Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.05.2008 - 17:05  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 09:40  //  zobrazené: 1990

O zabezpečení služieb pre obyvateľov mesta v roku 2007

číslo: I06/2008

Požadované informácie: o zabezpečení služieb pre obyvateľov mesta v roku 2007:

A. Prevádzka cintorínov, cintorínske služby
B. Údržba komunikácií
C. Odpadové hospodárstvo
D. Čistenie odpadových vôd
E. Verejné osvetlenie
F. Starostlivosť o verejnú zeleň a verejné priestranstvá
G. Nemocnice
H. Sociálne služby – Opatrovateľská služba
I. Sociálne služby – Domov dôchodcov

Sprístupnenie informácií:

A. Prevádzka cintorínov, cintorínske služby

1. Prevádzku  cintorínov  zabezpečuje mesto Šaľa  i n t e r n e -  priamo - mestským úradom. Samotné   pochovávanie   zosnulých   je   zabezpečené   pohrebnými službami,   ktoré  si objednávajú  pozostalí  -  mesto  dáva k dispozícii Dom smútku ( miestnosť na obliekanie zosnulých, chladiace boxy a obradnú sieň ) -  príslušné  pohrebné  služby  zaplatia  MsÚ poplatok  za   krátkodobý   prenájom   správcovi,   ktorý  odovzdáva   tržbu  do  centrálnej pokladne  MsÚ.  Ďalej  správca  uzatvára  Nájomné  zmluvy  na  hrobové  miesta a zabez-pečuje  správu Domova smútku ( v Šali i v mestskej časti Veča ).

2. a 3. viď vyjadrenie v bode 1.

4. Celkové náklady mesta na prevádzku cintorínov v roku 2007  boli 362 tis. Sk.

B. Údržba komunikácií

1. Forma zabezpečenia – e x t e r n e
a) IMK Ing. Ivan Kováč, Nová 2, 927 05  Šaľa
b) Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, 940 64  Nové Zámky
c) CESTY NITRA, a.s. 949 01  Nitra
d) Stavcent spol. s r.o., Diakovce 726
e) Renovia s.r.o., Bakova Jama 17, 960 01  Zvolen

Mesto nemá percentuálny majetkový podiel v uvedených spoločnostiach.

2. Spôsob výberu dodávateľa
3. Obdobie, na ktoré bola zmluva uzatvorená

a) IMK Ing. Ivan Kováč, Nová 2, 927 05  Šaľa
Zmluva o údržbe MK 28.8.2003
b) Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, 940 64  Nové Zámky
Zmluva o dielo – čistenie MK -  VO - podlimitná zákazka – 07.08.2007 – marec 2010
c) CESTY NITRA, a.s. 949 01  Nitra
Zmluva o lokálnej oprave povrchov – VO – s nízkou hodnotou –
25.05.2007 – 20.06.2007
d) Stavcent spol. s r.o., Diakovce 726
Zmluva o výmene a osadení uličných vpustí – VO – s nízkou hodnotou –
21.05.2007 – 30.06.2007
Zmluva na lokálnu opravu povrchov chodníkov – VO – s nízkou hodnotou – 21.05.2007 – 30.06.2007
Zmluva na obnovu zvislého dopravného značenia – VO – s nízkou hodnotou -
21.05.2007 – 30.06.2007
e) Renovia s.r.o., Bakova Jama 17, 960 01  Zvolen
Zmluva o obnove vodorovného značenia čiar – VO – s nízkou hodnotou -
25.05.2007 – 30.06.2007

4. Celkové náklady mesta na údržbu komunikácií v roku 2007 boli  4 131 056,- Sk.

C. Odpadové hospodárstvo

1. Forma zabezpečenia – e x t e r n e
a) vývoz kom. odpadov, ich separácia a zneškodnenie: SITA Slovensko, a.s. Bratislava, Kukuričná 8, 831 03 Bratislava.  Služby v odpadovom hospodárstve sú v meste zabezpečované uvedeným subjektom od marca 1993, ktorý prešiel viacerými transformáciami. Po zrušení Technických služieb mesta Šaľa, ktorá bola príspevkovou organizáciu mesta, bola činnosť týkajúca sa odpadového hospodárstva sprivatizovaná FO- podnikateľom: SYKO – Sýkorová Valéria so sídlom Dolná 5, Šaľa. Zmluva bola uzavretá na dobu určitú, do 31. 12. 1997. Pred ukončením platnosti Zmluvy požiadala Valéria Sýkorová o predĺženie jej platnosti. Uznesením MsZ v Šali bolo odsúhlasené jej predĺženie do 31. 12. 2007 s opciou na 10 rokov. Dňa 12. februára 2002 postúpila Valéria Sýkorová všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na nového zhotoviteľa, SYKO Šaľa, s.r.o. so sídlom Dolná 5, Šaľa, ktorý ich týmto dňom prevzal. 
            V apríli r. 2006 v súvislosti s realizáciou fúzie zanikla k 01. 04. 2006 spoločnosť
            SYKO Šaľa s.r.o. z dôvodu jej zlúčenia s nástupníckou spoločnosťou SITA
            Slovensko, a.s. Bratislava, ktorá sa stala jej právnym nástupcom a prebrala tak na seba
            všetky zmluvné vzťahy, pohľadávky, záväzky a majetok, vrátane všetkých práv
            a povinností.  Dňa 02. 10. 2006 mesto Šaľa vypovedalo zmluvu s uvedenou
            spoločnosťou (1- ročná výpovedná lehota). Na základe Uznesenia MsZ v Šali dňa
            26. 07. 2007 mesto vypísalo verejnú súťaž na obstaranie služieb v odpadovom
            hospodárstve.  Proti niektorým podmienkam súťaže bola podaná námietka na ÚVO,
            ktorý dňa 04. 09. 2007 súťaž zrušil. Dňa 22. 08. 2007 sa obe zmluvné strany (mesto
            Šaľa a SITA Slovensko a.s.) dohodli na zrušení výpovede a predĺžení zmluvy
            do 30. 06. 2008.
b) separovanie biologicky rozložiteľných odpadov: od r. 2003 v zmysle povinností zo zákona o odpadoch mesto pristúpilo aj k separovaniu biologicky rozložiteľných odpadov. Tieto činnosti zabezpečuje IMK- Ing. Ivan Kováč, Nová 2, Šaľa.
c) likvidáciu čiernych skládok a vývoz malých smetných nádob zabezpečuje spoločnosť Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, 940 64  Nové Zámky.

Mesto nemá percentuálny majetkový podiel v uvedených spoločnostiach.

2.   Spôsob výberu dodávateľa:
a) viď bod 1. a)
b) cenová ponuka
c) verejná súťaž

3.   Obdobie, na ktoré bola zmluva uzavretá:
a) viď bod 1. a)
b) od 23. 06. 2003 na dobu neurčitú
c) začiatok plnenia zmluvy: 07. 08. 2007 – zmluva na 30 mesiacov

4. Celkové náklady mesta na prevádzku odpadového hospodárstva v roku 2007 boli
27,1 mil. Sk

D. Čistenie odpadových vôd

Čistenie odpadových vôd zabezpečuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Odštepný závod Galanta.

E. Verejné osvetlenie

1. Forma zabezpečenia – e x t e r n e
PPC Service s.r.o., Pionierska 27, 927 01  Šaľa

Mesto nemá percentuálny majetkový podiel v uvedenej spoločnosti.

2. Spôsob výberu dodávateľa
3. Obdobie, na ktoré bola zmluva uzatvorená

PPC Service s.r.o. – Zmluva o údržbe verejného osvetlenia 19.8.1996
V roku 2007 bolo VO – podlimitná zákazka – Oprava a údržba verejného osvetlenia – zmluva uzatvorená s PPC Service s.r.o. od 1.1.2008.

4. Celkové náklady mesta na prevádzku verejného osvetlenia v roku 2007 boli 7 381 724,- Sk.

F. Starostlivosť o verejnú zeleň a verejné priestranstvá

1. Forma zabezpečenia – e x t e r n e
a) AGRO-technik SA, s. r. o., Jesenského 28, Šaľa
b) Ján Farkaš, Topoľnica 256, 925 92
c) IMK-Ing. Ivan Kováč, Nová 2, 927 05 Šaľa                            
    
2. Spôsob výberu dodávateľa :
na základe verejnej súťaže

3. Všetci traja dodávatelia mali zmluvný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú,
      AGRO-technik SA, s. r. o., Jesenského 28, Šaľa -  zmluva o údržbe verejnej zelene
      uzatvorená od 01.01.1993
   Ján Farkaš, Topoľnica 256, 925 92 – zmluva o údržbe verejnej zelena uzatvorená od  04.01.1993
      IMK-Ing. Ivan Kováč, Nová 2, 927 05 Šaľa – zmluva o údržbe verejnej zelene uzatvorená
      od 14.07.1999 

4.   Celkové náklady mesta na starostlivosť o zeleň a verejné priestranstvá v roku 2007 boli
      6,2 mil. Sk

G. Nemocnice

Nemocnicu spravuje Forlife n.o., Mederčská 39, 945 75  Komárno a má zmluvný vzťah o prenájme priestorov s VÚC Nitra.

H. Sociálne služby – Opatrovateľská služba

1. Forma zabezpečenia  - poskytovaním je poverená Organizácia sociálnej starostlivosti
mesta Šaľa (ďalej len OSS), ktorá je príspevkovou organizáciou mesta. OSS vedie agendu opatrovateľskej služby, vykonáva šetrenie a na základe rozhodnutia vydaného mestom Šaľa opatrovateľskú službu klientom poskytuje. Opatrovateľská   služba   v   Meste   Šaľa   bola  z časti   realizovaná  formou  poskytnutia finančného  príspevku  z rozpočtu Mesta Šaľa Bratislavsko-trnavskej arcidiecéznej charite Trnava. Výkon  opatrovateľských  činností bol ošetrený zmluvou na obdobie od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007. Výška dotácie bola schválená na sumu 300 000,- Sk.

2. Spôsob  výberu  –  OSS  bola  mestom  zriadená  v roku  1991  a hlavným  predmetom jej činnosti  je  poskytovanie sociálnych služieb – poskytovaním opatrovateľskej služby  bola
poverená uznesením MsZ.

3. Obdobie (od – do v mesiacoch) - OSS poskytuje opatrovateľskú službu od 1.1.2003 poverenie MsZ na jej výkon je na dobu neurčitú.

4. Celkové náklady mesta na prevádzku opatrovateľskej služby v  roku 2007 boli
3 597 000,- Sk.

I. Sociálne služby – Domov dôchodcov

1. Forma zabezpečenia  - je organizačnou súčasťou Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa (ďalej len OSS), ktorá je príspevkovou organizáciou mesta.

2. Spôsob výberu – OSS bola mestom zriadená v roku 1991 s hlavným predmetom  činnosti poskytovať sociálne služby.

3. Obdobie od 5.8.2002 na dobu neurčitú

4. Celkové náklady mesta na prevádzku domova dôchodcov v roku 2007 boli 2 414 000,-Sk.

Žiadateľ: Transparency International Slovensko, Bratislava