Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.02.2016 - 17:29  //  aktualizácia: 12.04.2016 - 10:54  //  zobrazené: 4329

VV - Obchodné centrum

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

KN CENTRUM, s.r.o. IČO: 47 939 427, so sídlom P. Pázmáňa č. 51, 927 01 Šaľa
-  oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania


Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný odvolací orgán zrušil rozhodnutím pod č. OU-NR-OVBP2-2015/040963-002 zo dňa 01.12.2015 územné rozhodnutie vydaného Mestom Šaľa  na stavbu Obchodné centrum, na Ul. SNP v Šali, na pozemkoch register "C" parc. č. 2331/1, 2332, 2333, 2336, 2337/1, 2337/4, 2337/5, 2338/2, 2338/3 a na pozemkoch register "E" KN par. č. 97, 118, 122, 137, 138/1, 139/1, v kat. území Šaľa, pre navrhovateľa KN CENTRUM, s.r.o. IČO: 47 939 427, so sídlom P. Pázmaňa č. 51, 927 01 Šaľa, a vrátil vec na nové konanie.

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117  ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 36 ods.4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie návrhu nariaďuje nové ústne pojednávanie spojené  s miestnym zisťovaním

na pondelok  07. 03. 2016 o 10.00 h

so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, na prízemí, malá zasadacia miestnosť.

Stavba Obchodné centrum, na Ul. SNP v Šali v rozsahu:
SO 01 – Príprava územia
               SO 01.1 Demolácie a hrubé terénne úpravy
               SO 01.2 Prekládka verejného STL plynovodu
               SO 01.3 Prekládka podzemných telekomunikačných a SLP vedení
               SO 01.4 Prekládka podzemného elektrického vedenia
SO 02 – Hlavný objekt – Obchodné centrum
SO 03 – Prípojka vody a požiarna nádrž
              SO 03.1 Prípojka vody a vodomerná šachta
              SO 03.2 Požiarna nádrž s napojením na areálový vodovod
SO 04 – Prípojka a vonkajšie rozvody kanalizácie
              SO 04.1 Splašková kanalizácia
              SO 04.2 Dažďová kanalizácia
              SO 04.3 Odlučovač ropných látok
SO 05 – Prípojka VN, NN, SLP
              SO 05.1 Prípojka a vonkajšie rozvody VN a NN
              SO 05.2 Trafostanica a rozvodňa VN a NN
              SO 05.3 Verejné osvetlenie
              SO 05.4 Prípojka a vonkajšie rozvody SLP
SO 06 – Spevnené plochy
              SO 06.1 Komunikácie a spevnené plochy
              SO 06.2 Úprava dopravného napojenia na Ul. Pázmaňa
              SO 06.3 Malá architektúra             
SO 07 – Terénne a sadovnícke úpravy  

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že                         v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní               v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko  k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom úrade počas úradných hodín, najneskôr však  pri  tomto ústnom pojednávaní. (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

Poučenie:
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Príloha:
 situácia v mierke 1:500

Toto oznámenie ma povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.


Vyvesené dňa:    ..........................................                   Zvesené dňa:  .......................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.


Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        
Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. KN CENTRUM, s.r.o., Ul. P. Pázmáňa č. 51, 927 01 Šaľa
2. Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06  Bratislava 1
3. Vlastníci pozemkov register "C" parc. č. 2331/1, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337/1, 2337/4, 2337/5, 2338/2, 2338/3, 2338/51, 2338/52 a na pozemkoch register "E" KN par. č. 97, 118, 122, 137, 138/1, 139/1, v kat. území Šaľa a stavieb na nich
 JOPI GROUP s. r.o., Ul. P. Pázmaňa 51, 927 01 Šaľa
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, 816 43 Bratislava
 Immo - Log - SK Alpha s.r.o., Trnavská cesta 41A, 831 04  Bratislava
 FORS TRADE, s.r.o., Ul. Pázmaňa súp. č. 2020/30, 927 01  Šaľa
 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice súp. č. 7, 927 15  Šaľa

4. Bytový dom  súp. č. 956, na Ul. SNP, na pozemkoch register "C" parc. č.  2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759 kat. územie Šaľa
5. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť stavbou dotknuté

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo
6. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 820 05  Bratislava
7. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 
8. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a PK, Štefánikova 69, 949 01 Nitra
9. MV SR, OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa
10. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
11. Okresný úrad Šaľa, odbor CD a PK, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa
12.    Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
13.    OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
14.    Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
15. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa
16. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
17. Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava
18. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01  Šaľa
19. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
20. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
21. Stavebné bytové družstvo Šaľa, Horná súp. č. 926/1, 927 01  Šaľa
22. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
23. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
24. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Pázmáňa súp. č. 2020/30, 927 01  Šaľa
25. Michlovsky spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
26. MENERT-THERM, s.r.o., Hlboká súp. č. 10/33, 927 01  Šaľa
27. MsÚ v Šali - referát dopravy a technických činností
28. MsÚ v Šali - referát životného prostredia
29. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
30. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
na vedomie

1. KN CENTRUM, s.r.o., Ul. P. Pázmáňa č. 51, 927 01 Šaľa
-       k spisu

 

 

 

 

                                                                                         Mgr. Jozef Belický
                                                                                            primátor mesta

Prílohy

Koordinačná situácia

(pdf - 614.54 kB)