Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 20.10.2022 - 13:36  

7. zasadnutie mestského zastupiteľstva

7. zasadnutie mestského zastupiteľstva
16:15

Primátor sa rozlúčil so štyrmi poslancami, ktorí už v nadchádzajúcich voľbách kandidovať nebudú. Týmto sa končí posledné zasadnutie v tomto volebnom období. 

15:52

Nasleduje bod návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa. Tomáš Mészáros navrhol rozdeliť hlasovanie o návrhoch ocenení, odôvodňuje to tým, že takto chce vyjadriť veľkú úctu pani Kružlicovej. 

Navrhnuté sú dve osoby, ktoré komisia už schválila - Monika Budaiová a Veronika Kružlicová. 

Návrh na udelenie ocenenia pre Veroniku Kružlicovú schválilo 19 poslancov. 

Návrh na udelenie ocenenia pre Moniku Budaiovú poslanci taktiež schválili. 

15:49

Poslanci a vedenie hovoria o bode D6/7/2022 - návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností nachádzajúcich sa pod plánovanou stavbou Cyklotrasa Šaľa - Diakovce. Poslanec Grell sa pýta na aktuálny stav výstavby, primátor hovorí, že už len s troma majiteľmi pozemkov je problém a to na strane Diakoviec. Zo strany nášho mesta sú pozemky vysporiadané. 

15:41

Poslanci pokračujú s majetkovými záležitosťami, materiál D1 a D2 schválili. 

 

15:37

Po 30-minútovej prestávke poslanci pokračujú v rokovaní. 

15:04

Nasleduje ďalší materiál - návrh výdavkov rozpočtu na rok 2023 - je to informatívny materiál, ktorý bolo náročné pripraviť vzhľadom na situáciu, ktorá na Slovensku dnes je. Samosprávy sú závislé od štátu, ktorý dodnes nedal presné či záväzné informácie ohľadne cien energií. Vo výdavkovej časti sú zohľadnené štátom dané povinné navýšenie platov, ale samosprávy sa budú musieť popasovať napríklad aj s novou povinnosťou v súvislosti s nakladaním komunálneho odpadu. Združenie miest a obcí sa tiež zaoberá touto novou otázkou, zákonnou povinnosťou samospráv a čakáme, ako sa situácia vyvinie. 

K materiálu sa do diskusie prihlásil M. Krištof - hovorí, že sa mu ťažko čítali tieto čísla, samosprávy čakajú ťažké časy. Je zvedavý na to, ako budú noví poslanci hlasovať o rozpočte, ktorí tu budú niektorí noví a nebudú celkom rozumieť problematike, bude to pre nich niečo nové. Zároveň pripomína novým poslancom, ktorí vzídu z volieb, že spôsob nakladania s odpadom spaľovaním je určite efektívnejšie a lepšie riešenie ako skládkovanie. Poslanci materiál schválili. 

14:49

Prednostka J. Nitrayová predkladá návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022. Otázky k rozpočtu mal poslanec P. Andráši, pýta sa na niektoré položky, na ktoré mu prednostka odpovedala. Poslanec Š. Bartošovič hovorí, že je to len upresnenie očakávaných reálnych výdavkov a príjmov rozpočtu mesta, čo je normálna záležitosť. Výdavky sú kryté príjmami, preto bude zaň hlasovať. Materiál schválili. 

14:44

Nasleduje materiál "Návrh na obstaranie zmien a doplnkov č. 5 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa". 

Materiál rieši tri lokality v meste.

V lokalite Olympia sa navrhuje možnosť navýšenia podlaží zo súčasných 2-6 na 2-13 nadzemných podlaží.  Návrh vysvetľuje architekt mesta Ing. Arch. Pleidel. Návrh posanci schválili.

Druhou lokalitou je spojovnica medzi Budovateľskou a Vlčanskou, kde sa nachádzajú tri radové garáže. Táto lukratívna časť mesta by mala byť využitá na zámer bývania či na administratívne priestory, argumentuje architekt mesta. Garáže, ktoré tu sú, nie sú v súlade s územným plánovaním mesta, boli kolaudované dodatočne. Táto téma nie je otázka jedného či dvoch rokov, ale do budúcnosti. Samozrejme treba navrhnúť náhradné riešenie pre tých, čo majú garáže. Navrhoval by komplexné riešenie náhrady za tieto garáže. Posanci tento návrh nakoniec neschválili, proti boli 15-ti poslanci.

Ďalšou riešenou lokalitou je západná strana ulice Pázmánya - úprava podmienok funkčného využívania a priestorového usporiadania
pre zástavbu so zachovaním existujúcej obslužnej komunikácie z ul. P. Pázmaňa k 13-podlažným  bytovým domom. C
ez areál bývalého Hydrostav už nie je možné viesť obslužnú komunikáciu k vežovým bytovým domom a ďalej k budove REALEXPO s.r.o., o aktualizáciu podmienok ÚPN CMZ Šaľa pre existujúce objekty a prípadne novú zástavbu tak, aby zostalo zachované existujúce dopravné napojenie vnútrobloku.Tento návrh schválili. 

14:25

Prednostka Jana Nitrayová predkladá ďalší materiál, správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. Materiál schválili. 

14:22

Poslanci nemali ďalšie otázky v rámci interpelácií, pokračuje zasadnutie správou kontroly vykonaných útvarom hlavného kontrolóra. K materiálu nemali poslanci žiadne otázky, materiál schválili bez diskusie. 

Hlavná kontrolórka pokračuje a predkladá plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a elého útvaru. Aj tento materiál poslanci schválili. 

Hlavná kontrolórka Martina Bartošovičová ďakuje poslancom a vedeniu mesta za konštruktívu spoluprácu. 

14:19

Prvým bodom sú interpelácie. Poslanec T. Mészáros sa pýtal, či by sa dala umiestniť zákazová dopravná značka alebo stĺpy, ktoré by zabránili autám parkovať tesne pri ZŠ J. C. Hronského, zvýšila by sa tým bezpečnosť detí. 

14:16

Keďže ide o posledné zasadnutie v súčasnom zložení zastupiteľstva, zasadnutie sa začalo hymnou. 

13:38

O chvíľu sa začína siedme, zároveň posledné zasadnutie mestských poslancov v tomto volebnom období. Je to ich posledné pracovné rokovanie v tomto zložení. Program si môžete pozrieť a materiály stiahnuť tu: 

https://sala.sk/clanok/7-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2022

 

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>