Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 18.07.2008 - 12:36  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 09:48  //  zobrazené: 1881

O výbere komisie zriadenej za účelom vyhodnotenia VOS

číslo: I13/2008

Požadované informácie: z rokovania výberovej komisie zriadenej za účelom vyhodnotenia VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici“ zo dňa 14. 05. 2008.

Sprístupnené informácie:

fotokópie listín:

 záznam zo zasadnutia komisie na hodnotenie ponúk vo verejnej obchodnej súťaži  „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici“ konaného dňa 14. 05. 2008 o 14 hod. na Mestskom úrade v Šali (na fotokópii sú rukou písané poznámky a pripomienky) + overenie správnosti záznamu zo zasadnutia komisie s podpismi prítomných členov komisie
 prezenčná listina komisie pre vyhodnotenie VOS zo zasadnutia dňa 14. 05. 2008 o 14.00 hod. s podpismi prítomných členov komisie
 záznam zo zasadnutia komisie na hodnotenie ponúk vo verejnej obchodnej súťaži  „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici“ konaného dňa 14. 05. 2008 o 14 hod. na Mestskom úrade v Šali  (v zázname sú zapracované rukou písané poznámky) + overenie správnosti záznamu zo zasadnutia komisie
 tabuľka č. 1 pre samostatné hodnotenie členov komisie, označená ako príloha č. 2

K poskytnutým informáciám, ktoré sa týkajú vyhodnotenia VOS na Kráľovskej ulici (vyhodnotenie súťaže bolo predložené na rokovanie MsZ dňa 15. 05. 2008) ďalej uvádzam nasledovné skutočnosti:

Primátor mesta sa dozvedel o výsledkoch vyhodnotenia súťaže až po ukončení činnosti komisie, a to v nadväznosti na ustanovenie Obchodného zákonníka (ak vyhlasovateľ súťaže nie je členom komisie, nemôže do jej priebehu zasahovať).
Primátor mesta (na základe preštudovania si podkladov súťaže) následne pristúpil k zvolaniu rokovania, nakoľko mal pochybnosti o vyhodnotení tejto súťaže (čo je uvedené v úvode zápisnice), a považoval za potrebné vysloviť členom výberovej komisie svoj názor a svoje pochybnosti.
Rokovanie komisie na deň 14. 05. 2008 zvolal primátor mesta po oficiálnom ukončení činnosti komisie, ktorá svojou zápisnicou vyhodnotila a uzatvorila citovanú súťaž.
Z rokovania komisie dňa 14. 05. 2008 bola vyhotovená zápisnica, v zmysle ktorej bola celá súťaž opätovne vyhodnotená, zohľadňujúc názory a pochybnosti primátora mesta o jej pôvodnom vyhodnotení.
Za celkový priebeh, vyhodnotenie a ukončenie súťaže spolu s pripravením návrhu na uznesenie je zodpovedný predseda komisie, ktorý v konečnom dôsledku neakceptoval pripomienky primátora mesta a predložil mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie v súlade s pôvodným vyhodnotením súťaže.
Z uvedeného dôvodu je zápisnica zo dňa 14. 05. 2008 len pracovným a neoficiálnym zápisom zo zasadnutia komisie, nakoľko na rokovanie mestského zastupiteľstva predložil predseda komisie závery pôvodného vyhodnotenia predmetnej súťaže. 

Žiadateľ: Mgr. Jozef Varsányi, Šaľa

Prílohy

Záznam

(pdf - 638.75 kB)