Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 01.06.2020 - 09:20  //  aktualizácia: 08.06.2020 - 08:07  //  zobrazené: 317

02/2020 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 02/2020  |  dátum konania: 25.05.2020

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

(02/2020)

 

Dátum: 25. 5. 2020

Miesto: Dom kultúry v Šali, zasadačka číslo 209

Prítomní: Peter Szalay, Ing. Ivan Kováč, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Tomáš Mészáros, Igor Bleho, Ladislav Jaroš, Jozef Holota, Jana Majdlenová,  Ing. Ladislav Mitošinka, Ing. Karol Molnár

Neprítomný: Ing. Patrik Ščasný

Prizvaný: Tomáš Benkovič

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Vyhlásenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2019 – zhodnotenie podujatia
 4. Doplnenie záväzných kritérií pre podávanie návrhov na ocenenia najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2020 a neskôr
 5. Dotácie pre oblasť športu na rok 2020
 6. PHSR – oblasť športu, vyhodnotenie dotazníkového prieskumu za rok 2019
 7. Koncepcia rozvoja športu
 8. Tréningová hokejová hala, Šaľa
 9. Multifunkčná hala pri Mestskej športovej hale v Šali
 10. Rôzne
 11. Záver

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal členov komisie mládeže a športu. Uviedol, že 2. zasadnutie v tomto roku sa uskutočňuje až teraz z dôvodu dodržiavania opatrení prijatých v súvislosti pandémie. Odprezentovalo sa 10 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie súhlasili s programom rokovania, ktorý im bol doručený prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 19. 5. 2020.

 

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 27. 1. 2020 a dodal, že uznesenia 1/5/2020 a 1/6/2020 sú v plnení.

K bodu 3: Vyhlásenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2019 – zhodnotenie podujatia

Predseda komisie stručne spomenul kultúrno-spoločenské podujatie Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2019, ktoré sa uskutočnilo  dňa 25. 2 2020 o 17,00 hod.  v divadelnej sále Domu kultúry v Šali. Peter Szalay hodnotil podujatie pozitívne a dobre zorganizované napriek tomu, že ocenených športovcov  bolo opäť niekoľko desiatok. Tajomníčka komisie  vyzdvihla moderátorku Mgr. Miloslavu Bartíkovú, ktorá tento rok celé podujatie odmoderovala sama. Peter Szalay dodal, že vzhľadom k súčasnej situácii, ktorá priniesla zrušenie rôznych športových súťaží a podujatí, počet ocenených za rok 2020 určite bude oveľa menej.

Uznesenie 2/3/2020: Komisia mládeže a športu hodnotila hore uvedené podujatie pozitívne a k organizácii nemala žiadne návrhy ani pripomienky.

K bodu 4: Doplnenie záväzných kritérií pre podávanie návrhov na ocenenia najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2020 a neskôr

Tento bod bol predmetom zasadnutia komisie na poslednom spoločnom stretnutí dňa 27. 1. 2020, kedy sa členovia dohodli, že Peter Szalay pripraví svoje návrhy na upresnenie kritérií. Predseda komisie tak aj urobil a vypracoval svoje pripomienky, s ktorými boli ostatní členovia komisie elektronicky oboznámení.  Nakoľko predmet kritérií  je obšírna téma a zo strany členov prišlo k rôznym návrhom, Peter Szalay navrhol, aby každý z komisie upresnil svoje námety a definitívnymi kritériami sa komisia bude zaoberať na najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční dňa 15. 6. 2020.

Uznesenie 2/4/2020: Komisia mládeže a športu berie na vedomie hore uvedené informácie

K bodu 5: Dotácie pre oblasť športu na rok 2020

Peter Szalay sa vrátil k aktuálnej situácii  v súvislosti s pandémiou, ktorá stále ovplyvňuje život na Slovensku. Nakoľko mesto Šaľa v súčasnosti predpokladá výrazný výpadok na podielových daniach, pristúpilo sa k maximálnemu obmedzeniu bežných výdavkov, ktorého súčasťou je aj návrh na zrušenie dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť športu na rok 2020. Návrh na úpravu rozpočtu bude predmetom rokovania MsZ v Šali dňa 25.6.2020. Ing. Martina Čižmáriková uviedla, že na mesto Šaľa bolo doručených 15 žiadostí, čo je v porovnaní s minulými rokmi oveľa menej, pretože časť dotácií je poskytovaná na podporu rôznych športových aktivít a podujatí a tie z dôvodu pandémie boli zrušené. Uviedla, že celková výška požadovaných dotácií predstavuje 28 245,- Eur. Dodala, že žiadatelia boli písomne informovaní o neposkytnutí dotácií pre oblasť športu na rok 2020.

Uznesenie 2/5/2020: Komisia mládeže a športu berie na vedomie informácie o neposkytnutí dotácií pre oblasť športu na rok 2020.

K bodu 6:  PHSR – oblasť športu, vyhodnotenie dotazníkového prieskumu za rok 2019

V rámci systému monitorovania bolo schválené, že komisie pri MsZ sa budú podľa potreby (minimálne však raz do roka) venovať prehodnoteniu aktivít PHSR (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja) mesta Šaľa a iniciovať prípadnú potrebu jeho aktualizácie. Z tohto dôvodu
Ing. Martina Čižmáriková preposlala elektronicky členom komisie linky na PHSR za roky 2015 – 2020. Na svojom zasadnutí členovia komisie mládeže a športu prerokovali prioritnú oblasť aktivít a opatrení za oblasť športu, a to konkrétne nasledovné aktivity:

 • prestrešenie a modernizácia zimného štadióna – táto téma je stále v riešení, bola vypracovaná architektonická štúdia pre objekt tréningovej hokejovej haly v Šali
 • revitalizácia detských ihrísk – v rámci tejto aktivity sa realizovala obnova detských ihrísk z vlastných kapitálových výdavkov, realizovala sa revitalizácia vnútroblokov v mestskej časti Veča, ďalšie hracie prvky sa inštalovali v rámci vybudovaného tematického parku MAJK.
 • podpora prevádzky bazéna pri Dusle a. s. Šaľa – plaváreň od 8. 4. 2019 prerušila svoju činnosť pre nevyhovujúci stav strešnej konštrukcie a je zatvorená. Majiteľ objektu Duslo a. s. ponúkol mestu plaváreň na odpredaj.
 • vybudovanie viacúčelového športovo-rekreačného komplexu v areáli bývalého kúpaliska, klziska, minigolfového ihriska – bola realizovaná výstavba tematického parku ako replika historickej pamiatky MAJK v rámci projektu Interreg V – A Slovensko – Maďarsko. Konalo sa aj rokovanie ohľadom možnosti oživenia zalomeného vrtu pre účely rekreácie.
 • rekonštrukcia a modernizácie športovej haly a kolkárne – V roku 2019 nebola realizovaná ďalšia investícia do zníženia energetickej náročnosti objektu, iba bežná údržba. V rámci kapitálových výdavkov bola uskutočnená rekonštrukcia rozhodcovských miestností a sociálnych zariadení, výmena okien a dverí na sociálnej budove.
 •  podpora a organizácia pravidelných športových podujatí – mesto Šaľa podporuje športové podujatia poskytujúce verejnosti možnosti kvalitného športového vyžitia a zároveň podporuje športové kluby, občianske združenia a jednotlivcov cez dotácie z rozpočtu mesta, ktorých čerpanie sa realizuje zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o  podmienkach poskytovania dotácií. Rozpočet na dotácie pre oblasť športu na rok 2019 bol 10 000,- Eur, dotácie boli čerpané vo výške 9 700,- Eur. Dotácie boli poskytnuté 27 subjektom v oblasti športu a bolo uskutočnených 10 športových podujatí v spolupráci s mestom.
 • vybudovanie multifunkčného ihriska a bežeckého oválu v Šali – v roku 2019 bolo vybudované multifunkčné ihrisko na ul. 8. mája za pomoci dotácie Úradu vlády SR. Okrem toho sa dokončil skatepark.
 • revitalizácia lesoparku a pláže pri Váhu – v roku 2019 bola realizovaná bežná údržba lesoparku. Lesopark sa udržiaval, kosilo sa tam a odstraňovali sa vyrastené výmladky po vyrúbaných stromoch, zbieral sa odpad a vynášali sa smetné nádoby.  Bol spracovaný projekt revitalizácie lesoparku, ako jedna časť žiadosti podanej na Nórske fondy pod názvom Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien podanej na Ministerstve životného prostredia SR.
 • analýza potreby vybudovania venčoviska/voľného výbehu pre psov – Uskutočnila sa realizácia výbehu – venčoviska pre psov na Okružnej ulici.
 • rekonštrukcia futbalového štadióna – v roku 2019 nebola realizovaná.

Členovia komisie elektronicky obdržali  vyhodnotenie 4 dotazníkov za rok 2019, nakoľko systém monitorovania PHSR ukladá aj realizáciu dotazníkových prieskumov.  Tajomníčka komisie informovala, že zber údajov sa uskutočnil v mesiacoch január až marec 2020. Prieskum bol realizovaný rovnako ako v predošlých rokoch prostredníctvom dotazníkov zverejnených online na webovej stránke mesta Šaľa, na sociálnej sieti Facebook a osobnou distribúciou (ZŠ, MŠ, Domov dôchodcov) a s možnosťou vyplnenia v klientskom centre MsÚ. Zber údajov osobnou formou bol predčasne ukončený v marci 2020 kvôli zavedeným opatreniam súvisiacich s vyhlásenou mimoriadnou situáciou v SR, preto počet vyplnených dotazníkov je nižší oproti minulým rokom, celkom len 280 respondentov. Ing. Martina Čižmáriková dodala, že dotazníky sa týkali kultúry, životného prostredia, služieb a mesta ako miesta na bývanie, čo znamená, že žiadny z dotazníkov nebol výlučne orientovaný na šport. Avšak niektoré otázky sa týkali aj tejto oblasti a respondenti najviac kritizovali chýbajúce kúpalisko, momentálne uzatvorenie krytej plavárne v Dusle a. s. a málo cyklistických ciest. Členovia komisie pozitívne hodnotili výber otázok a ich spracovanie. Jozef Holota ocenil profesionalitu dotazníkov. Komisia sa zhodla na tom, že keď sa budú schvaľovať nové dotazníky, chcela by participovať na ich tvorbe.

Uznesenie 2/6/2020: Komisia mládeže a športu berie na vedomie hore uvedené informácie. 

K bodu 7:  Koncepcia športu

Ing. Martina Čižmáriková informovala komisiu, že v roku 2019 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky uskutočnil kontrolu mesta Šaľa v období 2016 - 2018, ktorej súčasťou bola kontrola nastavenia procesov pri poskytovaní dotácií pre oblasť športu v nadväznosti na strategické zámery rozvoja mesta a ich plnenie a zároveň preverenie čerpania poskytnutých dotácií z hľadiska stanoveného účelu. NKÚ odporučil mestu uskutočniť pracovné stretnutie odborných útvarov MsÚ, ktoré sa budú zaoberať vypracovaním koncepcie rozvoja športu. Tajomníčka dodala, že koncepcia má byť vypracovaná do konca tohto roka. Peter Szalay navrhol, aby sa komisia začala zaoberať týmto strategickým dokumentom a predložila svoje návrhy na zapracovanie do koncepcie do septembra 2020.

Uznesenie 2/7/2020: Komisia mládeže a športu berie na vedomie informácie o pripravovanej Koncepcie športu a svoje návrhy členovia predložia do konca septembra.

K bodu 8:  Tréningová hokejová hala, Šaľa

Tajomníčka komisie oboznámila členov s vypracovanou architektonickou štúdiou pre objekt tréningovej hokejovej haly v Šali. Jozef Holota sa kriticky vyjadril, že ako člen komisie nemal informácie o tom, že mesto Šaľa dalo vypracovať štúdiu a z toho dôvodu nemal priestor na svoje návrhy, ktoré by boli zahrnuté v štúdii. Kriticky dodal a pýtal sa, že aký mandát má vlastne komisia mládeže a športu, keďže štúdia bola vypracovaná bez toho, aby sa komisia mohla k štúdii vyjadriť
a na koho podnet bola štúdia vypracovaná, nakoľko ani Hokejový klub v Šali nebol oslovený a toho sa to týka najviac.

Uznesenie 2/8/2020: Komisia mládeže a športu berie na vedomie hore uvedené informácie.

 

K bodu 9:  Multifunkčná hala pri Mestskej športovej hale v Šali

Multifunkčná hala pri Mestskej športovej hale v Šali  bola predmetom z jedných zasadnutí komisie minulý rok. Peter Szalay vtedy uviedol, že vybavenosť Mestskej športovej haly v Šali a jej obslužných miestností (šatne, chladiarenské zariadenia a iné) nie je vyhovujúca. Informoval o tom, že mesto Šaľa je zaradené do 16 miest  na Slovensku, v ktorých by sa mali vybudovať tréningové haly pre rôzne halové športy. Celý projekt je zastrešovaný Slovenským zväz hádzanej spolu s Ministerstvom školstva SR. Predseda komisie dodal, že takáto hala je potrebná, pretože súčasná je kapacitne preplnená, chýba potrebné množstvo šatní, priestory pre rozhodcov, miestnosť pre antidopingovú komisiu a iné. Peter Szalay uviedol, že stav haly je nezmenený a situáciu ohľadne výstavby bude monitorovať, hlavne či sa dotačný systém výstavby športovej infraštruktúry bude realizovať.

Uznesenie 2/9/2020: Komisia mládeže a športu berie na vedomie hore uvedené informácie. 

K bodu 10: Rôzne

Členovia komisie nemali žiadne pripomienky ani návrhy v tomto bode.

K bodu 11: Záver

Predseda komisie Peter Szalay poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a uviedol, že ďalšie stretnutie komisie mládeže a športu sa uskutoční 15. 6. 2020 a zasadnutie ukončil.

 

Zapísala:         Ing. Martina Čižmáriková                                          Peter Szalay

                        tajomníčka KMaŠ                                                       predseda KMaŠ

Dátum:            1. 6. 2020