Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 07.02.2024 - 17:42  //  aktualizácia: 07.02.2024 - 18:06  //  zobrazené: 478

DOTÁCIE PRE OBLASŤ ŠPORTU NA ROK 2024

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu pre rok 2024

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Šaľa č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN o podmienkach poskytovania dotácií) mesto Šaľa vyhlasuje:

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu pre rok 2024.

Oprávnení žiadatelia:

O dotáciu môžu požiadať právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta  Šaľa alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Šaľa alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Šaľa. Dotácia môže byť poskytnutá iba tým žiadateľom,  ktorí nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Cieľ:

Zvýšiť záujem verejnosti o športovanie a tým podporiť zdravý životný štýl obyvateľov mesta Šaľa, podpora športovo-talentovanej mládeže, podpora športu na školách, rozvoj športu
pre všetkých a podpora projektov, ktoré sa podieľajú na prezentácii mesta v národnom i medzinárodnom meradle.

Oprávnené aktivity:

 1. Podpora  vytvárania  podmienok na rozvoj športovo-rekreačných aktivít občanov
  s dôrazom na sociálno-zdravotný aspekt, formovanie zdravého životného štýlu 
  a rozšírenie ponuky voľno-časových aktivít.
 2. Podpora športových podujatí poskytujúcich verejnosti  možnosti kvalitného športového vyžitia prostredníctvom rôznorodej ponuky športových podujatí miestneho, regionálneho
  i medzinárodného významu adresovaných rôznym cieľovým skupinám,  propagácia mesta v rámci SR i v zahraničí.
 3. Podpora skvalitňovania  športovej prípravy na školách formovanie zdravého životného štýlu u najmladšej generácie, rozvoj pohybových zručností detí a mládeže.
 4. Podpora vytvárania a skvalitňovania podmienok pre budovanie mládežníckej základne 
  v jednotlivých športových odvetviach.
 5. Podpora výkonnostného a vrcholového  športu rozvoj športových odvetví v záujme zviditeľnenia mesta v rámci SR i v zahraničí, vzbudenie záujmu verejnosti o športové dianie.
 6. Podpora materiálno-technických podmienok pre  rozvoj športu zlepšenie podmienok
  pre športové aktivity a regeneráciu  občanov i návštevníkov Šale, skvalitňovanie
  a vytváranie podmienok pre tréningovú a súťažnú činnosť.

Dotácie nemožno poskytovať na:

 1. nákup alkoholu a tabakových výrobkov,
 2. odmeňovanie pre organizátorov projektu/aktivity,
 3. splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z poskytnutých úverov a pôžičiek,
 4. nákup darov, suvenírov,
 5. úhradu miezd, platov, ich náhrad, odmien a ostatných osobných vyrovnaní funkcionárov,
 6. úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
 7. refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
 8. činnosť politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.

Forma a výška pomoci:

Pomoc je poskytovaná ako dotácia (nenávratný finančný príspevok). Finančné prostriedky sa poskytujú na základe schválených žiadostí primátorom mesta do výšky 200,00 Eur vrátane a MsZ nad 200,00 Eur. Dotácia sa poskytuje podľa písomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Šaľa a konečným prijímateľom, kde budú dohodnuté aj podmienky dokladovania a vyúčtovania projektu v súlade s VZN o podmienkach poskytovania dotácií (príloha č. 2 a príloha č. 3).  K poskytnutiu dotácie dôjde až po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

Celková výška dotácií pre oblasť športu pre rok 2024 je 3 000,00 Eur.

Termín na predkladanie žiadostí:

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa je potrebné doručiť do podateľne MsÚ Šaľa v termíne do 28. 03 2024. V prípade nevyčerpania všetkých finančných prostriedkov bude zverejnená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu na rok 2024.

Doručovacia adresa:                                                  Kontakt:

Mesto Šaľa                                                                Ing. Martina Čižmáriková

Nám. Sv. Trojice 7                                                    cizmarikova@sala.sk

927 15 Šaľa                                                               031/770 59 81 klapka 319

mobil: 0918 248 298

Vyhodnotenie projektov:

 1. Formálne hodnotenie posúdenie formálneho súladu v zmysle prílohy č. 1 VZN o podmienkach poskytovania dotácií.
 2. Vecné hodnotenie, kde sa hodnotí najmä:
 1. splnenie cieľa projektu,
 2. kvalita projektu,
 3. finančná náročnosť projektu,
 4. participácia žiadateľa  na projekte,
 5. prínos projektu pre cieľové skupiny.

Vecné hodnotenie projektov vykoná Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktorá odporučí projekty a  výšku jednotlivých dotácií. Dotácia sa schvaľuje v zmysle platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií.

Informovanie o výsledku schvaľovania žiadostí:

Výsledky schvaľovania žiadostí budú zverejnené na webovom sídle mesta Šaľa a kontaktovaní budú len úspešní žiadatelia.

Pokyny k vypracovaniu a predloženiu žiadosti o poskytnutie dotácie:

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta musí byť spracovaná podľa prílohy č. 1 VZN o podmienkach poskytovania dotácií.

Prílohy