Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 24.03.2009 - 10:39  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:55  //  zobrazené: 1708

03/2009 zasadnutie komisie školstva

číslo: 03/2009  |  dátum konania: 18.03.2009

Prítomní na zasadnutí komisie : Podľa prezenčnej listiny
K jednotlivým bodom programu bolo prijaté nasledovné uznesenie

K bodu 2 Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia s ukladacími časťami a termínom   plnenia k 18. 3. 2009
Uznesenie 1/3/2009 :  KŠ konštatuje plnenie uznesení
Uznesenie 2/3/2009 :  Na budúce zasadnutie komisie školstva pozvať zástupcov MET a. s. a dotknutých riaditeľov škôl, ktorí si pripravia analýzu výdavkov za teplo za posledné 3 – roky.

K bodu 4  Okresné oslavy Dňa učiteľov – informácia o pripravenosti
Uznesenie č. 3/3/2009 : Berie na vedomie

K bodu 5  Návrh upraveného rozpočtu na rok 2009 – program 9 Vzdelávanie.
Uznesenie č.4/3/2009 :  KŠ odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtu pre program 9 vzdelávanie  podľa predloženého návrhu s realizáciou modernizácie ŠJ a technického stavu budov.

K bodu 6 – Aktuálne informácie
 Výberové konania na funkcie riaditeľov – informácia
Uznesenie 4/3/2009 : Berie na vedomie