Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 14.09.2021 - 14:05  //  aktualizácia: 14.09.2021 - 14:06  //  zobrazené: 947

05/2021 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 05/2021  |  dátum konania: 14.09.2021

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Sylvia Braunová, RSDr. Ľubor Gáll, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Irina Kostová, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 

 

Neprítomní: PhDr. Margaréta Zozuľáková (ospravedlnená), Mgr. Ildikó Jarošová (ospravedlnená), Mgr. Renáta Zelezníková (ospravedlnená)

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 8 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

 1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenia: uznesenie č. 7/2021, č. 8/2021, č. 9/2021, č. 10/2021, č. 11/2021

 

3. Bytové otázky

           

 1. Obsadenie uvoľneného 1 – izbového bytu č. 14 na 3. poschodí, na ul. Kráľovská 2489/4A v Šali.

 

        Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

        Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8.

 

 

 

 

 

 Uznesenie č. 12/2021

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 1 – izbového bytu č. 14, na 3. poschodí,          na ul. Kráľovská 2489/4A  v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt Eve Šantúrovej, trvale bytom Šaľa,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1. Michal Toma, trvale bytom Šaľa, Čsl. armády 16.

 

 1. Žiadosť o výmenu bytu Jaroslavy Zábojníkovej, ktorej bol pridelený dvojizbový byt na ul. Kráľovskej 2551/4E, byt č. 4 na 1. poschodí a žiada o výmenu za trojizbový byt.

 

Komisia uvedenú žiadosť zobrala na vedomie. Keďže v súčasnosti nie je žiadny  trojizbový byt uvoľnený žiadosti nebolo možné vyhovieť.

           

 1. Žiadosť o výmenu bytu Tomáša Moroviča, ktorému bol pridelený jednoizbový byt     na ul. Kráľovskej 2551/4H, byt č. 89 na 1. poschodí a žiada o výmenu za dvojizbový byt.   

 

Komisia uvedenú žiadosť zobrala na vedomie. Keďže v súčasnosti nie je žiadny  dvojizbový byt uvoľnený žiadosti nebolo možné vyhovieť.

 

 1. Žiadosť o spoločný nájom bytu Marty Melicherovej, ktorej bol pridelený dvojizbový byt na ul. Hlavná 2112/95 č. bytu 23 na 3. poschodí a žiada o spoločný nájom bytu s Janou Melicherovou.

 

         Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

         Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8.

 

     Uznesenie č. 13/2021

 1. komisia prerokovala žiadosť o spoločný nájom Marty Melicherovej, ktorej bol pridelený dvojizbový byt na ul. Hlavná 2112/95 č. bytu 23 na 3. poschodí a žiada o spoločný nájom bytu s Janou Melicherovou,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta umožniť uvedený spoločný nájom.

 

 

 1. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu Eriky Vöröšovej, trvale bytom Šoporňa a Jaroslava Vöröša, trvale bytom Šaľa, Gen. Ľ. Svobodu 15.

 

Pani Vöröšová predstúpila pred komisiu a uviedla dôvody, pre ktoré žiada prednostné pridelenie mestského nájomného bytu. Členovia komisie zobrali žiadosť pani Vöröšovej na vedomie. Keďže však v súčasnosti nie je žiadny trojizbový byt uvoľnený žiadosti nebolo možné vyhovieť.

 

 1. Žiadosť o vzájomnú výmenu bytov pána Radovana Draškoviča, ktorému bol pridelený trojizbový byt na ul. Rímska 1, byt č. 17 na 2. poschodí s pánom Dávidom Lakatošom, ktorému bol pridelený byt na ul. Rímska 1, byt č. 19 na 2. poschodí.

 

        Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

        Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8.

 

  Uznesenie č. 14/2021

 

 1.  komisia prerokovala žiadosť o výmenu bytu pána Radovana Draškoviča, ktorému bol pridelený trojizbový byt na ul. Rímska 1, byt č. 17 na 2. poschodí s pánom Dávidom Lakatošom, ktorému bol pridelený byt na ul. Rímska 1, byt č. 19 na 2. poschodí,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta schváliť predmetnú výmenu nájomných bytov.

 

 1. Žiadosť o prehodnotenie vrátenia žiadateľa do poradovníka Petra Račkoviča a Edity Račkovičovej, obaja trvale bytom Diakovce 427, žiadajú o prehodnotenie vyradenia z poradovníka.

 

Komisia sa uvedenou žiadosťou zaoberala. Keďže žiadatelia doložili všetky potrebné doklady a teda prejavili vôľu a záujem o zotrvanie v poradovníku uchádzačov o pridelenie mestského nájomného bytu a zároveň boli splnené všetky podmienky, komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

     Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 6, proti: 1, zdržal sa: 1.

 

Uznesenie č. 15/2021

 

 1. komisia prerokovala žiadosť o prehodnotenie vrátenia žiadateľov do poradovníka Petra Račkoviča a Edity Račkovičovej, obaja trvale bytom Diakovce 427, žiadajú o prehodnotenie vyradenia z poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta zaradiť uvedených uchádzačov                        do poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa.

 

 1. Žiadosť o prehodnotenie vrátenia žiadateľa do poradovníka pani Evy Farkašovej, trvale bytom Šaľa, Gorkého 10.

 

 Komisia sa uvedenou žiadosťou zaoberala. Keďže pani Eva Farkašová doložila všetky potrebné doklady a teda prejavila vôľu a záujem o zotrvanie v poradovníku uchádzačov o pridelenie mestského nájomného bytu a zároveň boli splnené všetky podmienky, komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

     Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 6, proti: 1, zdržal sa: 1.

 

 

Uznesenie č. 16/2021

 

 1. komisia prerokovala žiadosť o prehodnotenie vrátenia žiadateľky do poradovníka pani Evy Farkašove,j trvale bytom Šaľa, Gorkého 10, žiada o prehodnotenie vyradenia z poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta zaradiť uvedenú uchádzačku do poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa.

 

 1. Žiadosť o prehodnotenie vrátenia žiadateľa do poradovníka Eva Farkašová a Ján Farkaš, obaja trvale bytom Šaľa, V. Šrobára 4, žiadajú o prehodnotenie vyradenia z poradovníka.

 

Komisia sa uvedenou žiadosťou zaoberala. Keďže žiadatelia doložili všetky potrebné doklady a teda prejavili vôľu a záujem o zotrvanie v poradovníku uchádzačov o pridelenie mestského nájomného bytu a zároveň boli splnené všetky podmienky, komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

     Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 6, proti: 1, zdržal sa: 1.

 

Uznesenie č. 17/2021

 

 1. komisia prerokovala žiadosť o prehodnotenie vrátenia žiadateľov do poradovníka Evy Farkašovej a Jána Farkaša, obaja trvale bytom Šaľa, V. Šrobára 4, žiadajú o prehodnotenie vyradenia z poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta zaradiť uvedených uchádzačov                        do poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa.

 

 1. Žiadosť o spoločný nájom bytu Miroslava Trešňáka, ktorému bol pridelený dvojizbový byt na ul. Kráľovská 2551/4E č. bytu 23 a žiada o spoločný nájom bytu s Rolandom Sárközim.

 

         Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

         Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8.

 

     Uznesenie č. 18/2021

 

a.) komisia prerokovala žiadosť o spoločný nájom bytu Miroslava Trešňáka, ktorému bol    pridelený dvojizbový byt na ul. Kráľovská 2551/4E č. bytu 23 a žiada o spoločný nájom bytu s Rolandom Sárközim.

b.) komisia odporúča primátorovi mesta umožniť schváliť spoločný nájom.

 

 

4. Rôzne

 

   V tomto bode programu nebol prerokovaný žiadny materiál.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Záver

 

    Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šali dňa 13. 09. 2021  Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie