Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.11.2016 - 19:38  //  aktualizácia: 08.11.2016 - 08:47  //  zobrazené: 2213

Zmenu termínu odovzdávania súťažných návrhov v obchodnej verejnej súťaži „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Švermovej ul. v Šali

MESTO ŠAĽA

 

                        Námestie Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa

         zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta

 

 

v súlade  s § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a v súlade s ods 1. Záverečných ustanovení Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže a Súťažných podkladov
ako vyhlasovateľ

obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Švermovej ul. v Šali (za bývalou pekárňou)“,  ktorej  predmetom je :
- predloženie ponuky na kúpu pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Šaľa na Švermovej ul. (za bývalou pekárňou), vedeného na LV č. 1,  časť parc. KN reg. C č.4143/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere  3385 m2, ako novovytvorená parcela v katastri nehnuteľností registra C č.4143/79 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 411 m2,  ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 09/2016,  overeným Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 10. októbra 2016  pod č.j. 446/2016,

zverejnenej dňa 3. novembra 2016,  m e n í  termín podávania  súťažných návrhov nasledovne:
- uchádzač predloží súťažný návrh osobne na MsÚ, Oddelenie správy majetku a zariadení mesta, kancelária č. d. 302  do 22.11.2016,  do 1400 hod. alebo poštovou zásielkou  na  adresu:
             Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, (rozhodujúci je dátum na prezentačnej
pečiatke MsÚ)
- otváranie obálok sa uskutoční  dňa 22.11.2016 o 1500 hod, v zasadačke MsÚ v Šali (bez účasti uchádzačov a verejnosti).   
 
Ostatné podmienky obchodnej verejnej súťaže zostávajú nezmenené.

 

V Šali 7.11.2016

                                                                                                                   Mgr. Jozef Belický, v. r.
                                                                                                                       primátor mesta      

  • Obchodná verejná súťaž na kúpu pozemku na Švermovej ul.