Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 10.03.2009 - 14:01  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:54  //  zobrazené: 1727

03/2009 zasadnutie komisie hospodársko – finančnej

číslo: 03/2009  |  dátum konania: 09.03.2009

Prítomní: Karas Zoltán,  Ing. Erik Mikloš,  Ing. Tibor Lovecký,   Ing. Jana Lišková, Ing. Peter Hollý, Ing. Kántor Marián, Ing. Renata Petrová, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Stredanský Ľubomír, Ing. Monika Molnárová
 Ladislav Gáll – prednosta MsÚ

Ospravedlnení:  Ing. Juraj Potúček, p. Ľuboš Aláč,  Ing. Matkovič Juraj

1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 313 :
komisia berie na vedomie Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009

2. Fotoklub Šaľa – žiadosť o odpustenie ročného nájmu za nebytové priestory a režijných nákladov v Spoločenskom dome Šaľa - Veča

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Fotoklub Šaľa o odpustenie ročného nájmu za nebytové priestory a režijných nákladov v Spoločenskom dome Šaľa – Veča  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 314 :
komisia odporúča schváliť nájomné za prenájom nebytových priestorov ( suterén ) v Spoločenskom dome v Šali – Veči, t.j. na rok 2009 0,60 EUR/rok s tým, že režijné náklady bude nájomca v plnej výške

3. Lívia Latiková, Letná 10, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Agátovej

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Lívii Latikovej o odkúpenie pozemku, časť parc.č. 4148/1 o výmere cca 90 m2 na ul. Agátovej a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 315 :
• komisia nesúhlasí s odpredajom pozemku na ul. Agátovej pre Líviu Latikovú, parc.č. 4148/1 o výmere 90 m2
• komisia odporúča schváliť prenájom pozemku, parc.č. 4148/1 o výmere 90 m2

4. Vladimír Rácz, Novomeského 770/12, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. L.Novomeského

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Vladimíra Rácza o odkúpenie pozemku na ul. L.Novomeského v Šali, časť parc.č. 1611/1 o výmere 20 m2  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 316 :
• komisia nesúhlasí s odpredajom pozemku na ul. L.Novomeského v Šali, časť parc.č. 1611/1 o výmere 20 m2 pre Vladimíra Rácza
• komisia odporúča vypracovať štúdiu využiteľnosti celého vnútrobloku na ul. L.Novomeského, parc.č. 1611/1 a predložiť ju na 5. zasadnutie MsZ v Šali

5. Oddiel KARATE – TJ Slovan Duslo Šaľa – žiadosť o bezplatné poskytnutie športovej haly 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Oddielu KARATE o bezplatné poskytnutie športovej haly za účelom usporiadanie V. kola Pohára Slovenskej federácie KARATE detí a mládeže na 4. apríla 2009  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 317
komisia súhlasí s odpustením režijných nákladov vo výške 80 % ( základné nájomné odpustil primátor mesta )

6. FK Slovan Duslo Šaľa, Nitrianska 1727/1, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na dopravu v zmysle VZN č. 7/2007 v znení neskorších predpisov o poskytovaní dotácií  

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť FK Slovan Duslo Šaľa o poskytnutie dotácie na dopravu na projekt Futbalový turnaj Fragaria CUP, výška požadovanej dotácie je 398,33 EUR  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 318
komisia  neprerokovala materiál, nakoľko je potrebné materiál doplniť

7. Interná smernica „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh internej smernice „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“ a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 319 :
komisia berie na vedomie Internú smernicu „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“

8. SCB s.r.o., P. Pázmáňa 49/3, Šaľa – ponuka na odpredaj pozemku, na ktorom sa nachádza prečerpávacia stanica splaškových vôd v lokalite Orechová II.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Ponuku s.r.o. SCB Šaľa na odpredaj pozemku, na ktorom sa nachádza prečerpávacia stanica splaškových vôd v lokalite Orechová II., časť parc.č. 614/259 o výmere 124 m2  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 320 :
komisia odporúča koncepčne  riešiť predmetnú žiadosť spolu so zvyšnou lokalitou Orechová II.

9.  Reštrukturalizácia úverov mesta Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh reštrukturalizácie úverov mesta Šaľa a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 321:
komisia berie na vedomie Reštrukturalizáciu úverov mesta Šaľa

10. Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Záhradníckej ulici v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Záhradníckej ulici v Šali  a prijala nasledovné uznesenie:
  Uznesenie č. 322:
  komisia odporúča vyhlásiť verejno -  obchodnú súťaž o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Záhradníckej ul. v Šali

11. Jozef Bujko  - žiadosť o prenájom kultúrneho domu vo Veči za účelom uskutočnenia Rómskej zábavy

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Jozefa Bujka o prenájom kultúrneho domu vo Veči za účelom uskutočnenia Rómskej zábavy ( 5 x v roku 2009 ) a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 323:
• komisia nesúhlasí s odpustením režijných nákladov pre Jozefa Bujka
• komisia neodporúča odpúšťanie základného nájomného  na akcie určené pre dospelých

12. Cenník propagačných predmetov mesta Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Cenníka propagačných predmetov mesta Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 324:
komisia neprerokovala materiál, nakoľko je potrebné materiál doplniť

13. Návrh VZN mesta Šaľa o verejnom obstarávaní

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh VZN mesta Šaľa o verejnom obstarávaní a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 325:
komisia berie na vedomie Návrh VZN mesta Šaľa o verejnom obstarávaní