Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 28.08.2023 - 16:34  

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
17:37

Materiál, návrh na navýšenie kontokorentného úveru, predkladá prednostka Jana Nitrayová. Hovorí, že mesto má od decembra 2019 predschválený kontokorentný úver vo výške 500-tisíc eur, ktorý mesto nečerpalo. Slúžia na plnenie povinností v súvislosti s finančnými operáciami, časovými nesúladmi medzi príjmami a výdavkami mesta. Dianie vo svete prekvapuje nie len nás, ale celú Európu. Naše povinnosti však zostávajú a taktiež sú aj zazmluvnené projekty. Končí sa programové obodbie pre projekty z fondov EU, to znamená, že musia byť aj projekty ukončené do konca tohto roka. Očakávané príjmy mesta nie sú v takej výške, v akej sa očakávalo. Financovanie projektov funguje buď predfinancovaním alebo refundáciou - tie procesy sú zdĺhhavé a logicky sa dostávame do situácií, že príjmy nie sú v danej chvíli postačujúce na to, aby mesto mohlo plniť svoje povinnosti. Mesto dlho hľadalo vhodné riešenie na túto situáciu. Je tu problém s financovaním konkrétneho projektu predstaničného priestoru - dodávateľ doteraz nič nefakturoval, fakturovať môže až po ukončení minimálne 20% prác. Teraz vystavil prvú faktúru, musíme pristúpiť k prvej platbe. Aby sme preklenuli časové obodbie dofinancovania zo zdrojov EÚ, navrhuje mesto využitie kontokorentného úveru. 

K materiálu sa vyjadruje aj hlavná kontrolórka, predkladá svoje stanovisko v písomnej podobe.

Do diskusie sa hlásia dvaja poslanci. R. Čibrik sa pýta, ako došlo k tejto situácii, čo je hlavný dôvod, prečo je až teraz fakturácia od dodávateľa. Odpovedá prednostka úrad - hovorí o prijatí dodatku k zmluve o predstaničnom priestore. Súťaž na dodávateľa bola vypísaná v decembri 2021, kým sa to vyhodnotilo, bol rok 2022, stavať začali v januári 2023. Ceny rástli turbulentne, dodávateľ upozorňoval na enornmný nárast cien. Medzitým došlo usmernenie, ktoré sa týka čerpania fondov z MIRI (ministerstva investícií), že je možné riešiť dofinancovanie práve pre enormné navýšenie cien. Urobil sa znalecký posudok ohľadne cien, porovnával sa prvý kvartal 2022 a prvý kvartal 2023, aký nárast cien nastal v tomto období. Nárast je 13,5% v stavebníctve, čo uznáva aj riadiaci orgán. Vyhotovenie znaleckého posudku trvalo nejaký čas, materiál sme predložili aj na riadiaci orgán. Na základe toho sa urobil dodatok k zmluve. Kontrola z riadiaceho orgánu bola pozitívna. Je však čas dovoleniek na riadiacom orgáne, čiže dodatok ešte čaká na definitívne schválenie. Čibrik sa ďalej pýta, či teda dodatok bude platený z eufondov. Odpovedá prednostka, že áno, toto navýšenie je možné riešiť kvôli mimoriadnej finančnej situácii dodatočným navýšením nenávratného finančného príspevku.

Primátor Jozef Belický dodáva, že pred stanicou je preinvestovaných cca 2,5 milióna eur, fakturujú cca 1,2 milióna eur. Firma potrebuje už uhradiť faktúru. Naše financie sa vrátia refundáciou. Ak sa nechceme vystaviť riziku, že by sa práce pozastavili čo i len na týždeň, musíme sa pohnúť. Do konca roka musí byť dielo dokončené, ale aj finančne uzavreté. Vzhľadom na to, ako sa vyvíjajú veci, do dvoch mesiacov sme schopní túto situáciu zvládnuť. Do konca roka to musí byť uzavreté a vyrovnaný aj kontokorentný úver. Čibrik sa ešte pýta, či je mesto v kontakte so zhotoviteľom, či je nejaký predpoklad, že budú ďalšie dodatky. Odpovedá primátor, že takýto predpoklad  ani informáciu mesto nemá. 

Do diskusie sa prihlásil aj P. Andráši, porovnával rast cien materiálov, pýta sa ohľadne navýšenia cien. Odpovedá primátor, že navýšenie cien je vyhodnotené na úrovni 13,5% znalcom v oblasti stavebníctva, čo uznáva aj riadiaci orgán MIRI. 

Do diskusie sa hlási aj T. Benkovič. Hovorí, že rozumie nárastu cien, nie je zaujímavé brať si úver v tomto období, ale ak to má pomôcť tomu, aby sme dokončili krásne dielo, tak tomu drží palce. 

Poslanci materiál jednohlasne schválii, z 15 prítomných hlasovali 15 za.

17:02

Prítomných je 15 poslancov. 

16:41
O 17.00 sa začína mimoriadne zasadnutie mestských poslancov a vedenia mesta.

Jediným bodom rokovania bude schválenie kontokorentného úveru vo výške 700-tisíc eur. Ide o preklenutie obdobia medzi časom, kým mestu prefinancuje riadiaci orgán dodatočný príspevok zo zdrojov Európskej únie na práce na predstaničnom priestore. Viac informácií prinesieme priamo z rokovania v online prepise. 

Celý materiál nájdete tu: 

https://www.sala.sk/data/component_file/100/10225/f5272.pdf

 

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>