poslanci nakoniec navrhnuté rozdelenie dotácií schválili. 

14:44

Martina Čižmáriková predkladá žiadosti o dotáciu pre oblasť športu na rok 2022. V materiály sú aj návrhy komisie mládeže a cestovného ruchu. Materiál poslanci schválili jednohlasne. 

14:42

Poslanci jednohlasne schválili záverečný účet mesta a ešte raz sa poďakovali kolektívu, ktorý tak kvalitne tento materiál spracoval. 

14:39

K záverečnému účtu sa vyjadruje poslanec Marián Krištof. Chváli "tvorcu" tohto materiálu a hovorí, že je pripravený veľmi kvalitne a prehľadne. Pre neho je materiál v takejto podobe vypovedateľný. Chce poslancov ktorí detailne neštudovali materiál detailne, aby si pozreli tabuľku vývoja nákladov na likvidáciu odpadu. V roku 2017 stál vývoz a likvidáciu odpadu 513-tisíc, za rok 2021 je to 721-tisíc eur. Vyzýva poslancov k tomu, aby nezatvárali oči pred problémom a aby sa postavili k otázke vybudovania spaľovne pozitívne, lebo skládkovanie odpadu nemá nič spoločné s ekológiou a spaľovňa má všetky environmentálne hlásiče a ochrany pred "haváriami". 

Ďalej hovorí o príjmoch z tranzakcie s finančnými aktívami - chce poprosiť o priblíženie rezervného fondu, lebo z podkladov mu niečo nie je jasné. Vysvetľuje Jana Kováčiková, ktorá materiál pripravovala. 

14:26

Vedúca ekonomického oddelenia predkladá záverečný účet mesta a rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2021. K záverečnému účtu sa vyjadruje aj hlavná kontrolórka mesta, ktorá hovorí, že materiál obsahuje všetky povinné údaje.

14:23

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja predkladá referent Eliška Vargová, ide o správu o plnení PHSR za rok 2021. Je to vstupná správa pre vypracovanie ďalšieho dokumentu. Materiál obsahuje aj vyhodnotenie prieskumov, v ktorých sa mohli obyvatelia vyjadriť k rôznym oblastiam života v meste. Materiál poslanci schválili bez diskusie. 

14:21

Viceprimátor informuje o zmene organizačného poriadku mestského úradu, zo 16 poslancov za hlasovali 16-ti. 

14:18

Prednostka MsÚ Šaľa Jana Nitrayová predkladá správu o plnení uznesení, ktorú poslanci schválili. Nasleduje správa o verejných obstarávaniach zadaných k 30.4.2022. Poslanci nemajú otázky k tomuto bodu a schválili materiál. 

14:17

Končí sa časť interpretácií, primátor sa ospravedlnil a odovzdáva vedenie rokovania viceprimátorovi Róbertovi Tölgyesimu. 

14:16

Ďalší poslanec s interpeláciou je Peter Andráši, ktorý sa zaujíma o ceny energií. Pýta sa, akým spôsobom sa vyrátava cena tepla v bytoch v správe MeT. 

14:14

Tomáš Mészáros interpeluje v súvislosti s Krátkou ulicou, či sa dá umestniť zákazová značka pri škole. Ďalej sa pýta na organizáciu dopravy na Kráľovskej ulici, ako to bude vyzerať po výstavbe kruhovej križovatky. Odpovede žiada písomne, nie ústne. 

14:12

Gabriela Lacková, Peter Jaroš, Dominika Jarošová, Miloš Rehák podali svoje interpelácie v písomnej podobe. Do interpelácií sa prihlásili traja poslanci, prvý z nich je Marek Molnár - žiada o vyčistenie krajníc, vzhľadom na to, že budú Večianske slávnosti. Síce hlavný ťah patrí Slovenskej správy ciest, postaráme sa o čistotu. 

14:08

Začína sa štvrté tohtoročné zasadnutie poslancov. Prítomných je 17 poslancov.

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>