Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.06.2016 - 17:21  //  aktualizácia: 08.06.2016 - 17:21  //  zobrazené: 1493

N Á V R H Y všeobecne záväzných nariadení mesta Šaľa

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení:

 

  1. Návrh Vvýške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

  2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o zrušení Základnej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí, o zrušení Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti, a o zriadení Základnej školy s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí

  3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa 

 

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia
v písomnej forme, elektronicky
(na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 08.06.2016

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 08.06.2016

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 19.06.2016

Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 20.06.2016

 

Prílohy