Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 27.01.2009 - 10:44  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:53  //  zobrazené: 1832

01/2009 zasadnutie komisie hospodársko – finančnej

číslo: 01/2009  |  dátum konania: 26.01.2009

Prítomní: Karas Zoltán,  Ing. Erik Mikloš,  Ing. Tibor Lovecký, Ing. Monika Molnárová, Ing. Juraj Potúček,  p. Ľuboš Aláč, Ing. Jana Lišková, Ing. Peter Hollý, Ing. Kántor Marián
 Ladislav Gáll – prednosta MsÚ

Ospravedlnení:   Ing. Renata Petrová, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Stredanský Ľubomír, Ing. Matkovič Juraj

1. Ladislav Gašparovics – G&G COMPANY, Čierna Voda 377 -  žiadosť o odkúpenie pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Ladislava Gašparovicsa – G&G COMPANY o odkúúenie pozemku na Hlavnej ul. v Šali pri Penzióne G&G, časť parc.č. 1038/56 o výmere 108 m2   a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 292 :
komisia súhlasí s predajom pozemku za cenu 66,38 €/m2 s podmienkou vysporiadania pozemku na Kráľovskej ul. t.j. – p. Gašparovics zaplatí kúpnu cenu alebo odstúpi od odkúpenia pozemku na Kráľovskej ul.

2. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šaľa – Veča – ponuka na zámenu pozemkov.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala ponuku Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa – Veča na zámenu pozemkov: pozemok ( vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi ) na ktorom sa nachádza cintorín parc.č. 3625/1a parc.č. 3625/2 a pozemok ( vo vlastníctve mesta ) pri novom kostoly Panny Mária Pomocnice kresťanov vo Veči, parc.č. 3198/113, 3198/114  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 293 :
komisia nesúhlasí so zámenou pozemkov, nakoľko na jeden so záujmových pozemkov, časť parc.č. 3198/114 bola vyhlásená verejná obchodná súťaž

3. Základná organizácia nepočujúcich Šaľa – žiadosť o bezplatný prenájom priestorov Večierky

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Základnej organizácie nepočujúcich Šaľa o bezplatný prenájom priestorov Večierky na kultúrno-spoločenské podujatia pre členov organizácie  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 294 :
komisia súhlasí s odpustením režijných nákladov na obdobie 1. roka ( základné nájomné odpustil primátor mesta )

4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2009

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2009   a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 295 :
komisia súhlasí s Návrhom na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2009

5. SDKÚ-DS Šaľa – žiadosť o prenájom rokovacej miestnosti MsÚ

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť SDKÚ – DS Šaľa o prenájom rokovacej miestnosti MsÚ na 23.1.2009 v čase od 18.00 do 21.00 hod za účelom rokovania MZ SDKÚ-DS  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 296
komisia nesúhlasí s odpustením režijných nákladov ( základné nájomné odpustil primátor mesta )

6. TECHAGRA RV Žihárec – žiadosť o stanovenie individuálnej ceny za prenajaté pozemky – ornú pôdu 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Techagra RV Žihárec o stanovenie individuálnej ceny za prenajaté pozemky – ornú pôdu v extraviláne, pri ČOV v Šali smerom na Vlčany  - cenu obvyklú pre poľnohospodárske pozemku v sume 82,985 €/ha  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 297
• komisia odporúča alternatívu a) t.j. tak ako má Roľnícke družstvo Šaľa, ktoré využíva pozemky vo vlastníctve mesta v tejto lokalite, t.j. použiť pri výpočte nájomného sadzbu vo výške 1 % z priemernej hodnoty prenajímanej pôdy pre k.ú. Šaľa
• komisia odporúča zmeniť obdobie nájomnej zmluvy na 5 max. 10 rokov

7. Patrik Polák – žiadosť o odkúpenie pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť p. Poláka o odkúpenie pozemku na ul. Okružnej v Šali, novovytvorenej parc.č. 2677/11 o výmere 239 m2, z toho 164 m2 je plocha pod polyfunkčným objektom a plocha oploteného dvora o výmere 75 m2    a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 298 :
komisia súhlasí s odpredajom pozemku  za cenu 46,471 €/m2 s tým, že spevnené plochy pred objektom o výmere cca 100 m2 zostávajú v nájomnom vzťahu

8. Materské centrum Mamy mamám, n.o. – žiadosť o predĺženie odpustenia nájomného na obdobie trvania nájomnej zmluvy za nebytové priestory v objekte bývalej materskej školy

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Materského centra Mamy mamám n.o. o predĺženie odpustenia nájomného na obdobie trvania nájomnej zmluvy za nebytové priestory v objekte bývalej materskej školy na ul. Družstevnej v Šali    a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 299 :
komisia odporúča prenájom za cenu 0,60 €/ rok na celé obdobie nájmu  t.j. na roky 2009-2011

9. Návrh VZN o poskytovaní dotácií v znení VZN č. 7/2008

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh VZN o poskytovaní dotácií v znení VZN č. 7/2008   a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 300 :
komisia súhlasí s predloženým Návrhom VZN o poskytovaní dotácií v znení VZN č. 7/2008
s nasledovnými pripomienkami:
• bod 6.15 zmeniť termín vrátenia finančných prostriedkov, ktoré boli  použité v rozpore so schváleným predmetom použitia na účet mesta z 3 na 30 dní
• zlúčiť body 6.10.1. a 6.10.2.

10. Návrh na zmenu Uznesenia č. 8/2008 – XV. z 8. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 11. decembra 2008

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na zmenu Uznesenia č. 8/2008 – XV. z 8. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 11. decembra 2008 a prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 301
komisia súhlasí s Návrhom na zmenu Uznesenia č. 8/2008 – XV. z 8 riadneho    
zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 11.12.2008

11. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku odčleneného  z areálu Základnej škola na Hollého ul., časť parc.č. 3198/114 o výmere 2379 m2“

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku odčleneného  z areálu Základnej škola na Hollého ul., časť parc.č. 3198/114 o výmere 2379 m2“ a prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 302
komisia súhlasí s Vyhodnotením verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku odčleneného  z areálu Základnej škola na Hollého ul., časť parc.č. 3198/114 o výmere 2379 m2“