Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 23.03.2023 - 14:03  

2. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2023

2. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2023
16:30

Z verejnosti sa neprihlásil nikto, primátor ukončuje zasadnutie pozitívnou správou. Mesto dostalo do daru od miestneho podnikateľa, Romana Magáta povrch na ihrisko. Dnes vďaka jeho spoločnosti Dajky inštalujú povrch na ihrisku vo vnútrobloku Ulíc Čsl. armády Bottova, zabrániť má hluku z basketbalovej lopty. Poslanci jeho gesto ocenili potleskom. 

Dnešné zasadnutie sa končí.  

15:51

Materiály poslanci vyčerpali.

Primátor ešte informuje poslancov, že dnes dorazila na školský úrad informácia, že od 1.5.2023 má byť stravovanie pre niektoré deti opäť zadarmo. Treba k tomu pripraviť materiál, ibaže zasadnutie je naplánované na 3.5.2023, preto je dosť možné, že bude musieť zvolať mimoriadne zasadnutie. 

 

Druhý oznam je, že dekan Peter Nagy pozýva na veľnočný pochod mestom, srdečne pozýva každého. 

15:48

Zmluvy uzatvorené ako výsledok verejného obstarávania s názvom „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ - aj tento materiál schválili. 

15:47

Poslanci schvaľujú zmluvu o dielo v súvislosti s uskutočnením stavebných prác na predstaničnom priestore. Z časti právne záležitosti nasleduje materiál tiež v súvislosti s predstaničným priestorom - mandátna zmluva na poskytnutie stavebného dozoru k spomínanej stavbe. Obe zmluvy poslanci schválili. 

15:42

Poslanci sa postupne dostali k materiálu ohľadne kúpy plavárne Duslo. Mesto má možnosť získať plaváreň za symbolických 5 eur. Pôvodný návrh spoločnosti Dusla bol vo výške 500-tisíc eur, ktoré by mesto zaplatilo v budúcnosti. Situácia je dnes ale iná, plaváreň nie je v prevádzke, mesto získalo financie a investovalo aj vlastné do opravy strechy vo výške približne 1,3 milióna eur. Preto vedenie mesta rokovalo s Duslom a žiadalo o odpredaj za symbolickú sumu. Vedenie Dusla na túto žiadosť mesta pristúpilo. 

Poslanci by mali dnes rozhodovoať o tom, či tento návrh zmluvy schvália. Nie všetci sú za, P. Andráši hovorí, že iné mestá sa takýchto zariadení zbavujú, my ho chceme zachrániť, aj keď si to bude vyžadovať milióny eur. Neverí, že sa to bude dať zrealizovať za približne 4-milióny eur. Poslanec T. Benkovič reaguje tiež, kvituje snahu o záchranu tohto športoviska. Primátor rozsiahlo reagoval, k téme prinesieme článok v najbližších dňoch. Hlasovanie dopadlo nasledovne: za hlasovalo 17 poslancov, proti bol 1. Plaváreň teda mesto získa za symbolických 5 eur. 

15:15

Poslanci pokračujú materiálom ohľadne úpravy cestovného výmeru v mestskej autobusovej doprave v meste. Autobusári nevedeli seniorom nad 70 rokov vydať 3 centy, keďže došlo k zrušeniu 1 a 2-centových mincí, pričom cena lístka je vo výške 7 centov. Tento fakt odštartoval proces, ktorého výsledkom je tento návrh. Okrem seniorom nad 70 rokov je snaha pomôcť aj seniorom nad 62 rokov a osobám so zdravotným postihnutím. Do diskusie sa prihlásil poslanec Čibrik, hovorí, že návrh nepodporí, považuje to za populistické opatrenie. Je názoru, že MHD by bolo potrebné riešiť systematickejšie, nie výšku ceny je potrebné upraviť, preto bude hlasovať proti.

Reaguje primátor, že nevie, čo je nesystematické a populistické na tom, že jednoducho chceme, aby niektorým kategóriám bolo cestovné odpustené, nie je na tom nič nesystémové, ani populistické. Čo sa týka zastávky pri poliklinike je otázka, s ktorou sa budeme zapodievať a riešiť ju bez ohľadu na to, ako to dnes dopadne pri hlasovaní. Reaguje aj viceprimátorka Lehocká. Hovorí, že hoci poslanec Čibrik si odporuje, keď v jednej vete hovorí, že nejde proti seniorom, na druhej strane vyhlási, že nezahlasuje za návrh podporiť dôchodcov. 

O slovo sa hlási aj poslanec R. Andráši, hovorí, že túto otázku riešili aj v rámci NSK. Samotný návrh kvituje, súhlasí s ním. S návrhom súhlasí aj T. Mészáros. Poslankyňa Kántorová navrhuje, aby do tej kategórie boli zahrnutí aj ľudia v hmotnej núdzi. Viceprimátor R. Tölgyesi podáva poslanecký návrh, vďaka ktorému by mali zadarmo MHD aj držitelia Janskeho plakety, mnohonásobní darcovia krvi. Takýchto obyvateľov v Šali je cca 80, mnohí z nich sú už aj v dôchodcovskom veku. Poslanec Tölgyesi hovorí ešte na margo diskusie, že na ekonomickej komisii poslanec Čibrik bol za tento návrh. 

Poslanci hlasujú: z 18-tich poslancov 16 za, len dvaja boli proti. 

14:57

Poslanci pokračujú návrhom na odmenu hlavnej kontrolórke. Podľa návrhu je možnosť odsúhlasiť 10, 15 alebo 20% z ročného platu. Poslankyňa Anna Torišková, ktorá je aj predsedkyňou ekonomickej komisie, navrhuje odmenu určiť vo výške 5%. Na tomto sa zhodla aj ekonomická komisia. Do diskusie sa hlási aj P. Andráši, hovorí, že jeho názor na odmeny "poznáme" a informoval, že na tej ekonomickej komisii nebol, kde sa o tomto rokovalo. Poslanci schválili odmenu 5%. 

14:53

Vedúca ekonomického oddelenia predkladá materiál o vývoji hospodárenia mesta k 31.12.2022. Do diskusie sa nikto neprihlásil a materiál schválili.

14:51

Nasleduje materiál v súvislosti s pomenovaním novej ulice v Šali-Veči, v blízkosti Hospodárskej ulice. Od developera obdržalo mesto list s návrhom na pomenovanie ulice v znení Ulica sv. Michala. 

Tento bod prerokovali aj niektoré komisie, mohla ju pripomienkovať aj verejnosť. Vyjadarenia komisií: komisia kultúry a cestovného ruchu odporučila názov Poľná alebo Orgovánová, navrhli ďalšie tri možnosti. Aj ďalšia komisia odporučila zmeniť názov. Komisia životného prostredia sa stotožnila s návrhom Ulica sv. Michala. Mesto však dostalo aj pripomienku od obyvateľa s návrhom názvu Poľná ulica. Poslanci budú hlasovať o návrhu názvu Poľná ulica: 18 poslancov hlasovalo za tento názov, čiže vo Veči vznikla nová ulica s názvom Poľná.

14:45

Poslanci pokračujú návrhom VZN o sumách úhrady za sociálne služby. Predkladajú riaditeľ OSS Ľubor Gáll a riaditeľka Domova dôchodcov v Šali Janka Hušvétyová. Predslov k materiálu má Ľubor Gáll, hovorí o extrémnom zdražovaní za posledné roky. Ceny sa v zariadení nezvyšovali už sedem rokov. Materiál poslanci jednohlasne schválili, z prítomných 18 za hlasovalo 18. 

14:43

Poslanci pokračujú materiálom ohľadne správy z kontroly vykonanej Dozornou radou spoločnosti MeT Šaľa ohľadne poskytnutia pôžičiek. Do diskusie sa prihlásil poslanec Čibrik. Ďakuje za vypracovanie správy, má pripomienky, nesúhlasí s výsledkom správy, podľa ktorej bolo poskytnutie pôžičiek v súlade so zákonom a tiež v súlade s internými predpismi.

Reaguje primátor, hovorí, že v roku 2005 so súhlasom valného zhromaždenia prijali v spoločnosti MeT pracovný poriadok, v korom sa uvádza ako benefit možnosť poskytnutie pôžičky zamestnancom za istých podmienok. Stanovilo sa, že tieto pôžičky budú poskytované zo zisku alebo obchodnej činnosti. Tieto benefity konateľ poskytol. Na to bol vykonaný audit spoločnosti, teraz dozrorná rada vykonala kontrolu. Neboli zistené žiadne nezrovnalosti. Pôžičky boli riadne zúročené a vrátané. Poslanec nesúhlasí, myslí si, že táto pôžička je v rozpore so zásadami hospodárenia mesta. Do diskusie sa prihlásil aj P. Andráši, hovorí, že si nevie predstaviť, že by sa takéto stalo v súkromnej spoločnosti. Správu nakoniec poslanci zobrali správu na vedomie. 

14:28

Hlavná kontrolórka predložila správu z kontroly vykonaných ÚHK, prednostka predložila správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, poslanci materiály schválili.

Pokračujú diskusiou k správe o verejných obstarávaniach zadaných mestom k 28.2.2023. Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Kántorová, pýta sa, prečo sa do súťaže zapája len jedna firma, poslanec Andráši sa pýta na výšku sumy tej zákazky, či sa aj vyčerpá tá suma. Predkladateľka odpovedá, že áno, vyčerpá sa. Diskusia sa týkala zákazky s názvom Údržba a opravy cestných uličných vpustí a poklopov na miestnych komunikáciách v meste Šaľa.

14:19

Primátor prehovoril k poslancom a ponúkol im možnosť, aby kedykoľvek prišli a pýtali sa či už jeho alebo konkrétneho zamestnanca, ktorý má na starosti tú-ktorú agendu. Interpelácie musia byť zo zákona zodpovedané písomne, má to isté administratívne náležitosti a interpelácie preto dokážu zamestnať jedného človeka na celý mesiac. Ten človek by mohol robiť inú prácu za ten čas. Preto primátor pripomenul poslancom, že tak ako aj verejnosť, môžu kedykoľvek prísť na mestský úrad a pýtať sa, veď nikto nič netají a úrad je otvorení aj pre nich. 

14:16

Začína sa časť interpelácií, prihlásil sa poslanec R. Čibrik. Pýta sa na statiku strechy plavárne, hovorí o rečiach, ktoré sa šíria, preto sa na ne pýta. Pýta sa, čo je na tom pravdy. Odpovedá primátor mesta Jozef Belický. Hovorí, že strechu rekonštruovala spoločnosť Verony, ktorá dodala aj statický posudok. Statik sa ohradil voči vyhotoveniu diela, zasadla tu komisia niektoľkokrát, ktorá si doniesla svojho statika. Ukázalo sa, že tie závady zďaleka nie sú také závažné, ako tvrdil statik. Ukázalo sa, že treba spraviť úpravy, spevniť treba ešte stojky, a toto spevnenie bude doriešené. Je to normálna závada, ktorá sa odstráni, odstráni to firma na svoje náklady. 

Prihlásil sa P. Andráši, pýta sa na plaváreň tiež, v súvislosti s exekúciami, či sa už pohli tieto veci. Primátor odpovedá, že likvidátor ešte nezliklividoval ani majetok, ktorý tam bol. Zvažovali sme, či už môžeme podať trestné oznámenie. Keď bude možné urobiť konkrétne voči niekomu, urobíme tak. Čakáme na výrok likvidátora, ktorý určí, aká škoda vznikla, zatiaľ sa nedá ručiť, aká škoda vznikla. 

14:07

Začína sa zasadnutie poslancov, druhé v tomto roku. 

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>