Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 30.11.2023 - 13:49  

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva
18:50

Končí sa 8. zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

18:49

Na záver viceorimátor oznamuje, že slávnostné zasadnutie malo byť vo Veči, ale z objektívnych dôvodov bude nakoniec v Šali, na mestskom úrade. 

Primátor zároveň pozýva všetkých na zapálenie prvej sviečky na adventnom venci túto nedeľu o 16-tej hodine. 

 

18:48

Hlasuje sa o prvom kandidátovi - Dane Janebovej - za 7 proti 7 zdržal sa 4, tento kandidát nebol prijatý, schválený. 

Kandidát druhý je Peter Grell - všetci prítomní hlasovali za, kandidát je schválený. 

Kandidát tretí je Zoltán Lazók - návrh jednohlasne schválený

Kandiát štvrtý je Krzysztof Obratanski - návrh jednohlasne schválený

18:44

Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa. Poslancom materiál predkladá predsedníčka komisie Gabriela Lacková. Informuje, že komisia pre udeľovanie ocenení navrhuje udeliť Cenu mesta Šaľa dvom - Dane Janebovej a Petrovi Grellovi. Čestné občianstvo navrhujú udeliť primátorom dvom partnerských miest - Zoltánovi Lazókovi z Oroszlányu a Krzysztofovi Obratanskému z poľského partnerského mesta Konskie. Do diskusie sa prihlásili dvaja poslanci - I. Kántorová a R. Čibrik, ktorí hovoria, že nesúhlasia s udelením ocenenia pre Danu Janebovú pre šírenie konšpiračných teórií. Poslanci budú hlasovať o každom návrhu jednotlivo. 

18:38

Pokračujeme návrhom, kedy budú poslanci zasadať v prvom polroku 2024. Navrhujeme tri pracovné stretnutia poslancov - 15. febrára, 18. apríla a 13. júna 2024. Poslanci návrh schválili. 

18:37

Ďalší materiál predkladá projektová manažérka Eliška Vargová - ide o zmluvy týkajúce sa výstavby športovísk, na ktoré získalo mesto financie vo výške cca 380-tisíc eur. Práce sa už realizujú, o čom sme už informovali. Materiál poslanci schválili jednohlasne. 

18:34

Nasleduje žiadosť Designer-UM - žiadosť o kúpu pozemku vo vlastníctva mesta. Do diskusie sa prihlásil P. Andráši - hovorí, že podľa neho ide o stavbu, ktorá je postavená na cudzom (mestskom) pozemku. Viceprimátor hovorí, že na jednej strane má pravdu, na druhej nevzišiel poslanecký návrh, preto sa hlasuje - z 19 prítomných 11 za, proti 2, zdržalo sa 6 poslancov. 

18:28

Nasleduje informácia o výsledku verejnej súťaže o navýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku v Kiliči, ale do súťaže sa nikto neprihlásil, čiže súťaž bola neúspešná. 

18:27

Nasleduje D5, ponuka na prijatie stavby parkoviska a spevnených plôch do vlastníctva mesta od Lebeco, s.r.o. Nájomca v súlade s nájomnou zmluvou vybudoval parkovacie miesta. Poslanci materiál schválili, 16 za, traja proti. 

18:22

Poslanci pokračujú materiálom D4 - majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v centrálnej mestskej zóne s Roľníckym družstvom Šaľa. Uznesenie poslanci schválili. 

18:18

Ďalší materiál je žiadosť o prevod pozemku pre manželov Holatových - ide o pozemok, ktorý majú za svojim plotom. Poslanec Čibrik oznamuje, že bude hlasovať proti. 11 poslancov hlasovalo za, proti 5, zdržali sa 3, uznesenie bolo prijaté, schválené.

18:12

Nasledujú majetkové záležitosti, označené medzi materiálmi písmenom D. D1, v ktorom je žiadateľom Viktor Becker - prevod pozemku, materiál schválili. Takisto aj ďalší materiál Valterovi Gujberovi - žiadosť o prenájom pozemku, schválili poslanci.

18:09

Nasleduje materiál, ktorý zaradili poslanci na rokovanie dnes na začiatku rokovania - ide o projekt na modernizáciu IKT učební na ZŠ Murgaša, zabezpečenie schodových pošín a rekonštrukciu palubovky v telocvični, Je to  zámer, čiže mesto podá žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Do diskusie sa nikto neprihlásil, materiál schválili. 

18:06

Materiál návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT a ďalší materiál - návrh na udelenie súhlasu so zabezpečením pohľadávky SLovenská inovačná a energetická agentúra formou blankozmenky a vystavenie vlastnej bankozmenky  - poslanci oba materiály schválili. 

18:03

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023 predkladá Ing. Jana Nitrayová a Ing. Martina Bartošovičová.  Rozpočet je potrebné upraviť v oblasti školstva a tiež v rámci príspevkov z grantov, takisto je potrebné zahrnúť do rozpočtu aj preklenovací úver na dokončenie rozbehnutých projektov. Projekty sa mesto snaží riešiť formou predfinancovania, ale z časového hľadiska a uzatvorenia štátnej pokladnice nie je možné stihnúť všetko formou predfinancovania a príjmy z refundácie prídu až v budúcom roku.  Ing. Martina Bartošovičová vypracovala stanovisko k dodržaniu podmienok k preklenovaciemu úveru. 38,28% je úverová zaťaženosť, mesto berie preklenovací úver vo výške 3,7 milióna eur, z ktorého budú financované najmä projekty, ktoré sa realizujú a budú mestu refundované tak ako nedávno kontokorentný úver na úhradu faktúry za práce na predstaničnom priestore. Materiál poslanci jednohlasne schválili, z 20 prítomných 20 za. 

17:53

Mgr. Róbert Čibrik  predkladá návrh Dodatku č. 1 k „Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali“.  Uznesenie nebolo prijaté.

17:50

Ďalším materiálom je Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa - materiál číslo B 6/8/2023 kde sa opravili zmeny. Poslanci materiál schválili.

17:09

Ďalší ľudia prišli z Ulice Krátkej - vystupujú v rámci vystúpenia verejnosti. Hovoria, že v tejto lokalite sa síce žije pekne a dobre, ale sú tu dve školy - základná a špeciálna. Rok dozadu tu bol jeden kontajner, ktorý dlho nebol odvezený, lebo to riešila polícia (bol tam azbest). Konečne sa kontajner odviezol, teraz je však nový fenomén. Riaditeľka ZŠ požiadala, aby kontajnery boli vyložené na ulicu - kto ide okolo, zahodí si tam svoj bordel a tie kontajnery sú pred našim domom. Pýta sa, ako to mesto mohlo dovoliť, vadí im to. Riaditeľku už kontaktoval, ktorá sa vyjadrila, že kvôli parkovaniu museli umiestniť kontajnery mimo areál školy. Je tam množstvo odpadu od kuchynského cez kartóny a všetko, keď zafúka vietor, končí v ich dvore. Učitelia síce parkujú v areáli, ale tento stav nie je v poriadku. 

Ďalej im vadí, že pri dome im rastú tri topole, z ktorých musia zametať listy. Ak by ich vyrúbali vysadili by niečo namiesto nich. Tretia vec, že firma, ktorá kosí v meste, vykonáva svoju prácu nekvalitne. BUdú to riešiť aj s hlavnou kontrolórkou. 

17:03

Reaguje aj P. Andráši, že obyvateľ a taxikár len požiadal o vyznačenie dočasného dopravného značenia. 

Reaguje aj Čibrik, že mu nedalo nereagovať - je tu občan, ktorý sa prišiel sťažovať a je povinnosťou poslancov vypočuť si ho a snažiť sa mu pomôcť. Jeho manželka tiež dochádza, jej trpezlivosť už dávno pretiekla, ale je to príliš veľká akcia, celá prerábka. Je veľa ľudí, ktorí sú nespokojní. 

Viceprimátor reagoval, že problémy bude hneď riešiť, na pondelok zvolá stretnutie aj s políciou a nájde sa riešenie. 

Obyvateľ dodáva, že stavbyvedúci bol zhovievaví, ale od 22. novembra tam nastal problém s tým, kde môžu taxíky stáť. Pretože sú ľudia napríklad aj nevidiaci, ktorí potrebujú reálne bezpečne sa dostať zo stanice niekam taxíkom. 

16:56

Pripája sa aj poslankyňa Lacková, ktorá hovorí, že chodí pravidelne na kontrolné dni a stavbvedúci je naozaj zhovievaví a všetci účastníci musia byť trpezliví, kým stavba prebieha. 

Poslanec Gomboš tiež chodí každý deň na túto stavbu, hovorí, že súhlasí, že tam majú taxíky, až príliš veľa ich tam je. Keď parkovali pri krčme, stavbyvedúci im vyhovel, pretože vtedy tam stavba neprebiehala. Ale práce postúpili aj do ďalších častí a treba sa tomu prispôsobiť. Áno, je jeseň, je blato. Pýta sa, kde by to dali oni? Pretože všetko sa musí zabezpečiť, ale aj práce. Môžeme vyjsť v ústrety, aby bol chodník čistý, ale potom zas nezabezpečíme práce tak plynulo, ako to potrebujeme a ako to prebieha. Denno-denne tam pracujú ľudia do večera. Tak buďme trochu trezliví aj my, všetci. Má informáciu, že od pondelka bude k dispozícii nové nástupište a snáď bude menej problémov. Súhlasí aj s obyvateľom, ale nesúhlasí s taxikármi. Hovorí, že častokrát tam mali aj 10 taxíkov a narobili tam blato, bordel. Všetkých chápeme, je to náročné. Ale pochopte aj vy nás, na konci dňa budú mať aj taxikári také podmienky, ktoré nám budú mnohí závidieť. Zachvíľku to celé skončí a verí, že si to všetci budeme chváliť. 

16:48

Do diskusie sa prihlásili viacerí poslanci. 

Reaguje viceprimátor. Hovorí, že je to stavba. Dielo má byť dokončené do konca decembra. Pýta sa tiež, kde parkovali taxikári pred samotnou realizáciou - napriek tomu, že mali taxikári vyhradené miesto na autobusovej stanici, stáli s taxíkmi na trávniku, resp. v blate oproti budove železničnej stanice. 

Reaguje poslanec T. Szalay - hovorí, že autá taxikárov jazdia "ako blázni", aj bez stavby išli ľudia po ceste. Pravidelne tam chodí, keď venčí psa. Taxikári tam jazdili aj predtým rýchlo. Kým aj bol chodník, ľudia behali kade-tade. Ten priestor, ktorí tu vznikne, nám mnohí závidia a keď sa dokončí, bude perfektný. Buďte trpezliví, je to stavba, ale nedá sa uzavrieť. Tá stavba je dynamická, mení sa a my sa jej musíme prispôsobiť, pretože sa nedá ohradiť. 

16:40

Obyvateľ hovorí aj o probléme taxikárov, on sám je taxikár. Od 22. novembra tieto problémy vrcholia. Pýta sa, kto je zodpovedný za dopravnú situáciu v tomto priestore? Chceli by docieliť dočasné riešenie, ktoré je bezpečné. Vyznačiť, kadiaľ majú ísť chodci oranžovým dčasným dopravným značením a kde môžu taxíky stáť. 

16:29

Vystupuje verejnosť - obyvateľ Sládkovičovej ulice, ktorý sa sťažuje na stav na stanici, ktorý nastal pre realizáciu predstaničného priestoru. Sťažuje sa na chýbajúci chodník k dočasnej autobusovej stanici z vlakovej. 

16:26

Do diskusie sa zapojil aj Tomáš Mészároš, ktorý naopak, materiál územný plán chváli a ďakuje mestskému architektovi za kvalitné spracovanie. Poslanci hlasujú o zmenách č. 8 v územnom pláne, 17-ti hlasovali za, traja sa zdržali. Rovnako dopadlo aj hlasovanie o VZN, ktorý sa týka celkovo územného plánu mesta Šaľa. 

16:14

Do diskusie sa prihlásil poslanec Gomboš a hovorí o lokalite čsl. Armády, kde sa pripúsťa výstavba max 6-podlažnej budovy. Hovorí, že do ďalšej zmeny by bolo potrebné zapracovať to, aby sa táto podlažnosť znížila a tiež zakomponovať, aby okná budovy neboli nastavené oproti oknám na existujúcom činžiaku. Mestský architekt reaguje, že na každú stranu sú okná, v sídliskovej zástavbe to tak je. Ale treba hľadať kompromis, ale ak dôjde len k zmene podlažnosti, tak by sa aj tento problém s oknami vyriešil.