Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 24.03.2022 - 11:10  //  aktualizácia: 14.07.2022 - 08:12  //  zobrazené: 1475

02/2022 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 14/03/2022

číslo: 02/2022  |  dátum konania: 14.03.2022  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Program zasadnutia bol schválený.


Hlasovanie č. 2
Doplniť do programu rokovania:
-    do časti B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení materiál číslo B 1/2/2022 – Návrh na opravu Uznesenia č. 1/2022 - IX. z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 3. februára 2022
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Doplnenie programu zasadnutia bolo schválené.


Hlasovanie č. 3
Návrhová komisia
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič,


Hlasovanie č. 4
Overovatelia zápisnice
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, 
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Slavomír Kališ,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič,


Materiál číslo B 1/2/2022 – Návrh na opravu Uznesenia č. 1/2022 - IX. z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 3. februára 2022
Uznesenie č. 2/2022 – I.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
návrh na opravu Uznesenia č. 1/2022 – IX. z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 3. februára 2022,
B.    schvaľuje 
opravu Uznesenia č. 1/2022 – IX. z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo 
dňa 3. februára 2022 nasledovne:
1.    v časti A. uznesenia sa časť textu „zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy“ nahrádza textom „podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk“,
2.    v časti B. uznesenia text písmena c) znie:
c)    zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 41 869,47 EUR t. j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 836 749,34 EUR a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo C 1/2/2022 – Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky a ustanovenie jej podmienok
Uznesenie č. 2/2022 – II.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
informáciu o zriadení transparentného účtu „Šaľa pre Ukrajinu“,
B.    vyhlasuje
dobrovoľnú zbierku prostredníctvom transparentného účtu „Šaľa pre Ukrajinu“,
C.    ustanovuje
podmienky pre použitie finančných prostriedkov transparentného účtu na zmiernenie následkov vojny na Ukrajine.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté. 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.