Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 21.09.2023 - 14:04  

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
17:09

Týmto sa končí dnešné zasadnutie zastupiteľstva.

17:08

Primátor pozýva poslancov na slávnostnú omšu v nedeľu o 9.30, v kostole v Šali bude slávnostná omša pre policajtov. V rámci omše budú ocenení štyria policajti - dvaja mestskí a dvaja štátni policajti., za záchranu života. Srdečne pozýva aj širokú verejnosť.

17:06

Končí sa oficiálna časť zasadnutia, primátor ešte oznámil, že dnes vyhlásili oficiálne výsledky súťaže Kauflandpark, kde sme ihrisko vďaka súdržnosti získali. Ďakuje všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. O lokalite sa ešte bude diskutovať a budeme o tom informovať. 

17:04

Poslanci schvaľujú zmluvu o dodaní tovarov s montážou v súvislosti s projektom fotovoltický zdroj na budove MsÚ Šaľa. Poslanci matriál schválili. 

17:01

Diskusia sa rozvinula pri bode D6/6, týka sa zámeny pozemkov mesta za pozemky vo vlastníctve spoločnosti Techagra RV Žiharec,s.r.o. v lokalite pri čističke odpadových vôd v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Materiál nakoniec schválili. Pokračujú materiálom D7, D8 a D9, ktoré schválili.

16:50

Poslanci mali prestávku, následne pokračovali v rokovaní s majetkovými záležitosťami. 

16:10

P. Karasová predkladá žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ J. C. Hronského. Z financií by sa podarilo zmodernizovať telocvičňu, oplotenie areálu, nové ihrisko s gumovým povrchom, učebňa v prírode (vonku v areáli školy). Spolufinancovanie projektu je v tomto prípade 8%, nie 5%, pretože ide o vývzu v rámci Programu Slovensku. Poslanci schválili, aby sa mesto uchádzalo o získanie financií na modernizáciu tejto školy. 

16:02

Primátor ďalej hovorí, že čo sa týka odpadového hospodárstva a nápad vyškrtnúť polopodzemné kontajnery a nahradiť ich kontajnermi  na kolieskach zamknuté na kľúčik - tak to rozhodne nie je rozumnejšie riešenie. Pokladá polopodzemné kontajnery minimálne za skultúrnenie tejto problematiky. Existuje tu jedna ponuka, ktorá sa dostala k mestu. A tá je lodenica. Sú veci, ktoré sú nad čiarou, ktoré musíme a sú veci, ktoré sú pod čiarou. Momentálne je lodenica ponúkaná na predaj. Primátor si myslí, že ten priestor je veľmi zaujímavý na využitie na šport, oddych. Aj tento zámer je pod čiarou, ale stále verím, že sa raz prerokuje v zastupiteľstve a prejavíme aspoň záujem, ak budú na to financie. Nakoniec dáva primátor hlasovať o vyškrtnutí polopodzemných kontajnerov a nahradiť ich množstevným zberom. Z prítomných poslancov všetci boli proti, okrem dvoch poslancov. Polopodzemné kontajnery tak zostávajú v prioritách mesta.

16:00

Diskutuje R. Andráši tiež je za polopodzemné kontajnery, vidí veľké problémy s tými klasickými 1100-litrovými, on je tiež za tie polopodzemné, pretože tie na kolieskach "lietajú" a vyfúkava z nich vietor odpad. Tomuto zabraňujú polopodzemné a preto sú fajn. 

Do diskusie vstupuje primátor mesta Jozef Belický. Hovorí, že  keď ide o príjmy mesta, každý stíchne. Všetci máme dobré nápady, ako a na čo peniaze minúť, ale na to treba mať príjmy. Sme v situácii, v akej sme ešte neboli. Pretože ešte aj minulý rok tu bola vláda, ktorá aspoň mala dôveru parlamentu. Táto vláda teraz nemá ani len dôveru vlády. Napriek zvýšeniu cien energií zvládame to, čo zvládame, pričom naše príjmy z podieľových daní klesli. Tieto príjmy majú opäť klesnúť a pritom nás čakajú "prekvapenia" od štátu, ktorý nariadi zvýšiť platy zamestnancom, pedagogickým zamestnancom a podobne. Budeme mať problém vôbec prežiť, budem si želať, aby nejaká vláda vôbec vznikla a prijala nejaký rozpočet, aby sme prežili. Aj on je za to, aby sme znížili dane obyvateľom, ale potom sa pýta, ako prežiť.

15:48

Poslanec Čibrik sa pýta aj na úverovú zaťaženosť mesta, pýta sa, či mesto plánuje zvýšiť dane. Odpovedá prednostka, že takáto požiadavky nevyšla z odborných útvarov mestského úradu. Čibrik ďalej dodáva, že navrhuje nebudovať polopodzemné kontajnery, ale ísť cestou množstevného zberu. Reaguje na to poslanec P. Szalay a on sa zastáva systému polopodzemných kontajerov. On je kategoricky proti tomu, aby sa polopodzemné kontajnery vyškrtli z priorít (to navrhuje Čibrik). 

15:42

Otvára sa diskusia, poslanec Kollár sa pýta na položku, ktorá je v rozpočte na budúci rok - prensné pódium. Odpovedá prednostka, že to pódium, ktoré si mesto musí prenajímať, ak sa niečo organizuje, tak by si ho zakúpilo, aby nemuselo mesto prenajímať. 

Ďalšia otázka sa týka projektu vodozádržného opatrenia v súvislosti s artézskou vodou vo výške 750-tisíc eur - odpovedá prednostka, že je to cezhraničný projekt v spolupráci s partnerským mestom Oroszlány. Cieľom projektu by bolo zachytávať vodu z artézskej studne pred kostolom a túto vodu doviesť jednak k fontáne pri amfiteátri a druhá vetva by smerovala a slúžila na závlahu v Parku Novorodencov. Mesto sa plánuje uchádzať o financie z fondov na realizáciu tohto projektu, zatiaľ je to celé v štádiu vypracovávania žiadosti. 

15:36

Nasleduje ďalší materiál, východiská a priority rozpočtu mesta na rok 2024. Predkladá ho prednostka Jana Nitrayová. Hovorí, že takto pred rokom sme tu stáli a hovorili sme o neistote a dúfali sme, že sa štát spamätá a k samosprávam sa zachová zodpovednejšie. Nestalo sa, situácia je ešte viac neistejšia ako minulý rok. Tento materiál zahŕňa najväčšie projekty, ktoré sú rozbehnuté, ktoré sa realizujú alebo ešte nie sú ukončené administratívne, resp. budú financované z rozpočtu budúci rok. Prednostka dodáva, že ekonomická komisia materiál prerokovala a odporúčila ho schváliť. 

15:30

Poslanci rokujú o monitorovacej správe hospodárenia mesta za prvý polrok. Pýta sa, prečo sa zvýšili bežné výdavky na dopravu, odpovedá prednostka, hovorí, že našou povinnosťou je vyrovnať aj straty, ktoré vznikajú vo verejnom záujme (to je MHD).

Ďalej sa pýta, prečo sú vyššie náklady na kolkáreň či kultúrny dom, prednostka vysvetľuje, že jednak je to nárastom cien energií, ale spadajú do týchto výdavkov aj mzdy a zo zákona sa zvýšili mzdy, týka sa to aj zamestnancov a to sa zarátava aj do týchto čísiel. 

15:18

Poslanci informáciu schválili, pokračuje sa v rokovaní

15:16

K téme sa vyjadruje aj primátor, hovorí, že toto nie je len o systéme platenia za parkovanie, parkovacia politika sa musí riešiť komplexne. Ak sa spoplatní státie druhého auta pred bytom, tak rodina si druhé auto odparkuje niekde inde, kde za to platiť netreba, otázkou je, že kde. Treba urobiť pasportizáciu, Šaľa momentálne nemá technickú mapu. Čibrik poukazuje na veľké problémy s parkovaním vo Veči. Ing. Szekeres hovorí, že vo Veči môže zmeniť situáciu, ak Slovenská správa ciest spraví niečo s Nitrianskou ulicou, vytvorí odbočovacie pruhy na Nitrianskej. Primátor dodáva, že možno bude potrebné meniť koncepciu parkovacej politiky "počas jazdy", pretože nastane nárast počtu elektrických vozidiel, nevie si predstaviť, kde a koľko nabíjacích staníc bude musieť byť, alebo "si budú ľudia ťahať káble cez okná". 

15:09

Poslanec Čibrik sa pýta, či sa bude pracovať aj na celkovej koncepcii parkovacej politiky alebo konrétne len o spoplatnených miestach. Odpovedá Ing. Szekeres, že v prvej fáze by sa realizovala (spoplatnila) prvá etapa a následne z výberu parkovného a prenájmu miest by sa potom riešili ďalšie časti miesta - principiálne by každá jedna domácnosť mala zadarmo jedno auto, druhé by už bolo spoplatnené. Vízia je, aby to parkovanie niečo stálo a budú to ďalšie fázy realizácie parkovacej politiky. Dodáva, že bude treba rozbehnúť prvú etapu, uvidíme, ako to bude fungovať a podľa toho riešiť ďalšie etapy. je to všetko technicky aj finančne náročné a určite to nebude všetko reálne do jedného roka. 

15:04

Ing. Szekeres vysvetľuje, že na to, aby mohli byť niektoré parkovacie plochy spoplatnené, treba ich upraviť stavebne (napríklad tie pred poštou) a tieto náklad odhaduje na cca 20-tisíc eur. 

15:01

Poslanec P. Szalay sa pýta, či je možné nejaké letáky pripraviť aj pre obyvateľov - hovorí, že určite sa informácia o spoplatnení  začne šíriť cez mesto, cez médiá. Primátor reaguje, že toto je zatiaľ len informácia, nie je to ešte všeobecne záväzné nariadenie. Ešte sa k tomu bude môcť vyjadrovať aj verejnosť napríklad aj cez výbory mestských častí - primátor odporúča si prizvať pána Szekeresa na tieto zasadnutia na diskusiu, aby sa mohli nápady obyvateľov zapracovať do materiálu, ktorý už bude záväzný. 

14:58

Adrián Szekeres sa predstavil, že je inžinier a má bohaté skúsenosti v oblasti cestnej infraštruktúry, od januára je zamestnancom mesta na polovičný úväzok. Hovorí o nutnosti vypracovania parkovacej politiky a skôr či neskôr príde aj systém spoplatnenia. Je to materiál, s ktorým pracujú už od januára, funguje pracovná skupina, ktorá s touto témou pracuje. Stretli sa aj s mestskou políciou. Hovorí, že budeme musieť riesiť nevhodné, zlé parkovanie, aj si všíma, že policajti častejšie dávajú papuču.

Hovorí, že problém krátkodobého parkovania je v centre mesta - v priebehu dňa nie je kde zaparkovať, pretože sú od rána "zabraté" pracovníkmi, ktorí pracujú v prevádzkach v blízkosti. V prvej etape navrhuje spoplatnenie 22 miest pred Hotelom a Jednotou, ďalej parkovisko na Feketeházyho (pri pizzerii), 8 parkovacích miest pred kostolom, pred okresným úradom, na Hlavnej ulici, 8 miest pri VÚB zo strany Budovateľstkej, na Štúrovej ulici a pri pošte je v súčasnosti pololegálne vytvorených 7 miest, čiastočne sú zaväzené makadamom, navrhuje doriešiť ich a spoplatniť ich. Na týchto miestach by bolo parkovanie spoplatnené od 8.00 do 18.00 hod, v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Parkovné navrhnuté vo výške 50 centov/hod. by pri 50%-nej obsadenosti bola už rentabilná. Zvažuje sa parkovací automat, platba cez SMS a aplikáciu. Hovorí o rozdieloch v nákladoch pri rôznych možnostiach platby. Sú to len hrubé odhady. Primátor otvára k téme diskusiu. 

14:36

Nasleduje ústna informácia, ktorú podáva predseda komisie územného plánovania Tomáš Mészáros a týka sa parkovacej politiky. S podrobnosťami prichádza pán Szekeres, ktorý je tiež členom tejto komisie a je v tejto oblasti odborník.

 

14:34

Prednostka J. Nitrayová pedkladá správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, súčasťou materiálu je aj stav jednotlivých projektov - podaná žiadosť, vyhodnotená, úspešná, neúspešná. Do diskusie sa nikto neprihlásil, poslanci materiál schválili. 

14:33

Ďalší poslanec, ktorý má interpeláciu je P. Andráši, pýta sa, či je možné pourgovať dieru na ceste, ktorá je už niekoľko týždňov (mesiacov?) medzi reštauráciou Ricco a ZŠ J. C. Hronského. Odpovedá primátor, že už sa na to pýtal a budeme na to opäť apelovať. 

14:31

Nasleduje M. Kollár, pýta sa na novelu zákona o parkovaní na chodníkoch, aké opatrenia bude robiť v tejto súvislosti mestská polícia. Odpovedá M. Políček. Hovorí, že uvidíme, ako to bude na celom Slovensku, pretože toto nie je len problém Šale. Je možné, že ten zákon ešte bude modifikovaný kvôli nesúhlasu aj iných miest. Zväčšenie parkovacích plôch na úkor zelene mesto nechce. Na nové parkovacie miesta treba financie. 

Musí sa zachovať 1,5m na chodníku, v Šali máme málo takých chodníkov, ktoré by boli širšie. Reaguje aj náčleník mestskej polície P. Krokavec. Hovorí, že riešia priestupky podľa závažnosti. Nemožno očakávať, že začnú hneď sankncionovať. V prvej fáze budú upozorňovať a riešiť priestupky podľa ich nebezpečnosti, závažnosti. 

Ďalej sa poslanec pýta, či sa mesto zapojí do druhej výzvy, v rámci ktorej je možné získať financie napríklad na cyklotrasu do Diakoviec. Primátor vysvetľuje, že nie, pretože sa nestíha termín - uzávierka je v januári. Stále nemajú Diakovce vysporiadaný posledný pozemok, preto sa januárový termín podania žiadosti nestíha. Primátor hovorí, že máme informáciu, že bude vyhlásené aj tretie kolo výzvy, do ktorej sa už budeme vedieť zapojiť s Diakovcami. 

Tretia interpelácia je v súvislosti s tým, že v budove, kde sídli Mamy mamám, je upchatá rína a preto tam vlhne stena. Mesto to bude riešiť. 

14:21

Začínajú sa interpelácie, prihlásili sa 4 poslanci. G. Lacková hovorí, že máme peknú výsadbu platanov a prosí len o orezanie niekotorých konárov na pešej zóne. Primátor reaguje, že to treba zariadiť. 

14:18

Do programu sa dopĺňa jeden bod o parkovacej politike, ktorý bude ústne podaný ako informácia, čiže v prvej časti zasasdnutia, ďalej sa sťahujú z programu dva body z časti C5 a C6 (dôvodom je, že sme neobdržali ešte podklady od škôl, ktorých by sa žiadosť o zveľadenie týka - ZŠ Štúra a ZŠ J. Murgaša).