Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 05.02.2020 - 15:22  //  aktualizácia: 05.02.2020 - 15:24  //  zobrazené: 393

01/2020 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 01/2020  |  dátum konania: 27.01.2020
Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková,                   Miloš Rehák,  Ing. Gabriela Braníková, Mgr. Radovan Földvári, Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Peter Sűss, PhDr. Marián Šperka, Ing. Petronela Viždáková, Ing. Petra Szalayová
 
Prizvaný: Mgr. Miroslav Martinček
 
Za verejnosť: Július Papp, Samuel Szarka
 
 
Program: 
 
1. Úvod
2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa 
3. Informácia o priebehu stretnutí spojených s projektom Sila zvyku v rámci IMP
4. Informácia o pokračovaní vo výrube stromov
5. Rôzne
6. Záver
 
1.Úvod
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Prítomní boli všetci 11  členovia komisie a komisia tak bola uznášaniaschopná. Okrem členov sa komisie zúčastnil aj Július Papp a Samuel Szarka, ktorí prišli ako verejnosť. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.
 
2.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
Mgr. Miroslav Martinček informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za mesiac január. Ku dňu komisie bolo zaznamenaných 314 priestupkov, z ktorých takmer polovicu tvorili dopravné priepustky. Mgr. Martinček tiež poznamenal, že sa za posledné obdobie zvýšil počet verejného pohoršenia, na čo majú vplyv ľudia bez doma, ktorí prespávajú na železničnej stanici.                                   Ing. Róbert Andráši  sa informoval o stave vrakov, ktoré nahlasoval MsP na ul. Nešporova a Okružná a tiež autá parkujúce v križovatke. Mgr. Martinček uviedol, že MsP oba tieto vraky eviduje, avšak ich odstránenie nie je jednoduché, nakoľko majiteľ vraku na Okružnej ulici zomrel a čaká sa na dedičské konanie, aby sa výzva na jeho odstránenie dala poslať inej osobe. Zároveň uviedol, že pravdepodobne vo vraku prespáva jeho brat bezdomovec, čo nezodpovedá skutočnosti, lebo ten je ubytovaný v krízovom centre. RSDr. Peter Gomboš dodal, že preveroval dedičské konanie súvisiace aj s novým majiteľom tohto vraku u notára. Notár potvrdil, že dedičské konanie bude ukončené prvý februárový týždeň a po nadobudnutí jeho  právoplatnosti nový majiteľ môže konať. Čo sa týka druhého vraku na Nešporovej ulici, tak majiteľ tohto auta je v konflikte s pneuservisom, ktorý mu auto opravoval.  Zamestnanec mestského úradu už majiteľovi poslal výzvu na odstránenie, avšak ten má na to lehotu 60 dní. Ing. Peter Sűss sa informuje ohľadne odstaveného auta  pri ceste v mestskej časti Veča, nakoľko uvedené vozidlo má papuču a stojí tam už nejakú dobu. Mgr. Martinček objasňuje, že k uvedenému autu sa nikto nehlási a nie je známy ani majiteľ a preto ak sa do 30 dní nikto neozve, tak toto vozidlo bude odstúpené štátnej polícií a bude vyzvaný správca komunikácii, čo je v tomto prípade SSC na odstránenie tohto vozidla z cesty.
Čo sa týka zvýšeného počtu verejného pohoršenia v budove železničnej stanice ľuďmi bez domova tak komisia odporúča MsP zariadiť, aby hliadka v skorých ranných hodinách pravidelne niekoľkokrát navštívila budovu železničnej stanice a v prípade potreby zjednala nápravu  cez inkriminované časy,       t. j. od štvrtej hodiny rannej. Mgr. Martinček to berie na vedomie avšak dodáva, že pred 8 hodinou sú policajti na priechodoch pred základnými školami, ale zabezpečí aj hliadkovanie na železničnej stanici. Tiež dáva do pozornosti, že by bolo dobré upovedomiť cestujúcich poprípade dať oznam v priestoroch stanice, aby v takýchto prípadoch volali priamo mestskú políciu a nie uverejňovať to na sociálne siete, čo je zdĺhavejšia cesta kým sa to dostane ku kompetentným.
 
UZNESENIE č. I/1
Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.
3.Informácia o priebehu stretnutí spojených s projektom Sila zvyku v rámci IMP
PhDr. Marián Šperka informoval prítomných  o priebehu stretnutí v rámci projektu Sila zvyku. Doposiaľ sa konali štyri  stretnutia,  na ktorých sa zúčastnili lektori zo Šale a aj z Nitry. Ďalším zámerom je tento projekt viac spropagovať medzi mládežou a občanmi a to aj za spolupráce RTV Krea. V marci sa bude konať stretnutie v Reykjaviku, kde sa zúčastňujú všetky krajiny, ktoré sú zapojené, alebo realizujú takýto projekt, a preto by bolo dobré ak by tam bol aj zástupca z mesta Šaľa. To je potrebné riešiť s primátorom, dodal predseda komisie. PhDr. Marián Šperka informoval prítomných, že sa o tomto stretnutí tiež rozprával s redaktormi  RTV Krea a boli by ochotní spraviť spot z konferencie. Členovia komisie sa zhodli, že lepšie by bolo takýto spot natočiť u nás v meste a nie na konferencii v Rejkjaviku čo je otázne či tam vôbec bude naše zastúpenie. Tento spot by poukázal na obsah projektu čo by bolo občanom a najmä mládeži bližšie. Mgr. Radovan Földvári sa zaujímal, aký by mal byť výstup takéhoto spotu. PhDr. Marián Šperka upresnil, že takéto video za spolupráce s RTV Krea by sa dalo na stránku mesta a tiež na DVD do všetkých základných škôl.
 
4.Informácia o pokračovaní vo výrube stromov
Ing. Gabriela Braníková informovala členov komisie ako už bolo spomínané na predošlých zasadnutiach, že mestu Šaľa boli zaslané dve žiadosti od Urbariátu na výrub dohromady štyridsiatich  topoľov pri rieke Váh. Od januára 2020 platí nová legislatíva a tak sa druhá žiadosť pozastavila nakoľko nie je v kompetencii mesta dávať súhlas ale má ho dať Okresný úrad.  Ing. Petronela Vižďáková uviedla, že okresný úrad čaká na túto druhú žiadosť a podľa jej obsahu podnikne ďalšie kroky. 
 
5. Rôzne. 
Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš, ktorý je zároveň aj vedúci krízového centra     vzhľadom na to, že sa diskutovalo aj na tému ľudia bez domova, či už ohľadne vraku na Okružnej, alebo na stanici, opísal činnosť, a prácu s klientmi. Poukázal na skutočnosť, že práve na stanici prespávajú tí ktorí s krízovým centrom nemajú nič spoločné, ba naopak boli oslovení priamo na stanici o možnosť ubytovať sa, čo však oni odmietajú práve pre ich neochotu  podriadiť sa podmienkam krízového centra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záver
Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.
 
 
 
 
 
 
 
         RSDr. Peter Gomboš
             predseda komisie
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Petra Szalayová