Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.10.2016 - 10:47  //  aktualizácia: 25.10.2016 - 10:48  //  zobrazené: 4972

VV - Cesta I/75 Šaľa – obchvat

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, IČO: 003328,
so sídlom Ul. Miletičova č. 19, P. O. BOX 64, 820 05 Bratislava
-  oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia podľa § 40 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a upustenie od ústneho pojednávania


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, so sídlom Ul. Miletičova        č. 19, P. O. BOX 64, 820 05 Bratislava (ďalej len “žiadateľ“), podala dňa 12.10.2016 žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia vydaného Mestom Šaľa dňa 26.01.2011 pod            spis. č. 4043/20010-3 o umiestnení líniovej stavby Cesta I/75 Šaľa – obchvat, na pozemkoch v k.ú. Šaľa, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Horný Jatov o tri roky.

Mesto Šaľa vydalo dňa 26.01.2011 pod spis. č. 4043/2010-3 v zlúčenom územnom konaní rozhodnutie o umiestnení stavby s rozhodnutím o využívaní územia na líniovú stavbu Cesta I/75 Šaľa – obchvat, na pozemkoch v kat. území Šaľa, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Horný Jatov, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 03.03.2011.

Mesto Šaľa vydalo dňa 06.03.2014 pod spis. č. 00860/2014/SU/00965 rozhodnutie o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby do 31.01.2017.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie v súlade s § 40 ods. 3 stavebného zákona na predĺženie času platnosti uvedeného územného rozhodnutia o umiestnení stavby.
Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117  ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 36 stavebného zákona v nadväznosti na § 18 ods. 3 zákona              č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, a súčasne podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona vo veci upúšťa od miestneho pojednávania, nakoľko konanie sa týka času predĺženia platnosti tohto rozhodnutia.

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117  ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom  úrade (3. poschodie, miestnosť č. 311)  počas úradných hodín. (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť do 7 dní odo dňa doručenia inak sa na ne neprihliadne.

V rovnakej lehote doložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, neoznámi v určenej dobe svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že s ňou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí ( 36 ods. 3 stavebného zákona).
V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené  v prvostupňovom konaní  v  určenej lehote, hoci  uplatnené  mohli  byť (§ 42 ods. 5  stavebného zákona).

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.
Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Oznámenie musí byť zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa, obce Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom a Trnovec nad Váhom. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Po uplynutí stanovenej lehoty žiadame oznámenie zaslať späť na Stavebný úrad Mesta Šaľa.

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.  

 

Oznámenie vyvesené dňa: .....................           Oznámenie zvesené dňa: ..............................
Pečiatka, podpis                                                   Pečiatka, podpis


Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        


Doručí sa:
účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

1. Slovenská správa ciest,  IVaSC Bratislava,  Miletičova 19, 820 05  Bratislava
2. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice, 927 15 Šaľa
3. Obec Dlhá nad Váhom, 927 05 Šaľa 5 Dlhá nad Váhom č. 225, + 2 x verejná vyhláška
4. Obec Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 71, + 2 x verejná vyhláška
5. Obec Trnovec nad Váhom, Ul. Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom, + 2 x verejná vyhláška
6. Ministerstvo životného prostredia SR, nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
7. Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa
8. SAGRIS, spol. s.r.o., Družstevná 449, 925 71 Trnovec nad Váhom
9. FARMA JATOV, spol. s.r.o., Horný Jatov 877, 925 71 Trnovec nad Váhom
10. Duslo, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236, 927 03 Šaľa
11. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
12. SCHETELIG CE s.r.o., Železničná 961, 925 84  Vlčany
13. Slovenský vodohosp. podnik, š. p. OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
14. Slovenský vodohosp. podnik, š. p. Správa povodia dolného Váhu, ul. Dolná 16, 927 01 Šaľa
15. Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania v katastrálnych územiach Šaľa, obce Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom a Trnovec nad Váhom

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

     Obec Dlhá nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
     Obec Dlhá nad Váhom – www.dlhanadvahom.eu  – zverejnenie po dobu 15 dní
     
     Kráľová nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
     Kráľová nad Váhom – www.kralovanadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

     Trnovec nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
     Trnovec nad Váhom – www.trnovecnadvahom.sk  – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknuté orgány
16. Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
17. Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1,                 927 01 Šaľa
18. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnut. majetku a výstavby, Ul. Kutuzovova č. 8,              832 47  Bratislava
19. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Nám. slobody 6, P.O.BOX č. 100, 810 05 Bratislava
20. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
21. Nitriansky samosprávny kraj, Odbor dopravy a pozemných komunikácii, Rázusova 2A,            949 01 Nitra
22. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
23. Krajské riaditeľstvo Hasič. a záchr. zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
24. Krajské riaditeľstvo polic. zboru v Nitre, Piesková 32, P.O.Box 13/C, 949 01 Nitra
25. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
26. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
27. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
28. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
29. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
30. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
31. Slovenské elektrárne, a.s., Vodné elektrárne, Trenčín, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín
32. SITEL, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
33. TELEMONT, a.s., Trnavská cesta 102, P.O.BOX č. 88, 820 09 Bratislava 29
34. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
35. SPP – distribúcia a.s., Regionálne centrum – Juh, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen
36. Západoslovenská energetika, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
37. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
38. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
39. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01Nitra
40. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
41. Michlovsky spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
42.  O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
43. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., P.O.BOX216, Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 5
44. TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, 821 08 Bratislava
45. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
46. SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
47. PROBUGAS, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
48. EUSTREAM, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
49. Štátna plavebná správa, Prístavná 776/10, 821 09 Bratislava 2
50. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Nové Zámky, Podzámska 9434/34A,                    940 01Nové Zámky
51. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
52. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.,Mlynské nivy 15880/59A,                                         824 84 Bratislava 26
53. NAFTA, a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
54. Mestský úrad v Šali - referát dopravy a technických činností
55. Mestský úrad v Šali – referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy

na vedomie
1. Slovenská správa ciest,  IVaSC Bratislava,  Miletičova 19, 820 05  Bratislava
 k spisu

 


                                                                                                     Mgr. Jozef Belický
                                                                                                         primátor mesta

Prílohy

Priloha

(pdf - 1.4 MB)