Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 10.03.2009 - 14:05  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:54  //  zobrazené: 1899

02/2009 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 02/2009  |  dátum konania: 06.03.2009

Prítomní: RSDr. Gomboš, JUDr. Marinčák, Mgr. Šperka, Mgr. Mika, Ing. Vičíková, p. Jaroš,
                  p. Valent, Ing. Topercerová, 
Ospravedlnení: MUDr. Grell, MUDr. Bečár, MUDr. Hikkel, Ing. Galbavá, Mgr. Zozuláková
Prizvaní:  PhDr. Kuklovský, p. Sklenár

Zasadnutie otvorila a viedla Ing. Zuzana Vičíková, podpredsedníčka komisie. V úvode rokovania oznámila prítomným, že predseda komisie MUDr. Jozef Grell sa ospravedlnil a rokovania sa nezúčastní. Podpredsedníčka komisie privítala prítomných a skonštatovala, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné.
Komisia  rokovala podľa nasledujúceho programu:

Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie návrhu podujatia „Vyhlásenie najlepších športovcov,
kolektívov, trénerov a funkcionárov mesta Šaľa za rok 2008“
3. Rôzne
4. Záver

k bodu č. 2

Kandidátov na ocenenie najlepších športovcov za rok 2008 predložili jednotlivé športové kluby pôsobiace na území Mesta Šaľa na základe kritérií pre vyhodnotenie najlepších športovcov mesta Šaľa.
Návrh kandidátov tvorí prílohu tejto zápisnice.

V diskusii JUDr. Marinčák uviedol, že  v uvedenom Návrhu, Klub bojového umenia TAEKWON-DO I.T.F Šaľa predložil v kategórii Jednotlivci- mládež troch kandidátov na ocenenie, čo je v rozpore s vypracovanými kritériami pre vyhodnotenie športovcov. Je potrebné s uvedeným klubom dohodnúť, ktorých dvoch kandidátov navrhnú na ocenenie najlepších športovcov za rok 2008.

P. Jaroš  podal návrh na ocenenie najlepších športovcov za rok 2008 v kategórii Osobitné ocenenie aj pre p. Štefana Žiga. Uviedol, že  Štefan Žiga je masérom futbalového klubu Slovan Duslo Šaľa. Menovaný poskytol v stretnutí v Starej Ľubovni prvú pomoc hráčovi Petrovi Mahútovi, ktorému zapadol jazyk.

Hlasovanie: Prítomní : 8, Za: 8

U z n e s e n i e č. 10/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča:
a) Klubu bojového umenia TAEKWON-DO I.T.F Šaľa  vybrať a nahlásiť  dvoch kandidátov  v kategórii Jednotlivci - mládež  na ocenenie najlepších športovcov za rok 2008
b) doplniť návrh  na ocenenie v kategórii Osobitné ocenenie p. Štefana Žiga
c) oceniť najlepších športovcov za rok 2008  v uvedenom zozname bez poradia.

Zoznam najúspešnejších športovcov za rok 2008 tvorí prílohu zápisnice.
Členovia komisie sa vyjadrili aj k zabezpečeniu podujatia po kultúrnej a technickej stránke. Po diskusii prijali nasledovné stanovisko:

Hlasovanie: Prítomní: 8 , Za: 8

U z n e s e n i e č. 11/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča:
 uskutočniť podujatie „Vyhlásenie najúspešnejších športovcov Mesta Šaľa  a okresu za rok 2008“ na deň 31.03.2009 so začiatkom o17,00 hod. v kinosále MsKS v Šali
 uskutočniť spoločenskú časť  v estrádnej sále MsKS v Šali
 za moderátorov na podujatí  členov Zboru pre občianske záležitosti Ing. Alžbetu Sedliačikovú a  p. Jozefa Košeca
 zabezpečiť kultúrny program / referát kultúry/
 zabezpečiť občerstvenie v sume cca 5 EUR na osobu firmou DOMINO Šaľa
 zabezpečiť pútač,  výzdobu – kvetinový kôš v sume cca 16,60 EUR
 zakúpiť poháre pre ocenených a kvety/ karafiáty/ pre ocenené športovkyne
 vydať bulletin Najúspešnejších športovcov za rok 2008
 pripraviť pozvánky a propagačný materiál na spoločné podujatie Mestského úradu v Šali a Okresnej asociácie telovýchovných jednôt a klubov.

k bodu č. 3

V bode „Rôzne“ podpredsedníčka komisie  prečítala list Slovenského paralympijského výboru/ SPV/ v ktorom vyjadrili poďakovanie za pomoc pri organizovaní minuloročnej celoslovenskej kampane „Na kolesách proti rakovine“. V liste sa píše, že výťažok minuloročnej zbierky/ 731 332,-Sk (24 275,78 EUR)/ sa použil na všetky štyri oblasti na ktoré sa projekt zameriava( výskum, liečba, kompenzácia a prevencia rakoviny). SPV aj v tomto roku podporí regionálnych organizátorov propagačnými materiálmi, plagátmi, letákmi, tričkami a hračkami JOJO. Slovenský paralympijský výbor vyzýva ľudí aj v našom meste, aby podporili boj proti rakovine a zapojili sa do projektu „Na kolesách proti rakovine“.

Členovia komisie vzali informáciu na vedomie a odporučili Mestu Šaľa zapojiť sa do projektu „Na kolesách proti rakovine“.

Hlasovanie: Prítomní: 8 , Za: 8
U z n e s e n i e č. 12/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča Mestu Šaľa zapojiť sa do projektu „Na kolesách proti rakovine“.

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu podpredsedníčka komisie Ing. Zuzana Vičíková sa poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie.