Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.03.2023 - 14:42  //  aktualizácia: 07.03.2023 - 14:43  //  zobrazené: 534

Návrhy VZN, o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia...

N Á V R H Y  

všeobecne záväzných nariadení

mesta Šaľa

k pripomienkovaniu

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení:

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa v lokalite individuálnej bytovej výstavby „Obytná zóna – KÚRIA I.“

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 07. 03. 2023

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 07. 03. 2023

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 17. 03. 2023

Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 20. 03. 2023

Prílohy