Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 06.05.2021 - 09:41  //  aktualizácia: 31.01.2024 - 13:08  //  zobrazené: 1155

01/2021 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 01/2021  |  dátum konania: 27.04.2021

 

 

 

Dátum a miesto: 27. apríla 2021 (utorok) o 16,00 h na MsÚ v Šali

 

Prítomní: Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Peter Buday, PhD., Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art., Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková, Mgr. Roman Hatala, p. Ivan Wanak

 

Neprítomní: Ing. Milica Kováčová Karlubíková – ospravedlnená, Miroslav Schindler– neospravedlnený, Ing. Elena Matajsová – ospravedlnená, Ing. Vladimír Vicena – ospravedlnený

 

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. 3 D nápis Veče – Ing. Vladimír Vicena
 3. Kaplnka rodu Feketeházyovcov – p. Ivan Wanak
 4. Aktuálny stav rekonštrukcie DK Šaľa – Ing. Elena Matajsová
 5. Správa o činnosti ZPOZ za rok 2020 – Ing. Martina Čižmáriková
 6. Schválenie kroník 2018 a 2019 – Ing. Martina Čižmáriková
 7. Informácia o kronikách 2016, 2017 a 2020 – Ing. Martina Čižmáriková.
 8. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry pre rok 2021 – Ing. Martina Čižmáriková
 9. Vyhodnotenie návrhov na ocenenie TČR 2020 – členovia komisie
 10. Určenie termínu a spôsobu odovzdania ocenení TČR 2020, program TČR – členovia komisie
 11. Plán letných aktivít MsKS (kultúrne leto, letné kino...) – Ing. František Botka
 12. Stav pamätihodností, pamiatok, ich označenie, ich propagácia, osveta – Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Roman Hatala
 13. VZN č.14/2011 o evidencii pamätihodností – Mgr. Miroslav Demín
 14. Informácia o súťaži „Spoznaj svoje mesto“ – Mgr. Roman Hatala
 15. Rôzne
 16. Ukončenie

 

 

Prizvaní:

 

-      Ing. Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

-      Ing. Elena Matajsová, ref. pre investičnú činnosť

-      Mgr. Roman Hatala, ref. MsKS

-      Ing. Vladimír Vicena

-      p. Ivan Wanak

 

 

Priebeh zasadnutia:

 

 

 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Hlavatý privítal na zasadnutí komisie prizvaných hostí a všetkých prítomných členov komisie. Prezentovalo sa 9 členov komisie,  predseda skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Program rokovania poslala členom komisie tajomníčka komisie elektronicky. Prítomní členovia súhlasili s programom v pozvánke, zasadnutie sa nieslo v súlade s ním.

 

 

2.   3 D nápis Veče – Ing. Vladimír Vicena

Z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti Ing. Vladimíra Vicenu sa o tomto bode nerokovalo.

 

 

 1. Kaplnka rodu Feketeházyovcov – p. Ivan Wanak

Informoval prítomných o aktuálnom stave kaplnky rodín Feketeovej a Feketeházyovej, pod ktorou sa nachádza rodinná hrobka (krypta), v ktorej je pochovaný aj významný konštruktér a staviteľ, rodák zo Šale János Feketeházy. Kaplnku dal postaviť jeho otec Dominik Feketeházy a svokor Jozef Fekete. Kaplnka je evidovaná v Zozname pamätihodností mesta Šaľa.

V súčasnej dobe uvedený objekt chátra, preto sa obracia prostredníctvom komisie na mesto Šaľa a hľadá finančné zdroje na rekonštrukciu objektu.  V marci 2021 bol vyhotovený posudok s odhadom ceny, ktorý predložil k nahliadnutiu členom komisie. Jedná sa o čiastku 7 378,20 Eur.

Rodina finančne prispela na zafinancovanie reštauračných prác - 4 sošky a kríž. Nachádza sa tu aj zvon, ktorý bol odliaty v roku 1928.

Kľúče sa nachádzajú u p. Wanaka, ako najstaršieho potomka rodiny. V minulosti býval jeden kľúč aj na Farskom úrade v Šali.

Kaplnka by mohla slúžiť aj na verejné účely, napr.: smútočné obrady, omše, turistické prehliadky...

Členovia komisie vyslovili niekoľko návrhov na financovanie, napr.: získať finančné prostriedky sledovaním  výziev na predkladanie projektov, usporiadaním verejnej zbierky...

Mgr. Peter Buday, PhD. odporučil, aby mesto venovalo pozornosť tejto pamätihodnosti, nakoľko rodina Feketeházyovcov bola významnou šalianskou rodinou.

 

Uznesenie -/01/2021: Komisia berie na vedomie informácie o aktuálnom stave kaplnky rodín Feketeovej a Feketeházyovej.

 

Uznesenie -/01/2021: Komisia odporúča predsedovi komisie zistiť majetkové pomery ku kaplnke rodín Feketeovej a Feketeházyovej, aby sa mohli  hľadať finančné zdroje na jej obnovu.

 

 

 1. Aktuálny stav rekonštrukcie DK Šaľa – Ing. Elena Matajsová

Ing. Elena Matajsová spracovala materiál: „Informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie Domu kultúry Šaľa“ aj s priloženou fotodokumentáciou rozsahu a priebehu prác. Materiál prezentoval predseda komisie, nakoľko Ing. Elena Matajsová sa z rokovania ospravedlnila.

V materiáli jeuvedený rozsah realizácie prác v exteriéri a interiéri, spôsob financovania, zrealizované búracie práce, práce v súčasnej realizácii, zisteniaa riešenia v priebehu realizácie...

Materiál obsahuje aj informáciu, že úprava priestorov pred budovou a vedľa budovy DK Šaľa nie sú súčasťou projektu, avšak ich úprava bude ku kolaudácii stavby nevyhnutná, čo buderiešené v spolupráci s mestským architektom.

 

Uznesenie 1/01/2021: Komisia berie na vedomie informácie o aktuálnom stave rekonštrukcie Domu kultúry Šaľa. 

 

 

 

Uznesenie 2/01/2021: Komisia navrhuje, aby členovia komisie boli prizvaní na rokovanie s mestským architektom o úprave priestorov pred budovou a vedľa budovy DK Šaľa.

 

 

 1. Správa o činnosti ZPOZ za rok 2020 – Ing. Martina Čižmáriková

Prezentovala Správu o činnosti ZPOZ za rok 2020, ktorú členom komisie zaslala na preštudovanie elektronicky. Informovala prítomných o rozpočte a čerpaní finančných prostriedkov, o uskutočnených obradoch a podujatiach, materiálnom zabezpečení...

V roku 2020 sa uskutočnilo 64 sobášov, 1 zlatá svadba a 12 uvítaní dieťatka. Ďalej sa uskutočnili 2 obrady s jubilantmi, nakoľko v marci 2020 mesto Šaľa pozastavilo organizovanie stretnutí s oslávencami pre situáciu zamedzenia šírenia koronavírusu.

V správe uviedla v časovom slede všetky podujatia organizované ZPOZ a tiež všetky podujatia, na ktorých sa ZPOZ organizačne i finančne podieľal.

Všetky uskutočnené obrady sú zaznamenané v Pamätnej knihe ZPOZ mesta Šaľa a všetky dôležité udalosti a podujatia uskutočnené na pôde mesta Šaľa sú zaznamenané Pamätej knihe mesta Šaľa. V roku 2020 boli skompletizované aj údaje do Kroniky 2018 a Kroniky 2019.

 

Uznesenie 3/01/2021: Komisia berie na vedomie Správu o činnosti ZPOZ za rok 2020.

 

Uznesenie 4/01/2021: Komisia odporúča na schválenie MsZ Správu o činnosti ZPOZ za rok 2020, ktorá bude súčasťou Správy o činnosti MsKS za rok 2020.

 

 

 1. Schválenie kroník 2018 a 2019 – Ing. Martina Čižmáriková

Informovala prítomných, že spracované kroniky poslala členom komisie na korekciu elektronicky. Všetky pripomienky členov komisie boli následne do textu kroník doplnené.

 

Uznesenie 5/01/2021: Komisia schvaľuje text Kroniky 2018.

 

Uznesenie 6/01/2021: Komisia schvaľuje text Kroniky 2019.

 

 

 1. Informácia o kronikách 2016, 2017 a 2020 – Ing. Martina Čižmáriková

Kronika 2016 bude spracovaná do konca augusta 2021, Kronika 2017 do konca októbra 2021 a Kronika 2020 do konca augusta 2021.

 

Uznesenie 7/01/2021: Komisia berie na vedomie informáciu o kronikách 2016, 2017 a 2020.

 

 

 1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry pre rok 2021 – Ing. Martina Čižmáriková

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry pre rok 2021 bola zverejnená  v januári 2021. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa je potrebné doručiť do podateľne MsÚ Šaľa v termíne do 28.5.2021. V prípade nevyčerpania všetkých finančných prostriedkov bude zverejnená ďalšia výzva. Celková výška dotácií pre túto oblasť pre rok 2021 je 10 000,00 EUR. Komisii predloží žiadosti o poskytnutie dotácií na posúdenie začiatkom júna, aby odporučenie komisie na udelenie dotácií nad 200,00 EUR mohlo byť predložené na schválenie MsZ dňa 24.6.2021 a odporučenie komisie na udelenie dotácií do 200,00 EUR (vrátane)  mohlo byť predložené na schválenie primátorovi mesta Šaľa Mgr. Jozefovi Belickému.

Uznesenie 8/01/2021: Komisia berie na vedomie informáciu o zverejnenej Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry pre rok 2021.

 

 

 

 1. Vyhodnotenie návrhov na ocenenie TČR 2020 – členovia komisie

Podpredseda komisie na úvod prezentoval všetky návrhy na udelenie ocenenia TČR 2020 aj s odôvodnením navrhovateľov. Spolu bolo podaných 20 návrhov. Členovia komisie  hlasovaním rozhodli udeliť ocenenia 15 laureátom.

Laureáti:

 • divadlo                                                        Jana Feketeová
 • film                                                             Miroslav a Magdaléna Bartovicoví
 • knižná tvorba a publicistika                        Michaela Harabišová

                                                                              Michael Zemko

 • etnografia (folklór)                                     Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka
 • propagácia mesta                                        pracovníci MsKS

                                                                              Mládežnícky parlament mesta Šaľa

 • výstavy                                                        Pod rúškom

Medzinárodná konferencia s výstavou o divadelníctve v Šali a regióne

 • mimoriadne ocenenie za dlhoročnú            Milan Pospiš

aktívnu prácu v oblasti umenia                   Roman Budai

                                                                    Mgr. Nora Valentínová, DiS. art.,

                                                                    Mgr. Henrieta Záležáková

                                                                    Mgr. Mária Hikkelová

                                                                    Ing. Michal Malárik

                 

Uznesenie 9/01/2021: Komisia schvaľuje laureátov na ocenenie TČR 2020.

 

 

 1. Určenie termínu a spôsobu odovzdania ocenení TČR 2020, program TČR – členovia  komisie

Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutoční pravdepodobne koncom júna. O presnom termíne a spôsobe odovzdania ocenení TČR 2020 bude komisia informovať neskôr.

 

 

 1. Plán letných aktivít MsKS (kultúrne leto, letné kino...) – Ing. František Botka

Počas letných mesiacov – jún, júl a august plánuje MsKS zorganizovať premietanie na amfiteátri, koncerty na nádvorí kaštieľa – Kultúrne leto 2021 a v dňoch 17. a 18.9.2021 Šaliansky jarmok.

 

Uznesenie10/01/2021: Komisia berie na vedomie plán letných aktivít MsKS.

 

 

 1. Stav pamätihodností, pamiatok, ich označenie, ich propagácia, osveta – Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Roman Hatala

Prerokovanie tohto bodu sa presúva na najbližšie zasadnutie komisie.

 

 

 

 1. VZN č.14/2011 o evidencii pamätihodností – Mgr. Miroslav Demín

Prerokovanie tohto bodu sa presúva na najbližšie zasadnutie komisie

 

 

 1. Informácia o súťaži „Spoznaj svoje mesto“ – Mgr. Roman Hatala

Do súťaže bolo spracovaných už veľa zaujímavých tém z histórie mesta. Zapája sa veľké množstvo ľudí a túto aktivitu verejnosť hodnotí veľmi pozitívne.

 

Uznesenie 11/01/2021: Komisia berie na vedomie informácie o súťaži „Spoznaj svoje mesto“.

 

 

 1. Rôzne

Rokovanie v tomto bode sa nekonalo.

 

 

 1. Ukončenie

Predseda komisie na záver poďakoval prítomným členom komisie a prizvaným hosťom za účasť na zasadnutí.

 

 

 

 

 

Šaľa, 27.4.2021

 

zapísala: Jozefína Karlubíková

    tajomníčka komisie

Peter Hlavatý

                                                                                                          predseda komisie

 

 

Na vedomie:

 1. primátor mesta
 2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
 3. predseda a členovia komisie
 4. tajomníčka komisie
 5. vedúci MsKS - Ing. Botka
 6. referent pre kultúru a šport - Ing. Čižmáriková