Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.09.2022 - 15:47  //  aktualizácia: 14.09.2022 - 15:47  //  zobrazené: 965

Informovanie verejnosti - Veterný park Močenok

Informovanie verejnosti

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec,  podľa § 30 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006  Z. z.                              o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

informuje verejnosť

o doručení rozsahu hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti

„Veterný park Močenok”

navrhovateľa  Eurowind Energy s. r.o. Budyšínska 36, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO 53 2300 19 v zastúpení splnomocneným zástupcom Envis, s.r.o. Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO 35 977 442

Oznámenia rozsahu hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti je zverejnené na webovej stránke mesta Šaľa, na adrese: www.sala.sk a v listinnej podobe na referáte ŽP OSaKČ Mestského úradu v Šali. V prípade záujmu o nahliadnutie do spisu je potrebné dohodnúť stretnutie telefonicky na čísle uvedenom vyššie.

Podľa § 30 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia  na adresu: MŽP SR , Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

                                                                                  

                                                                                                    Mgr. Jozef Belický v.r.

                                                                                                              primátor