Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 22.07.2011 - 13:25  //  aktualizácia: 29.07.2016 - 11:06  //  zobrazené: 2879

O zmene ktorou sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

číslo: 08/2011  |  dátum schválenia: 30.06.2011  |  dátum účinnosti: 22.07.2011  |  stav: zrušené

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 8/2011 ? VIII. dňa 30. júna 2011
Vyvesené na úradnej tabuli 7. júla 2011
Účinnosť od 22. júla 2011
Mesto Šaľa v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 49, § 114, § 116 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o  zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 a § 6  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. 8/2011, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V § 2 ods. (1) sa slová jedno dieťa v období do 31. 12. 2008 sumou 350,- Sk, od          01. 01. 2009 sumou 11,61 eur nahrádzajú slovami jedno dieťa  sumou 12 eur.

2. V § 3 ods. (1) písm. a) sa slová v období do 31. 12. 2008 sumou 100,- Sk, od                01. 01. 2009 sumou 3,31 eur nahrádzajú slovami sumou 4 eur.

3. V § 3 ods. (1) písm. b) sa slová v období do 31. 12. 2008 sumou 50,- Sk, od 01. 01. 2009      sumou 1,65 eur nahrádzajú slovami sumou 2 eur.

4. V § 3 ods. (1) písm. c) sa slová v období do 31. 12. 2008 sumou 100,- Sk, od                01. 01. 2009 sumou 3,31 eur nahrádzajú slovami sumou 4eur.

5. V § 3 ods. (1) písm. d) sa slová v období do 31. 12. 2008 sumou 70,- Sk, od 01. 01. 2009      sumou 2,32 eur nahrádzajú slovami sumou 3 eur.

6. V § 3 ods. (2) sa slová v období do 31. 12. 2008 sumou 250,- Sk, od 01. 01. 2009 sumou      8,29 eur nahrádzajú slovami ?prispieva sumou 10 eur.

7. V § 4 ods. (1) sa slová v období do 31. 12. 2008 sumou 50,- Sk, od 01. 01. 2009 sumou     1,65 eur nahrádzajú slovami sumou 2 eur.

8. Celý § 5 sa mení nasledovne:

Centrum voľného času

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva zákonný zástupca na žiaka, študenta a dospelá osoba do 30 rokov:
      a) na pravidelnú krúžkovú činnosť jednorazový poplatok vo výške 10eur  ročne          
      b) členský poplatok pre členov klubov, súborov vo výške 3 eur ročne
      c) na nepravidelnú činnosť 0,50eru za hod.
      d) na celodenné akcie s podaním stravy (desiata, obed, olovrant) denne 5eur.

(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva dospelá osoba nad 30 rokov:
           a) na pravidelnú krúžkovú činnosť  4 eru mesačne
           b) nepravidelnú činnosť 1eur za hod.
           c) členský poplatok pre členov klubov, súborov vo výške 5eur ročne
          d) celodenné akcie s podaním stravy (desiata, obed, olovrant) denne 10eur. 

(3) Riaditeľ centra voľného času, na základe splnomocnenia primátorom mesta môže        rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1) a 2), ak zákonný zástupca        žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada riaditeľa centra voľného času a predloží        mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke        v hmotnej núdzi.

(4) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ centra voľného času vnútorným predpisom školského zariadenia.

(5) Upúšťa sa od úhrady príspevku členom žiackych školských rád, členom mládežníckeho  mestského parlamentu a deťom materských škôl.

9. V § 6 ods. (2) sa slová za obdobie do 31. 12. 2008 na jeden deň je v sume 30,- Sk,  za        obdobie od  01. 01. 2009  na jeden deň v sume 1  - podľa prvého nahrádzajú slovami  na 1 deň (desiata 0,27 ?, obed 0,63, olovrant 0,23) v sume 1,13 - podľa tretieho.

10. V 6 ods. (3) sa slová za obdobie do 31. 12. 2008 na jeden obed je v sume 25,- Sk, od       01. 01. 2009 v sume 0,83 - podľa prvého nahrádzajú slovami ?na jeden obed v sume       0,90  - podľa druhého.

11. V § 6 ods. (4) sa slová za obdobie do 31. 12. 2008 na jeden obed je v sume  27,- Sk, od       01. 01. 2009 v sume 0,90 - podľa prvého nahrádzajú slovami na jeden obed v sume       0,96 ? - podľa druhého.

12. § 7 Záverečné ustanovenia sa dopĺňa o nové body 4., 5., 6.  nasledovne:

(4) V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č. 8/2011, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa zverejnený na úradnej tabuli mesta Šaľa a na internetovej stránke mesta Šaľa dňa 15. júna 2011.

(5) VZN č. 8/2011, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa   č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa schválilo Mestské zastupiteľstvo Šaľa na svojom 8. zasadnutí dňa 30. júna 2011 prijatím Uznesenia       č. 8/2011 VIII.

(6) VZN č. 8/2011, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa    č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa, bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 7. júla 2011 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli, t. j. dňa 22. júla 2011.

Prílohy