Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.05.2007 - 09:00  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:32  //  zobrazené: 2633

01/2007 zasadnutie komisie územného plánovania, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku

číslo: 01/2007  |  dátum konania: 12.03.2007

Komisia na svojom zasadnutí prijala k jednotlivým bodom programu nasledovné stanoviská:

Uznesenie č.1/I.
Správa o hodnotení navrhovateľa SSC Bratislava: „Cesta 1/75 Šaľa obchvat“
komisia odporúča variant č. 5 na pravej strane Váhu v kombinácii s variantom č. 1 na ľavej strane Váhu.
hlasovanie: prítomní -11 členov komisie, za 9, proti 0, zdržal sa 2

Uznesenie č.2/I. 
Zuzana Horváthová- Žiadosť o vytvorenie parkovacieho miesta pre ZŤP- prenájom pozemku na Ul. Kukučínova
Komisia žiada doplniť žiadosť o nasledovné skutočnosti:
- zistiť stupeň ZŤP
- zistiť, či žiadateľka je majiteľkou osobného vozidla
- preveriť, či sa v blízkosti bydliska žiadateľky nenachádzajú plochy, ktoré sú evidované, ako parkovacie miesta. Prenájom parkovacieho miesta ponúknuť žiadateľke v súlade so zisteným stavom.

Uznesenie č.  3/I.
Prenájom verejného priestranstva ako parkovisko na území mesta: Šaľa- Veča
Komisia žiada problematiku parkovania riešiť komplexne, v rámci ÚP.
Za tým účelom odporúča zmapovať súčasný stav parkovacích miest a na základe zistených skutočností spracovať komplexný návrh riešenia problematiky parkovania ako aj prenájom parkovacích miest. Do doby schválenia komplexného riešenia uvedenej problematiky nové parkovacie miesta komisia neodporúča prenajímať.

Uznesenie č. 4/I.
Žiadosť o osadenie novej dopravnej značky a montáž mechanickej rampy na kľúč
Komisia súhlasí s navrhovaným riešením, t.j. s premiestnením dopravnej značky podľa podmienok vyplývajúcich zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a s nepovolením  umiestnenia uzamykateľnej mechanickej rampy.
hlasovanie: prítomní -11 členov komisie, za 11, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č. 5/I.
Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 22. februára 2007
Komisia -  súhlasí s osadením spomaľovačov – retardérov na Ul. Komenského
hlasovanie: prítomní -11 členov komisie, za 6, proti 0, zdržala sa 2
- odporúča zaviazať investora stavby projekčne pripraviť parkovisko pre novopostavený kostol vo Veči, nakoľko v zmysle platnej legislatívy má mať každá stavba vyriešenú statickú dopravu v dostatočnej kapacite.

Uznesenie č. 6/I.
Takács Karol, Takács Ervín, Bernolákova 1841/36 – Žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ulici
- komisia odporúča preskúmať súčasný stav z hľadiska súladu so stavebným zákonom
- za súčasných podmienok neodporúča MsZ v Šali predaj pozemku, odporúča zachovať prenájom uvedeného pozemku
hlasovanie: prítomní -11 členov komisie, za 11, proti 0, zdržala sa 0

Uznesenie č. 7/I.
Dezider Klincko a spol. Dolná č. 522/10 Šaľa- žiadosť o odkúpenie pozemku
Komisia odporúča MsZ v Šali prenájom pozemkov za účelom výstavby garáží podľa variantu č. 2 pod podmienkou, že sa žiadatelia zaviažu opravou poškodeného oplotenia ZŠ na Pionierskej ulici.
hlasovanie: prítomní -11 členov komisie, za 11, proti 0, zdržala sa 0

Uznesenie č. 8/I.
Ing. Slavomír Pešty, Novomeského 20, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Novomeského ul.
Komisia neodporúča výstavbu ďalších garáží v tejto lokalite z nasledovných dôvodov:
- MsZ v r. 2003 prijalo Uznesenie č. 4/2003 zo dňa 26. 06. 2003, na základe ktorého boli mestom Šaľa pozdĺž zadnej steny garáží vysadené stromy.  Schválením výstavby garáží by bolo potrebné uvedené stromy vyrúbať.
- k uvedenej problematike dňa 13. 05. 2003 bolo prijaté uznesenie komisie výstavby a územného plánovania, kde bol požadované, aby ďalšia výstavba garáží v tejto lokalite už nebola realizovaná.
hlasovanie: prítomní -11 členov komisie, za 11, proti 0, zdržala sa 0

Uznesenie č. 9/I.
1. Ing. František Helt a spol. Vlčanská 559/19, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku
2. Komercfrukt- - žiadosť o odkúpenie pozemku
ad 1. komisia neodporúča prenájom uvedeného pozemku za účelom výstavby garáží
hlasovanie: prítomní -11 členov komisie, za 9, proti 0, zdržala sa 2
ad 2. komisia neodporúča predaj pozemku spol. Komercfukt za účelom vybudovania manipulačnej plochy, rozšírenie existujúcej komunikácie spoločnosťou Komercfrukt odporúča riešiť formou prenájmu.
hlasovanie: prítomní -11 členov komisie, za 9, proti 0, zdržala sa 2

Komisia žiada komplexne riešiť problematiku statickej dopravy v meste (parkovanie) a problematiku výstavby a umiestnenia garáží.

Komisia žiada, aby sa zasadnutí zúčastňoval architekt mesta a pracovníci, ktorí spracovali jednotlivé predkladané materiály.