Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 23.06.2016 - 12:57  

6. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2016

6. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2016
17:49
Koniec 6. zasadnutia MsZ

Zasadnutie končí, primátor na záver ešte oboznámil prítomých s programom Kultúrneho leta 2016, ktoré sú naplánované v priestoroch kaštieľa. Samozrejme všetkých pozýva na Šaliansky jarmok. Začíname odovzdaním multifunkčného ihriska na ZŠ J. C. Hronského v Šali o 14-tej hodine. Zároveň zaželal všetkým krásne leto - aby sa vrátili v septembri aj do poslaneckých lavíc s peknými zážitkami.

17:36
Vystúpenie verejnosti - priestory športovej haly

Jozef Klačko (mužská hádzaná) prichádza s návrhom na úpravu podmienok nájmu v priestoroch športovej haly. Podľa neho sa stane, že ich mužský oddiel má mať tréning a v tom istom čase majú ženy zápas. Chcel by rovnaké podmienky využívania športovej haly pre mužov a ženy.

Poslanec M. Gera si osvojuje návrh p. Klačka.

Poslanec Bartošovič upozorňuje, že by bolo treba vytvoriť vhodné podmienky nielen pre ženy a mužov, ale aj pre deti a mládež - pre všetky skupiny.

Poslanec Krištof hovorí, že ženská hádzaná má svoju históriu, ale treba vytvoriť rovnaké podmienky. Treba však dávať pozor, aby sa nestalo to, že budú utláčané hádzanárky. Dosahujú významnejšie úspechy ako muži.

Poslanec Angelov navrhuje stretnutie oboch strán pod vedením primátora a pokúsiť sa nájsť kompromis.

Poslanec Grell navrhuje, aby sa dnes neprijalo žiadne zásadné riešenie, aby sa problematika "prežula".

Primátor predložil návrh, aby sa do septembra pripravil materiál - jeho obsahom má byť analýza nájmu a následný návrh na komplexné a kompromisné riešenie tak, aby podmienky vyhovovali všetkým športovcom. Poslanci tento návrh prijali.

 

16:55
Stanovenie termínov zasadnutí MsZ v druhom polroku 2016

Snahou mesta bolo stanoviť termíny tak, aby sa poslanci stretávali každých 5 týždňov. Poslanci schválili zasadnutia v nasledovných termínoch:

22. septembra 2016,

27. októbra 2016,

1. decembra 2016,

15. decembra 2016 – slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva – Deň samosprávy,

                                   udeľovanie ocenení mesta Šaľa 

 

16:53
Výmena okien na ZŠ Hollého vo Veči

Mesto informuje poslancov o výmene okien na ZŠ Hollého - o tom, kto bude výmenu realizovať. V súťaži podľa zákona vyhráva dodávateľ s najnižšou cenou. Celá zmluva je zverejnená v rámci materiálov pod číslom F6/6/2016.

Poslanec Vicena sa pýta, či je ošetrená aj záruka. Prednostka odpovedá, že záruka je zabezpečená prostredníctvom zmluvy. Predložený materiál poslanci schválili.

16:46
Zmluvy s partnerskými mestami

Na predchádzajúcom zasadnutí schválili poslanci zmluvu o partnerstve s českým Telčom. Tentokrát majú na stole návrh zmluvy s ďalšími partnerskými mestami - s poľským mestm Konskie, ukrajinským mestom Mohyliv Podolskyy a maďarským Orosláňom.

Zmluvy budú zástupcovia miest podpisovať v piatok, pred začatím Šalianskeho jarmoku, na ktorý sú pozvaní. Prinesú so sebou aj súbory, ktoré v piatok po slávnostnom otvorení jarmoku aj vystúpia.

16:42
Ihrisko Žihadielko

Aby sa ihrisko mohlo zahrnúť do majetku mesta, je potrebné, aby poslanci schválili prijatie tohto daru.

Poslanec Vicena sa pýta, či bude mesto platiť daň z tohto daru. Odpovedá právnička mesta Anna Torišková - nie, daň sa nebude platiť. Poslanci sa zaujímajú, kedy bude otvorenie ihriska - 9. júla vo vnútrobloku ulíc SNP, Vajanského, Nešporova.

Poslanci prijatie daru jednohlasne schválili.

16:32
Zámena pozemkov - nový mestský cintorín

Mestský úrad sa zaoberá problematikou riešenia nového  cintorína už od roku 2007. Bolo niekoľko alternatív, kde by cintorín mohol byť, avšak riešenie všetkých lokalít narazilo na nejaký problém. V súčasnosti došlo k dohode s Rímskokatolíckou cirkvou, vlastníkom pozemkov, ktoré sú vhodné na vybudovanie cintorína. Ide o lokalitu smerom na Diakovce, za železničným priecestím. Mesto vlastní pozemky v lokalite Trnovecký klin - tie zamení mesto s cirkvou za pozemky za železničným priecestím.

Poslanci zámenu pozemku jednohlasne schválili.

15:54
Pokračuje rokovanie o majetkových záležitostiach

Poslanci pokračujú v rokovaní po 30-minútovej prestávke.

V tomto bloku čaká na ne/schválenie 28 bodov.

15:09
Dotácie pre šport 2

Predkladateľka materiálu zároveň upozorňuje, že niektoré podujatia majú nešťastný názov - nazvali ich ako súťaž vo varení gulášu, pritom ide napr. o futbalový turnaj.

Poslanec Grell sa pýta, podľa čoho vyberali členovia komisie športu. Poslanec Angelov ako člen komisie reaguje, že vyradili napr. žiadateľov, ktorí už v tomto roku dotáciu dostali. Zároveň dodáva, že by privítal zlepšenie VZN o dotáciách.

Poslanec Krištof, tiež člen komisie, hovorí, že žiadatelia museli splniť množstvo kritérií. Snažili sa peniaze prerozdeliť podľa toho, v akej miere reprezentujú naše mesto.

Poslanec Hlavatý navrhuje do budúcna, aby v dôvodovej správe boli priložené skutočné dôvody, ktoré a prečo žiadosti schválili.

 

14:59
Dotácie pre šport

V návrhu, ktoré už schválila športová komisia sú nasledovné žiadosti s nasledovnými podujatiami:

Žiadosti o poskytnutie dotácií pre oblasť športu na rok 2016

 

Por. číslo

Žiadateľ

Účel

Celkové náklady na projekt

Požadovaná suma dotácie

 

 

 

 

 

 

1.

FK Veča

Majstrovstvá Veče vo varení guláša

1 120,00 EUR

500,00 EUR

 

 

MDD

760,00 EUR

 

 

futbalový turnaj

300,00 EUR

 

 

2.

Rondis, s.r.o.

Streetbal CUP 2016

6 000 EUR

2 000,00 EUR

 

 

3.

TJ Slávia SOUP Šaľa

Slovenský voltížny pohár Šaľa

600,00 EUR

550,00 EUR

 

 

 

 

4.

Športovo strelecký klub Šaľa

zakúpenie vzduchovej pušky, streliva a terčov

1 500,00 EUR

1 500,00 EUR  a menej

 

 

 

 

5.

Iveta Sládečková

Alternafest 2016

neuvedená

200,00 EUR

 

 

6.

Rada Šport

Beh nočnou Šaľou 2016

3 926,00 EUR

260,00 EUR

 

 

7.

Jazdecký klub Rusty

medzinárodné preteky vo voltíži - Budapest

3 244,00 EUR

2 630,00 EUR

 

 

8.

Klub vodných športov Barakuda

prenájom plaveckých dráh

2 000,00 EUR

800,00 EUR

 

 

9.

Spojená škola

exteriérové vybavenie fit ihriska

760,00 EUR

600,00 EUR

 

 

10.

Telovýchovná jednota Tatran Šaľa

tréningová a súťažná činnosť

1 000,00 EUR

200,00 EUR

 

 

vianočný turnaj v stolnom tenise

 

 

11.

Rodičovské zdr. pri ZŠ, Pionierska ul.

výmena mantinelov na multifunkčnom ihrisku

1210,00 EUR

1000,00 EUR

 

 

12.

Karate klub BANANA DOJO

štartovné na súťažiach a seminároch

949,00 EUR

679,00 EUR

 

 

 


 

 

 

14:52
Vývoj hospodárenia mesta k 30.4.2016

O vývoji hospodárenia nášho mesta napísala aj Tlačová agentúra SR nasledovné:

Hospodárenie Šale sa v priebehu prvých štyroch mesiacov tohto roka vyvíja pozitívne. Podľa údajov, ktoré zverejnila radnica, dosiahli príjmy mesta takmer 6,3 milióna eur, čo je 40,5 % plánovaného mestského rozpočtu. Výdavky zatiaľ nedosiahli ani 30 % rozpočtu, celkovo boli na konci apríla na úrovni viac ako 4,6 milióna eur. Priaznivý vývoj vykazujú hlavne podielové dane, ktorých plnenie dosahuje 40,63 %. Príjmy z nich boli každý mesiac tohto roka vyššie ako v rovnakom období roku 2015. Do mestskej pokladnice okrem toho prichádzajú príjmy aj z dane za užívanie verejného priestranstva, z poplatkov za likvidáciu komunálneho odpadu i z dane z nehnuteľnosti.
      Podľa radnice sú zatiaľ výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2016. „Najvyšší nárast v porovnaní s rokom 2015, celkovo o 228.639 eur, je v programe vzdelávanie. Vzrástli aj výdavky na energie, v dôsledku štvorpercentného nárastu platov sa zvýšili personálne výdavky mesta a oproti roku 2015 boli novorozpočtované aj výdavky pre domov dôchodcov, v celkovom objeme 100.000 eur,“ informovala radnica. Ako sa ďalej uvádza v analýze, ktorú zverejnil magistrát, v priebehu prvých štyroch mesiacov tohto roka sa zvýšili aj výdavky na komunikácie, na údržbu majetku mesta i na kultúru.
      Rozpočet na rok 2016 bol podľa magistrátu navrhnutý po dôslednej analýze príjmovej i výdavkovej časti tak, aby sa čo najviac znížili prípadné riziká v hospodárení mesta. „Napriek tomu existuje riziko v prípade, že bude potrebné realizovať výdavky, ktoré nie sú zahrnuté v schválenom rozpočte, ale ich potrebu si vyžiada riešenie aktuálnej situácie, napríklad havarijných stavov alebo spoluúčasť na projektoch. Preto by bolo vhodné vytvoriť finančnú rezervu, ktorá by pomohla znižovať riziko v hospodárení mesta. Na základe doterajšieho vývoja a dostupných informácií predpokladáme ku koncu roka vytvorenie celkového prebytku hospodárenia vo výške približne 118.000 eur. Z neho by sa mohla vyčleniť rezerva na eliminovanie možných rizík rozpočtu v budúcnosti,“ konštatuje sa v analýze.

(zdroj: TASR)

14:34
Záverečný účet mesta za rok 2015
  1. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31. 12. 2015 bez finančných operácií:

     

plnenie bežných príjmov vo výške                               12 528 272 EUR

čerpanie bežných výdavkov vo výške                          11 390 961 EUR

prebytok bežného rozpočtu                                             1 137 311 EUR

 

plnenie kapitálových príjmov vo výške                          2 017 274 EUR

čerpanie kapitálových výdavkov vo výške                     3 600 491 EUR

schodok kapitálového rozpočtu                                     -1 583 217 EUR

 

bežné a kapitálové príjmy vo výške                             14 545 546 EUR

bežné a kapitálové výdavky vo výške                          14 991 452 EUR

schodok rozpočtu                                                           -445 906 EUR

 

 

 

  1. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31. 12. 2015 s finančnými operáciami:

 

bežné a kapitálové príjmy vo výške                             14 545 546 EUR

bežné a kapitálové výdavky vo výške                          14 991 452 EUR

schodok rozpočtu                                                              -445 906 EUR

 

plnenie príjmových finančných operácií vo výške         1 544 424 EUR

čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške       235 238 EUR

prebytok finančných operácií                                         1 309 187 EUR

 

plnenie celkových príjmov vo výške                            16 089 971 EUR 

čerpanie celkových výdavkov vo výške                       15 226 690 EUR

prebytok rozpočtového hospodárenia celkom              863 281 EUR

 

 

Materiál má viac ako 100 strán, nájdete ho na webovej stránke mesta pod bodom C 1: http://www.sala.sk/clanok/materialy-k-rokovaniu-msz

14:23
ZŠ s MŠ na Bernolákovej ulici

Základná a materská škola na Bernolákovej ulici doteraz fungovali administratívne zvlášť. Cieľom návrhu je vytvoriť jednu inštitúciu pod názvom ZŠ s MŠ na Bernolákovej ulici tak ako je to napríklad v prípade ZŠ s MŠ J. Murgaša v Šali.

14:21
VZN v súvislosti s nákupom potravín v školských zariadeniach (jedálne)

Materiál B 1 predkladá vedúca Spoločného školského úradu v Šali.

VZN vychádza z požiadavky školského zariadenia, kde je spojená škola s materskou školou. Dve zariadenia sú v inom tzv. finančnom pásme. Existuje 5 finančných pásiem. Napríklad chudobnejšie regióny sú v prvom finančnom pásme, bohatšie regióny sú vo vyššom finančnom pásme. Nejde o zmenu kvality či výživových hodnôt, ide len o cenu vstupných surovín. Cieľom VZN je zjednotiť finančné pásma, nakoľko napr. materská škola je v 2. pásme, základná škola je v 4. pásme. Tieto pásma fungujú už od roku 2011, doteraz neboli jednotné.

Do diskusie sa prihlásil predseda školskej komisie poslanec Krištof, ktorý navrhuje neschváliť jednotné finančné pásma pre všetky MŠ a ZŠ v Šali. Podľa neho, keby sa MŠ presunula z druhého pásma do tretieho, budú mať deti drahšie stravné. Naopak, niektorá škola je v 4. pásme a nechce prejsť do tretieho pásma, vraj keď sa im znížia peniaze na stravnú jednotku, budú mať pocit, že budú mať menej kvalitné jedlo.

Vedúca školstva ďalej argumentuje, že to vôbec nemá vplyv na kvalitu, ani množstvo jedla. Robila si prieskum v 20-tich školách, okrem troch miest majú všade jednotné pásma.

 

O návrhu poslanca Krištofa hlasovali poslanci - z prítomných 15-tich hlasovali 11 za to, aby sa rozdielne finančné pásma ponechali. Rozdielne pásma teda zostávajú.

 

14:04
Sťažnosť proti riaditeľke Domova dôchodcov v Šali

Primátor informuje, že mesto prijalo sťažnosť proti riaditeľke Janke Hušvétyovej. Či je sťažnosť opodstatnená, o tom bude rozhodovať komisia, ktorej zloženie schvália poslanci.

Sťažnosť nie je zatiaľ možné zverejniť - ak sa preukáže neodpostatnenosť sťažnosti, mohlo by ísť o verejné ohováranie.

Návrh na zloženie komisie: Danica Lehocká, Jozef Grell, Peter Gomboš (členovia sociálnej komisie), Alžbeta Sedliačiková a Eva Nagyová (kontrolórky).

Poslanec Hlavatý navrhol, aby namiesto poslanca Gomboša bol členom komisie Peter Andráši. Zloženie komisie je teda nasledovné:

Danica Lehocká, Jozef Grell (členovia sociálnej komisie), Peter Andráši (člen ekonomickej komisie), Alžbeta Sedliačiková a Eva Nagyová (kontrolórky).

 

13:58
Odpadové hospodárstvo - príprava materiálov na súťaž

Mesto Šaľa v záujme modernizácie a zvýšenia kultúrnosti pri nakladaní s komunálnymi odpadmi pripravuje podklady pre vyhlásenie verejne súťaže na služby v odpadovom hospodárstve.

14. júna prebehlo rokovanie so spoločnosťou Envipack. Dohodli sa, že bude zabezpečovať triedený zber, vrátane podzemných kontajnerov. Budúci týždeň bude s nimi  ďalšie rokovanie, kde sa dohodnú detaily.

Materiál a detaily nájdete tu: http://www.sala.sk/clanok/materialy-k-rokovaniu-msz4

Poslanci informáciu schválili.

13:51
Hospodárenie Mestského kultúrneho strediska v Šali

Správu predkladá vedúci MsKS František Botka.

V roku 2015 usporiadali 270 podujatí a podieľali sa na ďalších 100 akciách, napriek tomu neprečerpali rozpočet. Naopak, príjmy sa im podarilo naplniť lepšie ako sa očakávalo - na približne 105%.

Kompletný materiál je na stránke mesta: http://www.sala.sk/clanok/materialy-k-rokovaniu-msz

13:47
Správa o verejných obstarávaniach

Materiál predkladá Margita Simighová. Otázku k verejným obstarávaniam má poslanec M. Angelov. Zaujíma ho priebeh verejného obstarávania v súvislosti s mestskou hromadnou dopravou.

Margita Simighová odpovedá, že celý proces sa realizoval externe. Primátor dopĺňa, že výberové konanie ešte prebieha. V prvom kole nebol úspešný uchádzač, preto súťaž ďalej prebieha cez európsky vestník. Právnička dopĺňa, že o prebiehajúcom verejnom obstarávaní nie je prípustné informácie zverejňovať.

Materiál poslanci bez ďalšej diskusie schválili.

13:42
Správa o plnení uznesení

Tieto informácie sú poslancom pravidelne predkladané, aktuálne nájdete pod číslom A 3, tu:

http://www.sala.sk/clanok/materialy-k-rokovaniu-msz

 

K materiálu nemal ani jeden poslanec výhrady, schválili ho bez diskusie.

13:37
Koniec interpelácií

Nasleduje Správa z kontroly vykonanej Útvarom Hlavného kontrola. Predkladá hlavná kontrolórka A. Sedliačiková.

Správa prešla bez pripomienky poslancov, materiál schválili.

13:36
Interpelácia M. Geru

Pýta sa, či má mesto stavebný dozor.

Primátor odpovedá, že M. Poliček je zodpovedný za prevzatie diel.

13:35
Interpelácia J. Varsányiho

Štyria poslanci sa boli pozrieť na Dolnej ulici - s prácou nie sú spokojní, chýba podľa nich obrubník.

Reaguje na to kompetentný, M. Poliček z referátu dopravy. Ide o výmenu povrchu. Pod povrchom bol chodník na dvoch miestach prepadnutý. Kvalitný podklad zabezpečí kvalitný obaľovaný asfaltový povrch. Možno teraz, po stavebných prácach to nie je príliš estetické, ale chodník je urobený kvalitne a obrubníky nie sú potrebné.

Ďalej poslanec pripomína časť chodníka na Dolnej ul., ktorý bude treba odvodniť - bude to zo strany mesta zabezpečené.

 

Poslanec sa pýta aj na to, prečo je potrebné, aby si klienti doniesli ošatenie pre prípad úmrtia. Odpovedá primátor v zmysle, že bohužiaľ, v prvých mesiacoch bolo až  ťažko chorých klientov, ktorí zomreli v zariadení. Následne nastali problémy s ošatením.  

13:27
Ďalšie interpelácie Petra Adnrášiho

Mesto ako zriaďovateľ ZŠ Hollého by mohlo požiadať vedenie školy o vhodné nastavenie kamier mestskej polície - má totiž informáciu, že kamera nie je vhodne nastavená. Primátor reagoval, že náčelník mestskej polície je tu a určite to preverí a zariadi.

Zároveň sa pýta, či by sa dalo "zazeleniť"  okolie detských ihrísk.

Ďalšou jeho interpeláciou je ďakovanie za rekonštrukciu Komenského ulice. Po "1 celých rokoch sa konečne spravila tá cesta," povedal. Tí pracovníci nás málo aj obmedzovali, obyvatelia to kvitovali. Niektoré nedostatky sú však viditeľné. Chce preto apelovať pre budúcnosť, aby ľudia, ktorí pripravujú podobné projekty na opravy, aby ešte viac dbali o kvalitu.

Ulica je teraz jedna z najkrajších, čo však zneužívajú najmä vodiči - odporúčal by policajtom merať tu rýchlosť.

 

Pýta sa aj v súvislosti s ekonomikou domova dôchodcov - medzi faktúrami našiel položku 7 100 eur čistiace prostriedky. Pýta sa, či bol výdavok opodstatnený. Pýtal sa na ďalšie faktúry pre domov dôchodcov. Primátor odpovedá, že odpoveď určite dostane od riaditeľky. Pýta sa, prečo mali zamestnanci domova dôchodcov stravné lístky - odpovedá primátor v zmysle, že z dôvodu, že sa v zariadení, kedy tu už pracovali zamestnanci, prvé dva mesiace nevarilo.

13:16
Interpelácia Petra Andrášiho

Zaujíma sa o to, či mesto vyhlásilo tender na zimnú údržbu. Primátor mu odpovedá, že tá je ošetrená - dodávateľ bol vysúťažený na tri roky.

 

13:15
Interpelácia R. Andrášiho

Poslanec R. Andráši sa zaujíma o možnosť zamestnanť ľudí na menšie technické práce - či je reálne, aby malo mesto zamestnancov.

Druhá interpelácia smeruje k Ulici Hornej - pýta sa, kedy bude vizualiácia. Primátor mu odpovedá, že tento projekt vedie p. Matajsová, ktorá je PN - mala úraz. Predtým ju primátor požiadal o zabezpečenie vizualizácie, aj mesto chce čo najskôr túto vizualizáciu zverjeniť.