Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 16.02.2009 - 09:41  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:54  //  zobrazené: 1910

01/2009 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 01/2009  |  dátum konania: 11.02.2009

Prítomní: MUDr. Grell, MUDr. Bečár, RSDr. Gomboš, MUDr. Hikkel, JUDr. Marinčák,
                  Mgr. Šperka, Mgr. Mika, , Ing. Vičíková, Mgr. Zozuláková , p. Jaroš, p. Valent
Ospravedlnení:  Ing. Topercerová, Ing. Galbavá
Prizvaní:  PhDr. Kuklovský,  p. Botková

Zasadnutie otvoril predseda komisie MUDr. Jozef Grell, ktorý privítal prítomných. Osobitne privítal nových členov komisie. Skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. Komisia rokovala podľa nasledujúceho programu:

Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadosti z bytového referátu
3. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre športové kluby v roku 2009
4. Prerokovanie návrhu VZN o poskytovaní dotácií
5. Rôzne
6. Záver

k  b o d u  č. 2

Žiadosť predložila p. Botková.

Lukáš Mocko, bytom Šaľa, ul. Rímska 2139/5 -  Žiadosť o schválenie spoločného nájmu s Veronikou Mockovou, nar. 15.02.1988, bytom Šaľa, G. Ľ. Svobodu 1935/5

P. Botková uviedla, že nájomníkom bytu č.5 na ul. Rímskej, na prízemí v dome so súpisným číslom 2139  vo vchode č.5 je Lukáš Mocko.   Žiada o spoločný nájom so svojou sestrou  Veronikou Mockovou, nar. 15.02.1988,bytom G. Ľ. Svobodu 1935/5. Nájomca patrí medzi riadne platiacich nájomníkov.  Na predmetnom byte neevidujeme  žiadnu pohľadávku.   

Hlasovanie: Prítomní: 11, Za: 11

U z n e s e n i e  č. 1/2009                                 
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť spoločný nájom Lukáša Mocka, nájomníka bytu č.5 na ul. Rímskej, na prízemí v dome do súpisným číslom 2139 vo vchode č.5 so svojou sestrou Veronikou Mockovou, nar. 15.02.1988, bytom Šaľa, G.Ľ. Svobodu č. 1935/5.

k bodu č. 3

1.
Žiadateľ : HK Slovan Duslo Šaľa, Horná 30, 927 01 Šaľa
Projekt : Účasť na medzinárodnom turnaji v Prahe – starších a mladších dorasteniek
Termín: apríl  2009
Dotácia:  podľa VZN č. 7/2007
Výška požadovanej dotácie: 929,42 €UR / 28000,-Sk/  na dopravu.

Stanovisko OŠSV a K
Projekt po vecnej- obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007.okrem termínu podania žiadosti do 31.8.2008.
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie.

Hlasovanie: Prítomní: 11, Za: 11

U z n e s e n i e  č. 2/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť dotáciu na rok 2009 vo výške 929,42 €UR / 28000,-Sk/ na dopravu z kapitoly dotácie pre HK Slovan Duslo Šaľa na projekt „Účasť na medzinárodnom turnaji v Prahe – starších a mladších dorasteniek“.

2.
Žiadateľ : HK Slovan Duslo Šaľa, Horná 30, 927 01 Šaľa
Projekt:    Medzinárodný turnaj v Karvinej
Termín:  august 2009
Dotácia:  podľa VZN č. 7/2007
Výška požadovanej dotácie: 730,26 €UR / 22000,-Sk/  na dopravu.

Stanovisko OŠSV a K
Projekt po vecnej- obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007 okrem termínu podania žiadosti do 31.8.2008.
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry  odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie.

Hlasovanie: Prítomní: 11, Za: 11

U z n e s e n i e  č. 3/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť dotáciu na rok 2009 vo výške 730,26 €UR / 22000,-Sk/ na dopravu z kapitoly dotácie pre HK Slovan Duslo Šaľa na projekt „Medzinárodný turnaj v Karvinej“- starších a mladších žiačok, starších a mladších dorasteniek.

3.
Žiadateľ : FK Slovan Duslo Šaľa, Nitrianska 1727/1, 927 05 Šaľa
Projekt : Futbalový turnaj prípravky 5 ročník
Termín: 03.07.2009
Dotácia:  podľa VZN č. 7/2007
Výška požadovanej dotácie: 199,16 €UR / 6000,-Sk/  na ceny.

Stanovisko OŠSV a K
Projekt po vecnej - obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007 okrem termínu podania žiadosti do 31.8.2008.
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry  odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

Hlasovanie: Prítomní: 11, Za: 11

U z n e s e n i e  č. 4/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť dotáciu na rok 2009 vo výške 199,16 €UR / 6000,-Sk/ na ceny z kapitoly dotácie pre FK Slovan Duslo Šaľa na projekt „Futbalový turnaj prípravky 5 ročník“.

4.
Žiadateľ: FK Slovan Duslo Šaľa, Nitrianska 1727/1, 927 05 Šaľa
Projekt :  Futbalový turnaj Fragaria CUP
Termín: jún 2009
Dotácia:  podľa VZN č. 7/2007
Výška požadovanej dotácie: 398,33 €UR / 12000,-Sk/  na dopravu.

Stanovisko OŠSV a K
Projekt po vecnej - obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007 okrem termínu podania žiadosti do 31.8.2008.
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry  odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie .

Hlasovanie: Prítomní: 11, Za: 11

U z n e s e n i e  č. 5/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť dotáciu na rok 2009 vo výške 398,33 €UR / 12000,-Sk/ na dopravu z kapitoly dotácie pre FK Slovan Duslo Šaľa na projekt „Futbalový turnaj Fragaria CUP“.

5.
Žiadateľ: FK Slovan Duslo Šaľa, Nitrianska 1727/1,  927 05 Šaľa
Projekt :  Futbalový turnaj starší žiaci roč.1994
Termín:  05.07.2009
Dotácia:  podľa VZN č. 7/2007
Výška požadovanej dotácie: 199,16 €UR / 6000,-Sk/  na ceny.

Stanovisko OŠSV a K
Projekt po vecnej - obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007 okrem termínu podania žiadosti do 31.8.2008.
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry  odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie .

Hlasovanie: Prítomní: 11, Za: 11

U z n e s e n i e  č. 6/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť dotáciu na rok 2009 vo výške 199,16 €UR / 6000,-Sk/ na ceny z kapitoly dotácie pre FK Slovan Duslo Šaľa na projekt „Futbalový turnaj starší žiaci ročník 1994“.

6.
Žiadateľ: FK Slovan Duslo Šaľa, Nitrianska 1727/1, 927 05 Šaľa
Projekt : Futbalový turnaj mladší žiaci ročník1997
Termín: 05.07.2009
Dotácia: podľa VZN č. 7/2007
Výška požadovanej dotácie: 199,16 €UR / 6000,-Sk/  na ceny.

Stanovisko OŠSV a K
Projekt po vecnej - obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007 okrem termínu podania žiadosti do 31.8.2008.
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry  odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie .

Hlasovanie: Prítomní: 11, Za: 11

U z n e s e n i e  č. 7/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť dotáciu na rok 2009 vo výške 199,16 €UR / 6000,-Sk/ na ceny z kapitoly dotácie pre FK Slovan Duslo Šaľa na projekt „Futbalový turnaj mladší žiaci ročník 1997“.

7.
Žiadateľ : TJ Slávia  SOUP Šaľa, Štúrova 74 Šaľa   
Projekt :    Slovenský voltížny pohár 2009
Termín:    18.04.2009
Dotácia:    podľa VZN č. 7/2007
Výška požadovanej dotácie :  663,87 €UR/ 20 000,-Sk na ceny a materiálno technické zabezpečenie.

Stanovisko OŠSV a K:
Projekt po vecnej - obsahovej a formálnej stránke spĺňa kritéria vyžadované kritériami VZN č. 7/2007 okrem termínu podania žiadosti do 31.8.2008.
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry  odporúča projekt predložiť do Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie .

Hlasovanie: Prítomní: 11, Za: 11

U z n e s e n i e  č. 8/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 663,87 € / 20000,-Sk na ceny a materiálno technické zabezpečenie
z kapitoly dotácie pre TJ Slávia SOUP Šaľa na podujatie Slovenský voltížny pohár 2009.

k   b o d u   č. 4

Návrh VZN mesta Šaľa o poskytovaní dotácií predložil PhDr. Kuklovský, ktorý uviedol, že tento návrh je predkladaný v súvislosti s nevyhnutným spresnením, zmenou a doplnením konkrétne zadefinovaných ustanovení resp. vypustením niektorých neaktuálnych bodov v texte:
§ 2 – Pôsobnosť nariadenia – body 2.1. , - 2.3,:
§ 4 – Spôsob tvorby finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií – bod 4.1.
§ 5 – Kritéria na poskytnutie dotácie – bod 5.8.
§ 6 – Podmienky a postup pri poskytovaní dotácií – body 6.1,-6.2.,6.10.1.-6.10.3.-6.13.5.
§ 10 – Sankcie bod 10.1,
§ 12 – Zrušovacie ustanovenie,
§ 13 – Záverečné ustanovenia,
Príloha č.1- bod1 a 15, Príloha č.2 – bod 15

U z n e s e n i e  č. 9/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie  berie na vedomie Návrh VZN  o poskytovaní dotácií a odporúča tento Návrh predložiť na rokovanie MsZ.

k   b o d u   č. 5

V bode „ Rôzne“ p. Hamarová informovala prítomných, že Vyhodnotenie úspešných športovcov mesta a okresu za rok 2008 sa uskutoční 31.marca 2009 o 17.00 h v kinosále Domu kultúry v Šali. Návrhy kandidátov na ocenenie najlepších športovcov za rok 2008, ktoré predložili jednotlivé športové kluby pôsobiace na území Mesta Šaľa na základe kritérií pre vyhodnotenie najlepších športovcov mesta Šaľa budú predložené na marcovom zasadnutí komisie.

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu MUDr. Jozef Grell, predseda komisie sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie. Členovia komisie sa dohodli, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 06. marca 2009 o 16,00 h na štadióne FK Duslo Šaľa.