Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.03.2019 - 08:59  //  aktualizácia: 15.03.2019 - 09:00  //  zobrazené: 708

01/2019 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 01/2019  |  dátum konania: 15.03.2019

Z á p i s n i c a  č. 01/2019

zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 

 

Dátum a miesto: 5. marca 2019 (utorok) o 16,00 h v DK Šaľa

 

 

Prítomní: Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Peter Buday PhD., Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Miroslav Schindler, Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková, Mgr. Adriana Gerová

 

Neprítomná: Mgr. DiS. Art. Anikó Sárkányová – ospravedlnená

 

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry v roku 2017 a 2018 – Ing. Čižmáriková
 3. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry na rok 2019 – Ing. Čižmáriková
 4. Marec mesiac knihy – tematické podujatia – Mgr. Gerová
 5. Kultúrno-spoločenské podujatia – marec 2018 – zást. MsKS
 6. Voľba podpredsedu komisie – návrhy členovia komisie
 7. Výročie Nežnej revolúcie – 30 rokov – príprava tematických podujatí – členovia komisie
 8. Rôzne
 9. Návrh na uznesenie
 10. Ukončenie

 

Prizvaní:

-      Ing. Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Čižmáriková, ref. MsÚ

-      Mgr. Gerová, riaditeľka mestskej knižnice Šaľa

 

 

Priebeh zasadnutia:

 

 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Hlavatý privítal na zasadnutí prítomných členov komisie a prizvaných hostí: Ing. Františka Botku, Ing. Martinu Čižmárikovú a Mgr. Adrianu Gerovú. Prezentovalo sa desať prítomných členov komisie, na základe čoho predseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.  Program  rokovania  bol  členom komisie zaslaný tajomníčkou komisie e-mailom dňa 28.2.2019. Prítomní členovia program uvedený v pozvánke odsúhlasili a predseda komisie viedol rokovanie v súlade s ním.

 

 

 1. Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry v roku 2017 a 2018. – Ing. Čižmáriková

Ing. Martina Čižmáriková oboznámila prítomných so správou z vykonanej kontroly Útvarom hlavného kontrolóra mesta Šaľa v januári 2019, ktorá bola zameraná na dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne-záväzných predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta u vybraných osôb, ktorým boli dotácie poskytnuté.

Cieľom kontroly bolo zistiť skutkový stav dodržiavania podmienok pri poskytovaní a čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta za obdobie rokov 2017 a 2018. V rámci rozpočtu mesta boli v programe kultúra rozpočtované finančné prostriedky vo výške 5 000,- EUR na rok 2017 a vo výške 10 000,- EUR na rok 2018.

Kontrola pozostávala z nasledovných častí:

 • kontrola podávania a prijímania žiadostí o poskytnutie dotácií,
 • kontrola posudzovania a schvaľovania dotácií,
 • kontrola uzatvárania zmlúv o poskytnutí dotácií,
 • kontrola predkladania a prijímania zúčtovania dotácií.

Vykonanou kontrolou bolo preukázané, že v kontrolovanom období sa nevyskytli nedostatky v súvislosti:

 • s použitím finančných prostriedkov z poskytnutých dotácií,
 • dotácie boli vyčerpané v plnej výške,
 • s dodržaním podmienok ošetrených zmluvami a určených vo VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Šaľa.

 

Uznesenie 1/01/2019:  Komisia berie na vedomie informáciu o Správe z kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry v roku 2017 a 2018.

 

 

 1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry na rok 2019 – Ing. Čižmáriková

 

Ing. Martina Čižmáriková uviedla, že celková výška dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry na rok 2019 predstavuje 10 000,- EUR. O dotáciu môžu požiadať právnické osoby a fyzické osoby (podnikatelia), ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Šaľa alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Šaľa alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Šaľa. Cieľom poskytnutia dotácií je podpora aktivít zameraných na uchovávanie, rozvíjanie, prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, kultúrneho dedičstva a tradícií regiónu a mesta Šaľa.

Výzva je od 25.2.2019 zverejnená na webovej stránke mesta Šaľa www.sala.sk, na úradnej tabuli MsÚ i na Facebooku, bude zverejnená aj v Slove Šaľanov.

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa je potrebné doručiť do podateľne MsÚ Šaľa v termíne do 12. apríla 2019 do 14:00 h. V prípade nevyčerpania všetkých finančných prostriedkov bude zverejnená ďalšia výzva.

 

Uznesenie 2/01/2019:  Komisia berie na vedomie informáciu o zverejnenej Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry na rok 2019.

 

 

 1. Marec mesiac knihy – tematické podujatia – Mgr. Gerová

Mgr. Adriana  Gerová uviedla, že knižnica na mesiac marec pripravila v rámci týždňa slovenských knižníc od 4.3.2019 do 8.4.2019 odpustenie poplatkov za omeškanie. Počas celého týždňa odpúšťa aj členské poplatky. Čo sa týka podujatí pre verejnosť, každý deň v poobedných hodinách pripravila pre detských čitateľov čítanie z knižných noviniek, rôzne súťaže a výtvarné dielne. V rámci tohto týždňa prebehne aj slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže detí zo ZUŠ Šaľa o návrh loga pre projekt Zachráň svoje včely 2019  a odovzdanie cien spojené s krátkou zaujímavou prednáškou. Sprievodným podujatím bude výstava výtvarných prác, ktorá bude prebiehať počas celého marca.  

Dňa 20. marca knižnica pripravila besedu s Petrou Nagyovou Džerengovou, ktorá píše knihy pre deti aj dospelých. V tento deň budú v knižnici tri besedy, z toho dve pre deti školského veku a jedna pre dospelých.

Okrem týchto podujatí knižnica počas celého mesiaca marec organizuje v spolupráci so školami exkurzie spojené s informačnou výchovou.

 

Mgr. Miroslav Demín:

 • spýtal sa na finančné prostriedky v rozpočte MsKJJ na nákup literatúry, či sú na úrovni minulého roku a navrhol riaditeľke Mgr. Adriane Gerovej, aby cez MsZ požiadala o navýšenie rozpočtu na tento účel.

 

Uznesenie 3/01/2019:  Komisia berie informácie o tematickom podujatí „Marec mesiac knihy“ na vedomie.

 

 

 1. Kultúrno-spoločenské podujatia – marec 2018 – zást. MsKS

Ing. František Botka prezentoval kultúrny program na mesiac marec 2019, ktorý je spracovaný v letáku Kam v Šali. Členom komisie bol zaslaný e-mailom tajomníčkou komisie dňa 26.2.2019 a do domácností bol distribuovaný prostredníctvom Slovenskej pošty dňa 28.2.2019. Marec je bohatý na kultúrno-spoločenské podujatia, uviedol napr.: Fašiangový sprievod, Ľudová veselica, Výstava výtvarných  „ Vesmír očami detí“,  Vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach“, Oldies party,  divadelné predstavenie „Otvorené manželstvo“,  Expedičná kamera, Najlepší športovci za rok 2018, divadelné predstavenie „Bosé nohy v parku“,  Hviezdoslavov Kubín, Kladenie vencov, súťaž pre školy „Ukáž čo vieš?...

Ďalej informoval:

 • MsKS obnovuje činnosť dychovky v Šali, v posledný februárový týždeň sa uskutočnilo prvé stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo 8 hudobníkov. Je potrebné ešte získať aspoň ďalších troch hudobníkov a speváčky(ov). Taktiež pre FS Šaľan hľadá MsKS speváčky(ov).  
 • Dňa 5.3.2019 sa zúčastnili Mgr. Roman Hatala a PhDr. Katarína Jamrichová na školení k projektu „Folklór - duša Slovenska“, ktorý je zameraný na podporu aktivít v oblasti tradičnej slovenskej kultúry. O túto podporu sa môže mesto Šaľa uchádzať do 25.3.2019. Výzvu na predkladanie žiadostí vyhlásil Fond na podporu umenia v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky dňa 26.2. 2019.
 • Tento rok je naplánovaná rekonštrukcia DK Šaľa.

 

Peter Hlavatý:

 • poďakoval  pracovníkom MsKS a ešte zvlášť aj obidvom technikom, za výborne zvládnuté vianočné trhy,
 • pochválil pracovníkov MsKS za veľmi dobre zorganizovaný mestský ples,

 

Mgr. Miroslav Demín:

 • v súvislosti s obnovením činnosti dychovky navrhol usporiadať podujatie na počesť Karola Šormana,
 • poďakoval v mene Divadla ASI MsKS za výbornú spoluprácu a vytvorenie priaznivých podmienok na činnosť,

 

Mgr. Alena Demková:

 • poďakovala v mene  DS Materinky MsKS za výbornú spoluprácu, poskytnuté priestory, techniku, technikov,

 

 

 

Ing. Gabriela Lacková:

 • pochválila MsKS a poďakovala za výber divadelných predstavení, naposledy usporiadané predstavenie  „Frida – maľovať a milovať“, bolo výborné.

 

Uznesenie 4/01/2019:  Komisia berie na vedomie prezentované kultúrno-spoločenské podujatia.

 

Uznesenie 5/01/2019: Komisia ukladá úlohu vedúcemu MsKS, zistiť do budúceho zasadnutia komisie, či bude dodržaný termín ukončenia rekonštrukcie SD Veča.

 

 

 1. Voľba podpredsedu komisie – návrhy členovia komisie

Za podpredsedu komisie bol navrhnutý Mgr. Miroslav Demín.

Hlasovanie: za 9, zdržal sa 1

 

Uznesenie 6/01/2019:  Komisia hlasovaním odsúhlasila, že podpredsedom komisie sa stáva Mgr. Miroslav Demín.

 

 

 1. Výročie Nežnej revolúcie – 30 rokov – príprava tematických podujatí – členovia komisie

Mgr. Miroslav Demín priniesol fotografie z diania pri DK v Šali  dňa 27.11.1989 od pána Pospiša.

Zbiera materiál na publikáciu k 17. novembru - 30. výročie Nežnej revolúcie. S  Ing. Eliškou Vargovou vypracovali projekt na VÚC Nitra na financovanie jej vydania.

Navrhol, že by sa uskutočnilo niekoľko aktivít, na ktorých by sa podieľalo MsKS, CVČ, MsKJJ, SŠÚ a prípadne aj ďalšie inštitúcie, v dňoch do 11 do 17.11.2019:

 • 11.11.2019 Deň vlčích makov – Ing. Čižmáriková,
 • výstava fotografií v Galérii FOCESA z diania v Prahe – Igor Boháč,
 • besedu so spisovateľom napr.: p. Feldekom v MsKJJ – Mgr. Gerová,
 • premietanie filmov – Mgr. Kováčová,
 • 16.11.2019 verejný happening pred MsÚ – Mgr. Hatala,
 • sprievodné podujatie podľa návrhu študentského parlamentu – Tomáš Benkovič,
 • nazvať park pri DK napr.: Park 17. novembra,
 • osadiť v parku pamätnú tabuľu.

 

Mgr. Mária Farkašová, Mgr. Peter Buday PhD:

 • páči sa im myšlienka zapojiť do podujatia študentov, navrhujú uprednostniť odľahčený, odpolitizovaný spôsob,

 

Miroslav Schindler:

 • vyjadril obavu, že mládež neprejaví záujem o uvedené podujatie,

 

Uznesenie 7/01/2019:  Komisia odsúhlasila predbežný návrh programu k výročiu Nežnej revolúcie a ďalej sa bude touto témou zaoberať.

 

 

 1. Rôzne

Predseda komisie Peter Hlavatý:

 • Ing. Eliška Vargová mu poslala dňa 13.2.2019 e-mailom požiadavku od mesta Telč, koho pošle mesto Šaľa dňa 18.5.2019 do Telča na podujatie „Folklór v máji“. Uviedla, že podľa záznamov v Telči ešte nebol mesto Šaľa reprezentovať detský folklórny súbor.

 

Uznesenie 8/01/2019:  Komisia odporučila účasť DFS Šaľanček na podujatí v Telči.

 

 • Ing. Gabriela Lacková preposlala dňa 26.2.2019 e-mailom členom komisie pripomienky od p. Pačesovej, členovia komisie sa vyjadrili nasledovne:  pripomienky nevychádzajú z reality, nie sú objektívne, niektoré nesúvisia s činnosťou komisie.

 

Uznesenie 9/01/2019:  Komisia odporučila p. Pačesovej navštíviť CVČ, MsKS a MsKJJ, reálne sa zoznámiť s činnosťou týchto zariadení a pripomienky konzultovať s ich vedením.

 

Mgr. Peter Buday PhD.:

 • dal do pozornosti komisie  zlý stav náhrobného  kameňa Štefana Almášiho na mestskom cintoríne v Šali, ktorý je historickou pamiatkou.

 

Uznesenie 10/01/2019:  Komisia kultúry odporučila, aby predseda komisie do budúceho zasadnutia komisie zistil vlastnícky vzťah k náhrobníku a až potom sa tým bude komisia ďalej zaoberať.

 

Ing. Gabriela Lacková:

 • požiadavka od p. Chatrnúchovej o poskytnutie priestorov na výstavu obrazov,

 

Uznesenie 11/01/2019:  Komisia kultúry odporučila p. Chatrnúchovej, aby sa  skontaktovala s Klubom výtvarníkov Terra Wag, ktorý zabezpečuje výstavu umeleckých diel Šaľanov na MsÚ v Šali. Umelecké diela sa budú meniť každé tri mesiace.

 

 

 1. Návrh na uznesenie

Uznesenia sú uvedené v jednotlivých bodoch.

 

 

 1. Ukončenie

Predseda komisie na záver poďakoval prítomným členom komisie za účasť na rokovaní.

 

 

Šaľa, 5.3.2019

 

 

zapísala: Jozefína Karlubíková

     tajomníčka komisie

 

 

 

  Peter Hlavatý

                                                                                                          predseda komisie

 

 

Na vedomie:

 1. primátor mesta
 2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
 3. predseda a členovia komisie
 4. tajomníčka komisie
 5. vedúci MsKS - Ing. Botka
 6. referent kultúry a cestovného ruchu - Ing. Čižmáriková
 7. riaditeľka MsKJJ – Mgr. Gerová