Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 11.02.2009 - 16:58  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:54  //  zobrazené: 1859

02/2009 zasadnutie komisie hospodársko – finančnej

číslo: 02/2009  |  dátum konania: 09.02.2009

Prítomní: Karas Zoltán,  Ing. Erik Mikloš,  Ing. Tibor Lovecký,   p. Ľuboš Aláč, Ing. Jana Lišková, Ing. Peter Hollý, Ing. Kántor Marián, Ing. Renata Petrová, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Stredanský Ľubomír, Ing. Matkovič Juraj
 Ladislav Gáll – prednosta MsÚ

Ospravedlnení: Ing. Monika Molnárová, Ing. Juraj Potúček

1. Návrh na odmenu primátorovi mesta Šaľa za rok 2008

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na odmenu primátorovi mesta Šaľa za rok 2008, návrh na odmenu predstavuje výšku 40 % súčtu platov za obdobie roka 2008    a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 303 :
komisia súhlasí s predloženým Návrhom na odmenu primátorovi mesta Šaľa za rok 2008,  ktorá predstavuje výšku 40 % súčtu platov za obdobie roka 2008 t.j. 12.886 EUR.

2. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa, návrh na odmenu predstavuje výšku 20 % z jej mesačného platu s účinnosťou od 1. 2. 2009 do 31. 12. 2010 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 304 :
• komisia nesúhlasí s predloženým návrhom na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa
• komisia navrhuje schváliť odmenu hlavnej kontrolórke za obdobie od 1.9.2008 do 31.12.2008 vo výške 20 % z úhrnu miezd za uvedené obdobie
• komisia navrhuje do budúcnosti predkladať návrh na odmenu hlavnej kontrolórke za spätné obdobie

3. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v mesta Šaľa – 1. etapa“

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v mesta Šaľa – 1. etapa“  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 305 :
komisia súhlasí s Predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v mesta Šaľa – 1. etapa“ v predloženom znení

4. Róbert Meleg – žiadosť o prenájom pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Róberta Melega o prenájom pozemku o výmere 25 m2, časť parc.č. 2667/3 za účelom umiestnenia prenosenej garáže  na ul. Nešporovej, kde  sú už umiestnené tri prenosné garáže  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 306 :
• komisia súhlasí so stanoviskom Výboru mestskej časti č. 1, t.j. odporúča vyžiadať od MET Šaľa spol. s r.o. stanovisko ohľadom nefunkčného teplovodu na par.č. 2667/3, či je možné nad toto nefunkčné teplovodné potrubie postaviť stavbu garáže. V prípade súhlasného stanoviska využiť uvedenú parcelu na možnosť min. troch garáží. Vysporiadať celú parcelu tak, aby mesto nemalo v budúcnosti žiadne náklady s jej udržiavaním.
• komisia navrhuje v prípade odsúhlasenia predaja tohto pozemku odpredaj formou verejnej súťaže

5. Kiarafinance s.r.o. Ladislav Gasparovics – žiadosť o zmenu nájomcu 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť s.r.o. Kiarafinance, Ladislav Gasparovics o zmenu nájomnej zmluvy č. 1/2006 – OSMM/G-G Company zo dňa 10 .2. 2006 v časti „nájomca“, kde z pôvodného nájomcu Kiarafinance s.r.o. žiadateľ požaduje zmneu na Kiara s.r.o.   a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 307
komisia súhlasí so stanoviskom MsR t.j. schváliť zmenu nájomcu až po vysporiadaní všetkých záväzkov spoločnosti Kiarafinance s.r.o. Ladislav Gasparovics voči mestu Šaľa

5. MERK REALITY a.s., Gabriel Sedlák a manž. Mgr. Matilda, Trnovec nad Váhom
      Mesto Šaľa
– dohoda o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k Objektu obchodu a služieb súp.č. 7124 na ul. Vlčanskej v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť MERK REALITY a.s. o doriešenie vlastníckeho vzťahu k stavbe „Objekt obchodu a služieb“ ( Kvetinárstvo, súp.č. 7124, orient.č. 8, Cestovná kancelária, súp.č. 7124, orient.č. 10, Verejné WC, súp.č. 7124, orient.č. 12 )  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 308
• komisia súhlasí s Dohodou o vysporiadaní  podielového spoluvlastníctva k Objektu obchodu a služieb súp.č. 7124 na Vlčanskej ul. v Šali
• komisia odporúča uzatvorenie  Zmluvy o správe spoločných častí a spoločných zariadení

7. Návrh Zmluvy o združení finančných prostriedkov na realizáciu akcie „Rekonštrukcia križovatky ciest II/573, III/5085 a Družstevnej ul. Šaľa“

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Zmluvy o združení finančných prostriedkov na realizáciu akcie „Rekonštrukcia križovatky ciest II/573, III/5085 a Družstevnej ul. Šaľa“
medzi Mestom Šaľa a Nitrianskym samosprávnym krajom   a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 309 :
komisia súhlasí s predloženým Návrhom Zmluvy o združení finančných prostriedkov na realizáciu akcie „Rekonštrukcia križovatky ciest II/573, III/5085 a Družstevnej ul. Šaľa“

8. Cenník poplatkov – VIII. Jarmok tradičný remesiel v Šali 2009

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh cenníka poplatkov na VIII. jarmok tradičných remesiel v Šali 2009 a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 310 :
komisia odporúča schváliť Cenník poplatkov nasledovne:

-    občerstvenie, atrakcie, ovocie, zelenina, potraviny, medovina, sušené ovocie:
pôvodný návrh: 8 EUR                       návrh komisie           10 EUR

- cukrovinky, cukrová vata, jadierka, pukance, trdelníky, textil, odevy ....
pôvodný návrh: 4 EUR                      návrh komisie            5 EUR

- bižutéria, šperky, okuliare, náboženské predmety, suveníry....
pôvodný návrh:   2 EUR                   návrh komisie              3 EUR

- cena za prenájom dreveného stánku od organizátora
pôvodný návrh:   16,60 EUR             návrh komisie             20 EUR

9. Dopad finančnej a hospodárskej krízy na podiel obcí DP FO pre rok 2009

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Dopad finančnej a hospodárskej krízy na podiel obcí DP FO pre rok 2009  a  schválila nasledovné uznesenie:
- nebolo prijaté žiadne uznesenie komisie

10. Návrh na zmenu Uznesenia č. 1/2008 – XXIV. z 1. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 7. februára 2008 – materiál č. B 4/1/09

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na zmenu Uznesenia č. 1/2008 – XXIV. z 1. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 7. februára 2008 – materiál č. B 4/1/09 a prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 311
komisia súhlasí s Návrhom na zmenu Uznesenia č. 8/2008 – XV. z 8 riadneho 
zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 11.12.2008

11. Správa o činnosti mesta Šaľa za rok 2008
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Správu o činnosti mesta Šaľa za rok 2008 a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 312
komisia berie na vedomie Správu o činnosti mesta Šaľa za rok 2008