Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 11.05.2007 - 09:41  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:30  //  zobrazené: 2366

02/2007 zasadnutie komisie kultúry a školstva

číslo: 02/2007  |  dátum konania: 18.04.2007

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:  JUDr. Renáta  Fardousová  
Prizvaní : PaedDr. Michal Vrbovský  školský úrad 
Hostia  RRA L.Tuba,  T. Vajda

Zasadnutie komisie školstva, kultúry a ZPOZ otvorila  Ing. Erika Velazquezová  predsedníčka
komisie, ktorá privítala všetkých prítomných a oboznámila s programom rokovania.Členovia komisie program jednohlasne schválili
Zároveň  predsedníčka komisie navrhla  na funkciu  podpredsedníčky komisie  Ing. Helenu Psotovú. Členovia komisie , predložený návrh jednohlasne schválili

Prítomní: 11
Za: 10
Zdržal sa: 1

Bod č. 1 Problematika predškolských zariadení , a školských jedální informáciu predložili  Beáta  Sobotová, za MŠ, Viera Kováčová za ŠJ
Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. Predsedníčka komisie  Ing.Erika  Velazqézová
poďakovala  za ich činnosť a vyslovila presvedčenie  že  v budúcnosti  bude rozpočet postačovať nielen pre bežnú prevádzku a havarijné stavy, ale aj pre skvalitňovanie vybavenia ŠJ a MŠ v meste, zároveň poďakovala všetkým pracovníkom za ich prácu.

Diskusia: V diskusii odzneli návrhy o možnosti zriadenia materskej školy ktorá by bola zameraná na výučbu  anglického jazyka v Šali.   Podobná škôlka je zriadená  v Bratislave. Zároveň odznel návrh o možnosti vykonania prieskumu u rodičov, či je záujem o zriadenie
podobnej  škôlky..
a./
Komisia školstva kultúry a ZPOZ informáciu berie na vedomie, konštatuje veľmi dobré výchovno-vzdelávácie  výsledky MŠ.
b./
Komisia školstva kultúry a ZPOZ informáciu berie na vedomie, konštatuje dobrú úroveň na úseku zabezpečovania stravovania v školských jedálňach. Pretrvávajú problémy s financovaním a obnovou zariadení.

Bod č. 2  Zápis  detí do predškolských zariadení
Informáciu  zápisu detí do MŠ predložila  Gabriela Šmidová.  Spolu do MŠ je zapísaných 664 detí. Maximálna kapacita MŠ v Šali je 686 detí. Písomný materiál tvorí prílohe tejto zápisnice

Komisia školstva kultúry a ZPOZ informáciu o Zápise detí do predškolských zariadení berie na vedomie.

3.Výsledky  hospodárenia škôl a predškolských zariadení

Informáciu o celkovom rozbore hospodárenia škôl  a školských zariadení predložil PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci školského úradu. Členovia komisie boli oboznámení s tabuľkovou
časťou hospodárenia. Písomný materiál tvorí prílohe tejto zápisnice. Úpravou rozpočtu došlo k navýšeniu financií o 5,.mil. Sk na činnosť CVČ.

Návrh kritérií prerozdelenie financií
1   Určiť príspevok na člena
2.  Vyčleniť prostriedky na mzdy a na materiále a režijné zabezpečenie cez CVČ
3.  Vyčleniť prostriedky pre materiálne zabezpečenie pre školy a kompenzáciu nákladov na priestory  a výdavky súvisiace s činnosťou krúžkov. Zostatok prostriedkov úpravou rozpočtu poskytnúť klubom a organizátorom ako príspevok PO na činnosť s mládežou
5.  Prerokovať s príslušnými inštitúciami – CVČ, rady škôl, organizátori a zároveň určiť časový  harmonogram  poskytnutia finančných prostriedkov

Komisia školstva a kultúry informáciu berie na vedomie

Súhlasí:
1. S rozpisom účelových prostriedkov na školy a školské zariadenia na odstránenie havárií a vačšie  opravy a nákup zariadenia.
2. S rozdelením prostriedkov na záujmovú činnosť prostredníctvom CVČ a základných škôl, podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
za: 10
proti: -

3. Príprava  Večianskych slávností  
Informáciu predložila Mgr. Ľudmila Iványiová vedúca MsKS. Večianske slávnosti budú zahájené  10.5.2007 akciou ZŠ Bernolákova spoločným podujatím ku Dňu Matiek   . Hudobný a pivný festival bude otvorený  v piatok 11.5.2007 od 16-oo hod, Sobota je prerozdelená do  detského  bloku,
od 15.00 hod, do Extrémneho bloku a od 17.00 hod Koncerty.
V diskusii členovia komisie sa zaujímali o poskytnutie občerstvenia. Slávnosti budú pokračovať hudobno - pivným festivalom v piatok 11.5.2007 od 16.30 do polnoci a v sobotu 12.5.2007 podľa priloženého programu.

Komisia školstva a kultúry informáciu o prípravách Večianskych slávností berie na vedomie
a odporúča slávnosti pripraviť na dôstojnej úrovni

4. Príprava Zlatej priadky
Mgr. Ľudmila Iványiová  vedúca MsKS  oboznámila prítomných o prípravách Zlatej priadky 
podujatie sa má    uskutočniť   28-31,.mája 2007. Celoslovenské podujatie bude prebiehať
v Dome kultúry, vedúca MsKS  je v organizačnom výbore  Národného osvetového centra Bratislava a postupne je podujatie zabezpečované.

Komisia školstva  kultúry a ZPOZ  informáciu o prípravách Zlatej priadky berie na vedomie .

5. Májové oslavy
Mgr. Ľudmila  Iványiová informovala o podujatiach pripravovaných  k 1.máju . Prvomájové oslavy nesú názov Májová radosť. Program bude zverejnený na internete ako i plagátmi a mestským rozhlasom.

Komisia školstva  kultúry a ZPOZ  prerokovala prípravy Májových osláv informáciu berie  na vedomie a odporúča májové oslavy pripraviť na dôstojnej úrovni.

6. Pietny akt kladenia vencov ku Dňu Víťazstva nad fašizmom
Komisia kultúry prerokovala informáciu podujatia pietneho aktu kladenia vencov ku Dňu víťazstva nad fašizmom . Podujatie sa uskutoční 7.mája 2007 pri pomníku Víťazstva na Dolnej  ul. v Šali so začiatkom o 15.oo hod.

Komisia školstva kultúry a ZPOZ prerokovala informáciu o prípravách podujatia Pietneho aktu kladenia vencov ku Dňu Víťazstva nad fašizmom. Informáciu berie na vedomie

7. Deň Matiek
Komisia kultúry prerokovala prípravu podujatia ku Dňu matiek, ktoré sa uskutočnia 9.mája v Dome kultúry v Šali, Deň matiek a deň detí v Kiliči 16.mája 2007, Deň matiek a deň detí
v Hetméne10.5.2007.

Komisia  školstva kultúry a ZPOZ informáciu o podujatiach  berie na vedomie .

8. Informácia o zabezpečovaní občianskych pohrebov.
Písomnú informáciu na komisiu pripravila Emília Mitríková pracovníčka Komplexných pohrebných služieb, písomná informácia tvorí prílohu tejto zápisnice.
ZPOZ pri MsÚ v Šali na občianske pohreby zabezpečuje smútočného rečníka ako i kvety blankety, tak aby občianske pohreby sa uskutočnili na dôstojnej úrovni.

Komisia školstva kultúry a ZPOZ informáciu berie na vedomie

9. Pietny akt k 165.výročiu narodenia J. Feketeházyho
Komisia kultúry a ZPOZ prerokovala  okrúhle výročie narodenia  t.r. 16.5.2007 s 165. výročie narodenia Ing. J.Feketeházyho Pri tejto príležitosti komisia kultúry odporučila zabezpečiť
nákup venca k pamätnej tabuly J. Feketeházyho.
Komisia školstva kultúry a ZPOZ informáciu berie na vedomie.

10. Analýza rozvoja kultúry
Regionálna rozvojová agentúra predložila na komisiu kultúry   Vypracovanú analýzu rozvoja
kultúry a školstva.  Členovia komisie Charakteristiku obdržali vopred tak mali možnosť sa k materiálu vyjadriť a vzniesť podnetné návrhy.  Podnetné návrhy si pracovníci z Regionálnej
rozvojovej agentúry zaznamenali a v zmysle týchto návrhov RRA vypracuje akčný plán k pripomienkovaniu.  Analýza  školstva a kultúry  tvorí prílohu zápisnice.

Komisia školstva kultúry a ZPOZ informáciu berie na vedomie.

11. Na komisii boli prerokované prihlášky projektov:
a./  Stretnutie po rokoch výstava fotografií Igora Boháča v Dome kultúry v Šali 10-30.jún 2007. Komisia  školstva kultúry a ZPOZ odporučila výstavu uskutočniť v spolupráci s odborom kultúry MsÚ  k 1005.výročiu od prvej písomnej zmienky o Šali.
b./ Prihláška projektu Klubu dôchodcov Kráľovská ul  Deň matiek , kde komisia odporučila z kapitoly kultúra 1000,- Sk na nákup kvetín.

12. Sťažnosť Mgr. J. Stredanskej
Podľa vyjadrenia členov  komisie riešenie sťažnosti Mgr. J. Stredanskej riaditeľky ZŠ Bernolákova, nie je v kompetencii komisie. Komisia školstva kultúry a ZPOZ odporučila
riešiť sťažnosť na Školskom  úrade Mesta Šale.

13. Rôzne : V tomto  bode  členovia komisie predložili  návrh o možnom riešení  rozčlenenia
komisie školstva a kultúry na sekcie, prípadne na vznik samostatných komisií. Predsedníčka komisie prednesie  interpeláciu na MsZ v tomto duchu.  Členovia komisie to odôvodnili  s dĺhavým rokovaním a na bohatosť programu.

Na záver predsedníčka komisie Ing. Erika Velazquézová poďakovala prítomným za účasť.