Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 05.10.2021 - 10:46  //  aktualizácia: 08.11.2021 - 08:34  //  zobrazené: 1468

04/2021 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 23/09/2021

číslo: 04/2021  |  dátum konania: 23.09.2021  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Peter Szalay,

Hlasovanie neplatné z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia.

 

Hlasovanie č. 2

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Peter Andráši,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Peter Szalay,

 

Hlasovanie č. 3

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Slavomír Kališ,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Peter Szalay,

 

 

Hlasovanie č. 4

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Gabriela Lacková,

Nehlasovalo: 1

Ing. Marián Krištof,

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

 

Hlasovanie č. 5

Skúšobné hlasovanie

Za hlasovalo: 11

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Ivan Kováč,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák,

Proti hlasovalo: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi,

Zdržalo sa: 1

Ing. Slavomír Kališ,

Nehlasovalo: 1

Peter Szalay,

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, JUDr. Anna Torišková,

 

 

Materiál číslo A 1/4/2021 -

Uznesenie č. 4/2021 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo
  1. Správu z kontroly tvorby a čerpania sociálneho fondu v OSS mesta Šaľa
  2. Správu z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Šaľa
 2. berie na vedomie
 1. Správu z kontroly tvorby a čerpania sociálneho fondu v OSS mesta Šaľa
 2. Správu z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Šaľa

 

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, , Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 2/4/2021 -

Uznesenie č. 4/2021 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

 

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, , Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 1/4/2021 - Návrh Vvýšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

Uznesenie č. 4/2021 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 3

Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Gabriela Lacková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

 

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 2/4/2021 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa

Uznesenie č. 4/2021 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa, určení miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ a určení spádovej materskej školy,

B.schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2021 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa, určení miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ a určení spádovej materskej školy

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Mgr. Mária Farkašová,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 3/4/2021 - Zmena uznesenia č. 1/2021 – XII. v časti C. – Lenka Novosádová Braunová, Železničná 505/26, Šaľa a Miloslav Novosád, Diakovce 148

Uznesenie č. 4/2021 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh na zmenu uznesenia č. 1/2021 – XII. v časti C. – Lenka Novosádová Braunová, Železničná 505/26, Šaľa a Miloslav Novosád, Diakovce 148,

B.schvaľuje

zmenu uznesenia č. 1/2021 – XII. v časti C. nasledovne:

„prenájom pozemku parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/69, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 145 m2 , vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v cene 0,165 Eur/m2/rok (pre rok 2021), t. j. v celkovej cene 23,93 Eur/rok 2021, na dobu neurčitú pre Lenku Novosádovú Braunovú, Železničná ul. 505/26, Šaľa a Miloslava Novosáda, Diakovce 148.“

 

 

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Mgr. Mária Farkašová,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 1/4/2021 - Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za
I. polrok 2021

Uznesenie č. 4/2021 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2021,

 1. berie na vedomie

monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2021.

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Mgr. Mária Farkašová,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 2/4/2021 - Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2022

Uznesenie č. 4/2021 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2022,

B.odporúča

pripraviť rozpočet mesta Šaľa na rok 2022 vychádzajúci z predložených východísk.

 

 

 

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 18

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, Mgr. Mária Farkašová,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 3/4/2021 -

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu RSDr. Petra Gomboša v znení:

 • navrhol, aby v bode B. bola namiesto sumy 3 000 Eur suma 2 000 Eur na rok 2021 podľa zmluvy.

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 6

Ing. Peter Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Proti hlasovalo: 11

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Gabriela Lacková,

Nehlasovalo: 2

MUDr. Jozef Grell, Marek Molnár,

Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh RSDr. Petra Gomboša nebol prijatý.

 

 

Uznesenie č. 4/2021 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat,

 1. schvaľuje

dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre O. Z. O psíčkovi a mačičke pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom      zabezpečovaní ochrany zvierat vo výške 50,- eur na jednu odchytenú a sterilizovanú mačku vrátenú do pôvodného revíru, maximálne však do výšky 3000,- eur (slovom tritisíc eur) na rok 2021 podľa zmluvy.

 

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 5

Ing. Peter Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 1/4/2021 - Daniela Herencsárová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 4/2021 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
 1. pozemky, parcela registra CKN číslo 2667/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 168 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8938 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/5-ín v pomere k celku, parcela registra CKN číslo 2667/46, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti a parcela registra CKN číslo 2667/44, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
 2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci  v majetkovoprávnom vysporiadaní vlastníckeho práva k pozemku, ktorý tvorí prístup do garáží vo vlastníctve žiadateľky,
 3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
  na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 8. septembra 2021,
 1. schvaľuje

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, pozemok parcela registra CKN číslo 2667/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 168 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8938 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/5-ín v pomere k celku, parcela registra CKN číslo 2667/46, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti a parcela registra CKN číslo 2667/44, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1, v cene 5,50 EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu 71,2 m2 v celkovej kúpnej cene 391,60 EUR pre Danielu Herencsárovú, trvale bytom Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa, do jej výlučného vlastníctva.

 

 

 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, Peter Hlavatý,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 2/4/2021 - Nikola Kubicová, Slnečná 6, Šaľa – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 4/2021 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
 1. pozemok, parcela registra CKN číslo 789/120, ostatná plocha o výmere 404 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1  sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
 2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v jeho doterajšom užívaní na záhradkárske účely,
 3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
   na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 8. septembra 2021,
 1. schvaľuje

prevod vlastníckeho práva k pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“, parcela registra C KN číslo 789/120, ostatná plocha o výmere 404 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v celkovej kúpnej cene 2 780,52 EUR, pre Nikolu Kubicovú, trvale bytom Slnečná 6, 927 05 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, Peter Hlavatý,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 3/4/2021 - Vladimír Rosypal a manželka Zdenka Rosypalová, Pažitná 608/1, 927nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 4/2021 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov v dlhodobom užívaní žiadateľov, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov; zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa
8. septembra 2021,

 1. schvaľuje

   nájom pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa nachádzajúcich sa na križovatke ulíc Jazerná a Pažitná v Šali, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 – parcela registra CKN číslo 988, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 350 m2 v celosti, novovytvorená parcela registra CKN číslo 987, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 167 m2 v celosti a novovytvorená parcela registra CKN číslo 1003/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2 v celosti, v zmysle Geometrického plánu č. 96/2021, zo dňa 19. 08. 2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o., Jazerná 585/30, 927 01 Šaľa, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30.08.2021 pod číslom G1-420/2021, pre Vladimíra Rosypala a manželku Zdenku Rosypalovú, bytom Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa, v cene 0,50 EUR/m2/rok, t. j. pri celkovej výmere 551 m2 v celkovej cene 275,50 EUR/rok, na dobu neurčitú.

 

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,

Zdržalo sa: 1

MUDr. Jozef Grell,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 4/4/2021 - Sala Invest spol. s.r.o., Jesenského 320/31, 955 01 Práznovce – žiadosť o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Hlasovanie č. 18

Hlasovanie o možnosti vystúpenia p. Baláža

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 0

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:

 • stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 1

JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý, materiál bol stiahnutý z rokovania.

 

 

Materiál číslo D 5/4/2021 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexeja Eliáša, trvale bytom Školská 351/8, 927 01 Šaľa

Uznesenie č. 4/2021 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemky parcely registra CKN číslo 403/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2, parcela číslo 404/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2 a parcela číslo 405/2, záhrada o výmere 18 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 v celosti, sa stávajú pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností, parcely registra CKN číslo 403/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2, parcela číslo 404/2, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 6 m2 a parcela číslo 405/2, záhrada o výmere 18 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 7266 v celosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo výlučnom vlastníctve resp. podielovom spoluvlastníctve žiadateľa vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1881 a 7731, v cene
11 EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 66 m2 v celkovej cene 726,00 EUR, pre žiadateľa Alexeja Eliáša, trvale bytom Školská 351/8, 927 01 Šaľa. 

 

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Marián Krištof,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 6/4/2021 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Štefana Dömeho a manželku Valériu Dömeovú, Hliník 1898/30, 927 05 Šaľa

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:

 • navrhol o materiáloch D 6 – D 9 diskutovať spoločne a hlasovať o nich samostatne. 

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

 

 

Uznesenie č. 4/2021 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, parcela registra CKN číslo 3480/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
20 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

C.  schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici Hliník v Šali – Veči, pozemok parcela registra CKN číslo 3480/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade
s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 20 m2 v celkovej kúpnej cene 220,00 EUR pre Štefana Dömeho a manželku Valériu Dömeovú, Hliník 1898/30, 927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 7/4/2021 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MUDr. Ondreja Hajdúka, Kráľová nad Váhom 510, 925 91 Kráľová nad Váhom

Uznesenie č. 4/2021 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, parcela registra CKN číslo 3480/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
6 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici Hliník v Šali – Veči, pozemok parcela registra CKN číslo 3480/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na
liste vlastníctva č. 1 v celosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade
s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 6 m2 v celkovej kúpnej cene 66,00 EUR pre MUDr. Ondreja Hajdúka, Kráľová nad Váhom 510, 925 91 Kráľová nad Váhom.

 

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 8/4/2021 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jaroslava Ižáka a manželku Miriam Ižákovú, Jazerná 577/8, 927 01 Šaľa

Uznesenie č. 4/2021 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemky, parcela registra CKN číslo 942/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
14 m2, a parcela registra CKN číslo 961/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti sa stávajú pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na ulici Jazernej v Šali, pozemky parcela registra CKN číslo 942/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, a parcela registra CKN číslo 961/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1 v celosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3
písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v prevode vlastníckeho práva v prospech súčasných nájomcov pozemkov, pričom tieto nehnuteľnosti tvoria funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 17 m2 v celkovej kúpnej cene 187,00 EUR pre Jaroslava Ižáka a manželku Miriam Ižákovú, Jazerná 577/8, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 24

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 9/4/2021 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Dezidera Reháka a manželku Mgr. Zdenku Rehákovú, Nivy 1462/5, 927 05 Šaľa

Uznesenie č. 4/2021 – XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, parcela registra CKN číslo 3480/53, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
62 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici Hliník v Šali – Veči, pozemok parcela registra CKN číslo 3480/53, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade
s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 62 m2 v celkovej kúpnej cene 682,00 EUR pre
Ing. Dezidera Reháka a manželku Mgr. Zdenku Rehákovú, Nivy 1462/5, 927 05 Šaľa,
do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 25

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

Materiál číslo D 10/4/2021 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vladimíra Rosypala a manželku Zdenku Rosypalovú, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa

Uznesenie č. 4/2021 – XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, novovytvorená parcela registra CKN číslo 1003/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 1003, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3262 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1 v zmysle Geometrického plánu č. 96/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa
19. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa
30. 08. 2021 pod č. G1-420/2021, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na ulici Pažitnej v Šali, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 1003/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 1003, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3262 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v zmysle Geometrického plánu č. 96/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa
19. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa
30. 08. 2021 pod č. G1-420/2021 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľov, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 38 m2 v celkovej kúpnej cene
418,00 EUR pre Vladimíra Rosypala a manželku Zdenku Rosypalovú, Pažitná 608/1,
927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 26

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

Materiál číslo D 11/4/2021 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Albína Szentiványiho, Jazerná 588/15, 927 01 Šaľa

Uznesenie č. 4/2021 – XVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemky, parcela registra CKN číslo 1142/3, záhrada o výmere 11 m2 a parcela registra CKN číslo 961/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1 v celosti sa stávajú pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na ulici Jazernej v Šali, pozemky parcela registra CKN číslo 1142/3, záhrada o výmere 11 m2 a parcela registra CKN číslo 961/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3
písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov v dlhodobom užívaní žiadateľa, pričom tieto nehnuteľnosti tvoria funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 18 m2 v celkovej kúpnej cene 198,00 EUR pre Albína Szentiványiho, Jazerná 588/15, 927 01 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 27

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 12/4/2021 - Róbert Švéda, V. Šrobára 571/10, 927 01 žiadosť
o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Uznesenie č. 4/2021 – XIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,

 

 

 1. schvaľuje

      zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa parcela registra CKN č. 2508/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 a parcela registra CKN č. 2522/89, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 818 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, spočívajúcich v zriadení a uložení elektroenergetických zariadení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 35974672-239/2020, ktorý vyhotovila spoločnosť MHLGEO s.r.o., Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, dňa 18. 06. 2020, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 29. 07. 2020 pod číslom
G1-288/2020, za jednorazovú odplatu v celkovej výške 351,02 EUR v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

 

Hlasovanie č. 28

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 1/4/2021 -

Uznesenie č. 4/2021 – XX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

Zmluvu o dodaní tovarov č. 577/2021 k realizácii projektu s názvom „Bicyklujme sa spoločne bezpečne“ (SAFECYCLING) na dodanie mobilného dopravného ihriska,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Prenosné rozkladacie dopravné ihrisko pre cyklistov“,
 2. Zmluvu o dodaní tovarov č. 577/2021 uzatvorenú v zmysle § 269 a nasl. zákona             č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov k realizácii projektu „Bicyklujme sa spoločne bezpečne“ (SAFECYCLING)“ s dodávateľom BIKE EDUCATION S. C. PIOTR STRYKOWSKI, DANIEL SORDYL, Szlachecka 15, 43-300 Bielsko-Biała, Poľsko, IČ DPH: PL5472214136.

 

Hlasovanie č. 29

Za hlasovalo: 19

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.